Search result for

daters

(45 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daters-, *daters*, dater
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา daters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *daters*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you a serial dater or something?อะไร คุณเป็นผู้หญิงที่ซับซ้อนใช่มั้ย ? Episode #1.19 (2011)
So she called and I said, "Okay, well", you know, let's, uh, let's do a double dater."เธอโทรมาแล้วฉันก็บอกว่า "โอเค ถ้างั้น" "รู้ไหม เราไปเอ่อ ไปเดทคู่กันดีกว่า" Buck the System (2012)
She's also a classic power dater.แล้วเธอก็ยังเป็นคู่เดทที่มีอิทธพลมาก Not One Red Cent (2012)
-I'm a pay-or-pIay dater. -Just out of curiosity...พิจารณาโครงการต่างๆโดยไม่มีข้อเสนอบนโต๊ะได้เหรอ It's a Wonderful Lie (2008)
"Dear Compudater.Hier. "Sehr geehrter CompudaterSneakers (1992)
But I'm an excellent dater.Aber ich bin ein hervorragender DaterEnvironmental Hazards (2009)
She's also a classic power dater.Sie ist außerdem eine klassische Power Daterin. Not One Red Cent (2012)
Attention, Gotham City speed daters:Achtung, Gotham City Speed DaterMovie 43 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงวันที่ [v. exp.] (long wanthī) EN: date ; put a date on ; assign a date to   FR: dater ; mettre la date sur
มอบอำนาจ[v. exp.] (møp-amnāt) EN: authorize ; assign authority   FR: accréditer ; mandater
นับแต่[conj.] (naptaē ) EN: since ; from ; after   FR: à partir de ; à dater de
นับตั้งแต่[conj.] (naptangtaē ) EN: from ; since ; ever since   FR: à partir du ; à compter du ; à dater de
สั่งจ่าย[v. exp.] (sang jāi) EN: order to pay for ; demand payment ; request payment   FR: mandater

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up

Japanese-English: EDICT Dictionary
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
育てる[そだてる, sodateru] (v1,vt) to raise; to rear; to bring up; (P) [Add to Longdo]
陰謀を企てる[いんぼうをくわだてる, inbouwokuwadateru] (exp,v1) to plot against [Add to Longdo]
苛立てる[いらだてる, iradateru] (v1,vt) to irritate; to exasperate [Add to Longdo]
角立てる[かどだてる, kadodateru] (v1,vt) to be sharp; to be pointed [Add to Longdo]
隔てる(P);距てる[へだてる, hedateru] (v1,vt) to be shut out; to separate; to isolate; (P) [Add to Longdo]
甘やかして育てる[あまやかしてそだてる, amayakashitesodateru] (v1) to bring up indulgently [Add to Longdo]
企てる[くわだてる, kuwadateru] (v1,vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P) [Add to Longdo]
逆立てる[さかだてる, sakadateru] (v1,vt) to stand on end (hair, fur); to bristle; to ruffle (up) [Add to Longdo]
系統立てる[けいとうだてる, keitoudateru] (v1,vt) to systematize; to organize [Add to Longdo]
懸け隔てる;懸隔てる[かけへだてる, kakehedateru] (v1,vt) to put distance between; to estrange [Add to Longdo]
荒立てる[あらだてる, aradateru] (v1,vt) to aggravate; to make serious [Add to Longdo]
殺害を企てる[さつがいをくわだてる, satsugaiwokuwadateru] (exp,v1) to make an attempt on a person's life [Add to Longdo]
事立てる[ことだてる, kotodateru] (v1) to do something different; to make a big thing of [Add to Longdo]
修正プログラム[しゅうせいプログラム, shuusei puroguramu] (n) {comp} (software) patch; updater (to correct a program flaw) [Add to Longdo]
順序だてる;順序立てる[じゅんじょだてる, junjodateru] (v1,vt) to put into order; to arrange (one's thoughts) [Add to Longdo]
女だてらに[おんなだてらに, onnadaterani] (adv) unlike a woman; unwomanly; woman that she is [Add to Longdo]
証拠だてる;証拠立てる[しょうこだてる, shoukodateru] (v1,vt) to prove; to substantiate [Add to Longdo]
先立てる[さきだてる, sakidateru] (v1,vt) to have (someone) go ahead [Add to Longdo]
煽てる[おだてる, odateru] (v1,vt) (1) to flatter; to soft-soap; (2) to instigate; to stir up; (P) [Add to Longdo]
多層建て列車[たそうだてれっしゃ, tasoudateressha] (n) "multilayer" train; single train formed by joining one or more trains having a different origin or destination [Add to Longdo]
秩序立てる[ちつじょだてる, chitsujodateru] (v1,vi) to put in order; to organize; to systematize [Add to Longdo]
泡立てる[あわだてる, awadateru] (v1,vt) to beat; to whip; to whisk; to lather [Add to Longdo]
役立てる[やくだてる, yakudateru] (v1,vt) to put to use; to make use of; to turn to account [Add to Longdo]
幽明相隔てる[ゆうめいあいへだてる, yuumeiaihedateru] (v1) to die [Add to Longdo]
用立てる[ようだてる, youdateru] (v1,vt) to make use of; to lend money [Add to Longdo]
養い育てる[やしないそだてる, yashinaisodateru] (v1) to bring up; to foster; to rear [Add to Longdo]
欹てる[そばだてる, sobadateru] (v1) to strain to hear; to prick up one's ears [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
企てる[くわだてる, kuwadateru] planen, unternehmen, versuchen [Add to Longdo]
育てる[そだてる, sodateru] aufziehen [Add to Longdo]
隔てる[へだてる, hedateru] dazwischenlegen, -teilen, abteilen, -trennen, abtrennen, entfremden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top