Search result for

dealen

(52 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dealen-, *dealen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dealen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dealen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We want Ideal Coitus with parity between Male and FemaleWir wollen den idealen Koitus, Gleichheit zwischen Mann und Frau. City of Women (1980)
He deceives himself by imagining an ideal womanBildet sich weiterhin die Existenz einer idealen Frau ein. City of Women (1980)
Do you really feel there's such a thing as a perfect mate?Glauben Sie, es gibt den idealen Partner? Stardust Memories (1980)
Take one home with you. The Americans need to go back to reasonable proportions.Das hier sind die idealen Kriegsbräute, ihr müsstet etwas schrumpfen, meinst du nicht? The Skin (1981)
We're still missing a suitable assistant, to keep contact with them, to interpret, and to collect the materials.Wir brauchen jetzt einen idealen Assistenten für die Expedition, der die Verbindung mit uns aufrechterhält und dolmetscht. Zeme roku 2484 (1983)
You know, Amy, you're gonna be a really big reporter... with a Vietnamese war criminal and an underworld kingpin's son... busted for trafficking in heroin.Amy, weißt du, du wirst bald eine bekannte Reporterin sein, mit einer Story über vietnamesische Kriegsverbrecher und Unterweltsprinzen, die beim Heroin dealen erwischt wurden. Recipe for Heavy Bread (1983)
Why would a man of such lofty ideals want to become a front for someone... as distasteful as Harry Swan?Warum würde ein Mann mit Ihren Idealen jemanden wie Harry Swan beschützen? Steele Flying High (1983)
I wonder: Was I wrong?Ihr Hunger nach Idealen kennt keine Grenzen. Danton (1983)
They run the action for the Viking and Tweety on a 60-40 split.Sie dealen für den Wikinger und Tweety und teilen 60/40. Bad Boys (1983)
Bringing stuff in.Dealen, klar. Dark Habits (1983)
Trafficking, I suppose.Dealen, nehme ich an. Dark Habits (1983)
We caught him pilfering at our club, embezzling funds, selling drugs.Wir erwischten ihn beim Klauen im Club, bei der Unterschlagung von Fonds, beim DealenTrading Places (1983)
Dealing opens doors.Dealen öffnet Türen. Part One (1984)
But, Donald, that's what makes us such great partners. We complement each other.Aber deshalb sind wir die idealen Partner, Donald. Steele Sweet on You (1984)
Ninety-two percent, lab-tested, pure Peruvian flake, Eddie.Nicht der Milchpulververschnitt, mit dem sie an der Küste dealen. Allererste Sahne. Burnett, ich habe die Waage vergessen. Brother's Keeper (1984)
Until now, the war has been conducted with honour and bravery, with the ideals of truth and justice in the best traditions of mankind, until this moment.Bis jetzt wurde der Krieg mit Ehre und Tapferkeit geführt, nach den menschlichen Idealen von Wahrheit und Gerechtigkeit. Bis jetzt. 1984 (1984)
I will not have dope deals made in this house!Ich lass in diesem Haus kein Dealen zu! The Falcon and the Snowman (1985)
- What dope deals?- Was für'n DealenThe Falcon and the Snowman (1985)
No, we deal coke, like AI Pacino in Scarf ace,No! Wir dealen mit Koks. Wie Al Pacino in "Scarface". Water (1985)
I must say, gentlemen, I consider this a great honor, and I thank you. You do us the honor, Mr. LaMotte, accepting your commission.Alle von uns im Stab der Miliz finden, dass Ihre Qualifikationen Sie zum idealen Colonel machen, um Freiwillige zu Soldaten zu machen, die South Carolina verteidigen. June 1861 - July 21, 1861 (1986)
Individual achievement and team spirit... Are indeed indelibly ingrained in our ideals.Individuelle Leistung und Teamgeist zählen zu unseren höchsten IdealenKnight of the Rising Sun (1986)
What was okay, and what wasn't okay.Ist Dealen mit Heroin ok, Jack? The Big Easy (1986)
And it is then that we shall create a truly ideal nation!Und dann werden wir einen idealen Staat errichten! Sukeban deka (1987)
A boy who said he was a student here at Kennedy, but who wouldn't give me his name, told me you were selling marijuana here at school.Jemand, der sagte, er würde hier zur Schule gehen. Er wollte seinen Namen aber nicht nennen. Er sagte, du würdest hier mit Marihuana dealenWhose Trash Is It Anyway? (1988)
The disenfranchised?Was ist mit deinen IdealenMy Back Pages (1988)
She looks fine to me, too. Standards don't allow enough for character.Mir ist Charakter wichtiger, als die Erfüllung von SchönheitsidealenCriminal Law (1988)
They... They caught me scalping tickets to a Jimi Hendrix concert.Sie haben mich beim Dealen mit Karten fürs Jimi-Hendrix-Konzert erwischt. It's a Bundyful Life Part 2 (1989)
Of having infiltrated the Patriotic Citizens' Club and falling for their ideals out of love.Den Verein der Patriotischen Bürger des linken Ufers infiltriert zu haben aber dann ihren Idealen verfallen zu sein... Aus Liebe zu einer Frau. Marquis (1989)
A priest? A priest is the ideal witness.Priester sind die idealen Zeugen. Reversal of Fortune (1990)
All we gotta do is drop a couple of Haitians who are on his drug turf. He's sendin' over the first instalment tonight.Dafür müssen wir nur ein paar Typen aus Haiti umlegen, die ihm beim Dealen in die Quere kamen. State of Grace (1990)
I wanna show you this guy, this cocaine-dealing parasite on his knees and 100 kilos of his poison.Ich will Ihnen diesen Typen hier zeigen. Diesen mit Kokain dealenden Schmarotzer, auf seinen Knien in 100 Kilos seines Giftes. Tough Boys (1990)
Halt. I know a perfect vacation spot.Ich kenne den idealen Ferienort. Captain's Holiday (1990)
As long as there's a handful of you to keep the spirit alive, you will prevail.Solange es Menschen wie Sie gibt, mit Idealen, werden sie siegen. The Best of Both Worlds (1990)
- That's what he left me for. I always thought Flipper was the ideal husband.Ich hielt ihn immer für den idealen Ehemann. Jungle Fever (1991)
"And as they were nourished by Mother Earth... "so too did our fledgling nation find strength... "in the simple ideals of equality and justice.So wie sie von Mutter Erde ernährt wurden... fand auch unsere Nation Kraft in den idealen von GIeichheit und Recht. Mr. Lisa Goes to Washington (1991)
Like Plato, Adolf Hitler is defining the ideal state to be a model for backward systems.Wie Plato definiert Adolf Hitler den idealen Staat als Modell für rückwärtsgerichtete Systeme. Chaplin (1992)
Buy it here, sell it in the midwest and people say I gotta deal with you.Hier kaufen und im Mittelwesten absetzen. Die Leute sagen, ich muss mit dir dealenBeyond the Law (1993)
How many months we been workin' together?Wie viele Monate dealen wir jetzt schon? Beyond the Law (1993)
As Starfleet officers, we cannot always serve in an ideal environment.Als Sternenflotten-Offiziere können wir nicht immer in einem idealen Umfeld dienen. Emissary (1993)
The intersection acts as a resonance chamber.Hier finden wir den idealen Resonanzkörper. Lessons (1993)
And how many times have I told you not to be dealing in front of the store?Wie oft hab ich dir gesagt, dass du hier nicht dealen sollst? Clerks (1994)
"Why Esteban gotta be runnin' base?""Warum sollte Esteban mit Coke dealen?" Fresh (1994)
Corky said he tired of runnin' base.Er will kein Koks mehr dealenFresh (1994)
Well I'm sorry the law doesn't make it more convenient foryou to steal and deal drugs, Bridget!Tut mir leid, dass das Gesetz es dir nicht leichter macht mit Drogen zu dealen und Geld zu klauen, Bridget. The Last Seduction (1994)
- It was a betrayal of our ideals.- Es war Betrug an unseren IdealenLittle Women (1994)
We shall call this point the ideal point".Wir nennen diesen Punkt... den idealen Punkt." A Pure Formality (1994)
At last the computers have located a suitable destination... a planet physically and biologically compatible with Krypton... whose inhabitants resemble ours... and whose society is based on ethical standards... which we, too, embrace in concept... if not always in deed.Endlich haben die Computer ein geeignetes Ziel gefunden. Ein Planet, der physikalisch und biologisch Krypton ähnelt, dessen Einwohner unseren gleichen und dessen Gesellschaft auf einer Ethik beruht, deren Idealen auch wir folgen, wenn auch nicht immer ihrer Ausübung. Foundling (1994)
Bye.- Er dachte, sie würde nicht den Idealen gerecht, an die sie alle glaubten. Witness (1994)
Don't never forget that shit neither.Dealen. Vergiss diese Scheiße ja nicht. Clockers (1995)
Sorry, but you brothers can't clock in here.Tut mir Leid, aber ihr Brüder könnt hier nicht dealenClockers (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dealen; mit Drogen handelnto deal (in drugs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top