Search result for

datasses

(59 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -datasses-, *datasses*, datasse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา datasses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *datasses*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Red level. Full data scan, interlocking with Interpol and Federal satellite relays.Kompletter Datascan, Zugang zu Interpol und FBI Satellitenübertragungen. The Battle of Bel Air (1984)
- lf Data's hurt, nobody cares anymore.- Datas Tod kümmert die nicht. The Goonies (1985)
Although we're due at an assignment, I have decided to visit Data's home planet for a few hours in the hopes of unravelling the mystery of his beginnings.Obwohl uns der nächste Auftrag erwartet, werden wir für ein paar Stunden Datas Heimatplaneten besuchen, um Informationen über Datas Entstehung zu sammeln. Datalore (1988)
We have found Data's home to be a completely dead world.Datas Heimat ist eine völlig tote Welt. Datalore (1988)
Despite having only a few hours to explore Data's home planet, we discovered something which may explain Data's beginnings, if we can properly assemble and communicate with what we've found.Obwohl wir nur wenige Stunden zur Erforschung des Planeten hatten, entdeckten wir etwas, das uns Datas Anfänge erklären könnte, wenn die Montage und Kommunikation möglich ist. Datalore (1988)
We very much need Mr. Data's help.Wir brauchen Mr Datas Hilfe. Datalore (1988)
It seemed to go well, thanks to a look inside Mr. Data.Es scheint glatt zu gehen, dank Mr Datas Mitarbeit. Datalore (1988)
It certainly is a good match for Data.Er könnte Datas Zwilling sein. Datalore (1988)
Deductive reasoning is also one of Data's strengths.Aber kreatives Denken ist Datas große Stärke. Elementary, Dear Data (1988)
All that he knows is in his memory banks.Datas Wissen ist in seiner Datenbank gespeichert. Elementary, Dear Data (1988)
Data's startling discovery of a possible life form has been beamed aboard so that its true nature might be uncovered.Wir haben Datas und Geordis Entdeckung an Bord gebeamt, um herauszufinden, worum es sich handelt. Home Soil (1988)
He is one of Sundata's war lords ...Er ist einer von Sundatas Kriegsherren. Red Scorpion (1988)
There was an incompatible program in Data's system.In Datas Speicher war ein inkompatibles Programm. Contagion (1989)
Cmdr Data's neural network has been vacated.Die Naniten verließen Commander Datas Nervensystem. Evolution (1989)
Data's friend is going to die.Datas Freundin wird sterben. Pen Pals (1989)
I became a student of the works of Dr Noonien Soong, Data's creator, and I've tried to continue his work.Ich beschäftigte mich mit den Arbeiten von Datas Schöpfer und wollte seine Arbeit fortsetzen. The Measure of a Man (1989)
..to remove Data's hand for inspection...Datas Unterarm entfernen zu dürfen. The Measure of a Man (1989)
Maddox could get lucky and create an army of Datas, all very valuable.Wenn Maddox Erfolg hat, schafft er eine Armee von DatasThe Measure of a Man (1989)
With an army of Datas, all disposable, you don't have to think about their welfare, or about how they feel.Uns steht bald eine Armee von Datas zur Verfügung. Ihre Gedanken oder Empfindungen spielen keine Rolle. The Measure of a Man (1989)
A wonder, even. But thousands of Datas... Isn't that becoming... ..a race?Tausende von Datas,... wäre das nicht... ..eine Rasse? The Measure of a Man (1989)
The dominant personality is unstable. Brilliant but vain, sensitive yet paranoid.Die dominante Hälfte Datas ist instabil, brillant und eitel, empfindsam und paranoid. The Schizoid Man (1989)
I am greatly troubled by Cmdr Data's behaviour and fear it is related to the experiments of Ira Graves.Über das seltsame Verhalten Datas bin ich sehr besorgt. Ich befürchte, seine Veränderung hat mit Graves Experimenten zu tun. The Schizoid Man (1989)
I deactivated Data and transferred my mind into his frame.Ich habe Datas Verstand inaktiviert, meinen Geist in seinen Körper verlegt... The Schizoid Man (1989)
Data's was activated purposely.Datas Gehirn wurde absichtlich aktiviert. Brothers (1990)
I honour Data's memory, as I did Lt Yar's, by attempting to perform their duties as well as they did.Ich ehre Datas Andenken und das von Lieutenant Yar, indem ich versuche, die Pflichten so gut zu erfüllen wie sie. The Most Toys (1990)
This is Data's second trip.Das ist Datas zweiter Trip. The Most Toys (1990)
Captain's log, supplemental.- DATAS NACHKOMME - Computerlogbuch, Zusatzeintrag. The Offspring (1990)
I have just been advised of Cmdr Data's highly unusual project.Ich wurde gerade über ein Projekt Commander Datas unterrichtet. The Offspring (1990)
You acknowledge their sentience, but you ignore their personal liberties and freedom.Sie respektieren Datas Gefühle, aber Sie ignorieren seine persönlichen Rechte, seine Freiheit. The Offspring (1990)
His hands were moving faster than I could see, trying to stay ahead of each breakdown.Datas Hände bewegten sich mit unglaublicher Präzision, er versuchte, der Katastrophe Herr zu werden. The Offspring (1990)
There's little known about Data's efficiency.Über Datas Effizienz ist wenig bekannt. A Matter of Time (1991)
Data's behaviour suggests we didn't.Datas Verhalten lässt auf etwas anderes schließen. Clues (1991)
- I would live with the mystery, but Data's role in this must be ascertained or he can't be trusted with Starfleet duty.- Ich könnte mit dem Rätsel leben, aber Datas Rolle dabei muss geklärt werden, sonst muss er die Sternenflotte verlassen. Clues (1991)
Little pieces of evidence suggesting more clues... the clock, the transporter trace, Data's odd behaviour.Kleine Beweise, die auf mehr hinweisen. Die Uhr, die Transporterspur, Datas seltsames Verhalten. Clues (1991)
This is the 1,550th day since the Enterprise was commissioned.- DATAS TAG - Dies ist der 1550. Tag, seit die Enterprise in Dienst gestellt wurde. Data's Day (1991)
But can you point us at the right individual, as Mr. Data suggested?Noch mal zu Datas Frage, wer wäre der beste Gesprächspartner für uns? Ensign Ro (1991)
Cmdr Data's condition remains unchanged with no further indication as to the cause of his collapse.Commander Datas Zustand ist weiter unverändert. Den Grund seines Kollapses konnten wir noch nicht ermitteln. The Game (1991)
We found a dekyon-field modulation in Data's subprocessors.Wir fanden Dekyonfeldmodulation in Datas Positronsubprozessoren. Cause and Effect (1992)
When you called up your play, the computer accessed Data's literary files.Als Sie abrufen wollten, wurden Datas Literaturdateien eingespielt. A Fistful of Datas (1992)
Mr. La Forge, take Mr. Data to Engineering to find the problem.Mr La Forge, checken Sie Mr Datas Problem im Maschinenraum. A Fistful of Datas (1992)
Captain's log, stardate 46315.2.- Computerlogbuch, Sternzeit 46315,2. - DATAS HYPOTHESE The Quality of Life (1992)
The exocomps don't come close to Data's sophistication.Die Exocomps erreichen nicht annähernd Datas Ausgereiftheit. The Quality of Life (1992)
I've summoned the senior staff to discuss Cmdr Data's theory that the ex ocomps are a life form.Ich rief die Führungscrew zusammen, um Datas Theorie zu diskutieren, dass die Exocomps eine Lebensform sind. The Quality of Life (1992)
So the first task is to test Mr. Data's hypothesis.Als ersten Schritt sollten wir Mr Datas Hypothese testen. The Quality of Life (1992)
They found Data's head a mile beneath San Francisco.Man fand Datas Kopf nahe San Francisco. Time's Arrow (1992)
They found Data's head a mile beneath San Francisco.Sie haben Datas Kopf in San Francisco gefunden. Time's Arrow: Part II (1992)
It has to do with Mr. Data's engine, doesn't it?- Es geht um Mr Datas Maschine? - Maschine? Time's Arrow: Part II (1992)
Mr. Data's business is his own and I will thank you to leave now.Mr Datas Geschäft ist seine Sache. Bitte gehen Sie jetzt. Time's Arrow: Part II (1992)
Any device like that would produce significant levels of triolic waves, like the ones in the cavern where Data's head was found.So ein Gerät würde große Mengen triolischer Wellen erzeugen. Wie in der Höhle, wo man Datas Kopf fand. Time's Arrow: Part II (1992)
Let's have Data's body taken to the Science Lab.Bringen wir Datas Körper ins Labor. Time's Arrow: Part II (1992)

CMU English Pronouncing Dictionary
DATAS    D EY1 T AH0 Z
DATAS    D AE1 T AH0 Z
SENSE-DATAS    S EH1 N S D EY1 T AH0 Z
SENSE-DATAS    S EH1 N S D AE1 T AH0 Z

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
苛立たせる[いらだたせる, iradataseru] (vt) กวนโอ๊ย, ทำให้รำคาญ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datei {f} | Dateien {pl}data set; dataset | datasets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苛立たしい;いら立たしい[いらだたしい, iradatashii] (adj-i) irritating; frustrating [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
腹立たしい[はらだたしい, haradatashii] (adj-i) irritating [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top