Search result for

cube

(72 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cube-, *cube*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cube[N] ค่าที่ได้จากการยกกำลังสาม
cube[VT] ตัดให้เป็นรูปลูกเต๋า
cube[VT] ยกกำลังสาม
cube[N] ลูกบาศก์, See also: ลูกเต๋า, Syn. six-sided solid, die, dice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cube(คิวบฺ) n. ลูกบาศก์,ปริมาณที่ยกกำลัง3 (เช่น125=5x3) ,ลูกเต๋า,หลอดแฟล็ตช์รูปสี่เหลี่ยม vt. ทำให้เป็นลูกบาศก์,ยกกำลัง 3
cube rootn. ฐานของค่ายกกำลัง3 (เช่น4เป็นcube-rootของ 64)

English-Thai: Nontri Dictionary
cube(n) ลูกบาศก์,ลูกเต๋า,กำลังสาม
cube(vt) ยกกำลังสาม,ทำให้เป็นลูกบาศก์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cubeรูปลูกบาศก์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cube๑. กำลังสาม๒. ลูกบาศก์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cube root; cubic root; third rootรากที่สาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cubeลูกบาศก์, ปริซึมซึ่งมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกหน้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cube root (of a real number)รากที่สาม (ของจำนวนจริง), รากที่สามของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์     หมายถึงจำนวนที่ยกกำลังสามแล้วได้ a เช่น     = 2,     = -3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cubesลูกบาศก์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Put a couple-three ice cubes in it, pour it up to the brim.ใส่คู่สามก้อนน้ำแข็งในนั้นเทมันขึ้นที่เหว่ว้า Revolutionary Road (2008)
I think this little bit Cube got stuck on my shirt.เหมือนจะมีขิ้นส่วนเดอะคิวบ์ ติดอยู่ที่เสื้อ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Listen, I need you to take the Cube sliver.ฟังนะ ฉันอยากให้เธอเก็บเศษ เดอะคิวไว้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The female has the Cube fragment.ผู้หญิงนั้นได้เศษคิวบ์ไป Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The Cube is merely a vessel.เดอะคิ้วเป็นเพียงบรรจุภัณฑ์เท่านั้น Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Since what? - Ever since I touched the Cube sliver.- ตั้งแต่สัมผัสสะเก็ดเดอะคิ้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I... I seek knowledge of the Cube. The Fallen demands me.ผมมาหาภูมิปัญญาใน เดอะคิ้ว ท่านฟอลเล่นสั่งมา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Okay, Cube-brain.ไง, หัวลูกบาศก์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I'm not up to anything, you redheaded ice cube.ฉันไม่ได้คิดจะทำอะไรซักหน่อย ยัยก้อนน้ำแข็งหัวแดง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Colonel Casey, am I to understand that you rescued Mr. Bartowski, recovered the Intersect cube and destroyed FULCRUM's operation base?ผู้พันเคสซี่ ฉันเข้าใจถูกมั้ยว่า คุณช่วยนายบาทาวสกี้ นำลูกบาศก์อินเตอร์เซกกลับมา Chuck Versus the Colonel (2009)
We have the Intersect cube,เรามีลูกบาศก์อินเตอร์เซก Chuck Versus the Colonel (2009)
Now that we've got the Cube, it's ready for upload.ตอนนี้เรามีคิ้วป์แล้ว มันพร้อมที่จะอับโหลด Chuck Versus the Ring (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cubeI like to put an ice cube into my coffee, because it's usually too hot.
cubeHi Mr Ant, keeping up the good work today as well. Here's a sugar cube.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำตาลก้อน[N] cube sugar
ลูกบาศก์[N] cube, Example: ์นักเรียนลองพับกระดาษตามรอยเส้นตารางให้เป็นลูกบาศก์ที่มีทุกหน้าเป็นสีเดียวกัน, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกเหลี่ยมมี 6 หน้า แต่ละหน้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
บาศก์[N] cube, See also: cubic, Syn. ลูกบาศก์, Example: ลูกเต๋าที่ใช้เล่นในบ่อนเป็นบาศก์สีใสแปลกตามาก, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกเหลี่ยมมี 6 หน้า แต่ละหน้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟัก[v.] (fak) EN: incubate   FR: couver ; incuber
หั่นสี่เหลี่ยม[v. exp.] (han sīlīem) EN: slice into cubes   FR: couper en cubes
จำนวนกำลังสาม[n. exp.] (jamnūan kamlang sām) EN: cube number   FR: nombre cubique [m]
คิว[n.] (khiū = khiu) EN: cubic meter   FR: mètre cube
กก[v.] (kok) EN: brood ; hatch ; incubate   FR: couver ; faire éclore ; incuber
กรณฑ์สาม[n. exp.] (kron sām) EN: cube root   FR: racine cubique [f]
ลูกบาศก์[n.] (lūkbāt) EN: cube ; dice   FR: cube [m]
ลูกบาศก์เมตร[n. exp.] (lūkbāt mēt ) EN: cubic metre ; cubic meter (Am.)   FR: mètre cube [m]
ลูกบาศก์เซนติเมตร[n. exp.] (lūkbāt sentimēt) EN: cubic centimeter   FR: centimètre cube [m]
น้ำตาลก้อน[n. exp.] (nāmtān køn) EN: cube sugar   FR: sucre en morceau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUBE    K Y UW1 B
CUBED    K Y UW1 B D
CUBES    K Y UW1 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cube    (v) (k y uu1 b)
cubed    (v) (k y uu1 b d)
cubes    (v) (k y uu1 b z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kubikwurzel {f}cube root [Add to Longdo]
Kubus {m}; dritte Potenz {f} [math.] | in die dritte Potenz erheben; hoch drei nehmencube | to cube [Add to Longdo]
Würfel {m} | Würfel {pl}cube | cubes [Add to Longdo]
würfelförmigcube formed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]
アイスキューブ[, aisukyu-bu] (n) ice cube [Add to Longdo]
カクテキ[, kakuteki] (n) cubed daikon kimchi (kor [Add to Longdo]
キューブ[, kyu-bu] (n) (See 立方体) cube [Add to Longdo]
キュビワノ[, kyubiwano] (n) cubewano; classical Kuiper belt object [Add to Longdo]
ヘイキューブ[, heikyu-bu] (n) hay cube [Add to Longdo]
ルービックキューブ[, ru-bikkukyu-bu] (n) Rubik's Cube; Erno Rubik's Magic Cube [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n,n-suf) (1) angle; (2) square (or cube); (3) bishop (shogi); (4) (See 五音) third degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (5) (See 角宿) Chinese "horn" constellation (one of the 28 mansions); (6) (See 元・げん) jiao (monetary unit of China; one-tenth of a yuan); (P) [Add to Longdo]
角に切る[かくにきる, kakunikiru] (exp,v5r) to cut into squares (cubes) [Add to Longdo]
角砂糖[かくざとう, kakuzatou] (n) cube sugar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三次幂[sān cì mì, ㄙㄢ ㄘˋ ㄇㄧˋ, / ] cube (third power, math.) [Add to Longdo]
三次方[sān cì fāng, ㄙㄢ ㄘˋ ㄈㄤ, ] cube (third power, math.) [Add to Longdo]
方块[fāng kuài, ㄈㄤ ㄎㄨㄞˋ, / ] cube [Add to Longdo]
立方[lì fāng, ㄌㄧˋ ㄈㄤ, ] cube [Add to Longdo]
立方体[lì fāng tǐ, ㄌㄧˋ ㄈㄤ ㄊㄧˇ, / ] cube; cubic [Add to Longdo]
开三次方[kāi sān cì fāng, ㄎㄞ ㄙㄢ ㄘˋ ㄈㄤ, / ] cube root; to extract a cube root [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cube \Cube\, v. t. [imp. & p. p. {Cubed} (k[=u]bd); p. pr. & vb.
   n. {Cubing}.]
   To raise to the third power; to obtain the cube of.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cube \Cube\ (k[=u]b), n. [F. cube, L. cubus, fr. Gr. ???? a
   cube, a cubical die.]
   1. (Geom.) A regular solid body, with six equal square sides.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) The product obtained by taking a number or
    quantity three times as a factor; as, 4x4=16, and 16x4=64,
    the cube of 4.
    [1913 Webster]
 
   {Cube ore} (Min.), pharmacosiderite. It commonly crystallizes
    in cubes of a green color.
 
   {Cube root}. (Math.), the number or quantity which,
    multiplied into itself, and then into the product,
    produces the given cube; thus, 3 is the cube root of 27,
    for 3x3x3 = 27.
 
   {Cube spar} (Min.), anhydrite; anhydrous calcium sulphate.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cube
   n 1: a hexahedron with six equal squares as faces [syn: {cube},
      {regular hexahedron}]
   2: a three-dimensional shape with six square or rectangular
     sides [syn: {block}, {cube}]
   3: the product of three equal terms [syn: {cube}, {third power}]
   4: any of several tropical American woody plants of the genus
     Lonchocarpus whose roots are used locally as a fish poison
     and commercially as a source of rotenone
   5: a block in the (approximate) shape of a cube [syn: {cube},
     {square block}]
   v 1: raise to the third power
   2: cut into cubes; "cube the cheese" [syn: {cube}, {dice}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 cube
  n.
 
   1. [short for ?cubicle?] A module in the open-plan offices used at many
   programming shops. ?I've got the manuals in my cube.?
 
   2. A NeXT machine (which resembles a matte-black cube).
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 cube [kyb]
   cube
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top