Search result for

dasaß

(31 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dasaß-, *dasaß*
Possible hiragana form: ださ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dasaß มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dasaß*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"As she sat there fingering the olive in her crystal clear drink she was wearing a hat in the shape of a Stetson."Und wie sie so dasaß und mit der Olive in ihrem kristallklaren Drink spielte, trug sie einen Cowboyhut." Rich and Famous (1981)
And with me sitting cross-legged like Shahrazade herself... he would listen, clear eyed, to a long tale... from when it began until it ended.Und während ich im Schneidersitz wie Scheherazade dasaß... lauschte er einer langen Geschichte... vom Anfang bis zum Ende. Out of Africa (1985)
But while he just sat, The mice dug a hole out back, Never to be seen again.Aber während er nur so dasaß und wartete, gruben die Mäuse ein Loch auf der anderen Seite und verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Badge of Honor (1988)
That was him in the back-- that scarcely visible shape... that made no movement, crushed.Das war er auf dem Rücksitz, diese kaum wahrnehmbare Gestalt, die reglos dasaß, niedergeschmettert... The Lover (1992)
Well, the kids can't tell us much except for where Alvarez was sitting when he was popped.Die Jungs wissen nicht viel. Nur, dass Alvarez dasaß, als er erschossen wurde. One Shot, One Kill (2004)
I remember shows where Krist and Kurt spent three or four minutes destroying their gear and I'm just sitting watching.Ich erinnere mich an Konzerte, bei denen Krist und Kurt minutenlang ihre Ausrüstung klar machten, während ich nur dasaß und zusah. Nirvana: Nevermind (2005)
I remember shows where Krist and Kurt spent three or four minutes destroying their gear and I'm just sitting watching.Ich erinnere mich an Konzerte, bei denen Krist und Kurt minutenlang ihre Ausrüstung klar machten, während ich nur dasaß und zusah. Nirvana: Nevermind (2005)
"who had sat the whole night wide awake, watchful, listening."die in jener Nacht hellwach dasaßen, wachsam, lauschend. Capote (2005)
In the morning, they found her in the kitchen... sitting there, singing...Am nächsten Morgen haben sie sie in der Küche gefunden, wie sie dasaß und sang. Old Cherry Blossom Road (2005)
You were relieved when she shut down and just sat staring for hours at a time.Sie waren froh, dass sie stundenlang dasaß und vor sich hingebrütet hat. Forever (2006)
Because she was sitting there with two little girls in party dresses and Peggy Lee was the one up there on the stage.Weil sie mit zwei kleinen Mädchen im Feiertagsgewand dasaß und Peggy Lee es war, die auf der Bühne stand. Evening (2007)
A big new military move launched as we sat there.Der Beginn einer neuer Militäraktion, während wir dasaßen. Lions for Lambs (2007)
"That night, while I was sitting and wondering why I came back at all there was a knock at the door.""An jenem Abend, als ich dasaß und mich fragte, warum ich zurückgekommen war, klopfte es an der Tür." The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I bought into the whole thing, until one day.Bis ich, eines Tages, früher mit einer Klausur fertig war und einfach dasaß und nachdachte. The Great Buck Howard (2008)
Nobody's saying anything but seeing everybody together lets me know that this is serious.JESSE: Keiner hat was gesagt. Aber so, wie sie alle dasaßen, da war mir klar, dass es ernst war. My Sister's Keeper (2009)
I was so happy being there, just a mom sitting in the audience, not some fat woman everyone was staring at.Ich war so froh, einfach da zu sein. Nur eine Mom, die dasaß, nicht eine fette Frau, die alle anstarren. Lying to Be Perfect (2010)
Did the helmet, um, say anything about how I'd be sitting alone listening to old voicemails just to hear your voice?Erwähnte der Helm auch etwas davon, ähm, dass ich allein dasaß und mir alte Nachrichten auf dem AB anhörte, nur um deine Stimme zu hören? Collateral (2011)
One day, when me and Hush puppy mama first met we were so shy, we used to sit around and drink beer and smile at each other.Als ich Hushpuppy-Mama kennenlernte, waren wir so schüchtern, dass wir nur dasaßen und Bier tranken und uns anlächelten. Beasts of the Southern Wild (2012)
What are you gonna do? Ring up every critic in London and offer them a blow job if they ignore the fact that we sat in total silence for half an hour waiting for a moron to remember one single line?Willst du alle Kritiker Londons anrufen und 'nen Blowjob anbieten, wenn sie unterschlagen, dass wir eine halbe Stunde in Totenstille dasaßen, während wir darauf warteten, dass der Debile sich auch nur an ein Wort erinnert? About Time (2013)
Mm-hmm, and then I spent a couple hours with you two in a car. Saw you see your ex in a grass skirt.Das war, bevor wir hergefahren sind und deine Ex im Bastrock dasaßSomething to Talk About (2014)
At 13, this is taught worldwide runners-up, but me books.Weil zu dir, als du 13 warst, die Nummer zwei der Welt kam, um aus dir einen Champion zu machen, während ich allein mit meinen Büchern dasaßThe Tournament (2015)
Did it surprise you to find him there?Es wunderte Sie nicht, dass er so dasaßCode d'honneur (2015)
You know, she'd be talking or sitting and this--Während sie sprach oder dasaß... What Happened, Miss Simone? (2015)
And I remember being let out of our room one morning, and HC was just sitting there and he had made this little kind of sculpture with his toothbrush and the toothpaste.Ich weiß noch, dass ich eines Morgens aus dem Zimmer gelassen wurde und HC einfach dasaß. Er hatte eine Art kleine Skulptur aus seiner Zahnbürste und der Zahnpaste gebastelt. British Aid Workers, Chechnya (2016)
[On the fem] that day... Sitting there quietly... Out on deck...An dem Tag, auf der Fähre, als wirdraußen so still dasaßem konnte ich deinen Atem hören. Red Istanbul (2017)
The other day when I was sitting here all alone,Als ich neulich so allein dasaßHeaven Can Wait (1943)
We were a mob when we sat around, prisoners of the man we'd saved, kowtowing to him, obeying him, practically heiling him, because he was kind enough and strong enough to take us to a concentration camp!Wir waren würdelos, als wir untätig dasaßen, als seine Gefangenen. Vor ihm den Kotau machten, ihm gehorchten, ihn praktisch feierten, weil er nett und stark genug war, uns in ein Konzentrationslager zu bringen. Lifeboat (1944)
And you couldn't resist the way I look... eating my chicken.Sie konnten nicht widerstehen, wie ich so dasaß und mein Hühnchen aß. The Trip (1967)
AND DINSDALE'S THERE IN THE CONVERSATION PIT WITH DOUG AND CHARLES PAISLEY, THE BABY CRUSHER AND A COUPLE OF FILM PRODUCERSUnd Dinsdale saß schon so da, in lockerer Gesprächsrunde... mit Doug und Charles Paisley, dem Kinderdrücker... ein paar Filmproduzenten und einem Mann namens Kierkegaard... der nur so dasaß und den Whippets den Kopf abbiss. Dinsdale! (1970)
I don't know what it means, either. But when I was acting that way today during history class, Mrs. Fordwick said I was being lethargic.Ich weiß es ja auch nicht, aber als ich heute in Geschichte so dasaß, meinte Mrs. Fordwick, ich sei lethargisch. The House (1976)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
下さい[ください, kudasai] (adj org ) กรุณา ได้โปรด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top