Search result for

dealt

(33 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dealt-, *dealt*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dealt(เดลทฺ) v. กิริยาช่อง2และช่อง3ของdeal

English-Thai: Nontri Dictionary
dealt(vt) pt และ pp ของ deal

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I promise you these thieves will be found and dealt with.ผมสัญญากับคุณว่าจะหาโจรพวกนี้ และจัดการมัน The Bank Job (2008)
So if you decide not to sign, may dealt with the consequences.ดังนั้นถ้าคุณไม่เซ็น เหตุการ์ณบางอย่างอาจจะตามมา Quantum of Solace (2008)
You ever dealt with a drug dealer? It's terrible, it's weird, it's awkward.คุณเคยรับมือกับพ่อค้ายามั้ย มันแย่ มันแปลก มันน่าอึดอัด Pineapple Express (2008)
I dealt with that and I just want to leave it there.ไม่ดีนัก แต่ฉันไม่ค่อยอยากพูดถึงมัน... The Girlfriend Experience (2009)
Not to mention interspecies prostitution, and they also dealt in alien weaponry.นี่ยังไม่ได้กล่าวถึง โสเภณีที่หากินกับพวกต่างดาว และพวกเขาก็ค้าขายอาวุธสงครามกับพวกต่างดาวด้วย District 9 (2009)
Well, there was a terrorist attack, but I can assure you that we dealt with it.รวมทั้งมีการโจมตีก่อการร้าย แต่ฉันจะมั่นใจว่าเราได้กระทำกับมัน. District 9 (2009)
I guess that's how he dealt with his.ผมเดาว่านั่นเป็นวิธีที่เขาจัดการกับปีศาจของเขา London. Of Course (2009)
that's how I dealt with itสิ่งที่ฉันรับมือกับมัน The Fourth Kind (2009)
We hear carter baizen's dealt chuck another losing hand.เราได้ยินว่าคาร์เตอร์ ไบเซน จ่ายไพ่ให้ชัคเสียอีกมือนึงแล้ว The Grandfather (2009)
Once he is dealt with, no one would come after you.เมื่อเค้าตายไป จะไม่มีใครคอยติดตามลูกอีก The Mother Lode (2009)
It cannot be dealt with through reasoning and sense.มันคุยกันด้วยเหตุผลและความรู้สึกไม่ได้ Episode #1.1 (2009)
I'd feel better if I had a functioning liver, but sometimes you have to play the hand you're dealt.ฉันจะรู้สึกดีกว่านี้ ถ้าฉันมีตับที่ใช้งานได้ แต่บางครั้งเธอต้องเล่นไพ่ ที่เธอมีในมือ Everybody Says Don't (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dealtA more experienced lawyer would have dealt with the case in a different way.
dealtBill dealt Tom a sudden blow.
dealtHe dealt me a blow in the face.
dealtHe dealt me a blow on the shoulder.
dealtI dealt him a blow on the ear.
dealtI dealt out three candies to each child.
dealtI dealt with the accident.
dealtI have been dealt four aces.
dealtI've dealt with this store for years.
dealtI was dealt a good hand.
dealtI was really nervous to see how they dealt with each other just now. I guess things were touch-and-go between them.
dealtMake sure that the complaints are dealt with as quickly as possible.

CMU English Pronouncing Dictionary
DEALT    D EH1 L T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dealt    (v) (d e1 l t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一筋縄でいかない;一筋縄で行かない[ひとすじなわでいかない, hitosujinawadeikanai] (exp) (See 一筋縄では行かない) not straight forward; not dealt with by ordinary means [Add to Longdo]
一筋縄では行かない;一筋縄ではいかない[ひとすじなわではいかない, hitosujinawadehaikanai] (exp) (See 一筋縄) not straight forward; not dealt with by ordinary means [Add to Longdo]
蒸し返す[むしかえす, mushikaesu] (v5s,vt) to reheat; to steam over; to bring up again; to take up again a problem that has been dealt with; (P) [Add to Longdo]
未処理[みしょり, mishori] (adj-no) untreated; left unattended (to); still to be dealt with; unprocessed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deal \Deal\, v. t. [imp. & p. p. {Dealt} (d[e^]lt); p. pr. & vb.
   n. {Dealing}.] [OE. delen, AS. d[=ae]lan, fr. d[=ae]l share;
   akin to OS. d[=e]lian, D. deelen, G. theilen, teilen, Icel.
   deila, Sw. dela, Dan. dele, Goth. dailjan. See {Deal}, n.]
   1. To divide; to separate in portions; hence, to give in
    portions; to distribute; to bestow successively; --
    sometimes with out.
    [1913 Webster]
 
       Is it not to deal thy bread to the hungry? --Is.
                          lviii. 7.
    [1913 Webster]
 
       And Rome deals out her blessings and her gold.
                          --Tickell.
    [1913 Webster]
 
       The nightly mallet deals resounding blows. --Gay.
    [1913 Webster]
 
       Hissing through the skies, the feathery deaths were
       dealt.                --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: To distribute, as cards, to the players at
    the commencement of a game; as, to deal the cards; to deal
    one a jack.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top