Search result for

decoy

(46 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decoy-, *decoy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decoy[N] คนที่ล่อลวงผู้อื่นให้ตกอยู่ในอันตรายหรือติดกับดัก, See also: นกต่อ, Syn. allurement, bait, enticement, inducement
decoy[VI] เป็นเหยื่อล่อ, See also: เป็นสิ่งล่อ, เป็นนกต่อ, เป็นเครื่องล่อ, Syn. deceive
decoy[VT] ล่อลวง, See also: ต่อ, ดัก, ล่อ, เป็นนกต่อ, Syn. allure, bait, entice, lure, attract by deceptive means, entrap, deceive
decoy[N] สิ่งล่อ, See also: เป้าหลอก, เหยื่อ, นกต่อ, Syn. allurement, bait, enticement, inducement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decoy(ดิคอย') {decoyed,decoying,decoys} n. นกต่อ,สิ่งล่อ,ผู้ล่อลวง,เป้าหลอก,สิ่งที่สามารถสะท้อนคลื่นเรดาร์. vt. ล่อด้วยนกต่อ vi. กลายเป็นนกต่อ, Syn. lure

English-Thai: Nontri Dictionary
decoy(n) สิ่งล่อ,นกต่อ,เหยื่อ,เป้าหลอก,ผู้ล่อลวง
decoy(vt) ล่อ,อ่อยเหยื่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They were just the decoys.นั่นมันแค่พวกล่อเป้า Wanted (2008)
They were just the decoys.นั่นมันแค่พวกล่อเป้า Wanted (2008)
This is just a motherfucking decoy.โคตรเหยื่อติดกับ Wanted (2008)
It's a decoy!พวกเราถูกหลอก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Am I a decoy?ส่งเราไปล่อเป้าอย่างงั้นเหรอ Death Note: L Change the World (2008)
Made me a decoy again.ส่งชั้นมาล่อเป้าเหมือนเดิมอีกแล้ว Death Note: L Change the World (2008)
Bumblebee, you are the decoy. You lead the Decepticons away, alright?บัมเบิลบี ล่อไป วิ่งล่อดีเซฟติคอนไป โอเค๊? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We can have R2 fly the vulture droids as a decoy into the laser fieldเราสามารถให้อาร์ทูบังคับพวกดรอยด์แร้งเพื่อเป็นเหยื่อล่อ แล้วเข้าไปในสนามเลเซอร์ได้ Mystery of a Thousand Moons (2009)
A decoy.นกต่อ Hello, Dexter Morgan (2009)
To find a trinity decoyไปหานกต่อให้ทรินิตี้ Hello, Dexter Morgan (2009)
a decoy.สแตน โบดรี้ คือทรินิตี้ The Getaway (2009)
They're the decoys.พวกเขาคือเหยื่อล่อ The End (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นางนกต่อ[N] decoy, Example: ผู้ต้องหาเป็นนางนกต่อล่อลวงสาวชาวเหนือไปขายบริการที่กรุงเทพฯ, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ทำหน้าที่ล่อลวงให้คนมาติดกับ
สิ่งล่อลวง[N] decoy, See also: lure, bait, trap, enticement, inducement, Example: พวกมิจฉาชีพใช้ทองเป็นสิ่งล่อลวงเหยื่อ
ต่อ[V] decoy, See also: lure, attract, entice, inveigle, allure, tempt, beguile, Syn. ดัก, ล่อ, Example: เขาใช้หนอนตัวเล็กๆ ต่อปลาให้มากินเบ็ด, Thai definition: นำสัตว์ชนิดหนึ่งไปล่อสัตว์อีกชนิดหนึ่ง
นกต่อ[N] decoy, See also: imitation, bait, lure, fake, Syn. นางนกต่อ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี), Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องล่อ[X] (khreūang lø) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement   
นกต่อ[n.] (nok tø) EN: lure ; decoy ; imitation ; bait ; fake   FR: leurre [m]
ต่อ[v.] (tø) EN: decoy ; lure ; attract   
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement   FR: appât [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DECOY    D AH0 K OY1
DECOYS    D IY1 K OY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decoy    (n) (d ii1 k oi)
decoy    (v) (d i1 k oi1)
decoys    (n) (d ii1 k oi z)
decoys    (v) (d i1 k oi1 z)
decoyed    (v) (d i1 k oi1 d)
decoying    (v) (d i1 k oi1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デコイ[, dekoi] (n) decoy [Add to Longdo]
呼び出す(P);喚び出す;呼出す[よびだす, yobidasu] (v5s,vt) (1) to summon; to call (e.g. phone); to convene; to decoy; to lure; (2) {comp} to invoke (e.g. subroutine); to call; (P) [Add to Longdo]
好餌[こうじ, kouji] (n) bait; decoy; lure [Add to Longdo]
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P) [Add to Longdo]
友釣り[ともづり, tomoduri] (n) fishing with decoys [Add to Longdo]
誘き出す;おびき出す[おびきだす, obikidasu] (v5s,vt) (1) to lure out of; to decoy out of; (2) to drive to (tears, sleep, etc.); to evoke (sympathy, etc.); (3) (arch) to abduct; to entice out of [Add to Longdo]
[おとり, otori] (n) (uk) lure; decoy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[é, ㄜˊ, ] decoy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decoy \De*coy"\, n.
   1. Anything intended to lead into a snare; a lure that
    deceives and misleads into danger, or into the power of an
    enemy; a bait.
    [1913 Webster]
 
   2. A fowl, or the likeness of one, used by sportsmen to
    entice other fowl into a net or within shot.
    [1913 Webster]
 
   3. A place into which wild fowl, esp. ducks, are enticed in
    order to take or shoot them.
    [1913 Webster]
 
   4. A person employed by officers of justice, or parties
    exposed to injury, to induce a suspected person to commit
    an offense under circumstances that will lead to his
    detection.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decoy \De*coy"\ (d[-e]*koi"), v. t. [imp. & p. p. {Decoyed}
   (-koid"); p. pr. & vb. n. {Decoying}.] [Pref. de- + coy;
   orig., to quiet, soothe, caress, entice. See {Coy}.]
   To lead into danger by artifice; to lure into a net or snare;
   to entrap; to insnare; to allure; to entice; as, to decoy
   troops into an ambush; to decoy ducks into a net.
   [1913 Webster]
 
      Did to a lonely cot his steps decoy.   --Thomson.
   [1913 Webster]
 
      E'en while fashion's brightest arts decoy,
      The heart, distrusting, asks if this be joy.
                          --Goldsmith.
 
   Syn: To entice; tempt; allure; lure. See {Allure}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decoy
   n 1: a beguiler who leads someone into danger (usually as part
      of a plot) [syn: {decoy}, {steerer}]
   2: something used to lure fish or other animals into danger so
     they can be trapped or killed [syn: {bait}, {decoy}, {lure}]
   v 1: lure or entrap with or as if with a decoy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top