Search result for

curtails

(61 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curtails-, *curtails*, curtail
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา curtails มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *curtails*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curtail[VT] ย่อ, See also: ตัดให้สั้น, Syn. shorten, diminish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curtail(เคอร์เทล') {curtailed,curtailing,curtails} vt. ทำให้สั้น,ตัดให้สั้น,ตัดทอน,ย่อ,จำกัด,ลด, See also: curtailer,curtailment n., Syn. reduce

English-Thai: Nontri Dictionary
curtail(vt) ลดลง,ตัดทอน,กำจัด,ย่อ,ทำให้สั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
OK, so I would propose we curtail...ใช่ ฉันเลยอยากเสนอให้เราหยุด... Confessions of a Shopaholic (2009)
OK, I'm gonna propose that we curtail this interview forthwith.ฉันอยากให้เราหยุดการสัมภาษณ์นี้โดยทันที Confessions of a Shopaholic (2009)
Tell me about the behavior you want to curtail.ลองเล่าให้ดิฉันฟังสิคะว่าพฤติกรรมใด ที่คุณต้องการควบคุม The Coat Hanger (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curtailWe can say that there's not a clear winner in terms of a policy to curtail medical expenses and benefits.
curtailWorking healthy people contribute to the repression of medical expenses, the raise of the beginning age of benefits and curtailment of its cost.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วน[ADJ] amputated, See also: maimed, short, cut-off, curtailed, truncated, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนแขนขาด้วนบางคนประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดี, Thai definition: เรียกสิ่งที่มีรูปยาวที่ตอนปลายขาดหายไป
ด้วน[V] be amputated, See also: cut off, curtail, shorten, cut short, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนโบราณเชื่อว่าถ้าชี้รุ้งกินน้ำแล้วไม่เอามือจิ้มก้น นิ้วจะด้วน
ร่น[V] move back, See also: move closer, retreat, curtail, shorten, recede, Example: เจือทองจำต้องร่นเนื้อที่ของห้องนี้เข้ามา เพราะมันติดรั้วบ้านเกินไป, Thai definition: ขยับถอยให้ชิดเข้ามาหรือให้ห่างออกไป
รวบรัดตัดความ[V] shorten, See also: cut, curtail, abridge, be concise, take summary action, Syn. รวบรัด, Ant. ขยายความ, Thai definition: ทำให้สั้นเข้าเพื่อให้จบเรื่องเร็ว
รวบรัด[V] shorten, See also: cut, curtail, abridge, be concise, take summary action, Example: ท่านรวบรัดเรื่องราวเพื่อให้จบลงเร็วๆ, Thai definition: ทำให้สั้นเข้าให้เร็วเข้า
ตัดทอน[V] abridge, See also: reduce, cut off, shorten, cut down, slash, curtail, Syn. ลด, Example: รัฐบาลตัดทอนงบประมาณของแต่ละจังหวัดลงไปเกือบ 10% ของงบประมาณที่เสนอให้สภาฯ พิจารณา, Thai definition: ทำให้น้อย
ตัด[V] reduce, See also: curtail, shorten, slash, cut (down), take a short cut, Syn. ลด, ทอน, Ant. เพิ่ม, Example: บริษัทมีความจำเป็นต้องตัดสวัสดิการบางตัว เนื่องจากบริษัทขาดทุนในการประกอบการปีที่ผ่านมา
ย่อย่น[V] shorten, See also: lessen, curtail, abridge, abbreviate, condense, compress, shrink, reduce, decrease, Syn. ย่นย่อ, Thai definition: ทำให้สั้น
การทอน[N] reduction, See also: cut, slash, curtailment, shortness, Syn. การย่อ, การตัด, การลด, การตัดทอน, Ant. การเพิ่ม, Example: การทอนไม้ด้วยเลื่อยตัดมักใช้ลิ่มช่วยเพื่อให้ชักเลื่อยได้สะดวก, Thai definition: การตัดหรือหั่นให้เป็นท่อน เช่น ทอนฟืน, การทำให้ลดลงหรือให้สั้นลง เช่น ทอนกำลัง ทอนอายุ, การหักจำนวนเงินตามราคาแล้วคืนส่วนที่เหลือไป เช่น ทอนเงิน ทอนสตางค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วน[adj.] (dūan) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated   FR: amputé ; tronqué
หั่นค่าใช้จ่าย[v. exp.] (han khāchaijāi) EN: curtail expenditure   
รอน[v.] (røn) EN: cut ; trim ; curtail ; reduce ; lop off ; trim   FR: ramener ; réduire
ตัดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (tat khāchaijāi) EN: curtail expenditures   FR: réduires les frais ; réduire les dépenses
ทอน[v.] (thøn) EN: cut down ; reduce ; slash ; curtail ; break up   FR: réduire ; amenuiser
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease   FR: abréger ; condenser

CMU English Pronouncing Dictionary
CURTAIL    K ER0 T EY1 L
CURTAILS    K ER0 T EY1 L Z
CURTAILED    K ER0 T EY1 L D
CURTAILING    K ER0 T EY1 L IH0 NG
CURTAILMENT    K ER0 T EY1 L M AH0 N T
CURTAILMENTS    K ER0 T EY1 L M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curtail    (v) (k @@1 t ei1 l)
curtails    (v) (k @@1 t ei1 l z)
curtailed    (v) (k @@1 t ei1 l d)
curtailing    (v) (k @@1 t ei1 l i ng)
curtailment    (n) (k @@1 t ei1 l m @ n t)
curtailments    (n) (k @@1 t ei1 l m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kürzung {f}; Schmälerung {f}; Abstrich {m}; Straffung | Kürzungen {pl}; Schmälerungen {pl}; Abstriche {pl}; Straffungen {pl}curtailment | curtailments [Add to Longdo]
kürzen | kürzendto curtail | curtailing [Add to Longdo]
kürztcurtails [Add to Longdo]
kürztecurtailed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
間引き運転[まびきうんてん, mabikiunten] (n) curtailed transit schedule [Add to Longdo]
間引く[まびく, mabiku] (v5k,vt) to thin out; to cull; to run on a curtailed schedule [Add to Longdo]
企業整備[きぎょうせいび, kigyouseibi] (n) curtailment of business operations [Add to Longdo]
経費節約[けいひせつやく, keihisetsuyaku] (n,adj-no) curtailment of expenditure; financial retrenchment [Add to Longdo]
[さく, saku] (n) plane; sharpen; whittle; pare; shave (leather); scrape off; crossout; reduce; curtail [Add to Longdo]
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P) [Add to Longdo]
削減[さくげん, sakugen] (n,vs) cut; reduction; curtailment; (P) [Add to Longdo]
歯止め[はどめ, hadome] (n,vs) (1) brake; skid; pawl; (2) restraint; curtailment; self-imposed limit; check; (P) [Add to Longdo]
自由刑[じゆうけい, jiyuukei] (n) punishment by imprisonment or curtailment of liberties [Add to Longdo]
縮小[しゅくしょう, shukushou] (n,vs,adj-no) reduction; curtailment; (P) [Add to Longdo]
省く[はぶく, habuku] (v5k,vt) to omit; to eliminate; to curtail; to economize; to economise; (P) [Add to Longdo]
切り詰め[きりつめ, kiritsume] (n) retrenchment; curtailment [Add to Longdo]
節する[せっする, sessuru] (vs-s) to be moderate of; to save; to curtail [Add to Longdo]
節減[せつげん, setsugen] (n,vs) retrenchment; curtailment; economy; (P) [Add to Longdo]
操業短縮[そうぎょうたんしゅく, sougyoutanshuku] (n) curtailment of operations [Add to Longdo]
操短[そうたん, soutan] (n) curtailed operations [Add to Longdo]
脱官僚[だつかんりょう, datsukanryou] (n) debureaucratization; curtailing the power of the bureaucracy [Add to Longdo]
予算を削る[よさんをけずる, yosanwokezuru] (exp,v5r) to curtail a budget [Add to Longdo]
抑制[よくせい, yokusei] (n,vs,adj-no) control; restraint; suppression; constraint; curtailment; inhibition; check; curb; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缩短[suō duǎn, ㄙㄨㄛ ㄉㄨㄢˇ, / ] to curtail; to cut down [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top