Search result for

curées

(414 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curées-, *curées*, curée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา curées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *curées*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cure[N] กระบวนการถนอมอาหาร
cure[N] การแก้ไขปัญหา
cure[N] การฟื้นฟู, Syn. recovery
cure[VT] แก้ไขปัญหา
cure[VT] ถนอมอาหาร, Syn. preserve, keep
cure[VI] ถนอมอาหาร
cure[VT] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal, make well, restore
cure[VI] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal
cure[VT] สิ่งที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย, See also: การรักษา
curer[N] ผู้ดูแลรักษา
secure[ADJ] ไม่มีกังวล, See also: แน่นอน, ปลอดภัย, เชื่อถือได้, รับประกันได้, มั่นคง, มั่นใจได้, Syn. firm, fixed, safe, content, certain, sure, stable
secure[VT] ทำให้ปลอดภัย, See also: ป้องกัน, คุ้มกัน, Syn. protect, safeguard, make safe
secure[VT] ได้รับมา, See also: เอามา, ทำให้ได้ผล, Syn. obtain, acquire, achieve, gain
secure[VI] รับประกัน, See also: ทำให้มั่นใจ, ประกัน, รับรอง, Syn. confirm, insure, assure, warrant, guarantee
secure[VT] มัดให้แน่น, See also: ตรึง, รัด, กระชับ, Syn. fasten, tighten, strengthen
cure of[PHRV] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal of
cure of[PHRV] ทำให้เลิกนิสัยของ
cure of[PHRV] ทำให้หยุดรัก
epicure[N] ผู้มีรสนิยมสูงในการกิน, See also: นักกิน, Syn. epicurean, gourmet
obscure[ADJ] คลุมเครือ, See also: ที่ไม่กระจ่าง, ที่ไม่ชัดเจน, Syn. vague, ambiguous, indistinct, Ant. clear, apparent
obscure[ADJ] ที่ไม่เด่น, See also: ซึ่งไม่เป็นที่สังเกต, ซึ่งไม่สำคัญ, Syn. unknown, undistinguished, Ant. famous, celebrated
obscure[ADJ] (สี) ทึม, See also: มืดมัว, Syn. dim, murky, dark, Ant. bright
obscure[VT] ปิดบัง, See also: อำพราง, ซ่อน, ทำให้ไม่ชัดเจน, Syn. hide, conceal, Ant. reveal
procure[VT] จัดหามา, See also: จัดซื้อ, Syn. get, obtain, secure, buy
securer[N] ผู้ปลอดภัย, See also: ผู้เชื่อถือ
cure-all[N] การรักษาที่เชื่อว่าใช้ได้กับทุกโรค, Syn. panacea
cureless[ADJ] ที่ไม่สามารถรักษาได้, Syn. immedicable, incurable, irremediable
insecure[ADJ] ไม่ปลอดภัย, See also: ไม่มั่นคง, Syn. afraid, unsafe
manicure[N] การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย), See also: การทำเล็บ, Syn. buffing, nial-polishing
pedicure[N] การรักษาโรคเท้า, See also: หมอเท้า, Syn. chiropody, massage, podiatry
procurer[N] ผู้จัดหา (โดยเฉพาะชายที่จัดหาหญิงเพื่อจุดประสงค์ทางเพศ), Syn. pander, whoremonger
sinecure[N] ตำแหน่งการงานที่ไม่ต้องทำงานมาก, See also: ตำแหน่งการงานที่มีแต่เฉพาะในนาม, Syn. easy job, cinch
epicurean[ADJ] ซึ่งรู้จักเสพสุขกับชีวิต
epicurean[ADJ] ซึ่งอุทิศให้กับความหรูหราและพิถีพิถันโดยเฉพาะการกิน
manicured[ADJ] ซึ่งตกแต่งเล็บและมือ
obscurely[ADV] อย่างมืดมัว, Syn. dimly, darkly, gloomily
sun-cured[ADJ] ซึ่งตากแดดจนแห้ง
Dutch cure[SL] ฆ่าตัวตาย
faith cure[N] วิธีการรักษาโรคด้วยความเชื่อทางศาสนา, See also: การทำให้หายจากโรคโดยวิธีความเชื่อทางศาสนา, Syn. faith healing
securement[N] ความปลอดภัย, See also: ความมั่นใจได้, การป้องกันได้
secureness[N] ความปลอดภัย, See also: การป้องกันได้
nature cure[N] การรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ
procure for[PHRV] จัดหาให้, Syn. get for, obtain for
procurement[N] การจัดหามา, See also: การจัดซื้อ, ฝ่ายจัดหา, ฝ่ายจัดซื้อ, Syn. purchase, obtainment
procure from[PHRV] ได้รับจาก, Syn. obtain from
secure against[PHRV] ทำให้ปลอดภัยจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,
cure-alln. ยารักษาสารพัดโรค
curet(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
curettage(คิวเรท'ทิจ) n. การขูด,การขูดชำระแผลด้วย
curette(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable
manicure(แมน'นะเคียวร์) n. การ (อาชีพ) ตกแต่งมือและเล็บมือ,ช่างแต่งเล็บ. v. แต่งเล็บ
obscure(อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง.
pedicure(เพด'ดะเคียวร์) n. การดูแลและรักษาเท้า,หมอเท้า,การล้างขัดหรือทาเล็บ, See also: pedicurist n.
procure(โพรเคียว'เออะ) n. จัดหา,หามาให้,ล่อลวง,หาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,นำมาซึ่ง,ก่อให้เกิด. vi. จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณี,แนะนำหญิงโสเภณี., See also: procurable adj. procurement n., Syn. gain,win,contrive
procurer(โพรเคียว'เรอะ) n. ผู้จัดหา,ผู้จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณ', Syn. pimp
procuress(โพรเคียว'เรส) n. หญิงที่เป็นprocurer (ดู)
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
sinecure(ไซ'นะเคียวเออะ) n. ตำแหน่งการงานที่มีแต่นาม,ตำแหน่งว่าง,ตำแหน่งศาสนาที่ได้เงินแต่ไม่ต้องสอน., See also: sinecurist n. sinecureship n.
sun-cured(ซัน'เคียวดฺ) adj. (ปลา,เนื้อ) ตากแดดจนแห้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cure(vt) แก้,รักษา,เยียวยา,บำบัด
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
epicurean(n) คนเจ้าสำราญ,คนชอบสนุก,คนฟุ้งเฟ้อ,ผู้มีรสนิยมสูง
insecure(adj) ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,ไม่ปลอดภัย
manicure(n) การแต่งเล็บ
manicure(vt) แต่งเล็บ
obscure(adj) มืดมน,คลุมเครือ,ซ่อนอยู่,มัว
obscure(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้มืดมน
procure(vt) จัดหา,หามา,นำมาซึ่ง,ล่อลวง,เอามา
secure(adj) มั่นคง,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไร้กังวล,มั่นใจได้
secure(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้แน่นหนา,ทำให้ปลอดภัย,จับกุม,รับรอง
sinecure(n) ตำแหน่งว่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
procurementการจัดหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procuremental of womanการจัดหาหญิงไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pedicureบาทานามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subgingival curettageการขูดเหงือกช่วงล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft tissue curettageการขูดเนื้อเยื่อ [มีความหมายคล้ายกับ gingival curettage] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sinecureตำแหน่งที่ไม่ต้องทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secured transactionsกิจการที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscureเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abortion by curettageการทำให้แท้งโดยการขูดมดลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion by dilatation and curettageการทำให้แท้งโดยการขยายปากมดลูกและขูดมดลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quick cure resinเรซินชนิดบ่มเร็ว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curettage, subgingivalการขูดเหงือกช่วงล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curette; curet๑. เครื่องมือขูด๒. การขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curette๑. ช้อนขูด๒. ขูด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curet; curette๑. เครื่องมือขูด๒. การขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curettageการขูด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curettage, gingivalการขูดเหงือก [มีความหมายคล้ายกับ curettage, soft tissue] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curettage, soft tissueการขูดเนื้อเยื่อ [มีความหมายคล้ายกับ curettage, gingival] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingival curettageการขุดเหงือก [มีความหมายคล้ายกับ soft tissue curettage] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
no cure no payไม่สำเร็จไม่จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured creditorเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured debentureหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured loanเงินกู้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woman, procuremental ofการจัดหาหญิงไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronic procurementการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Procurementการจัดหา [เศรษฐศาสตร์]
Import procurementการจัดหาโดยการนำเข้า [เศรษฐศาสตร์]
Subgingival curettageการขูดเหงือกช่วงล่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Curettageการขูดมดลูก [TU Subject Heading]
Dilatation and curettageการขยายและการขูดมดลูก [TU Subject Heading]
Flue-cured tobaccoยาสูบฟลูเคียว [TU Subject Heading]
Industrial procurementการจัดหาทางด้านอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Procurementการจัดหา [TU Subject Heading]
Procurement of organs, tissues, etc., Tissue and organ procurementการจัดหาอวัยวะ, เนื้อเยื่อ, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Vacuum curettageการขูดมดลูกด้วยเครื่องดูดสูญญากาศ [TU Subject Heading]
Secure Landfill
บริเวณที่เลือกหรือเตรียมไว้เพื่อการฝังกลบขยะ การฝังกลบกากของเสีย อันตรายตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการรั่วไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การปูด้วยชั้นดินเหนียว แผ่นพลาสติกโพลีเอทีลีน ความหนาแน่นสูงเพื่อกันการรั่วซึม โดยมีอายุใช้งานหรือมีอัตราการถมขยะที่ยาวนาน [สิ่งแวดล้อม]
Secured bondพันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน [การบัญชี]
Cure rateอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันของยาง วัดจากการเปลี่ยนแปลงสมบัติของวัลคาไนเซต (vulcanizate) ต่อหนึ่งหน่วยเวลา [เทคโนโลยียาง]
Cure timeเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันที่อุณหภูมิที่กำหนด ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นกับชนิดของยางผสมและความหนาของผลิตภัณฑ์ [เทคโนโลยียาง]
Optimum cureสภาวะของยางที่เกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันแล้วมีสมบัติตามต้องการ ซึ่งปกติมักจะใช้เวลาที่ 90% ของการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันเต็มที่ เนื่องจากการรอให้เกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชั่นเต็มที่ (100%) ใช้เวลานานเกินไป และอาจจะทำให้สมบัติทางฟิสิกส์ด้านอื่นของยางด้อยลง [เทคโนโลยียาง]
Overcureสภาวะของยางที่เกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันมากกว่าสภาวะที่เหมาะสม (ยางสุก) อาจเกิดจาการใช้เวลาที่นานเกินไปและ/หรืออุณหภูมิสูงเกินไปในการวัลคาไนซ์ และ/หรือมีสารทำให้ยางคงรูปมากเกินไป ซึ่งยางที่ได้มักจะมีสมบัติทางฟิสิกส์ที่ไม่ดี [เทคโนโลยียาง]
Post cureการให้ความร้อนและ/หรือการฉายรังสี ซึ่งจะทำหลังจากการวัลคาไนซ์แล้ว เพื่อเพิ่มสมบัติของยางให้ดีขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Undercureสภาวะของยางที่เกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันต่ำกว่าสภาวะที่เหมาะสม (ยางไม่สุก) อาจเกิดจาการใช้เวลาที่สั้นเกินไปและ/หรืออุณหภูมิที่ต่ำเกินไปในการวัลคาไน ซ์ และ/หรือสารทำให้ยางคงรูปมีไม่เพียงพอ ซึ่งยางที่ได้มักจะมีสมบัติทางฟิสิกส์ที่ไม่ดี [เทคโนโลยียาง]
Cureหายขาด,รักษา [การแพทย์]
Cure Rateอัตราการหายของโรค [การแพทย์]
Cure, Radicalการรักษาให้หายขาด,การรักษาแบบให้หายขาด [การแพทย์]
Cure, Spontaneousหายไปได้เอง [การแพทย์]
Curetขูด [การแพทย์]
Curettageการขูด,การขูดมดลูก,ขูดเนื้อออก,ขูดมดลูก,การขูดเอาเนื้อเยื่อที่เป็นโรคออก,ขูดออก,วิธีขูด [การแพทย์]
Curettage, Endocervicalการขูดเยื่อบุภายในคอมดลูก [การแพทย์]
Curettage, Fractionalขูดมดลูกเพื่อการวินิจฉัย,วิธีการขูดเพื่อแยกส่วน [การแพทย์]
Curetteขูด [การแพทย์]
Curettesช้อนขูดเนื้อ [การแพทย์]
Curettes, Bluntเครื่องมือทู่,เครื่องมือที่ไม่แหลม [การแพทย์]
Dilatation and Curettageมดลูก,การขยายและขูด,การขูดมดลูก [การแพทย์]
Insecureการขาดความมั่นใจ, ขาดความมั่นใจในตัวเอง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
occurence (n ) สิ่งที่เกิดขึ้น หรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นคำ Formal
See also: R. occur
procurement (n )
reoccurence (n ) reoccurence. Happening again (especially at regular intervals) "the reoccurence of spring" - recurrence, return. Type of: repeat, repetition. Nearest ...My oncologist tells me that this type of cancer is a chronic condition and recommends that I continue with treatments to prevent reoccurence ...
secured loan (n) เงินกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
secured partyฝ่ายที่มีหลักประกัน
unsecured loan (n) เงินกู้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
See also: A. secured loan,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้างงาน[V] employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
รักษาโรค[V] cure, See also: heal, remedy, Example: คอมพิวเตอร์เป็นเพียงผู้ช่วยของแพทย์ที่จะวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเท่านั้น, Thai definition: ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
แมงดา[N] pimp, See also: procurer, Count unit: คน, Notes: ชายที่อาศัยน้ำพักน้ำแรงของผู้หญิงโสเภณีดำรงชีวิต (ภาษาปาก)
จัดซื้อ[V] purchase, See also: procure, Ant. ขาย, Example: รัฐบาลอเมริกาจัดซื้อเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบสเตลต์ เพื่อนำมาใช้ในกองทัพ, Thai definition: ดำเนินการซื้อหรือหามา (ใช้อย่างเป็นทางการ)
จัดซื้อจัดจ้าง[V] procure, See also: purchase, Example: กระทรวงศึกษาธิการได้จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขึ้นในปี 2540, Thai definition: ดำเนินการซื้อ และจ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน
หายขาด[V] completely cured, See also: entirely cured, Syn. หายสนิท, Ant. เรื้อรัง, Example: โรคของเธอไม่มีวันหายขาด
อย่างปลอดภัย[ADV] safely, See also: securely, Syn. โดยสวัสดิภาพ, Example: นักท่องเที่ยวและพรานป่ากลับออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัย
ยึด[V] fix, See also: stick, secure, attach, fasten, Syn. เหนี่ยว, รั้ง, Ant. ปล่อย, Example: มีตะปูยึดแผ่นไม้ไว้ 2 ตัว, Thai definition: ถือเอาไว้, ทำให้ไม่เคลื่อน
แน่นแฟ้น[ADV] firmly, See also: securely, stably, Syn. มั่นคง, เหนียวแน่น, Ant. สั่นคลอน, Example: ศาสนาพุทธเป็นสถาบันสำคัญที่เป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยอย่างแน่นแฟ้น
ร่มเย็น[V] be peaceful, See also: be secure and peaceful, Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข, Ant. ทุกข์ร้อน, ร้อนรุ่ม, Example: พระราชภาระทุกเรื่องที่จะทำให้ราษฎรร่มเย็น ล้วนแล้วแต่เป็น โครงการตามพระราชดำริ ทั้งนั้น
ร่มเย็น[ADJ] peaceful, See also: secure and peaceful, Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข, Example: เด็กที่เกิดมาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวที่ร่มเย็น ตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งเติบใหญ่ ย่อมมีบุคคลิกภาพที่ดี
รำไร[ADV] indistinctly, See also: dimly, faintly, obscurely, Syn. รางๆ, Ant. ชัดแจ้ง, Example: ตะวันรอนสีหมากสุกลอยเรี่ยยอดไม้ ทอดเงารำไร, Thai definition: เห็นไม่ชัดในระยะไกล
สลัว[ADJ] dim, See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม, Thai definition: ลักษณะที่มีแสงน้อย
สลัว[V] be dim, See also: be dull, be hazy, be obscure, be indistinct, blur, be misty, be unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: เมื่อแสงสลัวลง สีแปลกประหลาดจะเกิดมากขึ้น, Thai definition: มีแสงน้อย
โยง[V] tie, See also: bind, fasten, attach, secure, tether, join, Example: หางเสือขึ้นลงนั้นมีลวดโยงมายังคันบังคับเครื่อง, Thai definition: ผูกให้ติดกันเพื่อลากหรือจูงไป
ความสลัว[N] dimness, See also: obscure, blurredness, faintishness, Syn. ความมัว, Example: บ้านร้านโรงอันมีแสงไฟวามวาวปรากฎอยู่ในความสลัวรายรอบ
แน่น[ADV] securely, See also: solidly, firmly, fast, Syn. มั่นคง, คงที่, กระชับ, Ant. คลอน, หลวม, Example: ผมจัดการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบ้าน, Thai definition: อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน
เคลือบคลุม[V] obscure, See also: be vague, be indeterminate, be unclear, Syn. คลุมเครือ, Ant. ชัดเจน, แจ่มชัด, แจ่มแจ้ง, กระจ่าง
งง[V] confuse, See also: blur, obscure, perplex, bewilder, Syn. มึน, มึนงง, งงงวย, สับสน, ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว, Ant. มีสติ, รู้สึกตัว, Example: ตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมคนไข้ได้เพราะเขายังงงจำอะไรยังไม่ได้, Thai definition: อาการมึนเพราะหัวหรือบริเวณหน้าได้รับการกระทบอย่างแรง
ปลอดภัย[V] be safe, See also: be out of danger, be free from harm, be secure, Example: เด็กๆ จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุหากได้รับความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และผู้ใช้รถใช้ถนน, Thai definition: พ้นภัย
มีเลศนัย[ADV] equivocally, See also: ambiguously, obscurely, mysteriously, furtively, slyly, Example: เขาจงใจพูดอย่างมีเลศนัย
มืดครึ้ม[ADJ] overcast, See also: cloudy, gloomy, dark, shady, murky, obscure, Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว, Ant. สว่าง, Example: เมื่อเราดูภาพท้องฟ้าอันมืดครึ้มและทุ่งหญ้าสีเหลือง เรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจเหลือเกิน, Thai definition: ไม่มีแดด ดูมืดมัว
มืดมัว[V] dim, See also: overcast, blur, cloud, obscure, Syn. ขมุกขมัว, มัวซัว, ครึ้ม, มืดครึ้ม, Ant. สว่างไสว, ชัดแจ้ง, สดใส, Example: ท้องฟ้ามืดมัวเพราะฝนกำลังจะตก, Thai definition: มีแสงน้อย
แน่นหนา[ADV] tightly, See also: firmly, fast, strongly, securely, solidly, sturdily, Syn. แข็งแรง, Ant. บอบบาง, Example: เขาใส่กุญแจอย่างแน่นหนา เพราะจะไม่อยู่บ้านหลายวัน, Thai definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
หาย[V] recover, See also: get well, be cured, Syn. เป็นปกติ, Example: เจ้านายหายป่วยเป็นปกติและกลับบ้านได้แล้ว, Thai definition: พ้นจากโรคที่เป็นอยู่
เป็นปรกติ[V] recover, See also: get well, be cured, Syn. หาย, Example: เจ้านายหายป่วยเป็นปรกติและกลับบ้านได้แล้ว
มั่นคง[V] be secure, See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast, Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร, Ant. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน, Example: หลายๆ คนในหน่วยงาน พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ฐานะของตนมั่นคง, Thai definition: ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย
แปรไข้[V] treat, See also: treat an illness, take one's medicine, cure sb. of his illness, Syn. ให้ยา, วางยา, Example: คนเจ็บอาการดีขึ้นมาก หลังจากที่หมอมาแปรไข้, Thai definition: วิธีรักษาโดยวางยาเพื่อบรรเทาโรคหนักให้เบาลง
มั่นคง[V] be secure, See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast, Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร, Ant. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน, Example: หลายๆ คนในหน่วยงาน พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ฐานะของตนมั่นคง, Thai definition: ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย
เลือนลาง[ADJ] vague, See also: dim, indistinct, obscure, Syn. ลางเลือน, Example: ความคิดที่จะเห็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ดูจะเป็นเพียงแค่ความฝันเลือนลางเท่านั้น
หมองมัว[ADJ] gloomy, See also: obscure, shadowy, dusky, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: ฉันมองดูใบหน้าที่หมองมัว ร่างกายที่ซูบผอมจากภาระในครอบครัวของแม่ด้วยความเสียใจ, Thai definition: ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, เป็นทุกข์
ตะคุ่ม[ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, สลัว, Example: เขามองออกไปนอกกระท่อมตอนนี้เห็นแต่เงาตะคุ่มของแนวไม้ส่ายไหวไปมาน่ากลัว, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
ตะคุ่มๆ[ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. สลัว, ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, Example: เขามองในระยะไกลเห็นภูเขาเป็นเงาตะคุ่มๆ อยู่ข้างหน้า, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
ตื้อ[V] be dull, See also: be slow, be obscure, be stupid, be befuddled, be confused, Syn. ทื่อ, ทึบ, Example: เช้านี้สมองของเขาตื้อไปหมด เพราะเมื่อคืนดื่มเหล้าไปเยอะ
บดบัง[V] hide, See also: eclipse, obscure, darken, overshadow, conceal, Syn. บัง, พราง, Ant. เปิด, เผย, แสดง, Example: คืนนี้เมฆหนามาบดบังแสงนวลของดวงจันทร์เสียหมด, Thai definition: กั้นหรือปิดแสงเอาไว้ไม่ให้เผยออกมา
บ่ม[V] ripen, See also: cure, mature, make ripe, Example: มะม่วงที่ลูกค้าให้มาต้องเอามาบ่มอีกสองวันถึงจะนำไปรับประทานได้, Thai definition: ทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น
บำบัด[V] assuage, See also: treat, cure, heal, remedy, Syn. รักษา, เยียวยา, แก้โรค, บรรเทา, Example: คณะแพทย์นำวิธีใหม่มาบำบัดคนไข้โรคจิตที่โรงพยาบาล, Thai definition: ทำให้เสื่อมคลาย, ทำให้ทุเลาลง
บำบัดรักษา[V] treat, See also: cure, heal, Syn. รักษา, เยียวยา, แก้โรค, บรรเทา, Example: สมาธิจะช่วยบำบัดรักษาโรคร้ายทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้, Thai definition: เยียวยาให้คลายหรือทุเลาลงจากอาการที่เป็นอยู่
รักษ์[V] cure, See also: remedy, heal, treat (illness), Syn. รักษา, เยียวยา
รุมไข้[V] cure somebody of his fever by giving him an antipyretic, See also: treat the fever, remedy a fever, give medicine to reduce the fever, Thai definition: เอายาให้คนไข้กินเพื่อไม่ให้ตัวร้อนจัด หรือเย็นจัด
ยกกระบัตร[N] a rank in the provincial Public prosecutors' Department, See also: the supply service of an army, the procurement service, Syn. ยุกกระบัตร, Thai definition: ตำแหน่งข้าราชการครั้งโบราณสังกัดกระทรวงวัง มีหน้าที่ออกไปประจำอยู่ตามหัวเมืองเพื่อสอดส่องอรรถคดี, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเกี่ยวกับอรรถคดี ตรงกับอัยการในบัดนี้, ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการของศาล ตรงกับจ่าศาลในบัดนี้, เจ้าหน้าที่ในการจัดหาเครื่องใช้ของทหาร
กร่ำกรุ่น[ADJ] blurred, See also: obscured, indistinct, Syn. มัวๆ, Thai definition: สีมัวๆ ไม่ชัด
กำกวม[ADJ] ambiguous, See also: doubtful, vague, unclear, obscure, dubious, equivocal, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: เขาชอบพูดประโยคกำกวมทำให้ผมมักจะเข้าใจผิด, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
กำกวม[V] be ambiguous, See also: doubt, be vague, be unclear, obscure, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: คำแถลงของรัฐบาลเมื่อเช้านี้กำกวมมาก, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
การบ่ม[N] cure, See also: ripeness, Example: อาหารที่หมักเพื่อทำโยเกิร์ตจะใช้เวลาการบ่มนานถึง 2 วัน, Thai definition: การทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น เช่น การบ่มผลไม้ การบ่มใบยา
การเยียวยา[N] cure, See also: remedy, treatment, Syn. การรักษา, การบำบัด, การบรรเทาทุกข์, การเยียวยารักษา, Example: ปัจจุบันหน่วยงานราชการต้องการงบประมาณจำนวนมากในการเยียวยารักษาผู้ติดยาเสพติด, Thai definition: การทำให้ดีขึ้น
คลุม[ADV] ambiguously, See also: vaguely, obscurely, indistinctly, Syn. คลุมเครือ, Example: เขาตอบคำถามอย่างคลุมๆ เลยไม่รู้ว่าจะสรุปอย่างไร, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดให้จะแจ้ง เช่น พูดคลุมๆ
คลุมเครือ[V] be ambiguous, See also: be vague, be obscure, be indistinct, Example: สถานการณ์ตอนนี้ยังคลุมเครืออยู่, Thai definition: ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้, ไม่แน่ใจ
คลุมเครือ[ADV] vaguely, See also: indistinctly, ambiguously, obscurely, Syn. กำกวม, Example: เขาพูดคลุมเครือจนจับใจความอะไรไม่ได้, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดไปทางใดให้จะแจ้ง
คลุมเครือ[ADJ] vague, See also: ambiguous, obscure, unclear, indistinct, Syn. กำกวม, Example: ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์ที่คลุมเครือ ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ, Thai definition: ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บ่ม[v.] (bom) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe   FR: mûrir (à la chaleur)
บ่มใบยา[v. exp.] (bom bai yā) EN: cure tobacco   
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ช่างแต่งเล็บ[n. exp.] (chang taeng lep) EN: manicurist   FR: manucure [m, f]
ดาวพระพุธ[n. prop.] (dāo Phra Phut) EN: Mercury   FR: Mercure
ดาวพุธ[n. prop.] (Dāophut) EN: Mercury   FR: Mercure
ดอง[v.] (døng) EN: pickle ; preserve in salt ; cure   FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise   FR: cacher ; dissimuler
ให้[v.] (hai = hāi) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award   FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer
หาย[v.] (hāi) EN: recover (from) ; be cured (of) ; be rid of ; get well ; get over   FR: guérir ; se rétablir ; recouvrer la santé
หายขาด[v.] (hāikhāt) EN: be completely cured ; be entirely cured   FR: être complètement rétabli ; être guéri
หามา[v. exp.] (hā mā) FR: se procurer
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure   FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply   FR: munir ; équiper ; procurer
จัดหาให้[v. exp.] (jathā hai) FR: fournir ; procurer
จัดซื้อ[v.] (jatseū) EN: purchase ; procure   
จัดที่ให้อยู่[v. exp.] (jat thī hai yū) EN: accomodate ; provide lodging   FR: procurer un logement
จิ้มฟัน[v. exp.] (jim fan) FR: se curer les dents
แก้[v.] (kaē) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure   FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ให้หาย[v. exp.] (kaē hai hāi) EN: cure   
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
การบำบัด[n.] (kān bambat) EN: cure ; treatment   FR: traitement [m]
การรักษา[n.] (kān raksā) EN: cure ; remedy   FR: traitement (médical) [m] ; soins (médicaux) [mpl] ; remède [m] ; guérison [f]
แคะ[v.] (khae) EN: pick out; take out; dig out; extract   FR: curer ; gratter
แคะฟัน[v. exp.] (khae fan) FR: se curer les dents
ขัด[v.] (khat) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape   FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดพื้น[v. exp.] (khat pheūn) EN: scrub the floors   FR: récurer le sol
ขัดพื้นให้สะอาด[v. exp.] (khat pheūn hai sa-āt) EN: scrub the foor   FR: récurer le sol
ขัดถู[v.] (khatthū) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub   FR: récurer ; polir ; astiquer
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlum) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear   FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คลุมเครือ[v.] (khlumkhreūa) EN: be ambiguous ; be vague ; be obscure ; be indistinct ; be dull ; dim   FR: être imprécis ; être vague ; être ambigu
ครุมเครือ[adj.] (khrumkhreūa) EN: obscure   FR: vague ; obscur
ขุดลอก[v.] (khutløk) EN: scrape   FR: draguer ; curer
กระรอก[n.] (krarøk) EN: squirrel   FR: écureuil [m]
กระรอกบิน[n. exp.] (krarøk bin) EN: flying squirrel   FR: écureuil volant [m]
กระแต[n.] (krataē) EN: treeshrew ; chipmunk   FR: petit d'écureuil [m]
ล้าง[v.] (lāng) EN: wash ; clean ; scrub ; bathe   FR: laver ; nettoyer ; récurer
ล้างพื้น[v. exp.] (lāng pheūn) EN: scrub the floor   FR: récurer le sol
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear   FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
แมงดา[n.] (maēngdā) EN: pimp ; procurer ; mackerel ; gigolo   FR: gigolo [m] ; souteneur [m] ; proxénète [m] ; maquereau [m] (très fam.)
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja yīoyā dāi) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless   FR: sans espoir
ไม้จิ้มฟัน[n.] (māi jim fan) EN: toothpick   FR: cure-dent [m]
มั่น[v.] (man) EN: tight ; secure ; firm   FR: consolider
มั่น[X] (man) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast   FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable   
มั่นคง[adj.] (mankhong) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure   FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable
หมองมัว[adj.] (møngmūa) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky   

CMU English Pronouncing Dictionary
CURE    K Y UH1 R
CURED    K Y UH1 R D
CURES    K Y UH1 R Z
SECURE    S IH0 K Y UH1 R
OCCURED    AH0 K ER1 D
OBSCURE    AH0 B S K Y UH1 R
MONCURE    M OW0 N K UH1 R IY0
MERCURE    M ER0 K UH1 R IY0
SECURED    S IH0 K Y UH1 R D
KOCUREK    K AH0 K Y UW1 R EH0 K
SECURES    S IH0 K Y UH1 R Z
UNCURED    AH2 N K Y ER1 D
EPICURE    EH1 P IH0 K Y UH2 R
CURETON    K Y UH1 R T AH0 N
PROCURE    P R OW0 K Y UH1 R
SECURELY    S IH0 K Y UH1 R L IY0
PROCURER    P R OW0 K Y UH1 R ER0
PROCURED    P R OW0 K Y UH1 R D
PEDICURE    P EH1 D IH0 K Y ER0
INSECURE    IH1 N S AH0 K Y ER0
MANICURE    M AE1 N IH0 K Y ER0
OBSCURED    AH0 B S K Y UH1 R D
OBSCURES    AH0 B S K Y UH1 R Z
VANCUREN    V AE0 N K Y UW1 R AH0 N
MANICURED    M AE1 N IH0 K Y ER0 D
EPICUREAN    EH2 P AH0 K Y UH1 R IY0 AH0 N
EPICUREAN    EH2 P AH0 K Y UH0 R IY1 AH0 N
UNSECURED    AH2 N S IH0 K Y UH1 R D
UNSECURED    AH2 N S IY0 K Y UH1 R D
PROCUREMENT    P R OW0 K Y UH1 R M AH0 N T
PROCUREMENTS    P R OW0 K Y UH1 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cure    (v) (k y u@1 r)
cured    (v) (k y u@1 d)
cures    (v) (k y u@1 z)
secure    (v) (s i1 k y u@1 r)
epicure    (n) (e1 p i k y u@ r)
obscure    (v) (@1 b s k y u@1 r)
procure    (v) (p r @1 k y u@1 r)
secured    (v) (s i1 k y u@1 d)
secures    (v) (s i1 k y u@1 z)
cure-all    (n) - (k y u@1 r - oo l)
epicures    (n) (e1 p i k y u@ z)
insecure    (j) (i2 n s i k y u@1 r)
manicure    (v) (m a1 n i k y u@ r)
obscured    (v) (@1 b s k y u@1 d)
obscures    (v) (@1 b s k y u@1 z)
pedicure    (n) (p e1 d i k y u@ r)
procured    (v) (p r @1 k y u@1 d)
procurer    (n) (p r @1 k y u@1 r @ r)
procures    (v) (p r @1 k y u@1 z)
securely    (a) (s i1 k y u@1 l ii)
sinecure    (n) (s ai1 n i k y u@ r)
cure-alls    (n) - (k y u@1 r - oo l z)
epicurean    (n) (e2 p i k y u r ii1 @ n)
manicured    (v) (m a1 n i k y u@ d)
manicures    (v) (m a1 n i k y u@ z)
obscurely    (a) (@1 b s k y u@1 l ii)
pedicures    (n) (p e1 d i k y u@ z)
procurers    (n) (p r @1 k y u@1 r @ z)
procuress    (n) (p r o1 k y u r i s)
rest-cure    (n) - (r e1 s t - k y u@ r)
sinecures    (n) (s ai1 n i k y u@ z)
unsecured    (j) (uh1 n s i k y u@1 d)
epicureans    (n) (e2 p i k y u r ii1 @ n z)
home-cured    (j) - (h ou1 m - k y uu1 @ d)
insecurely    (a) (i2 n s i k y u@1 l ii)
rest-cures    (n) - (r e1 s t - k y u@ z)
procurement    (n) (p r @1 k y u@1 m @ n t)
procuresses    (n) (p r o1 k y u r i s i z)
smoke-cured    (j) - (s m ou1 k - k y uu @ d)
procurements    (n) (p r @1 k y u@1 m @ n t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
矯める[ためる, tameru] Thai: รักษา English: to cure
治る[なおる, naoru] Thai: (รักษา)หาย English: to be cured
癒す[いやす, iyasu] Thai: คลายทุกข์ English: to cure

Japanese-English: EDICT Dictionary
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
エピキュリアン[, epikyurian] (n) epicurean [Add to Longdo]
エピクロス学派[エピクロスがくは, epikurosu gakuha] (n) Epicurean school (of philosophy) [Add to Longdo]
エピクロス主義[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism [Add to Longdo]
キューレット[, kyu-retto] (n) curette (fre [Add to Longdo]
キュア[, kyua] (n) cure [Add to Longdo]
ゴシップ[, goshippu] (n) (1) gossip; (2) {comp} government OSI procurement; GOSIP; (P) [Add to Longdo]
セキュア[, sekyua] (adj-f) secure [Add to Longdo]
セキュアハッシュアルゴリズム[, sekyuahasshuarugorizumu] (n) {comp} secure hash algorithm [Add to Longdo]
セキュアビット[, sekyuabitto] (n) {comp} secure bit [Add to Longdo]
ハム[, hamu] (n) (1) ham (cured pig meat); (2) ham (amateur radio enthusiast); (3) hum; (P) [Add to Longdo]
ヘアマニキュアー[, heamanikyua-] (n) hair manicure (temporary hair dye or streaks) [Add to Longdo]
ペディキュア[, pedeikyua] (n) pedicure [Add to Longdo]
マニキュア(P);マニュキア[, manikyua (P); manyukia] (n) (1) manicure; (2) nail polish; varnish; (P) [Add to Longdo]
安固[あんこ, anko] (adj-na,n) secure; solid; stable [Add to Longdo]
安心安全[あんしんあんぜん, anshin'anzen] (adj-na,n) safe and secure [Add to Longdo]
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] (n) {comp} secure access management; MT [Add to Longdo]
医する[いする, isuru] (vs-s,vt) (arch) to cure; to heal [Add to Longdo]
陰る;翳る[かげる, kageru] (v5r,vi) to darken; to get dark; to be clouded; to be obscured [Add to Longdo]
温泉療法[おんせんりょうほう, onsenryouhou] (n) hot-spring cure; onsen therapy [Add to Longdo]
加入権[かにゅうけん, kanyuuken] (n) NTT permission-to-procure-a-phone-line [Add to Longdo]
快楽主義者[かいらくしゅぎしゃ, kairakushugisha] (n) hedonist; epicurean [Add to Longdo]
快然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) (1) happy; elated; good mood; pleasant feelings; (adj-na) (2) cured (of an illness); recovered (from an illness) [Add to Longdo]
晦渋[かいじゅう, kaijuu] (adj-na,n) ambiguous; obscure; equivocal [Add to Longdo]
確かなものにする;確かな物にする[たしかなものにする, tashikanamononisuru] (exp,vs-i) to strengthen; to beef up; to put on a firm basis; to ensure; to secure [Add to Longdo]
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
確保[かくほ, kakuho] (n,vs) guarantee; maintain; ensure; insure; secure; reservation; (P) [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
株式金融[かぶしききんゆう, kabushikikinyuu] (n) fund procurement by stock issue; stock collateral loan [Add to Longdo]
甘干し[あまぼし, amaboshi] (n) persimmon cured in the sun [Add to Longdo]
閑職[かんしょく, kanshoku] (n) leisurely post; do-nothing job; sinecure [Add to Longdo]
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] (n) epicureanism; hedonism [Add to Longdo]
矯める[ためる, tameru] (v1,vt) (1) to straighten; to correct; to cure; (2) to falsify [Add to Longdo]
矯め直す;矯めなおす[ためなおす, tamenaosu] (v5s) to set up again; to correct; to cure [Add to Longdo]
矯角殺牛[きょうかくさつぎゅう, kyoukakusatsugyuu] (exp) trying to straighten the horns of a bull, and killing it in the process; trying to correct a small defect and ruining the whole thing; The cure is worse than the disease [Add to Longdo]
剣呑;険難;険呑[けんのん, kennon] (adj-na,n) risky; dangerous; insecure [Add to Longdo]
見にくい;見難い[みにくい, minikui] (adj-i) (1) hard to see; (2) obscure; indistinct; illegible [Add to Longdo]
顕在[けんざい, kenzai] (n,vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P) [Add to Longdo]
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure [Add to Longdo]
厳重[げんじゅう, genjuu] (adj-na,n) strict; rigour; rigor; severe; firm; strong; secure; (P) [Add to Longdo]
現地調達[げんちちょうたつ, genchichoutatsu] (n,vs) local procurement; local content; sourcing locally [Add to Longdo]
現調[げんちょう, genchou] (n,vs) (abbr) (See 現地調達) local procurement; local content; sourcing locally [Add to Longdo]
古酒[こしゅ;ふるざけ, koshu ; furuzake] (n) well-cured sake; last year's sake; old sake [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
購買[こうばい, koubai] (n,vs) procurement; purchase; buying; (P) [Add to Longdo]
根治[こんじ;こんち, konji ; konchi] (n,vs) complete (radical) cure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, ] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky [Add to Longdo]
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, / ] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless [Add to Longdo]
乿[chì, ㄔˋ, 乿] to cure, to heal [Add to Longdo]
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, ] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire [Add to Longdo]
促成[cù chéng, ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ, ] procure; facilitate [Add to Longdo]
保险[bǎo xiǎn, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] insurance; to insure; safe; secure; be sure; be bound to [Add to Longdo]
冷字[lěng zì, ㄌㄥˇ ㄗˋ, ] obscure word; unfamiliar character [Add to Longdo]
包治百病[bāo zhì bǎi bìng, ㄅㄠ ㄓˋ ㄅㄞˇ ㄅㄧㄥˋ, ] guarantee to cure all diseases [Add to Longdo]
咸肉[xián ròu, ㄒㄧㄢˊ ㄖㄡˋ, ] salt-cured meat [Add to Longdo]
坚如磐石[jiān rú pán shí, ㄐㄧㄢ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ ㄕˊ, / ] solid as a boulder (成语 saw); absolutely secure; rock-firm and unyielding [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, / ] obscure; mysterious; abbr. for Austria 奧地利; abbr. for Olympic (games) 奧林匹克|奥林匹克 [Add to Longdo]
好歹[hǎo dǎi, ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, ] good and bad; most unfortunate occurence; in any case; whatever [Add to Longdo]
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, ] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor [Add to Longdo]
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, ] secure; sound [Add to Longdo]
安全[ān quán, ㄢ ㄑㄩㄢˊ, ] safe; secure; safety; security [Add to Longdo]
安如泰山[ān rú Tài Shān, ㄢ ㄖㄨˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, ] as secure as Mount Taishan; as solid as a rock [Add to Longdo]
对症[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness [Add to Longdo]
弄到[nòng dào, ㄋㄨㄥˋ ㄉㄠˋ, ] to get hold of; to obtain; to secure; to come by [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] obscure variant of 悉; Achyranthes bidentata, a root used in Chinese medicine, equivalent to 牛膝 [Add to Longdo]
[chěng, ㄔㄥˇ, ] obscure [Add to Longdo]
拉皮条[lā pí tiáo, ㄌㄚ ㄆㄧˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] to procure; to act as pimp [Add to Longdo]
散职[sǎn zhí, ㄙㄢˇ ㄓˊ, / ] sinecure [Add to Longdo]
昧没[mèi mò, ㄇㄟˋ ㄇㄛˋ, / ] veiled; obscure [Add to Longdo]
暗昧[àn mèi, ㄢˋ ㄇㄟˋ, ] obscure; remaining unenlightened [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] obscure; sun hidden by clouds [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, / ] obscure; clandestine; dubious [Add to Longdo]
根治[gēn zhì, ㄍㄣ ㄓˋ, ] to bring under permanent control; to effect a radical cure [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] to rule; to govern; to manage; to control; to harness (a river); cure; treatment; to heal [Add to Longdo]
治好[zhì hǎo, ㄓˋ ㄏㄠˇ, ] to cure [Add to Longdo]
治病救人[zhì bìng jiù rén, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ, ] cure the sickness to save the patient; criticize a person in order to help him [Add to Longdo]
治疗[zhì liáo, ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ, / ] to treat; to cure; (medical) treatment; cure [Add to Longdo]
治愈[zhì yù, ㄓˋ ㄩˋ, / ] cure [Add to Longdo]
混淆[hùn xiáo, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ, ] to obscure; to confuse; to mix up; to blur [Add to Longdo]
混淆视听[hùn xiáo shì tīng, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, / ] to obscure the facts (成语 saw); to mislead the public with prevarication and deliberate falsehoods [Add to Longdo]
混茫[hùn máng, ㄏㄨㄣˋ ㄇㄤˊ, ] dim; obscure [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] obscured; submerged [Add to Longdo]
[yīn, , ] obscured; submerged [Add to Longdo]
润肠通便[rùn cháng tōng biàn, ㄖㄨㄣˋ ㄔㄤˊ ㄊㄨㄥ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] to cure constipation with laxatives [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] (obscure) variant of 鬱|郁; rich; great wave [Add to Longdo]
烘焙[hōng bèi, ㄏㄨㄥ ㄅㄟˋ, ] to cure by drying over a fire (tea, meat etc) [Add to Longdo]
烤烟[kǎo yān, ㄎㄠˇ ㄧㄢ, / ] flue-cured tobacco [Add to Longdo]
无名[wú míng, ˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] nameless; obscure [Add to Longdo]
熏制[xūn zhì, ㄒㄩㄣ ㄓˋ, ] to smoke; to cure over a fire [Add to Longdo]
熏烤[xūn kǎo, ㄒㄩㄣ ㄎㄠˇ, ] to smoke; to cure over a wood fire [Add to Longdo]
熟化[shú huà, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to cure; to mature [Add to Longdo]
牢固[láo gù, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ, ] firm; secure [Add to Longdo]
病入膏肓[bìng rù gāo huāng, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨˋ ㄍㄠ ㄏㄨㄤ, ] lit. the disease has attacked the vitals (成语 saw); fig. beyond cure; the situation is hopeless [Add to Longdo]
病根[bìng gēn, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄣ, ] an incompletely cured illness; an old complaint; the root cause of trouble [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, / ] to treat; to cure; therapy [Add to Longdo]
皮条[pí tiáo, ㄆㄧˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] thong; leather strap; pimp; procurer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] secure access management, MT [Add to Longdo]
保証格納域[ほしょうかくのういき, hoshoukakunouiki] secure storage [Add to Longdo]
頻度[ひんど, hindo] frequency (of occurence) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top