Search result for

damne

(41 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -damne-, *damne*
Possible hiragana form: だんね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damned[ADJ] ซึ่งถูกสาปแช่ง, See also: เคราะห์ร้าย, Syn. cursed, condemned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damned(แดมดฺ) adj. แย่มาก,ซึ่งถูกสาปแช่ง,เคราะห์ร้าย,ลงนรก,น่ารังเกียจ,อัปรีย์. -adv. อย่างยิ่ง,อย่างมาก,ถึงที่สุด, Syn. condemned
damnedest(แดม'ดิสทฺ) adj. น่าอัศจรรย์ที่สุด,น่าประหลาดใจดีที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ความเต็มที่ที่สุด, Syn. best,utmost
goddamned(กอด'แดมดฺ) adj. ยุ่งยาก,ซับซ้อนมาก,ยาก. adv. ดูdamned., Syn. goddamn,goddam

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Camelot will be damned for all eternity.คาเมรอตจะถูกคำสาปไปชั่วนิรนดร The Labyrinth of Gedref (2008)
But the Knight's Code... Be damned!แต่กฏของอัศวิน, บ้าจริง Excalibur (2008)
All that scene just for this damned blade?เหตุการทั้งหมดที่เกิดขึ้น มันเป็นเพราะดาบต้องคำสาป The Kingdom of the Winds (2008)
"Just for this damned blade"? !เป็นเพราะดาบต้องคำสาปแท้ๆ The Kingdom of the Winds (2008)
Don't go near Moonacre...that house is damned!อย่าเข้าไปใกล้มูนนาครี คฤหาสน์บัดซบนั่น ! The Secret of Moonacre (2008)
Well I'll be damned.ให้ตายสิ Death Race (2008)
And I'll be damned if it was anything but a bear!แล้วมันก็ช่างน่าขัน ไม่เห็นจะมีอะไรเลย นอกจากหมี Outlander (2008)
Now, if you deny it you've damned yourself to an eternity without Lisa and Katie.ถ้าคุณปฏิเสธมัน... ...คุณจะโทษตัวเองอย่างไม่สิ้นสุด โดยไม่มีลิซ่ากับเคที่ The Lazarus Project (2008)
Open the gates of the past and free the souls of the wrongfully damned.เปิดประตูแห่งอดีต ปลดปล่อยดวงวิญญาณผู้ถูกสาบโดยมิชอบ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I'll be damned.ฉันจะบ้าตาย WarGames: The Dead Code (2008)
I will do what needs to be done, though I'm damned to Hell!ฉันจะทำอะไรก็ตามที่จำเป็นแม้ว่าจะต้องตกนรก! Doubt (2008)
You know, taxis here are so damned expensive.คุณรู้ไม๊ว่าแท็กซี่แพงมากนะ Taken (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
damneFor all mans sins damned we shall be.
damneHe damned his men right and left.
damneHis actions damned him.
damneI'll be damned if it's true.
damneShut the damned door.
damneThat's the damnedest story I ever heard.
damneWell, I'll be damned!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
จำคุกตลอดชีวิต[v. exp.] (jamkhuk taløt chīwit) EN: get life imprisonment   FR: être condamné à perpétuité
จัญไร[adj.] (janrai) EN: horrid ; cursed ; damned ; wicked ; evil   FR: maudit ; damné ; ignoble ; diabolique ; mauvais
ครหา[v.] (kharahā) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove   FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
มีกรรม[adj.] (mī kam) EN: damned ; luckless ; hapless ; ill-starred   FR: malchanceux
พิพากษาประหารชีวิต[v. exp.] (phiphāksā prahānchīwit) EN: sentence to death   FR: condamner à mort
โพนทะนา[v.] (phōnthanā) EN: condemn publicly   FR: condamner publiquement
ปรักปรำ[v.] (prakpram) EN: incriminate ; allege ; blame ; condemn ; give evidence against   FR: condamner ; blâmer

CMU English Pronouncing Dictionary
DAMNED    D AE1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
damned    (v) (d a1 m d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
断熱[だんねつ, dannetsu] ป้องกันกระแสไฟฟ้า, ป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ารั่ว, ฉนวนไฟฟ้า
断熱材[だんねつざい, dannetsuzai] ฉนวนกันความร้อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
へったくれ[, hettakure] (exp) (often as as 〜もへったくれもない, etc.) to hell with; be damned [Add to Longdo]
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (suf) (1) (uk) derogatory suffix (referring to others) (e.g. "damn; damned fool"); (2) humble suffix (referring to oneself) [Add to Longdo]
罰当たり;罰当り[ばちあたり, bachiatari] (adj-na,n,adj-no) damned; cursed; accursed [Add to Longdo]
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top