Search result for

cyclic

(66 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cyclic-, *cyclic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cyclic[ADJ] ที่เกี่ยวกับวงโคจร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cyclic(ไซ'คลิค,ซิค'คลิค) adj. เกี่ยวกับวงจร,ซึ่งหมุนรอบ,
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
cyclic shiftหมายถึง การเลื่อนบิต (bit) ที่อยู่ปลายด้านหนึ่งไปอยู่ปลายอีกด้านหนึ่งในเรจิสเตอร์ (register) เดียวกัน ในการเลื่อนแบบนี้ บิตจะไม่หายไปไหน มีความหมายเหมือน circular shiftดู shift ประกอบ
cyclical(ไซ'คลิเคิล) adj. เกี่ยวกับวงจร,ซึ่งหมุนรอบ,n., See also: cyclicals n. หลักทรัพย์ของบริษัทธุรกิจ cyclicality n. ดูcyclical
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
encyclical(เอนซิค'ลิคัล) n. จดหมายสันตะปาปาที่ส่งไปยังบิชอพทั้งหลาย.

English-Thai: Nontri Dictionary
cyclic(adj) เป็นวงกลม,ซึ่งหมุนรอบ,เกี่ยวกับวงจร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cyclicเป็นวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cyclic-วน, มีวง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyclic codeรหัสวน [มีความหมายเหมือนกับ gray code และ reflected code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyclic graphกราฟมีวง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyclic groupกรุปวัฏจักร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cyclic orderอันดับวัฏจักร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cyclic quadrilateralรูปสี่เหลี่ยมวงกลมล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cyclic redundancy check (CRC)การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวน (ซีอาร์ซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyclic redundant codeรหัสซ้ำซ้อนแบบวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyclic reignition voltageแรงดันจุดอาร์กซ้ำเป็นรอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyclicซัยคลิค [การแพทย์]
Cyclic AMPซัยขลิคเอเอ็มพี [การแพทย์]
Cyclic Changeการเปลี่ยนแปลงเป็นรอบ [การแพทย์]
Cyclic Derivativesอนุพันธ์ไซคลิก [การแพทย์]
cyclic electron transferการถ่ายทอดอิเล็กตรอน แบบเป็นวัฏจักร, การถ่ายทอดอิเล็กตรอนจากโมเลกุลของคลอโรฟิลล์โดยมีตัวรับส่งเป็นทอด ๆ แล้วอิเล็กตรอนจะกลับมาสู่โมเลกุลของคลอโรฟีลล์ตามเดิม  ระหว่างการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนั้นจะมีการนำพลังงานไปสร้างสารประกอบ ATP [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cyclic Estersไซคลิคเอสเทอร์ [การแพทย์]
Cyclic Fluctuationsการเปลี่ยนแปลงเป็นรอบ [การแพทย์]
Cyclic Hemiacetalไซคลิคเฮมิอซีทาล [การแพทย์]
Cyclic Patternเป็นรอบ [การแพทย์]
Cyclicalวงจร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, the point is, these things are cyclical.ประเด็นก็คือ เรื่องนี้มันมีวงจรของมัน You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
It's cyclical, right?It's cyclical, right? Hot Tub Time Machine (2010)
Yes, David believes his mother has some kind of... cyclical immortality.ไม่มีวันตาย... ฟังดูน่าสนใจใชไหม? Dark Shadows (2012)
Hover power check complete. Position cyclic.ระบบพลังงานสมบูรณ์ ตำแหน่งวงจร The Avengers (2012)
Her last project on cyclic adenosine monophosphate-- revolutionary stuff.โปรเจ็กท์สุดท้ายของเธอเกี่ยวกับ ไซคลิกอะดีโนซีนมอนอฟอสเฟต เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ Zugzwang (2013)
I'm interested in intermediate range system, high cyclic rate.ผมสนใจปืนกลที่แม่นยำ ในระยะกลาง The Jackal (1997)
Cyclic rate1.400 rounds per minute.ยิงได้ 1,400 นัดต่อนาที The Jackal (1997)
See, this is a gun. It's a cyclic rate.ถ้าคงต้องเป็นปืนยิงเร็วอีกด้วย The Jackal (1997)
If your weapon has nearly range and cyclic rate for advertising, you can engage any ground vehicle and aircraft approaching the place.ถ้าปืนของคุณยิงได้เร็วและไกล จริงอย่างที่คุณบอกล่ะก็... มันอาจจะยิงสู้กับเครื่องบินได้เลยนะ The Jackal (1997)
Public institutions can have a counter cyclic propertyสถาบันส่วนรวมสามารถดำเนินธุรกิจโดยต่อต้านวงจรเศรษฐกิจ The Corporation (2003)
"Oh, this whole thing, this is a cyclical phenomenon."อ๋อ... ทั้งหมดนี้มันก็คือปรากฏการณ์ที่เป็นวัฏจักร" An Inconvenient Truth (2006)
All right. There's a collective and a cyclic control.มันจะมีตัวควบคุมการบินรวมอยู่ Chuck Versus the Helicopter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cyclicThe current imbalance between supply and demand is considered to reflect structural changes on the demand side, rather than being a cyclical phenomenon.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปสี่เหลี่ยมวงกลมล้อม[n. exp.] (rūp sīlīem wongklom løm) EN: cyclic quadrilateral   
เศรษฐกิจตกฅ่ำ[n. exp.] (sētthakit toktam) EN: economic depression ; economic recession ; cyclical downturn   FR: dépression [f] ; crise économique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CYCLICAL    S AY1 K L IH0 K AH0 L
CYCLICAL    S IH1 K L IH0 K AH0 L
CYCLICALS    S IH1 K L IH0 K AH0 L Z
CYCLICALITY    S IH2 K L IH0 K AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cyclic    (j) (s ai1 k l i k)
cyclical    (j) (s ai1 k l i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuchtwechselklima {n}cyclic humidity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant) [Add to Longdo]
サイクリック[, saikurikku] (n) cyclic [Add to Longdo]
サイクリックAMP[サイクリックエーエムピー, saikurikkue-emupi-] (n) cyclic AMP [Add to Longdo]
回勅[かいちょく, kaichoku] (n) encyclical [Add to Longdo]
環式炭化水素[かんしきたんかすいそ, kanshikitankasuiso] (n) cyclic hydrocarbon [Add to Longdo]
環状AMP[かんじょうエーエムピー, kanjou e-emupi-] (n) (See サイクリックAMP) cyclic AMP [Add to Longdo]
三環系抗うつ剤[さんかんけいこううつざい, sankankeikouutsuzai] (n) tricyclic antidepressant [Add to Longdo]
三環系抗うつ薬[さんかんけいこううつやく, sankankeikouutsuyaku] (n) tricyclic antidepressant [Add to Longdo]
脂環式化合物[しかんしきかごうぶつ, shikanshikikagoubutsu] (n) alicyclic compound [Add to Longdo]
周期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] (n) {comp} CRC; Cyclic Redundancy Check [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
周期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] CRC, Cyclic Redundancy Check [Add to Longdo]
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically [Add to Longdo]
循環けた送り[じゅんかんけたおくり, junkanketaokuri] end-around shift, cyclic shift [Add to Longdo]
巡回冗長検査[じゅんかいじょうちょうけんさ, junkaijouchoukensa] cyclic redundancy check, CRC (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cyclic \Cyc"lic\ (s?k"l?k or s?"kl?k), Cyclical \Cyc"lic*al\
   (s?k"l?-kal), a. [Cf. F. cycluque, Gr. kykliko`s, fr. ky`klos
   See {Cycle}.]
   1. Of or pertaining to a cycle or circle; moving in cycles;
    as, cyclical time. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chemistry) Having atoms bonded to form a ring structure.
    Opposite of {acyclic}.
 
   Note: Used most commonly in respect to organic compounds.
 
   Note: [Narrower terms: {bicyclic}; {heterocyclic};
      {homocyclic, isocyclic}]
 
   Syn: closed-chain, closed-ring.
     [WordNet 1.5]
 
   3. Recurring in cycles[2]; having a pattern that repeats at
    approximately equal intervals; periodic. Opposite of
    {noncyclic}.
 
   Note: [Narrower terms: {alternate(prenominal),
      alternating(prenominal)}; {alternate(prenominal), every
      other(prenominal), every second(prenominal)};
      {alternating(prenominal), oscillating(prenominal)};
      {biyearly}; {circadian exhibiting 24-hour
      periodicity)}; {circular}; {daily, diurnal};
      {fortnightly, biweekly}; {hourly}; {midweek,
      midweekly}; {seasonal}; {semestral, semestrial};
      {semiannual, biannual, biyearly}; {semiweekly,
      biweekly}; {weekly}; {annual, yearly}; {biennial};
      {bimonthly, bimestrial}; {half-hourly}; {half-yearly};
      {monthly}; {tertian, alternate(prenominal)};
      {triennial}]
      [WordNet 1.5]
 
   4. Marked by repeated cycles[2].
    [WordNet 1.5]
 
   {Cyclic chorus}, the chorus which performed the songs and
    dances of the dithyrambic odes at Athens, dancing round
    the altar of Bacchus in a circle.
 
   {Cyclic poets}, certain epic poets who followed Homer, and
    wrote merely on the Trojan war and its heroes; -- so
    called because keeping within the circle of a single
    subject. Also, any series or coterie of poets writing on
    one subject. --Milman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cyclic
   adj 1: conforming to the Carnot cycle
   2: forming a whorl or having parts arranged in a whorl; "cyclic
     petals"; "cyclic flowers" [ant: {acyclic}]
   3: of a compound having atoms arranged in a ring structure [ant:
     {acyclic}, {open-chain}]
   4: recurring in cycles [syn: {cyclic}, {cyclical}] [ant:
     {noncyclic}, {noncyclical}]
   5: marked by repeated cycles

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top