Search result for

dômes

(97 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dômes-, *dômes*, dôme
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
domestic[ADJ] เกี่ยวกับบ้าน, See also: เกี่ยวกับครอบครัว, Syn. heart-loving
domestic[ADJ] เชื่อง, Syn. tame, Ant. wild, untamed
domestic[N] ผู้ช่วยทำงานบ้าน, See also: คนรับใช้, Syn. servant, household
domestic[ADJ] ภายในประเทศ, See also: เกี่ยวกับท้องถิ่น, พื้นบ้าน, Syn. native, not foreign, indigenous, Ant. foreign, imported
domesticate[VT] ทำให้เชื่อง, See also: ทำให้เชื่อฟัง, ฝึกให้เชื่อ, Syn. tame, breed, train
domesticity[N] ความเป็นอยู่ภายในบ้านและครอบครัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
domesdayn. ดูdoomsday
domestic(ดะเมส'ทิค) adj. เกี่ยวกับบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว ในบ้าน,เชื่อง,เกี่ยวกับประเทศของตน,ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ, Syn. domesticated,family,endemic,indigenous
domestic animaln. สัตว์เลี้ยง
domestic fowlเป็ดไก่
domestic sciencen. เคหศาสตร์, Syn. home economics
domesticate(ดะเมส'ทะเคท) vt. ทำให้ชอบอยู่ในบ้าน,ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม, ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน, See also: domesticable adj. ดูdomesticate domestication n. ดูdomesticate domesticative adj. ดูdomesticate domesticator n. ดูdomesticate คำที่มีความหม
domesticity(โดเมสทิส'ซิที) n. ภาวะที่เกี่ยวกับบ้าน,ภาวะครอบครัว,เรื่องในบ้าน,งานในบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
domestic(adj) เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับบ้าน,ภายในประเทศ,ในบ้าน,เชื่อง
domestic(n) คนรับใช้,เด็กรับใช้
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic billตั๋วแลกเงินในประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic comedyสุขนาฏกรรมครอบครัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic companyบริษัทภายในประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic courtศาลแห่งท้องที่ (ที่คู่ความมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic premisesบริเวณเคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic productผลิตภัณฑ์ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domestic product, gross (G.D.P.)ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domestic refrigerator; household refrigeratorตู้เย็นในบ้าน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic relationsความสัมพันธ์ภายในครอบครัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domestic animalsสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Domestic consumptionการบริโภคในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic economic assistanceการช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic Garbage ขยะครัว, ขยะชุมชน
ขยะที่ได้มาจากอาคารบ้านเรือน ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Domestic marketตลาดในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic Refuse ขยะชุมชน [สิ่งแวดล้อม]
Domestic relationsกฎหมายครอบครัว [TU Subject Heading]
Domestic relations (Islamic law)กฎหมายครอบครัว (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Domestic relations courtsศาลครอบครัว [TU Subject Heading]
Domestic resourceทรัพยากรในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
domestic (adj) ที่แต่เดิมเป็นของป่าแต่นำมาเพาะเลี้ยง
domestic law (n ) กฎหมายภายใน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับใช้[N] servant, See also: domestic helper, Syn. คนรับใช้, คนใช้, Ant. เจ้านาย, Example: เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย
สัตว์เลี้ยง[N] domestic animal
ในประเทศ[ADJ] domestic, See also: local, in the country, Ant. นอกประเทศ, ต่างประเทศ, Example: เอเอ็นเอเป็นสายการบินในประเทศของญี่ปุ่น, Thai definition: เกี่ยวกับภายในประเทศ
ไก่บ้าน[N] domestic fowl, Example: ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไก่บ้านจะมีราคาแพงที่สุด, Count unit: ตัว, Thai definition: ไก่ที่เลี้ยงไว้ตามบ้าน
สัตว์เลี้ยง[N] pet, See also: domestic animal, Example: นกแก้วมักเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องและหัดพูดได้ง่าย
ข่าวในประเทศ[N] local news, See also: domestic news, Example: ข่าวในประเทศวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากมาย, Thai definition: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเกิดใหม่และเป็นที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศ
คหกรรมศาสตร์[N] domestic science, See also: home economics, Thai definition: วิชาว่าด้วยศิลปะและศาสตร์ของการครองเรือน รวมวิชาต่างๆ ไว้หลายด้าน เช่น วิชาอาหารและโภชนาการ
ปศุสัตว์[N] domestic animal, See also: livestock, cattle, Syn. ปศุ, Example: การปลูกพืช และการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้งการผสม และการคัดพันธุ์ อาจจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เรารู้จัก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เลี้ยงใช้แรงงานเช่น ช้าง ม้า แพะ แกะ วัว ควาย
เชื่อง[V] be tame, See also: domesticate, be gentle, be docile, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: เสือตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านและคลุกคลีกับคนจนเชื่อง
เชื่อง[ADJ] tame, See also: domesticated, docile, gentle, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: มันเป็นควายเชื่องแสนเชื่องยอมให้เด็กขี่หลังข้ามคลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
เชือก[n.] (cheūak) EN: [classifier : domesticated elephants]   FR: [classificateur : éléphants domestiques]
เชื่อง[X] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle   FR: apprivoisé ; domestiqué
ไฟฟ้าในบ้าน[n. exp.] (faifā nai bān) FR: électricité domestique [f]
ห่านเทาปากดำ[n. exp.] (hān thao pāk dam) EN: Swan Goose   FR: Oie cygnoïde [f] ; Oie de Guinée (forme domestique) [f]
ไก่บ้าน[n. exp.] (kai bān) EN: domestic fowl   FR: volaille [f]
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat liēng) EN: anatomy of domestic animals   
การบริโภคภายในประเทศ[n. exp.] (kān børiphōk phāinai prathēt) EN: local consumption ; domestic consumption   FR: consommation intérieure [f]
การค้าภายในประเทศ[n. exp.] (kānkhā phāinai prathēt) EN: domestic trade   
การเลี้ยงสัตว์[n. exp.] (kān līeng sat) FR: élevage [m] ; domestication [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOMES    D OW1 M Z
DOMESTIC    D AH0 M EH1 S T IH0 K
DOMESTICS    D AH0 M EH1 S T IH0 K S
DOMESTICATE    D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T
DOMESTICITY    D OW2 M EH2 S T IH1 S AH0 T IY0
DOMESTICALLY    D AH0 M EH1 S T IH0 K L IY0
DOMESTICATED    D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T AH0 D
DOMESTICATING    D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T IH0 NG
DOMESTICATION    D AH0 M EH2 S T AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
domes    (n) (d ou1 m z)
Domesday    (n) (d uu1 m z d ei)
domestic    (j) (d @1 m e1 s t i k)
domesticate    (v) (d @1 m e1 s t i k ei t)
domesticity    (n) (d o2 m e s t i1 s i t ii)
domestically    (a) (d @1 m e1 s t i k l ii)
domesticated    (v) (d @1 m e1 s t i k ei t i d)
domesticates    (v) (d @1 m e1 s t i k ei t s)
domesticating    (v) (d @1 m e1 s t i k ei t i ng)
domestication    (n) (d @1 m e2 s t i k ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
ドームズデー[, do-muzude-] (n) doomsday; domesday [Add to Longdo]
ドメス;ドメ[, domesu ; dome] (n) (abbr) domestic [Add to Longdo]
ドメスチック[, domesuchikku] (adj-na,n) domestic [Add to Longdo]
ドメスチックサイエンス[, domesuchikkusaiensu] (n) domestic science [Add to Longdo]
ドメスティック[, domesuteikku] (n,adj-no) domestic [Add to Longdo]
ドメスティックバイオレンス[, domesuteikkubaiorensu] (n) domestic violence [Add to Longdo]
ユニファイドメッセージング[, yunifaidomesse-jingu] (n) {comp} unified messaging [Add to Longdo]
一般廃棄物[いっぱんはいきぶつ, ippanhaikibutsu] (n) domestic waste; general waste; non-industrial waste [Add to Longdo]
家鴨;鶩[あひる, ahiru] (n) domestic duck [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内懮外患[nèi yōu wài huàn, ㄋㄟˋ ㄧㄡ ㄨㄞˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] domestic strife and foreign aggression [Add to Longdo]
国内[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] domestic; internal (to a country); civil [Add to Longdo]
国内外[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] domestic and international; at home and abroad [Add to Longdo]
国内线[guó nèi xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] domestic flight; internal line (air, train, ferry etc) [Add to Longdo]
家庭暴力[jiā tíng bào lì, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] domestic violence [Add to Longdo]
家用电器[jiā yòng diàn qì, ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] domestic electric appliance [Add to Longdo]
家畜[jiā chù, ㄐㄧㄚ ㄔㄨˋ, ] domestic animal; livestock; cattle [Add to Longdo]
家养[jiā yǎng, ㄐㄧㄚ ㄧㄤˇ, / ] domestic (animals); home reared [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] domestic animal [Add to Longdo]
牲畜[shēng chù, ㄕㄥ ㄔㄨˋ, ] domesticated animals; livestock [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top