Search result for

dankend

(61 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dankend-, *dankend*, danken
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dankend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dankend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She accepts her fate, thanking heaven for... her blessings.Klaglos akzeptiert sie ihr Schicksal. Dem Himmel dankend für das, was er ihr freundlicherweise gewährt hat. The Umbrella Coup (1980)
Ye heavens, so oft filled with my sad laments, now I must gratefully tell you of the happiness that is mine!Euch Lüften, die mein Klagen so traurig oft erfüllt, euch muß ich dankend sagen, wie sich mein Glück enthüllt! Lohengrin (1982)
I accept your service gratefully.Ich nehme Eure Dienste dankend an. Ivanhoe (1982)
Oh, accepted and appreciated.Geschätzt und dankend angenommen. Steele Framed (1983)
Looks like Ice Queen warmed up.Bei einer schönen Lady wie Ihnen nehmen wir dankend an. Borrasca (1988)
Apology accepted, with thanks.Die Entschuldigung wird dankend angenommen. Third Time Lucky? (1991)
I respect her and her advice, but I graciously say no.Ich respektiere sie und ihren Rat, aber freundlich dankend sage ich nein. Mr. Jones (1993)
The subject is reasonably fresh, but we'll only get a few seconds of readable data.Das Objekt ist einigermaßen frisch, aber wir kriegen nur wenige Sekunden Gedankendaten. Barb Wire (1996)
- We'd love to, Sergeant-Major.Ja, wir nehmen dankend an, Rottenführer... - Staffelführer! The Harmonists (1997)
Thank you, I'll pass.Ich verzichte dankendI, Robot... You, Jane (1997)
...and his lame duck congress will be enacting several bills into law....und sein abdankender Kongress werden einige Gesetze verordnen. Lois and Clarks (1997)
I'm not letting you people move me to Muncie, Indiana to milk cows.Ich verzichte dankend auf Ihr Zeugenschutzprogramm. The Goldberg Variation (1999)
One, that you stop it, and two, that the next time they assign you to be my handler, you kindly decline.Erstens, Sie hören damit auf, und zweitens, schlägt man Sie noch mal als mein Betreuer vor, lehnen Sie dankend ab. Spirit (2001)
Gus Van Sant offered Smith the part of a model/hustler/junkie... in his latest movie, which he happily accepted.Gus Van Sant bot Smith eine Rolle als Model/Stricher/Fixer in seinem neuesten Film an. Und er nahm dankend an. Hop, Skip, and a Week (2003)
Making his devotions to the gods at the end of the great journey Alexander bade the East farewell and marched his army directly west across the great Gedrosian desert seeking the shortest route home to Babylon.(Ptolemaios) Den Göttern am Ende seiner Reise dankend, sagte Alexander dem Osten Lebewohl und marschierte geradewegs nach Westen. Durch die große Gedrosische Wüste. Er suchte den kürzesten Weg nach Babylon. Alexander (2004)
Grant gladly accepted.Grant sagte dankend zu. Cary Grant: A Class Apart (2004)
I really appreciate it and I'd be very pleased to accept your invitation.Ich weiß das sehr zu schätzen, und ich nehme das Angebot dankend an. The Pursuit of Happyness (2006)
And I'll pass on a glass of that nonpremium liquorthat you're drinking.Deine zweitklassigen Drinks lehne ich dankend ab. Dare Devil (2007)
The physicist, who is known far beyond the borders of Germany gratefully, accepted the medal the pin and the certificate handed out by the president.Der Physiker der sich über die Grenzen Deutschlands einen Namen gemacht hat, nahm dankend neben der Medaille und der Reversnadel auch die Urkunde vom Vorsitzenden entgegen. Operation: Zeitsturm (2008)
{\pos(192,175)}We'll pass.Wir lehnen dankend ab. Potlatch (2009)
You are not to interrupt him. You speak when spoken to and accept anything offered.Antworten Sie, wenn Sie von ihm angesprochen werden und nehmen Sie dankend an, wenn er Ihnen etwas anbietet. Headhunter (2009)
Well, then I accept. Great, and you might as well pay in advance:Okay, dann will ich die Hilfe dankend annehmen. What Goes Around (2009)
I politely decline your offer.Wissen Sie, Sue, ich lehne dankend ab. Showmance (2009)
Yeah I'll thank you when we get back from Brooklyn and when Lily gets back, we'll join you.- Ja, ich werde dankend nach Brooklyn zurückgehen. Und wenn Lily zurückkommt, werden wir zu dir stoßen. Reversals of Fortune (2009)
And if it is you and you asked me out. I accept.Falls Sie es sind und sich mit mir treffen wollen, nehme ich die Einladung dankend an. Life as We Know It (2010)
Surely Allah hears whoever praises Him!Allah hört den Dankenden! On the Path (2010)
Let's accept Hanbei's welcome.Wir haben seinen Gruß dankend erhalten. 13 Assassins (2010)
If that's the only way I'll be happy to go.Wenn das die einzige Möglichkeit ist, nehme ich sie dankend in Anspruch. Monsters (2010)
That is abdicating authority.Das ist abdankende Obrigkeit. Hitting the Ground (2010)
You know we resigned...Sie wissen, dass wir dankend... Pilot (2010)
Remarkably patronizing concern duly noted.Ich nehme deine oberlehrerhafte Sorge dankend zur Kenntnis. My Bloody Valentine (2010)
I politely declined his offer.- Ich lehnte sein Angebot dankend ab. A Little Night Music (2010)
Now, if that is a portal to the world, I want no part of it.Wenn uns das die Welt öffnen soll, werde ich dankend darauf verzichten. Footloose (2011)
So, no thanks.Ich lehne dankend ab. Where Do I Belong? (2011)
A Mick flatfoot from Brooklyn gets invited to stand before the most august body in the land.Ein Streifenpolizist aus Brooklyn war der erste am Tatort und hat die Einladung dankend angenommen. Critical Condition (2011)
No, thank you.Ich lehne dankend ab. Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)
Oh, thank you for bringing this.Ah, die nehme ich dankend entgegen. Wolf Children (2012)
So next year when we were invited they said no.Im nächsten Jahr haben wir dankend abgelehnt. Döden (2012)
Because when you do it, you're gonna do it willingly, gratefully.Weil wenn du es tun wirst, wirst du es freiwillig und dankend tun. Wicks (2013)
I better not.- Ich verzichte dankendElegy for April (2014)
I appreciate it.Ich nehme es dankend an. The Interview (2014)
Tell him his gift is happily accepted.Richte ihm aus, ich nehme sein großherziges Geschenk dankend an. Kundo: Age of the Rampant (2014)
I respectfully decline.Ich lehne dankend ab. The Hungover Games (2014)
Comparison proudly embraced.- Versteckte Kritik dankend empfangen. The Hound of the Cancer Cells (2014)
I should've told you, "No, thank you"... because I have already met the love of my life... and his name is Hernando.effektiv war, hätte ich dankend ablehnen sollen, weil ich die Liebe meines Lebens schon gefunden habe. Er heißt Hernando. What Is Human? (2015)
I want to tell you, my brother and I, we gratefully accept...Mein Bruder und ich akzeptieren dankend... In the Blood (2015)
- Eligos is a demon of the mind.-Eligos ist ein Gedankendämon. The Host (2015)
Thank you, Your Majesty, but... [laughs nervously] I respectfully decline.Danke, Eure Majestät, aber... ich lehne dankend ab. Diapers Are the New Black (2015)
I, uh, respectfully don't care.Das ist mir dankend egal. Diapers Are the New Black (2015)
Do not need to thank me but if you insist, okayEin Dankeschön ist nicht nötig Aber ich nehme es dankend an Ice Age: Collision Course (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abdanken; zurücktreten | abdankend; zurücktretend | abgedankt; zurückgetretento resign | resigning | resigned [Add to Longdo]
sich bedanken | bedankend | bedankt | bedankt sich | bedankte sichto thank | thanking | thanked | thanks | thanked [Add to Longdo]
danken | dankend | gedanktto thank | thanking | thanked [Add to Longdo]
dankendreciprocating [Add to Longdo]
dankend verzichtento decline politely [Add to Longdo]
erhalten | erhaltend | erhalten | er/sie erhält | ich/er/sie erhielt | er/sie hat/hatte erhalten | Betrag dankend erhalten | das Wort erhaltento receive | receiving | received | he/she receives | I/he/she received | he/she has/had received | received with thanks the sum of | to receive permission to speak [Add to Longdo]
verdanken | verdankend | verdanktto owe | owing | owed [Add to Longdo]
sich dankend verneigento bow one's thanks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  dankend [daŋkənt]
     reciprocating; thanking
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top