หรือคุณหมายถึง croße?
Search result for

crosse

(65 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crosse-, *crosse*
English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crossed[ADJ] ไขว้
crossed[ADJ] ที่ขีดคร่อม (เช็ค)
crossed[ADJ] ที่ผสมข้ามพันธุ์, Syn. hybrid, intercrossed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lacrosse(ละครอส') n. กีฬาชนิดหนึ่งที่ใช้สวิงตีลูกบอลเล็ก ใช้คนเล่น 10 คน

English-Thai: Nontri Dictionary
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crossed cheque; cheque, crossedเช็คขีดคร่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crossed leg palsy; palsy, peronealอัมพาตเหตุไขว่ห้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crossed paralysis; hemiplegia, alternate; paralysis, cruciateอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crossed reflex; reflex, consensual; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crossed rhyme; interlaced rhymeสัมผัสกลางบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
crossed toleranceความทนข้ามชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crossedพ้องกัน [การแพทย์]
Crossed Aldol Condensationsปฏิกิริยาครอสแอลดอลคอนเดนเซชั่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is yale, my dream. You crossed theนี่คือ Yale,ความฝันของฉัน เธอกำลังจะ New Haven Can Wait (2008)
Because they have crossed the line!เนื่องจากพวกเขาได้ข้ามบรรทัด! Gas Pills (2008)
'Cause the next time the devil crosses the border...เพราะครั้งต่อไป ปีศาจร้ายจะข้ามชายแดน Pilot (2008)
They've crossed the river.เจ้ากลัวไหม ไม่เลยสักนิดเดียว The Moment of Truth (2008)
Your Highness, they've crossed the Canadian border.ท่านประมุขพวกเขาข้ามพรมแดนคานาดาแล้ว Babylon A.D. (2008)
It was destroyed right after we crossed the border.มันถูกทำลาย หลังจากที่.. พวกเราข้ามพรมแดนไปแล้ว Babylon A.D. (2008)
Daisy and her friend would have crossed the street.เดซี่กับเพื่อน จะข้ามถนน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I crossed the line with him.ฉันก้าวข้ามเส้นไปกับเขา Passengers (2008)
All right, five minutes until the alarm company knows they have crossed wires.เอาล่ะ 5 นาที ก่อนที่สัญญาณเตือน... ...จะทำให้พวกนั้นตามสายมา The Lazarus Project (2008)
They've crossed a line.แต่ไม่เหมือนกับทุกที พวกมันล้ำเส้น The Dark Knight (2008)
You crossed the line first, sir.คุณล้ำเส้นมันก่อนนะครับ คุณบีบพวกมัน The Dark Knight (2008)
You and your homie got your wires crossed.ถ้าพูดอีกนะฉันจะจับนายมัดไว้กับไอ้อ้วนนั้นเลยสาบาน Day of the Dead (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crosseA girl should not sit with her legs crossed.
crosseA good idea crossed his mind.
crosseAs he crossed the bridge, he looked down at the stream.
crosseA watchman sat with his legs crossed.
crosseBetty sat in the chair with her legs crossed.
crosseCaesar leaves Gaul, crosses the Rubicon, and enters Italy.
crosseHe crossed her old telephone number off.
crosseHe crossed himself.
crosseHe crossed me up.
crosseHe crossed over the sea.
crosseHe crossed over to England.
crosseHe crossed the ground.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช็คขีดคร่อม[N] crossed cheque, See also: crossed check, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เช็คที่มีเส้นขนานคู่ขีดขวางไว้ข้างด้านหน้า และจะใช้เงินตามเช็คนั้นได้แต่เฉพาะให้แก่ธนาคารเท่านั้น, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คขีดคร่อม[n. exp.] (chek khītkhrǿm) EN: crossed cheque ; crossed check (Am.)   FR: chèque barré [m]
ไม้กอล์ฟ[n.] (māi køf) EN: golf club   FR: club [m] ; crosse de golf [f]
ไม้ตีกอล์ฟ[n. exp.] (māi tī køp) FR: crosse de golf [f] ; club [m]
นกยางเปีย[n. exp.] (nok yāng pīa) EN: Little Egret   FR: Aigrette garzette [f] ; Aigrette blanche [f] ; Garzette blanche [f] ; Héron garzette [m] ; Petite Aigrette [f] ; Crosse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CROSSE    K R AA1 S
CROSSED    K R AO1 S T
CROSSEN    K R AO1 S AH0 N
CROSSER    K R AO1 S ER0
CROSSES    K R AO1 S AH0 Z
CROSSETT    K R AA1 S AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crosse    (n) (k r o1 s)
crossed    (v) (k r o1 s t)
crosses    (v) (k r o1 s i z)
crosseyed    (j) (k r o1 s ai d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
クロスニコル[, kurosunikoru] (n) (abbr) crossed Nichol prism [Add to Longdo]
クロスベルト[, kurosuberuto] (n) crossed belt [Add to Longdo]
ラクロス[, rakurosu] (n) lacrosse [Add to Longdo]
一点一画[いってんいっかく, itten'ikkaku] (n) (See 一点一画もおろそかにしない) the dots of i's and the crosses of t's; (not neglecting) the slightest details [Add to Longdo]
寄り目[よりめ, yorime] (n) crossed eyes; convergent strabismus [Add to Longdo]
結跏趺坐[けっかふざ, kekkafuza] (n) sitting with crossed legs; the lotus position [Add to Longdo]
校倉造り[あぜくらづくり, azekuradukuri] (n) ancient architectural style utilizing intercrossed triangle logs [Add to Longdo]
混線[こんせん, konsen] (n,vs) crossed wires or lines (of communication); confusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crosse \Crosse\, n. [F., crosier, hooked stick.]
   The implement with which the ball is thrown and caught in the
   game of lacrosse.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crosse
   n 1: a long racket with a triangular frame; used in playing
      lacrosse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top