Search result for

curares

(57 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curares-, *curares*, curare
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา curares มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *curares*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curareคิวราเร่;คิวราเร,ยา;คิวราเร;คิวแร;ยางน่อง [การแพทย์]
Dimethyl Tubercurarineไดเมทีลทูเบอร์คิวแรรีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This one had pure D-Tubocurarine, DTC which we only found in him.ส่วนอันนี้มีสาร ดี-เทอร์โบเคอรารีน DTC ...ซึ่งเราพบในเลือดของเขา Basic Instinct (1992)
D-Tubocurarine. Funny that.มันคือ DTC ตลกไหมล่ะ Basic Instinct (1992)
Now, we'll have to wait for the lab results, of course but what's the betting he's oozing Tubocurarine?ตอนนี้ เราต้องรอผลจากห้องวิจัย แน่นอน... ...แต่เขาพนันอะไรเพื่อ ซี้ดยาเทอร์โบเคอร์เรนนะ? Basic Instinct (1992)
It's the curare.คุณก็เหมือนพ่อของคุณ ฆาตกร คุณทั้งสอง Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
The bullets were laced with curare, a rare and deadly poison, the killer's unique M.O.กระสุนถูกอาบด้วยยางน่อง พิษที่หายาก และทำให้ตายได้ เอกลักษณ์ของนักฆ่า M.O. Lone Gunmen (2012)
What? Curare.อะไรนะ ยางน่อง Lone Gunmen (2012)
His calling card is a 7.62 millimeter gun laced with curare.เค้าใช้ปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตร เคลือบด้วยคูรารี่ Lone Gunmen (2012)
Lawton laces his bullets with curare.ลอว์ตัวเคลือบกระสุนของเขาด้วยพิษยางน่อง Lone Gunmen (2012)
The bullets were laced with curare.กระสุนพวกนั้นเคลือบด้วยพิษจากคูรารี่ An Innocent Man (2012)
I don't know what hurts worse, this or getting shot with a curare-laced bullet.อาาา ผมไม่รู้ว่าแบบไหนเจ็บกว่ากัน นี่หรือถูกยิงด้วยกระสุนเคลือบพิษคูรารี่ Vendetta (2012)
Curare.คิวราเร Dead to Rights (2013)
An assassin named Floyd Lawton laces his bullets with curare.ฆาตกรนั่นชื่อ ฟลอยด์ ลอว์ตัน\ ลูกไม้กระสุนของเขากับคิวราเร Dead to Rights (2013)
He was poisoned by curare.เขาถูกวางยาพิษโดยคิวรารี่ Dead to Rights (2013)
The bullets were laced with curare, that'sกระสุนอาบ Curare, นี่มัน Unfinished Business (2013)
The sawdust contains an alkaloid that resembles curare.Es enthält ein Alkaloid, das Curare ähnelt. Murder Ahoy (1964)
Quick-acting stuff. Curare possibly. Very popular with the South American Pygmies.Es könnte Curare sein, beliebt bei südamerikanischen Pygmäen. Murder Ahoy (1964)
- Toxic cake.- Klasse! Kirschtorte mit Curare! Asterix & Cleopatra (1968)
- Curare.- Curare. The Town (1968)
Curare compound.Ein Curare-Präparat. The Hostage (1970)
Curare's the bestCurare ist zuverlässig. The Story of Sin (1975)
Obtained from the bark of this tree by the Indians in Latin America - from between the Orinoco and Amazon - we get the famous arrow poison "curare".Aus der Rinde dieses Baumes gewinnen die Indios in Lateinamerika - also die zwischen dem Orinoko und dem Amazonas lebenden Indios - gewinnen das berühmte Pfeilgift Curare. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
By 1815 Alexander von Humboldt became the first to describe the precise production and effects of curare.Alexander von Humboldt hat schon 1815 als Erster die genaue Herstellung und Wirkung von Curare beschrieben. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
In the stomach, curare is harmless.Im Magen ist Curare ungefährlich. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
Thus, the Indians could eat animals killed by their curare arrows.Darum können die Indios auch Tiere essen, die sie erlegt haben mit ihren Curare-Pfeilen. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
We prefer curare with an effective psychedelic compound.Wir bevorzugen Curare mit einer effektiven psychedelischen Verbindung. Octopussy (1983)
Curare? Yeah.- Curare? The Assassin (1986)
What the little school in Pacurari is not good enough for him.Als ob die Schule in Päcurari für ihn nicht gediegen ist. A Clod of Clay (1989)
Well, there's curare, I suppose.- Es gibt Curare, zum Beispiel. Cards on the Table (2005)
The same as we found in your blood and his.Das haben wir in Ihrem Blut gefunden. Die hier enthielt... reines D-Tubocurarin oder DTC. Basic Instinct 2 (2006)
D-Tubocurarine.D-Tubocurarin. Basic Instinct 2 (2006)
Now, we'll have to wait for the lab results, of course... but what's the betting he's oozing Tubocurarine?Also... Wir müssen natürlich auf die Laborergebnisse warten, aber ich gehe jede Wette ein, er ist randvoll mit Tubocurarin. Basic Instinct 2 (2006)
- It's the curar.Das ist das Curare. Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
Ourare?Curare? 7 Days (2010)
PARALYZES THE MOTOR SYSTEM BUT NOT OONSOIOUSNESS."CURARE: LÄHMT DIE MOTORIK, HÄLT BEI BEWUSSTSEIN 7 Days (2010)
- Curare.- Curare. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Curare had to be researched properly.'Das Curare musste besser erforscht werden.' Measuring the World (2012)
Curare!Curare. Die ganze Flasche. Measuring the World (2012)
- When I'd had enough, couldn't stand it anymore, found it too silly, I took curare. And God, of whom you like to speak, saved my life in what was doubtless one of His most idiotic miracles.Und als es mir gereicht hat, als ich nicht mehr wollte, als es einfach zu albern wurde, da habe ich Curare genommen, und Gott, von dem Sie so gern reden, hat eins seiner dümmsten Wunder getan und mir das Leben geschenkt. Measuring the World (2012)
You can drink all the curare you want.Sie können so viel Curare trinken, wie Sie wollen. Measuring the World (2012)
The bullets were laced with curare. A rare and deadly poison. The killer's unique MO.Die Kugeln waren mit Curare versetzt, einem seltenen und tödlichem Gift, das Tötungsmuster des Killers ist einzigartig. Lone Gunmen (2012)
- What? - Curare.- Curare. Lone Gunmen (2012)
His calling card is a 7.62 millimeter round laced with curare.Sein Markenzeichen ist ein 7,62 Millimeter Geschoss, welches mit Curare gefüllt ist. Lone Gunmen (2012)
Lawton laces his bullets with curare.Lawton versetzt seine Kugeln mit Curare. Lone Gunmen (2012)
The bullets were laced with curare.Die Kugeln waren getränkt in Curare. An Innocent Man (2012)
Infernales, curare hominem.Infernales, curare hominem. The Dead (2013)
Infernales, curare hominem.Infernales, curare hominem. The Dead (2013)
Or when you brought Dig down here when he was poisoned with curare.- Oder als du Dig hier runter brachtest, als er mit Curare vergiftet wurde? Three Ghosts (2013)
These muscles tend to be quite rigid, so to alleviate that, I'll inject them with a solution of 2% curare as a relaxant.Diese Muskeln sind meist sehr straff. Um das zu vermindern, spritze ich eine 2 %ige Curare-Lösung, als Relaxans. Williams and Walker (2015)
The curare?- Das Curare? Williams and Walker (2015)
As I explained to Mrs. Johnson, the little girl's aunt we hesitate in using a curare to diminish the spasms.Wie ich schon Mrs. Johnson, der Tante des Mädchens, erklärt habe, zögern wir noch, die Verkrampfung mit Curare zu lösen. Them! (1954)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurare {f}curare [Add to Longdo]
Saracuraralle {f} [ornith.]Slaty-breasted Wood Rail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラーレ[, kura-re] (n) curare [Add to Longdo]
クラレ[, kurare] (n) curare [Add to Longdo]
ツボクラリン[, tsubokurarin] (n) tubocurarine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top