Search result for

crossées

(91 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crossées-, *crossées*, crossée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา crossées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *crossées*)
English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crossed[ADJ] ไขว้
crossed[ADJ] ที่ขีดคร่อม (เช็ค)
crossed[ADJ] ที่ผสมข้ามพันธุ์, Syn. hybrid, intercrossed
lacrosse[N] กีฬาชนิดหนึ่งที่ใช้ไม้ที่มีตาข่ายตีและรับลูกบอลเล็กๆ
star-crossed[ADJ] ซึ่งโชคไม่ดี, See also: ซึ่งมีชะตาตก
double-crosser[SL] คนทรยศ, See also: ผู้ทรยศ, คนหักหลัง
noughts and crosses[N] เกมเล่น x และ o ในตารางสี่เหลี่ยม 9 ช่อง, See also: ผู้เล่นที่ใส่ x หรือ o เรียงต่อกันทั้งแถวก่อนเป็นฝ่ายชนะ, Syn. tic-tac-toe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lacrosse(ละครอส') n. กีฬาชนิดหนึ่งที่ใช้สวิงตีลูกบอลเล็ก ใช้คนเล่น 10 คน

English-Thai: Nontri Dictionary
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palsy, crossed leg; palsy, peronealอัมพาตเหตุไขว่ห้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, peroneal; palsy, crossed legอัมพาตเหตุไขว่ห้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peroneal palsy; palsy, crossed legอัมพาตเหตุไขว่ห้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, crossed; hemiplegia, alternate; paralysis, cruciateอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, cruciate; hemiplegia, alternate; paralysis, crossedอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, crossed; reflex, consensual; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, consensual; reflex, crossed; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, indirect; reflex, consensual; reflex, crossedรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternate hemiplegia; paralysis, crossed; paralysis, cruciateอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consensual reflex; reflex, crossed; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cheque, crossed; crossed chequeเช็คขีดคร่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crossed cheque; cheque, crossedเช็คขีดคร่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crossed leg palsy; palsy, peronealอัมพาตเหตุไขว่ห้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crossed paralysis; hemiplegia, alternate; paralysis, cruciateอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crossed reflex; reflex, consensual; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crossed rhyme; interlaced rhymeสัมผัสกลางบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
crossed toleranceความทนข้ามชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cruciate paralysis; hemiplegia, alternate; paralysis, crossedอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indirect reflex; reflex, consensual; reflex, crossedรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interlaced rhyme; crossed rhymeสัมผัสกลางบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tolerance, crossedความทนข้ามชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemiplegia, alternate; paralysis, crossed; paralysis, cruciateอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crossedพ้องกัน [การแพทย์]
Crossed Aldol Condensationsปฏิกิริยาครอสแอลดอลคอนเดนเซชั่น [การแพทย์]
Eye, Crossedตาเหล่,คล้ายตาเหล่ [การแพทย์]
Lenses, Crossed-Cylindricalเลนส์กาบกล้วย [การแพทย์]
Lymphatic Circulation, Crossedกระแสน้ำเหลืองข้ามมาประเทศจีน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไขว่ห้าง[V] cross one's legs, See also: sit with one's legs crossed, Example: เขาไขว่ห้างอยู่บนเก้าอี้โดยไม่เกรงใจผู้ใหญ่ที่นั่งตรงข้ามเลย, Thai definition: อาการที่นั่งหรือนอนเอาขาพาดบนเข่าซึ่งตั้งชันอยู่
ส่อน[ADJ] squint-eyed, See also: slightly crossed-eyed, Syn. เอก, เหล่, เข, Thai definition: เรียกตาที่มีตาดำที่อยู่ไม่ตรงที่ตามปกติว่า ตาส่อน
ตะแบงมาน[ADJ] style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck), See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck, Syn. ตะเบ็งมาน, Thai definition: วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายทั้ง 2 ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ
ตะเบ็งมาน[ADJ] style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck), See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck, Syn. ตะแบงมาน, Example: หญิงโบราณจะห่มผ้าแบบตะเม็งมานเวลาออกทำงานหรือเวลาบ้านเมืองคับขัน, Thai definition: วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายทั้ง 2 ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ
เช็คขีดคร่อม[N] crossed cheque, See also: crossed check, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เช็คที่มีเส้นขนานคู่ขีดขวางไว้ข้างด้านหน้า และจะใช้เงินตามเช็คนั้นได้แต่เฉพาะให้แก่ธนาคารเท่านั้น, Notes: (กฎหมาย)
นั่งไขว่ห้าง[V] sit with one's legs crossed, Syn. ไขว่ห้าง, Example: คุณชายนั่งไขว่ห้างอย่างสบายอารมณ์อยู่ที่ระเบียง, Thai definition: อาการที่นั่งหรือนอนเอาขาพาดบนเข่าซึ่งตั้งชันอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คขีดคร่อม[n. exp.] (chek khītkhrǿm) EN: crossed cheque ; crossed check (Am.)   FR: chèque barré [m]
ไม้กอล์ฟ[n.] (māi køf) EN: golf club   FR: club [m] ; crosse de golf [f]
ไม้ตีกอล์ฟ[n. exp.] (māi tī køp) FR: crosse de golf [f] ; club [m]
นกยางเปีย[n. exp.] (nok yāng pīa) EN: Little Egret   FR: Aigrette garzette [f] ; Aigrette blanche [f] ; Garzette blanche [f] ; Héron garzette [m] ; Petite Aigrette [f] ; Crosse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CROSSE    K R AA1 S
CROSSER    K R AO1 S ER0
CROSSED    K R AO1 S T
CROSSEN    K R AO1 S AH0 N
CROSSES    K R AO1 S AH0 Z
LACROSSE    L AH0 K R AO1 S
CROSSETT    K R AA1 S AH0 T
MCCROSSEN    M AH0 K R AO1 S AH0 N
CRISSCROSSED    K R IH1 S K R AO2 S T
CRISS-CROSSED    K R IH1 S K R AO2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crosse    (n) (k r o1 s)
crossed    (v) (k r o1 s t)
crosses    (v) (k r o1 s i z)
lacrosse    (n) (l @1 k r o1 s)
crosseyed    (j) (k r o1 s ai d)
uncrossed    (j) (uh2 n k r o1 s t)
uncrossed    (v) (uh1 n k r o1 s t)
uncrosses    (v) (uh1 n k r o1 s i z)
crisscrossed    (v) (k r i1 s k r o s t)
crisscrosses    (v) (k r i1 s k r o s i z)
double-crossed    (v) - (d uh2 b l - k r o1 s t)
double-crosses    (v) - (d uh2 b l - k r o1 s i z)
market-crosses    (n) - (m aa2 k i t - k r o1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
クロスニコル[, kurosunikoru] (n) (abbr) crossed Nichol prism [Add to Longdo]
クロスベルト[, kurosuberuto] (n) crossed belt [Add to Longdo]
ラクロス[, rakurosu] (n) lacrosse [Add to Longdo]
一点一画[いってんいっかく, itten'ikkaku] (n) (See 一点一画もおろそかにしない) the dots of i's and the crosses of t's; (not neglecting) the slightest details [Add to Longdo]
寄り目[よりめ, yorime] (n) crossed eyes; convergent strabismus [Add to Longdo]
結跏趺坐[けっかふざ, kekkafuza] (n) sitting with crossed legs; the lotus position [Add to Longdo]
校倉造り[あぜくらづくり, azekuradukuri] (n) ancient architectural style utilizing intercrossed triangle logs [Add to Longdo]
混線[こんせん, konsen] (n,vs) crossed wires or lines (of communication); confusion [Add to Longdo]
三目並べ[さんもくならべ, sanmokunarabe] (n) tic tac toe; noughts and crosses [Add to Longdo]
十字[じゅうじ, juuji] (adj-no,n) cross; crossed; cruciform; (P) [Add to Longdo]
赤信号皆で渡れば怖くない[あかしんごうみんなでわたればこわくない, akashingouminnadewatarebakowakunai] (exp) "If everyone crosses against the red light, then there's nothing to be afraid of" [Add to Longdo]
切片[せっぺん, seppen] (n) (1) segment; slice; section; fragment; (2) {math} intercept (point where a graph crosses one of the Cartesian coordinate axes) [Add to Longdo]
千木;知木;鎮木[ちぎ, chigi] (n) ornamental crossed rafter ends on shrine gables [Add to Longdo]
知恵の輪[ちえのわ, chienowa] (n) (1) puzzle ring; wire puzzle; (2) exercise where students link crossed hands in a circle and try working together and without letting go [Add to Longdo]
背負い投げを食う;背負投げを食う[せおいなげをくう, seoinagewokuu] (exp,v5u) to be betrayed unexpectedly; to be stabbed in the back; to be double-crossed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纵横[zòng héng, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄥˊ, / ] lit. warp and woof in weaving; vertically and horizontal; length and breadth; criss-crossed; able to move unhindered; Political Strategists (pre-Han school of thought) [Add to Longdo]
纵横交错[zòng héng jiāo cuò, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, / ] criss-crossed (成语 saw) [Add to Longdo]
鉴真[Jiàn zhēn, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣ, / ] Jianzhen or Ganjin (688-763), Tang dynastic Buddhist monk, who crossed to Japan after several unsuccessful attempts, influential in Japanese Buddhism [Add to Longdo]
鉴真和尚[Jiàn zhēn hé shang, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄏㄜˊ ㄕㄤ˙, / ] Jianzhen or Ganjin (688-763), Tang Buddhist monk, who crossed to Japan after several unsuccessful attempts, influential in Japanese Buddhism [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top