Search result for

démens

(101 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -démens-, *démens*, démen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา démens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *démens*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demented[ADJ] บ้าคลั่ง, See also: จิตไม่ปกติ
dementia[N] โรคจิตเสื่อม (มีผลต่อความสามารถในการคิด, การจำ, การประพฤติ), Syn. mental deterioration, insanity, madness, Ant. sanity, saneness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dement(ดิเมนทฺ) vt. ทำให้บ้า,ทำให้วิกลจริต
demented(ดีเมน'ทิด) adj. บ้า,วิกลจริต,จิตเสื่อม., See also: dementedness n. ดูdemented, Syn. insane ###A. sane
dementia(ดิเมน'ชะ,-เชีย) n. โรควิกลจริตที่มีจิตเสื่อม,
dementia praecoxn. (- พรี'คอคซฺ) n. จิตแพทย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudodementiaภาวะสมองเสื่อมเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
d´bridementการตัดแต่งแผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dementia๑. ภาวะสมองเสื่อม๒. โรคสมองเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dementiaโรคสมองเสื่อม [TU Subject Heading]
Dementia, Senileโรคสมองเสื่อมวัยชรา [TU Subject Heading]
Alzheimer's Dementiaโรคอัลซ์ไฮเมอร์สดีเมนเทีย [การแพทย์]
Debridementการเล็มแผล,การตัดเล็มเนื้อตายของบาดแผล,ตัดเนื้อตาย,การตัดขอบแผลให้เรียบ,ตัดเนื้อที่ตายออก,ตัดแต่งแผล,การผ่าตัดนำเนื้อตายและสิ่งแปลกปลอมออก [การแพทย์]
Debridement, Resectionalการตัดเนื้อบางส่วนเพื่อแต่งแผล [การแพทย์]
Debridement, Surgicalการตัดเนื้อเยื่อออก,ตัดเศษแผลที่รุ่งริ่งออก [การแพทย์]
Dementiaจิตเสื่อม,อาการทางระบบประสาทคล้ายคนเสียสติ,อาการทางจิตและประสาท,เสื่อมพิการทางจิต,สมองเสื่อม,เฉื่อยชา,ปัญญาเสื่อม,อาการทางประสาท,สติวิปลาส,ความจำเสื่อม,อาการทางระบบประสาทคล้ายคนเสียสติ,จิตปรวนแปร,หลง,โรคสมองเสื่อม,โรควิกลจริตจิตเสื่อม [การแพทย์]
Dementia Paralyticaดีเมนเชียพาราไลติกา [การแพทย์]
Dementia, Epilepticการเสื่อมของเชาว์ปัญญา [การแพทย์]
Dementia, Presenileโรคสมองเสื่อมก่อนวัย,จิดฟั่นเฟือนก่อนถึงวัยชรา,โรคจิตเสื่อมก่อนวัยชรา [การแพทย์]
Dementia, Senileสมองเสื่อมจากความชรา,โรคจิตเสื่อมวัยชรา,คนแก่ที่มีจิตฟั่นเฟือน,โรคสมองเสื่อมในวัยชรา,ความเสื่อมสมองเนื่องจากวัยชรา [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพี้ยน[V] be crazy, See also: be mad, be insane, be out of one's mind, be nuts, be unbalanced, be crazed, be demented, Syn. บ้า, สติไม่ดี, ฟั่นเฟือน, Example: เขาต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆ ที่จะลาออกจากงานนี้, Thai definition: มีสติไม่ดีทำอะไรผิดแปลกไปจากคนธรรมดา
บ้าคลั่ง[ADJ] insane, See also: mad, crazy, demented, deranged, Syn. คลุ้มคลั่ง, เพ้อคลั่ง, คลั่ง, Example: เขาถูกตามล่าจากพวกโจรบ้าคลั่งกระหายเลือดจนแทบเอาชีวิตไม่รอด, Thai definition: ที่มีอาการผิดปกติอย่างอาการคนบ้า
คลุ้มคลั่ง[V] be mad, See also: be insane, be crazed, be crazy, be nuts, be demented, be out of one's mind, Syn. บ้าคลั่ง, คลั่ง, เสียสติ, Example: เขาคลุ้มคลั่งด้วยความกลัวอยู่ในห้องขัง, Thai definition: กลัดกลุ้มในใจจนแสดงอาการอย่างคนบ้า
คลุ้มคลั่ง[ADJ] mad, See also: insane, crazy, nuts, demented, out of one's mind, raving, Syn. บ้าคลั่ง, คลั่ง, เสียสติ, บ้า, Example: เจ้าหน้าที่แยกผู้ป่วยที่คลุ้มคลั่งไว้ต่างหาก, Thai definition: ที่มีอาการอย่างคนบ้า, ที่มีอาการเสียสติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad   FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ดิ้นรน[v.] (dinron) FR: se démener ; se débattre
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
เฮือก[adv.] (heūak) EN: deeply ; heavily   FR: profondément
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
การณ์[n.] (kān) EN: event ; circumstances ; situation ; cause   FR: évènement [m] ; circonstance [f] ; situation [f] ; fondement [m] ; cause [m] ; raison [f]
การพิพากษากลับ[n. exp.] (kān phiphāksā klap) EN: reversal of judgement = reversal of judement (Am.)   
การตกลงกัน[n. exp.] (kān toklong kan) EN: accommodation ; agreement   FR: accordement [m] (vx)
คำแก้[n.] (khamkaē) FR: démenti [m] ; désaveu [m]
คิดลึก[v. exp.] (khit leuk) EN: think deeply ; ponder over   FR: réfléchir profondément
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy   FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)
ความลำบาก[n.] (khwām lambāk) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude   FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)
หลัก[n.] (lak) EN: principle ; tenet ; basis ; foundation ; ground   FR: base [f] ; fondement [m] ; principe [m] ; pilier [m] (fig.)
หลับสนิท[v. exp.] (lap sanit) EN: have a sound sleep   FR: dormir pronfondément
หลับอุตุ[v. exp.] (lap utu) EN: sleep soundly ; be fast asleep   FR: dormir profondément
เหลวไหล[adj.] (lēolai) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd   FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
ลึก[adv.] (leuk) EN: deeply ; profoundly ; reconditely   FR: profondément
ล่วง[v.] (lūang = luang) FR: passer rapidement ; filer
ไม่มีหลักฐาน[X] (mai mī lakthān) EN: baseless   FR: sans fondement ; sans preuve
ไม่มีมูล[adj.] (mai mī mūn) EN: baseless   FR: sans fondement
เหมือนเดิม[X] (meūoen doēm) EN: as before ; still ; as it was   FR: comme avant ; comme précédement ; comme auparavant
มูล[n.] (mūn) EN: ground ; starting-point ; source   FR: base [f] ; fondement [m] ; source [f]
มูลฐาน[n.] (mūnlathān = mūnthān) EN: basis ; base ; foundation ; ground   FR: fondement [m] ; base [f] ; socle [m]
แน่นแฟ้น[adv.] (naenfaēn) EN: firmly ; securely ; stably   FR: solidement ; fermement
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily   FR: solidement ; fermement
นอนหลับสนิท[v. exp.] (nønlap sanit) FR: dormir profondément
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
ปฏิเสธข่าวลือ[v. exp.] (patisēt khāoleū) EN: decline rumours ; deny rumours   FR: démentir un bruit
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously   FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
พื้นฐาน[n.] (pheūnthān) EN: base ; bottom ; foundation ; basis   FR: base [f] ; assise [f] ; fondement [m] ; fondation [f] ; soubassement [m]
แผล็ว[X] (phlaeo) EN: quickly ; swiftly ; with agility   FR: rapidement
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once   FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
ผลุด[v.] (phlut) EN: slip out ; be forced in or out ; issue   FR: entrer rapidement ; sortir rapidement
ปราศจากหลักฐาน[adj.] (prātsajāk lakthān) EN: groundless   FR: sans fondement ; infondé
ปุ๋ย[n.] (pui) EN: fertilizer ; manure   FR: engrais [m] ; fertlisant [m] ; compost [m] ; amendement [m] ; fumier [m] ; fumure [f]
ไร้เหตุผล[adj.] (rai hētphon) EN: groundless ; illogical   FR: sans fondement ; illogique
รากฐาน[n.] (rākthān) FR: fondement [m] ; base [f]
เร็ว ๆ[X] (reo-reo) EN: quickly ; as soon as posible ; as fast as you can ; soon   FR: rapidement ; avec diligence ; vite ; dès que possible
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously   FR: soudainement ; promptement ; rapidement
สนิท[X] (sanit) EN: perfectly ; completely ; totally ; soundly ; deeply   FR: parfaitement ; complétement ; totalement ; solidement profondément
ศีล[n.] (sīn) EN: commandement ; religious precept ; moral precept ; sacrament   FR: règle de conduite [f] ; précepte religieux [m] ; précepte moral [m] ; sacrement [m]
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very   FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement
เต็มที[adv.] (temthī) EN: to the fullest ; very ; all-out ; to the utmost; with all one's might or capability ; to the full ; with full speed ahead   FR: au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; autant qu'on veut ; sans réserve ; sans restriction ; tout à fait ; profondément ; intensément ; complètement ; entièreme

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMENT    D AH0 M EH1 N T
DEMENTED    D IH2 M EH1 N T AH0 D
DEMENTIA    D IH2 M EH1 N SH IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demented    (j) (d i1 m e1 n t i d)
dementedly    (a) (d i1 m e1 n t i d l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj} (adj ) เหมาะสม

French-Thai: Longdo Dictionary
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆで麺;茹で麺;湯で麺(iK)[ゆでめん, yudemen] (n) boiled noodles [Add to Longdo]
ゆで麺機;ゆで麺器;茹で麺機;茹で麺器;湯で麺機(iK);湯で麺器(iK)[ゆでめんき, yudemenki] (n) noodle boiler; noodle boiling machine [Add to Longdo]
デメニギス[, demenigisu] (n) barreleye (Macropinna microstoma) [Add to Longdo]
痴呆(P);痴ほう[ちほう, chihou] (n,adj-no) (sens) (See 認知症) dementia; (P) [Add to Longdo]
痴呆症[ちほうしょう, chihoushou] (n) dementia [Add to Longdo]
認知症[にんちしょう, ninchishou] (n) (See 痴呆) cognitive impairment; senility; dementia [Add to Longdo]
麻痺性痴呆[まひせいちほう, mahiseichihou] (n) (See 進行麻痺) paralytic dementia [Add to Longdo]
老人性痴呆[ろうじんせいちほう, roujinseichihou] (n) senile dementia [Add to Longdo]
老人性痴呆症[ろうじんせいちほうしょう, roujinseichihoushou] (n) senile dementia [Add to Longdo]
老人性認知症[ろうじんせいにんちしょう, roujinseininchishou] (n) senile dementia [Add to Longdo]
恍惚状態[こうこつじょうたい, koukotsujoutai] (n) state of ecstasy (rapture); trance; senile dementia [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原发性进行性失语[yuán fā xìng jìn xíng xìng shī yǔ, ㄩㄢˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ, / ] primary progressive aphasia (PPA), speech disorder (sometimes related to dementia) [Add to Longdo]
痴呆症[chī dāi zhèng, ㄔ ㄉㄞ ㄓㄥˋ, ] dementia [Add to Longdo]
痴呆[chī dāi, ㄔ ㄉㄞ, / ] imbecility; dementia [Add to Longdo]
痴呆[chī dāi, ㄔ ㄉㄞ, / ] imbecility; dementia [Add to Longdo]
老年性痴呆症[lǎo nián xìng chī dāi zhèng, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄔ ㄉㄞ ㄓㄥˋ, / ] senile dementia [Add to Longdo]
老年痴呆[lǎo nián chī dāi, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄔ ㄉㄞ, / ] senile dementia; Alzheimer’s disease [Add to Longdo]
老年痴呆症[lǎo nián chī dāi zhèng, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄔ ㄉㄞ ㄓㄥˋ, / ] senile dementia; Alzheimer’s disease [Add to Longdo]
阿尔茨海默氏病[ā ěr cí hǎi mò shì bìng, ㄚ ㄦˇ ㄘˊ ㄏㄞˇ ㄇㄛˋ ㄕˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] Alzheimer's Disease; senile dementia [Add to Longdo]
颠狂[diān kuáng, ㄉㄧㄢ ㄎㄨㄤˊ, / ] demented [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top