Search result for

cuts

(42 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cuts-, *cuts*, cut
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cutsบาดแผลจากของมีคม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't see any cuts.ผมไม่เห็นรอยแผล Joy (2008)
That is the thermic lance. It cuts through concrete and metal.นั่นคือเครื่องตัดโลหะ ไว้ใช้ตัดคอนกรีตกับโลหะ The Bank Job (2008)
I'm gonna take you to the hospital and get these cuts sewn upไม่มันไม่ใช่ มันเป็นของคุณ The Eye (2008)
He cuts each kill into his skin as a souvenir, right here.มันจะทำรอยเอาไว้ที่หน้า เป็นสัญลักษณ์ว่าฆ่าได้กี่คนแล้ว Death Race (2008)
In here, bruises, cuts, breaks heal in hours, not days.แผลต่างๆจะหายภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ได้เป็นวันๆ Wanted (2008)
What she said really cuts my heart like a knife.สิ่งที่แม่เธอพูด แทงเข้าที่หัวใจของฉันเหมือนมีดเลย Episode #1.7 (2008)
Or the butcher who cuts meat every day with such skill.หรือพ่อค้าเนื้อ ที่หั่นเนื้อ ทุกวันจนคล่องแคล่ว The Forbidden Kingdom (2008)
I can see the cuts on him.ฉันเห็นรอยเฉือนเนื้อในร่างกายเขา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Six to seven hours before cuts were made to his body the gunshot, followed shortly after.หกหรือเจ็ดชั่วโมงก่อนที่จะเกิดแผลถูกแทงที่ร่างกาย หรือถูกยิงหลังจากนั้นไม่นาน Pathology (2008)
Yes. I hear he cuts 'em up quite well.ใช่ได้ยินว่าเขาตัดพวกนั้นได้ดีสะด้วย Pathology (2008)
As soon as Linc cuts the power, we go.เมื่อไรที่ ลิงค์ ตัดไฟ ปุ๊ป เราไปกันได้เลย Under & Out (2008)
Cuts out to when the nerator kicks back in.ตัดไปกับที่ระบบไฟสำรองเริ่มทำงาน Under & Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cutsCheese cuts easily with a knife.
cutsI think his method of teaching cuts both ways.
cutsHe is a person who never cuts corners.
cutsTransportation workers staged a walkout to protest pay cuts.
cutsFinally, Susan cuts her mother short, promises to write, and hangs up.
cutsTheir offer cuts both ways.
cutsHe cuts a handsome figure in that black suit.
cutsThe meat cuts tough.
cutsThe edge of this knife is sharp and cuts well.
cutsHe often cuts classes on Monday and Saturday.
cutsFederal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.
cutsInterest in baseball cuts across classes and ages in this country.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
การลดปริมาณการผลิต[n. exp.] (kān lot parimān kān phalit) EN: production cuts   

CMU English Pronouncing Dictionary
CUTS    K AH1 T S
CUTSHAW    K AH1 CH AO2
CUTSHALL    K AH1 CH AH0 L
CUTSFORTH    K AH1 T S F AO2 R TH
CUTSINGER    K AH1 T S AH0 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cuts    (v) (k uh1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lohnabbau {m}cuts of wages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰刻[いんこく, inkoku] (n) (1) (See 彫刻,陽刻) hollow relief (carving); (2) white line (woodcuts) [Add to Longdo]
学問に王道なし[がくもんにおうどうなし, gakumonnioudounashi] (exp) (See 王道) there are no shortcuts in learning [Add to Longdo]
斬鉄剣[ざんてつけん, zantetsuken] (n) sword that cuts iron [Add to Longdo]
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P) [Add to Longdo]
大鉈を振るう;大なたを振るう[おおなたをふるう, oonatawofuruu] (exp,v5u) (obs) to make drastic cuts; to take an axe to [Add to Longdo]
木くず;木屑[きくず, kikuzu] (n) wood chips; wood offcuts; wood shavings; sawdust [Add to Longdo]
臨兵闘者皆陣裂在前[りんぴょうとうしゃかいじんれつざいぜん, rinpyoutoushakaijinretsuzaizen] (n) {Buddh} nine cuts mudra (mudra [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鳞伤[lín shāng, ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, / ] cuts and bruises like fish scales; terribly cut up [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top