Search result for

cutter

(45 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cutter-, *cutter*
English-Thai: Longdo Dictionary
nail cutter(n) กรรไกรตัดเล็บ เช่น Cutting your fingernails and toenails is easy. Just make sure you have a nice, sharp nail cutter and a wastebasket to collect the nails.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cutter[N] เครื่องตัด, See also: มีดตัด
cutter[N] ผู้ตัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuttern. เครื่องตัด,ผู้ตัด,เรือบด,เรือเร็ว,
price cuttern. ผู้ตัดราคา
wire-cutter(ไว'เออะคัท'เทอะ) n. คีมตัดลวด
woodcutter(วูด'คัทเทอะ) n. คนตัดไม้ทำฟืน

English-Thai: Nontri Dictionary
PAPER paper cutter(n) เครื่องตัดกระดาษ
woodcutter(n) คนตัดไม้,คนตัดฟืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cutter guideตัวนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutter headหัวคันตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutter steering system; steering systemระบบนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutter; cutting headหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cutter?คัตเตอร์? Episode #3.1 (2009)
I'm a cutter.หนูเป็นพวกชอบกรีดทำร้ายตัวเอง And How Does That Make You Kill? (2008)
She saw eight clients a day, from cutters to convicts.เธอเห็นคนไข้แปดคนต่อวัน ตั้งแต่พวกกรีดตัวเองไปจนถึงนักโทษ And How Does That Make You Kill? (2008)
Cutter.คัทเตอร์ Episode #3.1 (2009)
I took his fingers with bolt cutters.ผมตัดนิ้วมันด้วยใบมีดไฟฟ้า Law Abiding Citizen (2009)
And his penis with a box cutter.และไอจู๋มันด้วยมีดผ่าตัด Law Abiding Citizen (2009)
Get bolt cutters.เอาคีมตัดโซ่มา A Shade of Gray (2009)
Cutter's on its way, too. Over.เรือเร็วก็กำลังไปด้วยเช่นกัน เปลี่ยน Sigh (2009)
Plasma cutter, should cut through the ice like butter.ใบมีดพลาสม่าน่าจะตัดมันง่ายเหมือนหั่นเนย Time (2009)
Plasma cutter.เครื่องตัดพลาสม่า Water (2009)
Well, maybe I can cut my way out with the plasma cutter.ดี,อาจให้ฉันสามารถตัดเป็ทางออกไป ด้วยเครื่องตัดพลาสม่า Water (2009)
Professor Cutter won't like you and he'll go out of his way to make your job impossible.แล้วก็จะทำให้งานของคุณลำบากมาก Episode #3.1 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีด[N] knife, See also: cutter, blade, Example: ลุงจะต้องลับมีดให้คมก่อนเข้าป่าเสมอ, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับฟัน ผ่า จัก เหลา ฯลฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวป่า[n. exp.] (chāo pā) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters   
คนเจียระไนเพชรพลอย[n. exp.] (khon jīaranai phetphløi) EN: gemcutter ; lapidary   FR: tailleur de pierres [m] ; diamantaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUTTER    K AH1 T ER0
CUTTERS    K AH1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cutter    (n) (k uh1 t @ r)
cutters    (n) (k uh1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cutter {m}; Cutterin {f} (Film)editor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カッター[, katta-] (n) cutter; (P) [Add to Longdo]
カッターシャツ[, katta-shatsu] (n) cutter shirt (long-sleeved sports shirt) [Add to Longdo]
カッターシューズ[, katta-shu-zu] (n) cutter shoes [Add to Longdo]
カッターナイフ[, katta-naifu] (n) box cutter (wasei [Add to Longdo]
ガラス切り[ガラスきり, garasu kiri] (n) glass cutter [Add to Longdo]
コールカッター[, ko-rukatta-] (n) coal cutter [Add to Longdo]
フライス[, furaisu] (n) milling cutter (fre [Add to Longdo]
押し切り;押切り;押切[おしきり, oshikiri] (n) (1) straw cutter; short mane; (2) pressing and cutting [Add to Longdo]
裁断機[さいだんき, saidanki] (n) cutting machine (cloth); cutter [Add to Longdo]
裁断師[さいだんし, saidanshi] (n) (tailor's) cutter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cutter \Cut"ter\ (k[u^]t"t[~e]r), n.
   1. One who cuts; as, a stone cutter; a die cutter; esp., one
    who cuts out garments.
    [1913 Webster]
 
   2. That which cuts; a machine or part of a machine, or a tool
    or instrument used for cutting, as that part of a mower
    which severs the stalk, or as a paper cutter.
    [1913 Webster]
 
   3. A fore tooth; an incisor. --Ray.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.)
    (a) A boat used by ships of war.
    (b) A fast sailing vessel with one mast, rigged in most
      essentials like a {sloop}. A cutter is narrower and
      deeper than a {sloop} of the same length, and depends
      for stability on a deep keel, often heavily weighted
      with lead.
    (c) In the United States, a sailing vessel with one mast
      and a bowsprit, setting one or two headsails. In Great
      Britain and Europe, a cutter sets two headsails, with
      or without a bowsprit.
    (d) A small armed vessel, usually a steamer, in the
      revenue marine service; -- also called {revenue
      cutter}.
      [1913 Webster +RDH]
 
   5. A small, light one-horse sleigh.
    [1913 Webster]
 
   6. An officer in the exchequer who notes by cutting on the
    tallies the sums paid.
    [1913 Webster]
 
   7. A ruffian; a bravo; a destroyer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   8. A kind of soft yellow brick, used for facework; -- so
    called from the facility with which it can be cut.
    [1913 Webster]
 
   {Cutter bar}. (Mach.)
    (a) A bar which carries a cutter or cutting tool, as in a
      boring machine.
    (b) The bar to which the triangular knives of a harvester
      are attached.
 
   {Cutter head} (Mach.), a rotating head, which itself forms a
    cutter, or a rotating stock to which cutters may be
    attached, as in a planing or matching machine. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cutter
   n 1: someone who cuts or carves stone [syn: {stonecutter},
      {cutter}]
   2: someone who carves the meat [syn: {cutter}, {carver}]
   3: someone whose work is cutting (as e.g. cutting cloth for
     garments)
   4: a boat for communication between ship and shore [syn:
     {tender}, {ship's boat}, {pinnace}, {cutter}]
   5: a sailing vessel with a single mast set further back than the
     mast of a sloop
   6: a cutting implement; a tool for cutting [syn: {cutter},
     {cutlery}, {cutting tool}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top