Search result for

darlegen

(63 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -darlegen-, *darlegen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา darlegen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *darlegen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seriously, this is the only brief with possible questions from the committee with appropriate answers carefully presented to give ourposition.Verzeihung, zur Sache. Diese Instruktionsmappe enthält alle möglichen Fragen und gibt überdies die entsprechenden Antworten, die sehr sorgfältig abgefasst unsere Position darlegenA Question of Loyalty (1981)
I can't disclose how I advise him.Der Vorsitzende ist bestimmt meiner Ansicht, dass ich hier nicht darlegen kann, wie ich ihn berate. A Question of Loyalty (1981)
You might try an explanation of your actions.Sie könnten mir Ihre Beweggründe darlegenThou Shalt Not Steele (1982)
I still suggest you should reserve judgment until Mr. Steele... personally, can present us with all the facts.Halten Sie mit Ihrem Urteil hinterm Berg, bis Mr. Steele uns persönlich alle Fakten darlegen kann. Thou Shalt Not Steele (1982)
If you'd let Ericson speak, instead of reacting like this he'd have shown you that the laser is perfectly safe.Hätten Sie Ericson angehört, statt den Empörten zu spielen, hätte er darlegen können, dass der Laser absolut ungefährlich ist. Rive droite, rive gauche (1984)
Same thing the feds used to crack the Pizza Connection case in New York. Trust me. [Static]Wenn wir unseren Verdacht glaubwürdig darlegen, auf die Dringlichkeit hinweisen und uns auf relevante Gespräche beschränken, geht es vielleicht. Baseballs of Death (1988)
Now to help you with that decision, I will show you. I will show you that the prosecution's case rests almost entirely on eyewitness identification.Um Ihnen bei dieser Entscheidung zu helfen, werde ich Ihnen darlegen, werde ich ihnen darlegen, dass die Anklage sich fast ausschließlich auf die Aussagen von Augenzeugen stützt. Criminal Law (1988)
You can make your argument better.Du kannst das besser darlegenReversal of Fortune (1990)
WERE YOU FAMILIAR WITH THE INFAMOUS REPUTATIO N OF THE GREENWOOD HEIGHTS AREA FOR ITS HIGH RATE OF VIOLENT STREET CRIME?Würden Sie dem Gericht dann bitte darlegen, warum Sie und Ihre Frau in letzter Minute entschieden, nach Greenwood Heights zu fahren, Rush to Judgement (1990)
If you'll just state your problem, I'll get the General to see you in the morning before he's even had a chance to get his seat warm.Wenn Sie mir jetzt Ihr Problem darlegen würden, überrede ich den General, Sie morgen früh als Erstes zu empfangen. Yes, No, or Maybe? (1991)
We must show that Santiago could have died from something other than poison.Wir müssen darlegen, dass nicht nur Gift den Tod verursacht haben kann. A Few Good Men (1992)
Furthermore, we will also show that the accused soaked the rag in poison and entered Santiago's room with motive and intent to kill.Wir werden auch darlegen, dass die Angeklagten den Lappen vergifteten... und in Santiagos Zimmer eindrangen, um ihn zu töten. A Few Good Men (1992)
Mom, Dad, I didn't particularly want to discuss this right now... but you might as well know that Gwen and I are separated.Seht mal, Mama, Papa, ich wollte das jetzt nicht im Detail darlegen, aber ihr solltet ruhig wissen, dass Gwen und ich getrennt leben. HouseSitter (1992)
Do you need to return to state those processes that cruel incident occurs?Ich kann es dir auch ausführlich darlegenKika (1993)
As I do with all my new teachers, I'd like to share my theories about education, gleaned from my years of experience as the principal.Wie bei allen neuen Lehrern und Lehrerinnen hier... möchte ich Ihnen jetzt meine Erziehungstheorien darlegen... die ich in den vielen Jahren als Schulleiter hier entwickelt habe. Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
First I'm gonna deliver this case to Marsellus.Zuerst will ich Marsellus den Fall darlegenPulp Fiction (1994)
Since you're here to provide technical expertise on the Defiant, I suggest you begin by briefing us on the ship's defensive capabilities.Jetzt, da Sie hier sind, um technische Fachkenntnisse zur Defiant zu liefern, sollten Sie erst mal die Verteidigungs- möglichkeiten des Schiffes darlegenDefiant (1994)
You can show the Council exactly what D'Ghor has done? It's all right there.Könntest du dem Rat darlegen, was D'Ghor getan hat? The House of Quark (1994)
Judge Hershey, the prosecution must be given time to finish.Judge Hershey, die Anklage muss ihren Standpunkt darlegenJudge Dredd (1995)
So here's your mother to tell you about them. Cybill? - That was really pathetic.Ohne weitere Umschweife wird dir deine Mutter diese Bedenken jetzt darlegenThe Big Sleep-Over (1995)
You demanded I show you a reason.Sie haben gesagt, ich soll meinen Standpunkt darlegenAtonement (1997)
I would like to explain the history between our people... - and the Sarris Dominion in greater detail.Ich möchte Ihnen die Entwicklungsgeschichte zwischen uns und Sarris darlegenGalaxy Quest (1999)
Could you give us your understanding of this "ludicrous" policy?Könnten Sie darlegen, wie Sie diese "lächerliche" Politik verstehen? Pyramids on the Nile (1999)
That's who you're making your case to.Vor denen musst du Argumente darlegenRules of Engagement (2000)
If you please, madame, could you relate to the Chief Inspector your movements for the evening in its entirety?Madame, würden Sie bitte für den Chief Inspector Ihren gesamten gestrigen Abend ausführlich darlegenLord Edgware Dies (2000)
But, before I reveal my secret, you must both expound your theories to me.Aber ehe ich mein Geheimnis offenbare, müssen Sie mir erst Ihre Theorien darlegenThe Murder of Roger Ackroyd (2000)
Madame, your brother was just going to tell us his theories about the murderer.Madame, James wollte uns gerade seine Theorie über den Mord darlegenThe Murder of Roger Ackroyd (2000)
I'm not saying those encounters necessarily led to the crime but I wanted to put it into perspective.Ich sage nicht, dass diese Begegnung zum Verbrechen führte, aber ich wollte den Zusammenhang darlegenL'affaire Marcorelle (2000)
- We've wasted a lot of time ... - I'm not giving you a lame excuse. I'm explaining our dilemma.Ich will nicht jemand anderem die Schuld zuschieben oder mit einer Entschuldigung kommen, sondern unser Dilemma darlegenKira's Reason: A Love Story (2001)
-Can you tell the court why?- Können Sie darlegen, weshalb? Judge Ling (2001)
You're supposed to be delivering your policy statement on public health care in one hour.Du sollst in einer Stunde deine Position zur Gesundheitsversorgung darlegen11:00 a.m.-12:00 p.m. (2002)
Because of that, we can imply Heekin made up the whole story or was given the account by Agent Taylor.Weil wir darlegen können, dass Heekin sich die ganze Sache ausgedacht hat oder von Agent Tayler dazu angestiftet wurde. A Failure to Communicate (2003)
Let me state my position.Lass mich meine Position darlegenLayer Cake (2004)
To lay out the facts, dispel rumours and get your input.Die Fakten klar darlegen, Gerüchte vertreiben und Ihre Meinungen zu hören. Tar Baby (2005)
- No, a trial is public. We can use the forum to expose what it is to be a false God and warn the community about the Priors.Wir könnten im Forum darlegen, was eine falsche Gottheit ist... und die Gemeinschaft vor den Prioren warnen. The Powers That Be (2005)
That's what I'm trying to tell you. It was the virus.Das will ich Ihnen gerade darlegen, es war der Virus. The Intruder (2005)
Let me give you the simple version.Lass mich es einfach darlegenSaw III (2006)
No, it was to present the patient with his options.Nein, ich sollte dem Patienten die Möglichkeiten darlegenFools for Love (2006)
Friends, before I lead us in the committal thoughts... I want to simply offer the sentiment I said at the church:Freunde, bevor ich zu Grabrede komme, möchte ich bloß einen Gedanken darlegen, den ich in der Kiche geäußert habe. Shotgun Stories (2007)
I call upon His Majesty to speak first as to this matter.Ich rufe Seine Majestät auf, er soll sein Anliegen als Erster darlegenTruth and Justice (2007)
We can examine the bomb there, prove our case without risking a border crossing.Wir können die Bombe dort untersuchen,... und unseren Fall glaubhaft darlegen ohne eine Grenzenüberschreitung zu riskieren. Sedition (2008)
I obviously didn't make my point with those people.Ich konnte offenbar meinen Standpunkt bei den Leuten nicht darlegenThe Tangerine Factor (2008)
Well, if you would like to spend That time with your lawyer, Your pba rep organizing Your case...Von heute an in 4 Wochen. Nun, wenn du diese Zeit nutzen willst, um mit deinem Anwalt zu sprechen,... du willst deinen Fall vielleicht nochmal neu darlegenSnitch (2008)
I got to use your phone, run this past the bosses.Ich muss Ihr Telefon benutzen, es den Bossen darlegenGame Face (2008)
All you could do is present what you know to be factual.Man konnte nur darlegen, was man für Tatsachen hielt. Standard Operating Procedure (2008)
President taylor has made a persuasive case to the world that a full-scale military intervention by us forces and a complete overthrow of the juma regime would be the only way to stop the continued slaughter of the innocent men,women and children of sangala.Präsidentin Taylor hat der Welt überzeugend darlegen können, dass nur eine entschlossene Militärintervention mit Truppen der Vereinigten Staaten und ein Sturz des gegenwärtigen Regimes die Möglichkeit schaffen würden, das endlose Töten unschuldiger Männer, Frauen und Kinder in Sangala zu stoppen. Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2009)
Why not? Because of the reasons that Penny will now tell you.Wegen der Gründe, die Penny dir nun darlegen wird. The Guitarist Amplification (2009)
I will tell to you everything that Poirot has discovered, but you must promise to release Mademoiselle Sheila Webb and act according to my instructions.Ich werde Ihnen alles ausführlich darlegen, aber Sie müssen Mademoiselle Webb freilassen und meinen Anweisungen Folge leisten. The Clocks (2009)
Our home is barely viable, and there are other dangers, which I don't need to lay out.Unsere Heimat ist kaum lebensfähig und es gibt andere Gefahren, welche ich nicht darlegen muss. Your World to Take (2010)
Yes, and we would stipulate he had the occasional beer, but...Ja, und wir würden darlegen, dass er gelegentlich ein Bier trinkt, aber... Nun, wir müssen nichts darlegenTwo Courts (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwerpunkt {m} | Schwerpunkte setzen; Akzente setzen | Schwerpunkte darlegen; Akzente setzenfocal point; main focus; main point | to bring out the main points; to emphasize the features | to give the main points [Add to Longdo]
darlegen; ausführen; auseinander setzen; auseinandersetzen [alt]to expose [Add to Longdo]
darlegen; umschreibento outline; to describe [Add to Longdo]
erläutern; erklären; darlegen; ausführen | erläuternd; erklärend; darlegend; ausführend | erläutert; erklärt; dargelegt; ausgeführtto explain | explaining | explained [Add to Longdo]
erörtern; darlegen | erörternd | erörtert | er/sie erörtert | ich/er/sie erörterte | er/sie hat/hatte erörtertto argue | arguing | argued | he/she argues | I/he/she argued | he/she has/had argued [Add to Longdo]
festsetzen; festlegen; erklären; darlegen; konstatierento state [Add to Longdo]
langatmig reden; wortreich darlegento spiel [Add to Longdo]
neu darlegen | neu darlegendto reanalyze; to reanalyse [Br.] | reanalyzing [Add to Longdo]
neu darlegen | neu darlegendto reformulate | reformulating [Add to Longdo]
veranschaulichen; demonstrieren; darlegen; beweisen; aufweisento demonstrate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  darlegen [daːrleːgən]
     demonstrate; to explain; to expose; to state
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top