Search result for

crucifies

(80 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crucifies-, *crucifies*, crucifie , crucify
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา crucifies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *crucifies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crucifix[N] ไม้กางเขนที่มีหุ่นพระเยซูตรึงอยู่
crucifixion[N] การฆ่าโดยการตรึงกางเขน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crucifix(ครู'ซิฟิคซฺ) n. กางเขนที่มีรูปหุ่นพระเยซูถูกตรึงอยู่,กางเขน, Syn. cross
crucifixion(ครูซะฟิค'เชิน) n. การตรึงกางเขน,การตายของพระเยซูคริสต์โดยถูกตรึงบนกางเขนจนตาย,การลงโทษอย่างรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
crucifix(n) ไม้กางเขน
crucifixion(n) การตรึงไม้กางเขน,การขึงพืด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is a crucifixion!นี่คือ การบูชายัญ Burn After Reading (2008)
And it is they who in their blindness, mocked him and crucified him.บุญรักษา Agora (2009)
Crucifixes?ไม่กางเขนล่ะ? Lost Girls (2009)
The first pope was crucified upside down.วิทยาลัยจะไม่ผิดที่ประชุมสงฆ์. ฉันขอแนะนำให้ ฉันช่องพลังงาน Angels & Demons (2009)
I'm getting crucified and there's this big fucking lens that just keeps zooming in on me.ฉันกำลังถูกประหาร แล้วมีคนมารุมถ่ายฉันด้วย ซูมแบบใกล้ๆ เหรอ The Bang Bang Club (2010)
Champion or no, you would be crucified.จะเป็นแชมป์หรือไม่ ยังไงเจ้าก็จะถูกตรึงกางเขน Great and Unfortunate Things (2010)
Were he my slave, I would have him crucified!เขาเป็นทาสของข้าใช่มั้ย ข้าอยากจะให้ตรึงกางเขนเขา Mark of the Brotherhood (2010)
If we crucified ourselves every time we screwed up as parents, well, there's be no more parents in the world.ถ้าเราต้องเสียสละตัวเอง ในทุกครั้ง ที่เราสอนเขาในฐานะพ่อแม่ ป่านนี้ คงไม่มีพ่อแม่ สักคน หลงเหลืออยู่ในโลก As You Were (2010)
Vampires hate crucifixes and girl ghosts hate chickens.เขาบอกวิธีกำจัดแวมไพร์ด้วยไม่กางเขน ผีสาวด้วย... Episode #1.2 (2010)
Crucifixes, holy water.ไม้กางเขน น้ำมนต์ The Rite (2011)
The man that you have just heard was reacting to a crucifix placed on his head.เหมือนชายที่คุณเพิ่งได้ยินเขากรีดร้อง เมื่อไม้กางเขนสัมผัสกับศีรษะของเขา The Rite (2011)
Fear him who was crucified as man and who rose from death!จงยำเกรงเขา ชายผู้ถูกตรึงด้วยไม้กางเขน \ และฟื้นจากความตาย The Rite (2011)
It's a crucifixion nail. It's lethal to you.นี่เป็นตะปูตรึงบนกางเขน มันฆ่าแกได้ Fright Night (2011)
He turned the victim's crucifix upside down.เขากลับหัวกางเขนของเหยื่อ Corazon (2011)
Most of the elements are from Santeria healing rituals, but the upside-down crucifix and the chalk drawings-- they're from a much darker religion.องค์ประกอบส่วนใหญ่มาจากพิธีกรรม การรักษาของแซนเทอเรีย แต่การกลับหัวของกางเขนลง และภาพวาดชอล์ก มาจากศาสนาที่มืดมากกว่า Corazon (2011)
The crucifix.ถูกตรึงอยู่บนกางเขน Those Kinds of Things (2011)
And the worst, lynched or crucified.ѕо Ι tоld hіm thеrе'ѕ nо оnе оn thе thіrd flооr. Cloud Atlas (2012)
And my slave would have had no cause to be crucified.และทาสของฉันจะมี ได้สาเหตุที่ไม่มีการถูกตรึงกางเขน Sacramentum (2012)
Thessala crucified.Thessala ถูกตรึงกางเขน Sacramentum (2012)
My book was crucified.หนังสือผมถูกโละทิ้ง Identity Crisis (2012)
You can tell by the crucifix.เห็นได้จากการ ที่คุณจับไม้กางเขน Pilot (2012)
How does a demon wear a crucifix and not burn the flesh it inhabits?แล้วปีศาจห้อยไม้กางเขนได้ยังไง โดยไม่ไหม้ผิวหนังของร่างที่มันสิงอยู่ Unholy Night (2012)
I think I'd rather tell you about my fantasies, like the one where I jam this gigantic crucifix up your ass, or the other one where I take my rotting teeth and my foul-breathed mouth and chomp down- ฉันคิดว่าฉันบอกแกไปแล้วนะ เรื่องความคิดฟุ้งซ่านของฉัน เช่นอันที่ฉันเอา Unholy Night (2012)
Hanging and then crucifixion.แขวนคอแล้วก็ตรึงกางเขน The Lesson (2012)
Historically, crucifixion is a sentence reserved for serious crimes.ตามประวัติศาสตร์ การตรึงกางเขนเป็นการลงโทษ สำหรับการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรง The Lesson (2012)
Crucifixion is sadistic, and watching it is the ultimate torture.การตรึงการเขนเป็นพฤติกรรมซาดิสต์ และการดูมัน เป็นการทรมานขั้นสูงสุด The Lesson (2012)
Good chicken, and that if Jesus had a sidearm he wouldn't have been crucified.ไก่ที่ดีและที่ ถ้าพระเยซูมีอาวุธ เขาจะไม่ได้ถูกตรึงไว้ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Not to mention the fact that the crucifixion style was also his M.O.ไม่ได้พูดถึงความจริง... ที่ การฆ่าโดยการตรึงกางเขน ยังเป็น M.O.ของเขา Hail, Hale (2013)
I shall see him crucified --- ฉันจะตรึงเขา ... Separate Paths (2013)
It's how people used to die from crucifixion.ในที่สุด พวกเขาจะหมดแรง Currents (2013)
Crucifixion has such... A bad reputation.ตรึงกางเขนมัน มีชื่อเสียงแย่ ๆ Identity (2013)
Blessed objects, such as the crucifix or holy water.สิ่งปลุกเสก อย่างเช่น ไม้กางเขน หรือ น้ำมนต์ I, Frankenstein (2014)
I contemplate the moment in the garden, the idea of allowing your own crucifixion.ฉันครุ่นคิดเรื่องนี้ในขณะที่เดินอยู่ในสวน และความคิดนี้ก็คือ ปล่อยวางให้ตัวเองถูกตรึงกางเขน The Long Bright Dark (2014)
And the smallest things just set her off. Like crucifixes, or questions.และสิ่งที่เล็กที่สุดที่เพิ่งตั้งเธอออก เช่นกำหรือคำถาม A Haunted House 2 (2014)
You crucified him.ท่านสั่งตรึงกางเขนเขา The Laws of Gods and Men (2014)
Your father crucified innocent children.พ่อท่านสั่งตรึงกางเขน ให้กับเด็กบริสุทธิ์ The Laws of Gods and Men (2014)
And what of the slave children these noble Meereenese crucified?แล้วเรื่องเด็กทาสที่พวกชนชั้นสูง ชาวเมียร์รีนพวกนี้สั่งตรึงกางเขนเล่า The Laws of Gods and Men (2014)
Those men were crucified.คนเหล่านั้นถูกตรึงกางเขน Inclement Weather (2014)
Holy water, crucifixes and idle threats get so... dull.พวกน้ำมนต์ ไม้กางเขน วิธีปราบผีมันช่าง... ซื่อบื้อ Incarnate (2016)
- The crucified Nazarene.- ชาวนาซาเร็ธที่ถูกตรึงกางเขน Risen (2016)
Examine each for marks of the crucified.ตรวจหารอยตอกกางเขนจากแต่ละศพ Risen (2016)
So, who told you the crucified Nazarene is alive?ใครบอกเจ้าว่า ชาวนาซาเร็ธที่ถูกตรึงกางเขน ยังมีชีวิต? Risen (2016)
What if I ordered your crucifixion?ถ้าข้าสั่งตรึงกางเขนเจ้าล่ะ? Risen (2016)
Ever watch a man crucified?เคยเห็นคนถูกตรึงกางเขนไหม Risen (2016)
We'd been up two days since the crucifixion.เราอดนอนสองวันตั้งแต่มีการตรึงกางเขน Risen (2016)
And God forbid, they also happen to be Muslims, we will be crucified!ถ้าคนพวกนี้บริสุทธิ์ล่ะ ไม่อยากจะคิด ยิ่งถ้าพวกเขาเป็นมุสลิม เราโดนเละแน่ Patriots Day (2016)
She crucified hundreds of noblemen in Slaver's Bay.จับชนชั้นสูงตรึงกางเขนนับร้อย ในอ่าวค้าทาส Stormborn (2017)
¶ 'Cause I'm married to the fella ¶ who's on the crucifix ¶เพราะฉันแต่งงานกับ คนที่ถูกตรึงกางเขน Punchline (1988)
The cup that caught His blood at the Crucifixion and was entrusted to Joseph of Arimathea.จอกนี้ยังเคยรองรับพระโลหิตของพระองค์ ตอนถูกตรึงกางเขน และได้ มอบความรับผิดชอบให้โจเซฟแห่งอารามาเทีย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified,เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน Wuthering Heights (1992)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้กางเขน[N] cross, See also: crucifix, cruciform, rood, Example: บาทหลวงคนกลุ่มนี้จะเคารพไม้กางเขนเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของพระเจ้า, Count unit: อัน, Thai definition: วัตถุเป็นรูปเหมือนคนยืนกางแขน ✗ ทำด้วยไม้หรือโลหะเป็นต้น เป็นเครื่องหมายคริสต์ศาสนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กางเขน[n.] (kāngkhēn) EN: Cross ; cross of Jesus Christ   FR: croix [f] ; crucifix [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUCIFIX    K R UW1 S AH0 F IH2 K S
CRUCIFIED    K R UW1 S AH0 F AY2 D
CRUCIFIXES    K R UW1 S AH0 F IH2 K S AH0 Z
CRUCIFIXION    K R UW2 S AH0 F IH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crucifix    (n) (k r uu1 s i f i k s)
crucified    (v) (k r uu1 s i f ai d)
crucifies    (v) (k r uu1 s i f ai z)
crucifixes    (n) (k r uu1 s i f i k s i z)
crucifixion    (n) (k r uu2 s i f i1 k sh @ n)
crucifixions    (n) (k r uu2 s i f i1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreuz {n} (als Anhänger)crucifix [Add to Longdo]
Kreuzigung {f} | Kreuzigungen {pl}crucifixion | crucifixions [Add to Longdo]
gekreuzigtcrucified [Add to Longdo]
kreuzigen | kreuzigend | kreuzigt | kreuzigteto crucify | crucifying | crucifies | crucified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
十字架像[じゅうじかぞう, juujikazou] (n) crucifix [Add to Longdo]
磔;礫刑(iK)[はりつけ, haritsuke] (n) crucifixion [Add to Longdo]
磔刑[たっけい;たくけい, takkei ; takukei] (n) crucifixion [Add to Longdo]
磔刑像[たくけいぞう;たっけいぞう, takukeizou ; takkeizou] (n) (See 十字架像) crucifix [Add to Longdo]
磔柱[はりつけばしら;はっつけばしら, haritsukebashira ; hattsukebashira] (n) cross (used in a crucifixion) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十字[shí zì, ㄕˊ ㄗˋ, ] cross road; cross-shaped; crucifix; the character ten [Add to Longdo]
十字架[shí zì jià, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄧㄚˋ, ] cross; crucifix; yoke one has to endure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top