Search result for

dard

(55 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dard-, *dard*, dar
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
industry standard architeใช้ตัวย่อว่า ISA (อ่านว่า อิซ่า) ซึ่งก็คือบัส (bus) แบบหนึ่งที่สร้างขึ้นมาใช้กับเครื่องไอบีเอ็ม เอที (IBM AT) คอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบไอบีเอ็มมักใช้บัสนี้หรืออีซา (EISA) ดู EISA เปรียบเทียบ
living standardมาตรฐานการครองชีพ
standard(สแทน'เดิร์ด) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ,สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ,สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง,เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา,
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ
standard timen. เวลามาตรฐาน
standard-bearern. ผู้ถือธง,ผู้นำที่เด่นชัด,ผู้นำพรรคการเมือง,ผู้นำกิจการ, See also: standard-bearership n.
standardise(สแทน'เดิร์ดไดซ) vt.,vi. ทำให้ได้มาตรฐาน,ได้มาตรฐาน, See also: standardis (z) ation n., Syn. regulate,conform,adjust
standardize(สแทน'เดิร์ดไดซ) vt.,vi. ทำให้ได้มาตรฐาน,ได้มาตรฐาน, See also: standardis (z) ation n., Syn. regulate,conform,adjust

English-Thai: Nontri Dictionary
standard(adj) ตามกำหนด,ตามมาตรฐาน,ตามเกณฑ์,เป็นสากล
standard(n) ระดับ,มาตรฐาน,อัตรา,เกณฑ์,ฐาน,ชั้นนักเรียน,ข้อบังคับ
standardization(n) การทำให้ได้มาตรฐาน,การจัดมาตรฐาน
standardize(vt) เข้าเกณฑ์,จัดมาตรฐาน,ทำให้ได้มาตรฐาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You want me to kill Robert Deane Darden?คุณต้องการให้ผมไปฆ่า โรเบอร์ต ดีน ดาร์เดน เหรอ Wanted (2008)
And here's to the boss, who... had to say good-bye to Tommy Darden today.และนี่ก็ของเจ้านาย ผู้ที่... จะบอกอำลาถาวร ให้กับ ทอมมี่ ดาร์เดน ในวันนี้ 3:10 to Yuma (2007)
From the Dardanelles to the mountains of Peru...จากดาร์ดาแนลส์จนถึงเทือกเขาแห่งเปรู Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick   
เชิง[n.] (choēng) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard   FR: base [f] ; support [m]
ได้มาตรฐาน[v. exp.] (dāi māttrathān) EN: be standardized ; be up to standard   
กบี่ธุช[n.] (kabīthut) EN: standard with a picture of Hanuman which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman   
การกำหนดมาตรฐาน[n. exp.] (kān kamnot māttrathān) EN: standardization   
การปรับเข้ามาตรฐาน[n. exp.] (kān prap khao māttrathān) EN: standardization   
การรับรองระบบมาตรฐาน[n. exp.] (kān raprøng rabop māttrathān) FR: certification standard [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DARDAR    D AA0 R D AA1 R
DARDEN    D AA1 R D AH0 N
DARDIS    D AA1 R D IH2 S
DARDEN'S    D AA1 R D AH0 N Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Standard(n) |der, pl. Standards| มาตรฐาน , See also: S. Maßstab, Norm,
Lebensstandard(n) |der| คุณภาพชีวิต
Standard(n) |der, pl. Standards| คุณภาพ เช่น ein niedriger Standard คุณภาพต่ำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P) [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] (n) {comp} ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
エスピー盤[エスピーばん, esupi-ban] (n) 78-rpm record; standard-play record [Add to Longdo]
カドミウム標準電池[カドミウムひょうじゅんでんち, kadomiumu hyoujundenchi] (n) cadmium standard cell [Add to Longdo]
グローバルスタンダード[, guro-barusutanda-do] (n) global standards [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]
スタンダード版[スタンダードはん, sutanda-do han] standard version [Add to Longdo]
データ暗号化規格[でえたあんごうかきく, deetaangoukakiku] data encryption standard (DES) [Add to Longdo]
デファクトスタンダード[でふぁくとすたんだーど, defakutosutanda-do] de facto standard [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA) [Add to Longdo]
規格[きかく, kikaku] standard [Add to Longdo]
規格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] standards creation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dard
   n 1: any of a group of Indic languages spoken in Kashmir and
      eastern Afghanistan and northern Pakistan [syn: {Dard},
      {Dardic}, {Dardic language}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top