Search result for

dais

(94 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dais-, *dais*, dai
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dais[N] เวที, See also: ปะรำ, ยกพื้น, Syn. platform
daisy[N] ดอกเดซี่, See also: มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dais(เด'อิส) n. เวที,ปะรำ,ยกพื้น,แท่นบรรยาย,โต๊ะบรรยาย
daisey wheel printerเครื่องพิมพ์แบบจานอักขระหมายถึงเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ชนิดหนึ่ง ที่ใช้วิธีพิมพ์ด้วยการมีจานอักขระหรือจานกลม ๆ ที่มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษดู daisy wheel ประกอบ
daisy(เด'ซี) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองจำพวกเบญจมาศ -Phr. (daisy ham ขาหมูอบ,สิ่งที่ดีเลิศ,สินค้าชั้นหนึ่ง) -Phr. (push up daisies ตาย), See also: daisied adj. ดูdaisy
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
daisy wheelจานอักขระหมายถึง จานกลม ๆ มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษ
judaism(จู'ดะอิสซึม) n. ศาสนายิว., See also: judaist n.
upsy-daisy(อัพซีเด'ซี) interj. คำอุทานสำหรับปลอบเด็กทารกเวลาอุ้มขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
dais(n) เวที,แท่นยกพื้น,โต๊ะบรรยาย,ปะรำ
daisy(n) ดอกเดซี
Judaism(n) ลัทธิยิว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
daisy chainสายโซ่เดซี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
daisy wheelจานอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
daisy-wheel printerเครื่องพิมพ์แบบจานอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There, there, miss Daisy. You will scratch yourself to ribbons.อีกแล้วนะ คุณเดซี่ เดี๋ยวก็เกาจนเป็นแถบหมดหรอก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This is my granddaughter Daisy. This is mister...นี่คือหลานของฉัน เดซี่ และนี่คือ คุณ... The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-It's me, Daisy.- ฉันเอง เดซี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Daisy!เดซี่! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm Daisy.ฉันเดซี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Daisy!เดซี่! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Daisy?เดซี่เหรอ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-I don't know, Daisy...-อ่าห์ ผมไม่รู้สิ เดซี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Daisy, just not tonight, is all.เดซี่ ยังไงก็ไม่ใช่คืนนี้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Excuse me, I'm a friend of Daisy's.ขอโทษ , ผมเป็นเพื่อนของเดซี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Daisy!เดซี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-"Goodnight, Daisy."-"ราตรีสวัสดิ์,เดซี่." The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daisThere are clumps of daisies here and there.
daisThen they played Hide Seek among the buttercups and daisies, until the little white rabbit wanted to play Find The Acorn.
daisIn the long summer days she sat in the sun and watched the trees cover themselves with leaves and the white daisies cover the hill.
daisIf you keep early hours, you may always be fresh as a daisy in the morning.
daisTwo little girls are picking daisies.
daisThen they played Jump The Daisies and Run Through The Clover.
daisWhen I went down to the garden, two little girls were picking daisies.
daisAt night she used to dream of the country and the field of daisies and the apple trees dancing in the moonlight.
daisCan you see Mt. Daisetsu over there?
daisPretty soon along came a steam shovel and dug a road through the hill covered with daisies.
daisShe grows flowers such as tulips, pansies and daisies.
daisShe stopped picking daisies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกพื้น[N] platform, See also: dais, rostrum, Syn. เวที, แท่น, Example: พระนั่งอยู่บนยกพื้น, Thai definition: พื้นที่สูงกว่าบริเวณโดยรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
ชายชาวไทย[n. exp.] (chāichāo Thai ) FR: Thaï [m] ; Thaïlandais [m]
ชาวไทย[n. prop.] (Chāo Thai ) EN: Thai   FR: Thaï [m] ; Thaïe [f] ; Thaïlandais [m] ; Thaïlandaise [f]
ฮอลันดา = ฮอลลันดา[adj.] (Hølandā = Hollandā) EN: Dutch   FR: hollandais
จังหวัดของประเทศไทย[n. exp.] (jangwat khøng Prathēt Thai) EN: province of Thailand   FR: province de Thaïlande [f] ; province Thaïlandaise [f]
เจ้าหน้าที่ไทย[n. exp.] (jaonāthī Thai ) EN: Thai authorities   FR: autorités thaïlandaises [fpl]
แกงไก่[n. exp.] (kaēng kai) FR: poulet au curry à la thaïlandaise [m]
แกงเผ็ดไก่[xp] (kaēng phet kai) EN: Thai chicken curry   FR: poulet au curry à la thaïlandaise [m]
การเมืองไทย[n. exp.] (kānmeūang Thai ) EN: Thai politics   FR: politique thaïlandaise [f]
การนวดแผนไทย[n. exp.] (kān nūat phaēn Thai ) EN: Thai massage   FR: massage thaïlandais [m] ; massage traditionnel thaï [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAIS    D EY1 Z
DAISE    D EY1 Z
DAISY    D EY1 Z IY0
DAISEY    D EY1 S IY0
DAISIES    D EY1 Z IY0 Z
DAISY'S    D EY1 Z IY0 Z
DAISHOWA    D EY2 SH AW1 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dais    (n) (d ei1 i s)
Daisy    (n) (d ei1 z ii)
daisy    (n) (d ei1 z ii)
daises    (n) (d ei1 i s i z)
daisies    (n) (d ei1 z i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
大好き[だいすき, daisuki] (adj) ชอบมาก, See also: Related: 好き

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大生[だいせい, daisei] Thai: นักศึกษามหาวิทยาลัย English: college student

French-Thai: Longdo Dictionary
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
お手伝いさん[おてつだいさん, otetsudaisan] (n) maid; (P) [Add to Longdo]
アバウト[, abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P) [Add to Longdo]
アメリカ大杓鷸[アメリカだいしゃくしぎ;アメリカダイシャクシギ, amerika daishakushigi ; amerikadaishakushigi] (n) (uk) long-billed curlew (Numenius americanus) [Add to Longdo]
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae) [Add to Longdo]
エクダイソン;エクジソン[, ekudaison ; ekujison] (n) ecdysone [Add to Longdo]
オランデーズソース[, orande-zuso-su] (n) sauce Hollandaise [Add to Longdo]
カオダイ教;高台教[カオダイきょう, kaodai kyou] (n) Caodaism [Add to Longdo]
キク科;菊科[キクか(キク科);きくか(菊科), kiku ka ( kiku ka ); kikuka ( kiku ka )] (n) (uk) (See 菊) Asteraceae, Compositae (plant family); aster family; daisy family; sunflower family [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雏菊[chú jú, ㄔㄨˊ ㄐㄩˊ, / ] daisy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
デージーチェーン[でーじーちえーん, de-ji-chie-n] daisy chain [Add to Longdo]
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
デージーホイールプリンタ[でーじーほいーるぷりんた, de-ji-hoi-rupurinta] daisy-wheel printer [Add to Longdo]
デイジーチェーン[でいじーちえーん, deiji-chie-n] daisy-chain [Add to Longdo]
デイジーホイールプリンタ[でいじーほいーるぷりんた, deiji-hoi-rupurinta] daisywheel printer [Add to Longdo]
ブール代数[ブールだいすう, bu-ru daisuu] Boolean algebra [Add to Longdo]
拡大縮小[かくだいしゅくしょう, kakudaishukushou] scaling, zooming [Add to Longdo]
固有の大小順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] native collating sequence [Add to Longdo]
行列代数[ぎょうれつだいすう, gyouretsudaisuu] linear algebra, matrix algebra [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
代償[だいしょう, daishou] Entschaedigung, Schadenersatz [Add to Longdo]
大好き[だいすき, daisuki] sehr_gern_haben [Add to Longdo]
大小[だいしょう, daishou] gross_und_klein, Groesse [Add to Longdo]
第三者[だいさんしゃ, daisansha] dritte_Person, Dritter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dais \Da"is\ (d[=a]"[i^]s), n. [OE. deis, des, table, dais, OF.
   deis table, F. dais a canopy, L. discus a quoit, a dish (from
   the shape), LL., table, fr. Gr. ? a quoit, a dish. See
   {Dish}.]
   1. The high or principal table, at the end of a hall, at
    which the chief guests were seated; also, the chief seat
    at the high table. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A platform slightly raised above the floor of a hall or
    large room, giving distinction to the table and seats
    placed upon it for the chief guests.
    [1913 Webster]
 
   3. A canopy over the seat of a person of dignity. [Obs.]
    --Shiply.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dais
   n 1: a platform raised above the surrounding level to give
      prominence to the person on it [syn: {dais}, {podium},
      {pulpit}, {rostrum}, {ambo}, {stump}, {soapbox}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAIS
     Database Access and Integration Services (GGF, WG, grid, OGSA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAIS
     Distributed Application Integration System (ORB)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top