หรือคุณหมายถึง croßé?
Search result for

crossé

(39 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crossé-, *crossé*
English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crossed[ADJ] ไขว้
crossed[ADJ] ที่ขีดคร่อม (เช็ค)
crossed[ADJ] ที่ผสมข้ามพันธุ์, Syn. hybrid, intercrossed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lacrosse(ละครอส') n. กีฬาชนิดหนึ่งที่ใช้สวิงตีลูกบอลเล็ก ใช้คนเล่น 10 คน

English-Thai: Nontri Dictionary
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crossed cheque; cheque, crossedเช็คขีดคร่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crossed leg palsy; palsy, peronealอัมพาตเหตุไขว่ห้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crossed paralysis; hemiplegia, alternate; paralysis, cruciateอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crossed reflex; reflex, consensual; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crossed rhyme; interlaced rhymeสัมผัสกลางบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
crossed toleranceความทนข้ามชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crossedพ้องกัน [การแพทย์]
Crossed Aldol Condensationsปฏิกิริยาครอสแอลดอลคอนเดนเซชั่น [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช็คขีดคร่อม[N] crossed cheque, See also: crossed check, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เช็คที่มีเส้นขนานคู่ขีดขวางไว้ข้างด้านหน้า และจะใช้เงินตามเช็คนั้นได้แต่เฉพาะให้แก่ธนาคารเท่านั้น, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คขีดคร่อม[n. exp.] (chek khītkhrǿm) EN: crossed cheque ; crossed check (Am.)   FR: chèque barré [m]
ไม้กอล์ฟ[n.] (māi køf) EN: golf club   FR: club [m] ; crosse de golf [f]
ไม้ตีกอล์ฟ[n. exp.] (māi tī køp) FR: crosse de golf [f] ; club [m]
นกยางเปีย[n. exp.] (nok yāng pīa) EN: Little Egret   FR: Aigrette garzette [f] ; Aigrette blanche [f] ; Garzette blanche [f] ; Héron garzette [m] ; Petite Aigrette [f] ; Crosse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CROSSE    K R AA1 S
CROSSED    K R AO1 S T
CROSSEN    K R AO1 S AH0 N
CROSSER    K R AO1 S ER0
CROSSES    K R AO1 S AH0 Z
CROSSETT    K R AA1 S AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crosse    (n) (k r o1 s)
crossed    (v) (k r o1 s t)
crosses    (v) (k r o1 s i z)
crosseyed    (j) (k r o1 s ai d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
クロスニコル[, kurosunikoru] (n) (abbr) crossed Nichol prism [Add to Longdo]
クロスベルト[, kurosuberuto] (n) crossed belt [Add to Longdo]
ラクロス[, rakurosu] (n) lacrosse [Add to Longdo]
一点一画[いってんいっかく, itten'ikkaku] (n) (See 一点一画もおろそかにしない) the dots of i's and the crosses of t's; (not neglecting) the slightest details [Add to Longdo]
寄り目[よりめ, yorime] (n) crossed eyes; convergent strabismus [Add to Longdo]
結跏趺坐[けっかふざ, kekkafuza] (n) sitting with crossed legs; the lotus position [Add to Longdo]
校倉造り[あぜくらづくり, azekuradukuri] (n) ancient architectural style utilizing intercrossed triangle logs [Add to Longdo]
混線[こんせん, konsen] (n,vs) crossed wires or lines (of communication); confusion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top