Search result for

désir

(79 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -désir-, *désir*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desire[N] ความปรารถนา, See also: ความอยาก, ความประสงค์, ความต้องการ, Syn. will, wish, dun, hope, Ant. distaste, dislike
desire[VT] ปรารถนา, See also: อยาก, ต้องการ, ประสงค์, Syn. demand, ask for, require, Ant. hate, dislike, loathe
desirous[ADJ] ซึ่งต้องการ, See also: มีลักษณะของความต้องการ
desirable[ADJ] เป็นที่น่าพอใจ, See also: น่าปรารถนา, เป็นที่ต้องการ, น่าปรารถนา, เป็นที่ชื่นชอบ, Syn. pleasing, likable, worth having, Ant. boring, uninteresting
desirability[ADJ] ความพอใจ, See also: ความปรารถนา, ความชอบ, Syn. pleasedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desirable(ดิไซ'ระเบิล) adj. น่าเอา,ดีเลิศ,น่ายินดี,ซึ่งถูกอกถูกใจ,น่าปรารถนา. n. บุคคลหรือสิ่งของที่น่าปรารถนา., See also: desirability n., Syn. good,acceptable
desire(ดิไซ'เออะ) n. ความต้องการ,ราคะ,สิ่งที่ต้องการ. vt. ปรารถนา,ต้องการ,ประสงค์, Syn. longing
desirous(ดิไซ'รัส) adj. ซึ่งต้องการ., See also: desirousness n. ดูdesirous, Syn. longing
undesirable(อันดิไซ'ระเบิล) adj.,n. (ผู้) ไม่เป็นที่พึงปรารถนา, See also: undesirableness n. undesirably adv., Syn. objectionable

English-Thai: Nontri Dictionary
desirability(n) ความน่ายินดี,ความน่าปรารถนา,ความถูกใจ
desirable(adj) น่ายินดี,น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,เป็นที่พึงปรารถนา
desire(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความประสงค์,ความอยาก,ราคะ
desire(vi,vt) ต้องการ,ปรารถนา,ประสงค์,อยากได้
desirous(adj) เป็นที่พึงปรารถนา,เป็นที่ต้องการ
undesirable(adj) ไม่พึงปรารถนา,เป็นที่น่ารังเกียจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
desired family sizeขนาดครอบครัวที่ปรารถนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
desired number of childrenจำนวนบุตรที่ปรารถนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desireความปราถนา [TU Subject Heading]
Desire to Avoid, Compellingความต้องการที่คอยบังคับให้หลีกหนี [การแพทย์]
Desired Family Size ขนาดครอบครัวที่ปรารถนา
จำนวนบุตรที่คู่สมรสต้องการจะมี บางครั้งเรียกว่าจำนวนบุตรที่ปรารถนา (desired number of children) [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่พึงประสงค์[ADJ] desirable, Syn. ที่พึงพอใจ
ความอยาก[N] desire, See also: wish, want, yearning, need, Syn. ความประสงค์, ความต้องการ, ความปรารถนา, Example: คนเราน่าจะต้องยับยั้งชั่งใจและอดทนให้มากเข้าไว้ต่อความอยากของตนเอง
ใคร่[V] desire, See also: want, wish for, crave, long for, Syn. อยาก, ต้องการ, ปรารถนา, ประสงค์, Example: นักวิจัยท่านใดใคร่จะเริ่มทำการวิจัยเรื่องใดให้รีบเสนอหัวข้อมาโดยเร็ว
เงี่ยน[V] crave, See also: desire eagerly, want greatly, long for, lust, have sexual desire, , Syn. อยากจัด, กระหายจัด, Example: เขาเงี่ยนฝิ่นเต็มทีแล้ว, Thai definition: อยากจัด, กระหายจัด, มีความรู้สึกอยากหรือกระหายเป็นกำลัง, (โดยมากใช้เฉพาะของเสพติดและกามคุณ)
ปอง[V] aim to get, See also: desire, intend, Syn. หมายปอง, Example: ล๊อกฮัดสัน เทพบุตรสุดหล่อแห่งศตวรรษมีสาวๆ เกือบครึ่งโลกหมายปอง, Thai definition: ปรารถนา
พึงประสงค์[V] desire, See also: want, wish, Syn. พึงปรารถนา, ประสงค์, ปรารถนา, ต้องการ, Example: งานที่ใช้ความพิถีพิถันและความละเอียดอ่อนไม่ใช่งานที่เขาพึงประสงค์นัก แต่เขาก็ทำได้อย่างดี
พึงปรารถนา[V] desire, See also: want, wish, Syn. พึงปรารถนา, ประสงค์, ปรารถนา, ต้องการ, Example: ถ้าพูดถึงไวรัสคอมพิวเตอร์แล้ว คิดว่าหลายคนคงจะไม่พึงปรารถนาเจ้าไวรัสนี้เป็นแน่
ภวตัณหา[N] desire, Example: มนุษย์ทุกคนล้วนมีภวตัณหาอยู่ในจิตใจทั้งสิ้น, Thai definition: ตัณหาเป็นไปในภพ คือ ความอยากมี อยากเป็น อยากเกิด, Notes: (บาลี)
ตะโกรง[V] be ambitious, See also: desire, crave, want exceedingly, aspire, Syn. ทะเยอทะยาน, อยากได้, Thai definition: เต็มไปด้วยความอยาก, ตะกลาม
ปรารถนา[V] desire, See also: long for, want, wish, hope for, yearn, aim, aspire, Syn. มุ่งหมาย, อยากได้, ต้องการ, หมาย, อยาก, ประสงค์, หวัง, Example: การตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา แต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนเพียงใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
ฝันใฝ่[v.] (fanfai) EN: dream ; hope for ; desire   
ฝันค้าง[v. exp.] (fan khāng) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end   
ฝืนใจ[v.] (feūnjai) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will   FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend   FR: avoir l'intention de ; vouloir
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama   FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido   FR: instinct sexuel [m]
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: five sensual pleasures ; the five desires   FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence   FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité = lasciveté [f] ; concupiscence [f]
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion   FR: désir sexuel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESIR    D IH2 S IH1 R
DESIRE    D AH0 Z AY1 ER0
DESIRES    D AH0 Z AY1 ER0 Z
DESIREE    D EH1 S AY0 R IY0
DESIRED    D AH0 Z AY1 ER0 D
DESIRING    D AH0 Z AY1 ER0 IH0 NG
DESIROUS    D AH0 Z AY1 R AH0 S
DESIRABLE    D AH0 Z AY1 ER0 AH0 B AH0 L
DESIRABLE    D AH0 Z AY1 R AH0 B AH0 L
DESIRABILITY    D AH0 Z AY2 R AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desire    (v) (d i1 z ai1 @ r)
desired    (v) (d i1 z ai1 @ d)
desires    (v) (d i1 z ai1 @ z)
desiring    (v) (d i1 z ai1 @ r i ng)
desirous    (j) (d i1 z ai1 @ r @ s)
desirable    (j) (d i1 z ai1 @ r @ b l)
desirability    (n) (d i1 z ai2 @ r @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target [Add to Longdo]
がつがつ;ガツガツ[, gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv,n,vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something [Add to Longdo]
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager [Add to Longdo]
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
ない内に;無い内に[ないうちに, naiuchini] (exp) (after neg. stem of verb) before it becomes (verb); before (an undesirable thing occurs) [Add to Longdo]
なつい[, natsui] (adj-i) (abbr) (sl) (See 懐かしい・なつかしい) dear; desired; missed [Add to Longdo]
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.) [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梦寐以求[mèng mèi yǐ qiú, ㄇㄥˋ ㄇㄟˋ ㄧˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] desire of one's dreams [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] desire; wish [Add to Longdo]
欲望[yù wàng, ㄩˋ ㄨㄤˋ, / ] desire; longing; appetite; craving [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] desire; longing; appetite; wish [Add to Longdo]
欲念[yù niàn, ㄩˋ ㄋㄧㄢˋ, ] desire [Add to Longdo]
求知欲[qiú zhī yù, ㄑㄧㄡˊ ㄓ ㄩˋ, / ] desire for knowledge [Add to Longdo]
渴望[kě wàng, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ, ] desirous; wishful; desire [Add to Longdo]
生愿[shēng yuàn, ㄕㄥ ㄩㄢˋ, / ] desire to exist (in Buddhism, tanhā); craving for rebirth [Add to Longdo]
愿望[yuàn wàng, ㄩㄢˋ ㄨㄤˋ, / ] desire; wish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
魅力的機能[みろくてききのい, mirokutekikinoi] desirable feature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  désir [dezir]
     desire; want; wish
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top