Search result for

daisy

(55 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daisy-, *daisy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daisy[N] ดอกเดซี่, See also: มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daisy(เด'ซี) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองจำพวกเบญจมาศ -Phr. (daisy ham ขาหมูอบ,สิ่งที่ดีเลิศ,สินค้าชั้นหนึ่ง) -Phr. (push up daisies ตาย), See also: daisied adj. ดูdaisy
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
daisy wheelจานอักขระหมายถึง จานกลม ๆ มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษ
upsy-daisy(อัพซีเด'ซี) interj. คำอุทานสำหรับปลอบเด็กทารกเวลาอุ้มขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
daisy(n) ดอกเดซี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
daisy chainสายโซ่เดซี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
daisy wheelจานอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
daisy-wheel printerเครื่องพิมพ์แบบจานอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There, there, miss Daisy. You will scratch yourself to ribbons.อีกแล้วนะ คุณเดซี่ เดี๋ยวก็เกาจนเป็นแถบหมดหรอก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This is my granddaughter Daisy. This is mister...นี่คือหลานของฉัน เดซี่ และนี่คือ คุณ... The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-It's me, Daisy.- ฉันเอง เดซี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Daisy!เดซี่! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm Daisy.ฉันเดซี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Daisy!เดซี่! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Daisy?เดซี่เหรอ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-I don't know, Daisy...-อ่าห์ ผมไม่รู้สิ เดซี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Daisy, just not tonight, is all.เดซี่ ยังไงก็ไม่ใช่คืนนี้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Excuse me, I'm a friend of Daisy's.ขอโทษ , ผมเป็นเพื่อนของเดซี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Daisy!เดซี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-"Goodnight, Daisy."-"ราตรีสวัสดิ์,เดซี่." The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daisyHer dance was very fresh as a daisy.
daisyIf you keep early hours, you may always be fresh as a daisy in the morning.
daisyI plucked a daisy for her.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดุมเงิน[n. exp.] (kradum ngoen) EN: Plains blackfoot ; Plains blackfoot daisy   
กระดุมแสด[n. exp.] (kradum saēt) EN: Plains blackfoot ; Plains blackfoot daisy   
กระดุมทองเลื้อย [n. exp.] (kradum thøng leūay) EN: Climbing wedelia ; Creeping daisy ; Singapore daisy   

CMU English Pronouncing Dictionary
DAISY    D EY1 Z IY0
DAISY'S    D EY1 Z IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Daisy    (n) (d ei1 z ii)
daisy    (n) (d ei1 z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchschleifsteckverbinder {m} [electr.]daisy chain connector [Add to Longdo]
Gänseblümchen {n}; Tausendschönchen {n} [bot.] | Gänseblümchen {pl}daisy | daisies [Add to Longdo]
Gänseblümchenkette {f}daisy chain [Add to Longdo]
Typenrad {n}daisy wheel [Add to Longdo]
Verkettung {f}daisy chain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae) [Add to Longdo]
キク科;菊科[キクか(キク科);きくか(菊科), kiku ka ( kiku ka ); kikuka ( kiku ka )] (n) (uk) (See 菊) Asteraceae, Compositae (plant family); aster family; daisy family; sunflower family [Add to Longdo]
デージー[, de-ji-] (n) daisy [Add to Longdo]
デージーチェーン[, de-ji-chie-n] (n) {comp} daisy chain [Add to Longdo]
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
デージーホイールプリンタ[, de-ji-hoi-rupurinta] (n) {comp} daisy-wheel printer [Add to Longdo]
デイジーチェーン[, deiji-chie-n] (n) {comp} daisy-chain [Add to Longdo]
デイジーホイールプリンタ[, deiji-hoi-rupurinta] (n) {comp} daisywheel printer [Add to Longdo]
ハゲブダイ[, hagebudai] (n) bullethead parrotfish (Chlorurus sordidus, was Scarus sordidus); daisy parrotfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雏菊[chú jú, ㄔㄨˊ ㄐㄩˊ, / ] daisy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
デージーチェーン[でーじーちえーん, de-ji-chie-n] daisy chain [Add to Longdo]
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
デージーホイールプリンタ[でーじーほいーるぷりんた, de-ji-hoi-rupurinta] daisy-wheel printer [Add to Longdo]
デイジーチェーン[でいじーちえーん, deiji-chie-n] daisy-chain [Add to Longdo]
デイジーホイールプリンタ[でいじーほいーるぷりんた, deiji-hoi-rupurinta] daisywheel printer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daisy \Dai"sy\ (d[=a]"z[y^]), n.; pl. {Daisies} (d[=a]"z[i^]z).
   [OE. dayesye, AS. d[ae]ges-e['a]ge day's eye, daisy. See
   {Day}, and {Eye}.] (Bot.)
   (a) A genus of low herbs ({Bellis}), belonging to the family
     {Composit[ae]}. The common English and classical daisy is
     {Bellis perennis}, which has a yellow disk and white or
     pinkish rays.
   (b) The whiteweed ({Chrysanthemum Leucanthemum}), the plant
     commonly called daisy in North America; -- called also
     {oxeye daisy}. See {Whiteweed}.
     [1913 Webster]
 
   Note: The word daisy is also used for composite plants of
      other genera, as {Erigeron}, or fleabane.
      [1913 Webster]
 
   {Michaelmas daisy} (Bot.), any plant of the genus {Aster}, of
    which there are many species.
 
   {Oxeye daisy} (Bot.), the whiteweed. See {Daisy}
   (b) .
     [1913 Webster] daisybush

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daisy
   n 1: any of numerous composite plants having flower heads with
      well-developed ray flowers usually arranged in a single
      whorl

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top