Search result for

dd

(91 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dd-, *dd*, d
English-Thai: Longdo Dictionary
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
shredder(n) เครื่องทำลายเอกสาร
doddle(n slang) เรื่องจิ๊บจ๊อย, งานง่ายๆ
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:
good riddance(phrase) โล่งไปที, พ้นไปที
teddy bears(n ) พี่หมีเท็ดดี้ เป็นคำที่ใช้เรียกคนรัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dd1. abbr. differential diagnosis,discharge diagnosis 2. (ดีดี) ย่อมาจาก double density (แปลว่า ความหนาแน่นสองเท่า) ใช้บอกขนาดความจุของจานบันทึก (diskette) ว่าสามารถบันทึกข้อมูลได้เป็นสองเท่า ถ้าเป็นขนาดปกติ เรียกว่า ความหนาแน่นเท่าเดียว (single density)
dddabbr. degenerative disc disease
dde(ดีดีอี) ย่อมาจาก dynamic data exchange คำนี้ใช้ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์และโอเอส/ทู หมายถึงการทำให้สองโปรแกรมบนวินโดว์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นต้นว่า การนำตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) มาใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นใหม่ นอกจากนั้น หากมีการแก้ไขตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำ ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติ
ddp(ดีดีพี) ย่อมาจาก distributed data processing (แปลว่า การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย) หมายถึง การประมวลข้อมูลในหน่วยงานที่มีหลายสาขา และ การทำงานเป็นแบบต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างมีข้อมูล แต่อาจมีการเชื่อมติดต่อกันโดยการสื่อสารข้อมูล (data communications) <คำย่อ> ดีดีพี ย่อมาจาก Drug Data for Pharmacist
ddsabbr. dialysis disequilbrium syndrome
ddt(ดีดีที) ในความหมายทั่วไป คำนี้หมายถึง "ยาฆ่าแมลง" นำมาใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ เป็นคำแสลงหมายถึง การแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในโปรแกรมในกรณีที่มีมาก ๆ (ทั้งนี้เพราะในการเขียนโปรแกรมนั้น เราเรียกจุดบกพร่องในโปรแกรมว่า แมลง หรือ bug โดยปกติแล้ว การแก้ไขธรรมดา ๆ จะใช้คำว่า debug)
ddxดูที่ dd
accommodation ladderบันไดข้างกาบเรือ
add(แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม.
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
add(vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย
adder(n) อสรพิษ
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
addict(vt) ทำให้ติดยาเสพติด,ทำให้เป็นนิสัย
addicted(adj) ซึ่งติดยาเสพติด,ซึ่งติดเป็นนิสัย
addiction(n) การติดยาเสพติด
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
DDD (direct distance dialing)ดีดีดี (การต่อเลขหมายทางไกลโดยตรง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DDTยาพ่นกำจัดยุง,ดีดีที [การแพทย์]
DDTดีดีที, ดู  dichloro-diphenyl-trichloroethane [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
DDT (Insecticide)ดีดีที (ยาฆ่าแมลง) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It would be tragic, if the DDS decided Chloe was a threat to national security after all.มันคงจะแย่นะ ถ้าหากโคลอี้\ ถูกหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ Odyssey (2008)
Lex had her arrested by the Department of Domestic Security, but the DDS claims to have no record of her.เล็กซ์ทำให้ เธอถูกหน่วยงานรักษาความมั่งคงแห่งชาติจับไป แต่ที่นั่นบอกว่า ไม่มีบันทึกการโดนจับของเธอ Odyssey (2008)
You're not the DDS.คุณไม่ใช่ DDOdyssey (2008)
Chloe's in DDS custody because of me.โคอี้ต้องอยู่ในการคุ้มครองของ DDS ก็เพราะผม Odyssey (2008)
Same reason you DDI the surgery.ด้วยเหตุผลเดียวกับที่คุณ DDI การผ่าตัด The Itch (2008)
If we can run all the players in her files through you, are you up to launching a DDOS attack?ถ้าเราทำให้ผู้เล่นทุกคน เข้าพร้อมกันผ่านทางนาย นายจะยิงให้ระบบล่มได้ไม๊ WarGames: The Dead Code (2008)
She has a special bra that pushes them under her armpits so she doesn't look common or unroyal with a 44 DD.เธอใส่บราชนิดพิเศษ ไว้ที่ใต้รักแร้ เลยดูไม่เป็นธรรมชาติ คัพ D Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
dd [ March ]## [March]## City of Ember (2008)
dd [ March Continues ]## [March Continues] City of Ember (2008)
dd [ Ends ]## [Ends] City of Ember (2008)
- d There is a brighter light dd##มีแสงหนึ่งที่สว่างกว่า## City of Ember (2008)
- dd[ One Note ] - And in order to find those solutions...และเพื่อจะให้ได้วิธีแก้ไข City of Ember (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีดีที[N] DDT, See also: Dichloro Diphenyl Trichloroethane, Syn. สารฆ่าแมลงดีดีที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อาน[n.] (ān) EN: saddle   FR: selle [f] ; siège [m]
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle   FR: selle de cheval [f]
อานรถ[n.] (ān rot) EN: seat ; saddle   FR: siège [m] ; selle [f]
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: coronation ; royal wedding   
อภิเษกสมรส[n. exp.] (aphisēksomrot) EN: royal wedding ; wedding ceremony   
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อาสาฬหบูชา[n.] (Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha) EN: the day before the Buddhist Lent   
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   

CMU English Pronouncing Dictionary
DDT    D IY2 D IY2 T IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
DDT    (n) (d ii2 d ii2 t ii1)

German-Thai: Longdo Dictionary
DDR(n) |die| คำย่อของเยอรมนีตะวันออกในอดีต Deutsche Demokratische Republik
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ
Buddha(n) |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
DDR : Deutsche Demokratische Republik [hist.]GDR : German Democratic Republic, East Germany [Add to Longdo]
Dr. theol. : Doktor der TheologieDD : Doctor of Divinity [Add to Longdo]
Entwurfsplanung {f}; Entwurfsdokumentation {f}DD : design documentation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder [Add to Longdo]
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滴滴涕[dī dī tì, ㄉㄧ ㄉㄧ ㄊㄧˋ, ] DDT; dichlorodiphenyltrichloroethane, #82,169 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DD
   n 1: a doctor's degree in religion [syn: {Doctor of Divinity},
      {DD}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 dd
  /dee?dee/, vt.
 
   [Unix: from IBM {JCL}] Equivalent to {cat} or {BLT}. Originally the name of
   a Unix copy command with special options suitable for block-oriented
   devices; it was often used in heavy-handed system maintenance, as in ?Let's
   dd the root partition onto a tape, then use the boot PROM to load it back
   on to a new disk?. The Unix dd(1) was designed with a weird, distinctly
   non-Unixy keyword option syntax reminiscent of IBM System/360 JCL (which
   had an elaborate DD ?Dataset Definition? specification for I/O devices);
   though the command filled a need, the interface design was clearly a prank.
   The jargon usage is now very rare outside Unix sites and now nearly
   obsolete even there, as dd(1) has been {deprecated} for a long time (though
   it has no exact replacement). The term has been displaced by {BLT} or
   simple English ?copy?.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DD
     Dansk Dataforening (org., Denmark)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DD
     Data Dictionary (SA, CASE, DB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DD
     Double Density [disks] (FDD)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DD
     Depacketization Delay
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top