Search result for

defects

(44 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defects-, *defects*, defect
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defectsความบกพร่อง [TU Subject Heading]
Defectsส่วนเสียหาย,บกพร่อง [การแพทย์]
Defects at Inflow Tractรูรั่วที่บริเวณทางเข้า [การแพทย์]
Defects at Outflow Tractรูรั่วที่บริเวณทางออก [การแพทย์]
Defects, Acquiredความพิการของร่างกายที่เกิดขึ้นภายหลัง [การแพทย์]
Defects, Associateความผิดปกติร่วม [การแพทย์]
Defects, Combinedความผิดปกติอิมมูนร่วม [การแพทย์]
Defects, Concentratingความบกพร่องในการทำให้ปัสสาวะเข้มข้น [การแพทย์]
Defects, Congenitalความผิดปกติแต่กำเนิด,ความผิดปกติโดยกำเนิด,ผิดปกติแต่กำเนิด,ความพิการมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Defects, Criticalความบกพร่องขั้นวิกฤต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And he's getting help from somebody quite knowledgeable about the defects.And he's gettกng help from somebody quกte knowledgeable about the defectsG-Force (2009)
A laundry list of character defects, all the mistakes I've made, largely public.ผมมีลิสความผิดที่เคยทำ และนิสัยเสียๆ ยาวเป็นหางว่าว Iron Man 2 (2010)
My plaque says, "L. Logue, Speech Defects."พระองค์จะทรงใช้พระราชอำนาจ ของพระองค์ให้เกิดกฎหมาย The King's Speech (2010)
Batches of forged passports tend to have defects specific to the forger.กระบวนการทำหนังสือเดินทางปลอม เพื่อกลุ่มคนที่มีแนวโน้มหลบหนีออกนอกประเทศ Episode #1.5 (2010)
Look, I'm not saying Sam ain't an ass-full of character defects.นี่ ฉันไม่ได้ว่าแซม เป็นคนไม่มีข้อบกพร่องนะ Two Minutes to Midnight (2010)
His research may have been leading to a cure for any number of degenerative illnesses and genetic defects.งั้นให้ผมเตือนอีกครั้งไหม No Ordinary Sidekick (2010)
Extrapolating from the Chernobyl data if Thomas' portaling technology destroys the containment dome, as Sophia suggests, the fallout zone would cover large parts of San Diego, Los Angeles, and Orange counties, resulting in deaths, birth defects,จากการประมาณข้อมูลจากเชอร์โนบิล ถ้าเทคโนโลยีการส่งผ่านของโธมัส ทำลายโดมจำกัด ตามที่โซเฟียบอก Turnabout (2011)
It looks like the reason it didn't hatch with the others is that it has birth defects.เราไม่มีวิทยุสื่อสาร Bylaw (2011)
Having no defects is a defect.การไม่มีข้อบกพร่องคือข้อบกพร่อง Ojakgyo Brothers (2011)
Showing that CM knew about engineering defects.แสดงให้เห็นว่าCM รู้ข้อบกพร่องงานวิศวกรรม Discovery (2012)
The way Thalidomide caused birth defects in pregnant moms.ยาธาไลโดไมด์ที่ให้แม่ ทำให้เด็กแขนขากุดได้ God Complex (2012)
So I guess the question is, what else causes birth defects?ใช่แล้ว ผมว่าคำถามก็คือ มีอย่างอื่นอีกไหมที่ ทำให้มีผลต่อเด็กแบบนั้น God Complex (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defectsA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
defectsHe has some grave defects, but I think he is a great scholar all the same.
defectsHe is blind to his own defects.
defectsManufacturers are liable for defects in their products.
defectsRecent investigations have demonstrated that the application of Emmet's theory is not always without defects.
defectsSeen close-up, things have a way of showing their defects, their innate ugliness.
defectsShe had on to less than four defects.
defectsThe customer insisted on a price reduction because of defects in the product.
defectsThe inside defects never fail to express themselves outwardly.
defectsThe vehicles are inspected for defects at least every three months.
defectsThey checked the machine for defects.
defectsThis system has obvious defects.

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFECTS    D IY1 F EH0 K T S
DEFECTS    D AH0 F EH1 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defects    (n) (d ii1 f e k t s)
defects    (v) (d i1 f e1 k t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
五体満足[ごたいまんぞく, gotaimanzoku] (n,adj-na) with no physical defects; in perfectly good health; sound in wind and limb [Add to Longdo]
七難[しちなん, shichinan] (n) (1) {Buddh} the Seven Misfortunes; (2) great number of faults or defects [Add to Longdo]
質欠陥の責任[しつけっかんのせきにん, shitsukekkannosekinin] (n) quality and defects liability [Add to Longdo]
短を補う[たんをおぎなう, tanwooginau] (exp,v5u) to remedy one's defects [Add to Longdo]
瑕疵担保[かしたんぽ, kashitanpo] (n) warranty against defects [Add to Longdo]
瑕疵担保責任[かしたんぽせきにん, kashitanposekinin] (n) warranty against defects [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top