หรือคุณหมายถึง cutlaß?
Search result for

cutlass

(20 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cutlass-, *cutlass*, cutlas
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cutlassn. ดาบสั้น,หนักและค่อนข้างโค้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cutlass(n) มีดสั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Take the Cutlass.ขับรถคัทลาส Widening Gyre (2010)
You guys take the Cutlass, and go to the plane.พวกนายเอารถคัทลาสไป แล้วไปที่เครื่องบิน Widening Gyre (2010)
You guys take the Cutlass and go to the plane.พวกนายเอารถคัทลาสไป แล้วไปที่เครื่องบิน Lochan Mor (2010)
Silver Cutlassfish Gang!เรียกเราว่า "Silver hairtail." Episode #1.4 (2010)
That's what a cutlassfish is like?hairtail นี่มันเป็น ปลาชนิดนึงใช่มั้ย Episode #1.4 (2010)
You see that cutlass?เห็นดาบนั่นไหม Mea Makamae (2011)
And he seizes a cutlass.แล้วก็ เอ่อ ชักดาบมาเล่มนึง The Adventures of Tintin (2011)
My cutlass.ดาบสั้นของผม Dark Hollow (2013)
I'm Bob Cutlass, here with my good friend, Darrell Cartrip.ผมบ๊อบดาบที่นี่กับเพื่อนที่ดีของฉัน, ดาร์เร คาทริป Cars (2006)
Justice will be dispensed by cannonade and cutlass, and all manner of remorseless pieces of metal.ความยุติธรรม จะถูกชำระด้วยกระสุนปืนใหญ่ ทั้งคมดาบ ด้วยบรรดาหลากศาสตราวุธ อย่างดุดัน และไร้ปราณี Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I was hoping you could help with the Cutlass.ฉันหวังว่าคุณคงจะช่วยได้ กับเจ้ารถคัทลาส Patch Over (2008)
- She's got to leave the Cutlass here.- เธอต้องทิ้งรถคัทลาสไว้ที่นี่ Patch Over (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
CUTLASS    K AH1 T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cutlass    (n) (k uh1 t l @ s)
cutlasses    (n) (k uh1 t l @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entermesser {n} | Entermesser {pl}cutlass | cutlasses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cutlass \Cut"lass\ (k[u^]t"las), n.; pl. {Cutlasses} (-[e^]z).
   [F. coutelas (cf. It. coltellaccio), augm. fr. L. cuttellus a
   small knife, dim. of culter knife. See {Colter}, and cf.
   {Curtal ax}.]
   A short, heavy, curving sword, used in the navy. See {Curtal
   ax}.
   [1913 Webster] cutlass fish

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cutlass
   n 1: a short heavy curved sword with one edge; formerly used by
      sailors [syn: {cutlas}, {cutlass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top