Search result for

crick

(70 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crick-, *crick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crick[N] อาการเจ็บจากกล้ามเนื้อตึง, Syn. spasm, cramp, kink
cricket[N] จิ้งหรีด
cricket[N] กีฬาคริกเก็ต
cricket[VI] เล่นคริกเก็ต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crick(คริค) n. อาการกล้ามเนื้อเกร็งและปวด,โดยเฉพาะที่คอและหลัง) ,ลำธาร,ลำคลอง vt. บิด, Syn. spasm
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต,การเล่นที่ยุติธรรม,ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.
mole cricketแมงกระชอน

English-Thai: Nontri Dictionary
cricket(n) จิ้งหรีด,กีฬาชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cricketsจิ้งหรีด [TU Subject Heading]
Cricketsจิ้งหรีด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not like an "I live in the wall and eat crickets" kind of weird... but just like a little off.ไม่เหมือนกับ"ชีวิตในกรอบและกินแต่ชิคเคล็ท" แปลกมากๆ แต่เพี้ยนแค่นิดหน่อย The House Bunny (2008)
And, Jiminy Cricket do the locals consider Muntz the bee's knees.นี่คือเพื่อนร่วมทางที่ซื่อสัตย์ ของมันซ์ทผู้ยิ่งใหญ่ Up (2009)
Jiminy Cricket.เหล่าบริวาร Up (2009)
- Crickets.เสียงจั๊กจั่น Lost Boys (2009)
Oh, dude, you are never getting a shiksa goddess. Thatis a snowy tree cricket.นายไม่มีวันได้แม้มนางฟ้าจำแลงแน่ นั่นจิ้งหรีดหิมะแน่ The Jiminy Conjecture (2009)
Sounds like a cricket. Hang on. Based on the number of chirps per minute and the ambient temperature in this room, it is a snowy tree cricket.เสียงเหมือนจิ้งเหรีด รอเดี๋ยว อิงจากเสียงร้องต่อนาที The Jiminy Conjecture (2009)
In 1890, Emile Dolbear determined that there was a fixed relationship between the number of chirps per minute of the snowy tree cricket and the ambient temperature.ปี 1980 เอมิล ดอลล์แบร์ ค้นพบว่า มีความสัมพันธ์ที่แน่นอน The Jiminy Conjecture (2009)
A precise relationship that is not present with ordinary field crickets.ความสัมพันธืที่แน่นอนนี้ ไม่เกิดกับจิ้งหรีดโป่งทั่วไป The Jiminy Conjecture (2009)
Okay, you were right about wolverine and bone claws, but you're wrong about the cricket.นายอาจคิดถูกเรื่องวูลฟ์เวอรีนกับกรงเล็บ แต่ผิดเรื่องจิ้งหรีด The Jiminy Conjecture (2009)
I am willing to bet anything that's an ordinary field cricket.ฉันยินดีพนันทุกอย่าง ว่าเป็นจิ้งหรีดโป่ง The Jiminy Conjecture (2009)
But the cricket thing, I don't buy.แต่ฉันไม่เชื่อเรื่องจิ้งหรีดหรอกนะ The Jiminy Conjecture (2009)
There is no way to determine the species of the cricket without examining it.ไม่มีทางที่จะระบุพันธของจิ้งหรีดได้ The Jiminy Conjecture (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crickBaseball is different from cricket.
crickI should like to join the cricket club.
crickJust as Japanese boys play baseball, so English boys play cricket.
crickJust as the America like baseball, the British like cricket.
crickMy uncle is an amateur cricket player.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จังหรีด[N] cricket, See also: leaping chirping insect, Syn. จิ้งหรีด, Example: ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครได้ยินเสียงจังหรีดร้อง, Count unit: ตัว, Thai definition: แมลงมีปีกชนิดหนึ่ง มักมีสีน้ำตาลแดง และขุดรูอยู่ใต้ดิน ตัวผู้มีอวัยวะทำเสียงเป็นฟันเล็กๆ อยู่ตามเส้นปีก ใช้กรีดกับแผ่นทำเสียงที่อยู่ที่ปีกอีกข้างหนึ่ง, Notes: (กวี)
จิ้งหรีด[N] cricket, See also: leaping chirping insect, Syn. จังหรีด, Example: จิ้งหรีดและแมลงต่างๆ กรีดเสียงแหลมแทรกอยู่ในความมืดและหนาวเย็น, Count unit: ตัว, Thai definition: แมลงมีปีก 2 คู่ มักมีสีน้ำตาลแดง และขุดรูอยู่ในดิน ตัวผู้มีอวัยวะทำเสียงเป็นฟันเล็กๆ อยู่ตามเส้นปีก ใช้กรีดกับแผ่นทำเสียงที่อยู่ที่ปีกอีกข้างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ้งโก่ง[n. exp.] (jingkōng) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีด [n.] (jingrīt) EN: cricket ; House Cricket   FR: criquet [m]
จิ้งหรีดดำ[n. exp.] (jingrīt dam) EN: Field Cricket   
จิ้งหรีดหัวโต[n. exp.] (jingrīt hūa tō) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีดโก่ง[n. exp.] (jingrīt kōng) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีดน้อย[n. exp.] (jingrīt nøi) EN: Ground Cricket   
จิโปม[n. exp.] (jipōm) EN: Short-tailed Cricket   
กี้ดีด[n.] (kīdīt) EN: cricket ; House Cricket   
กิหล่อ[n. exp.] (kilø) EN: Short-tailed Cricket   
กิโหลน[n.] (kilōn) EN: Field Cricket   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRICK    K R IH1 K
CRICKET    K R IH1 K AH0 T
CRICKETS    K R IH1 K AH0 T S
CRICKET'S    K R IH1 K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crick    (v) (k r i1 k)
cricks    (v) (k r i1 k s)
cricked    (v) (k r i1 k t)
cricket    (n) (k r i1 k i t)
crickets    (n) (k r i1 k i t s)
cricking    (v) (k r i1 k i ng)
cricketer    (n) (k r i1 k i t @ r)
cricketers    (n) (k r i1 k i t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
ウィケット[, uiketto] (n) wicket (e.g. in cricket) [Add to Longdo]
ウィッケット[, uikketto] (n) wicket (cricket) [Add to Longdo]
クリケット[, kuriketto] (n) cricket (game); (P) [Add to Longdo]
クリケットクラブ[, kurikettokurabu] (n) cricket club [Add to Longdo]
スタンプ[, sutanpu] (n) (1) (See シャチハタ) stamp; (2) stump (e.g. in cricket); (P) [Add to Longdo]
バット[, batto] (n) (1) bat (in baseball, cricket, etc.); (2) (obsc) (See 蝙蝠) bat (animal); (3) tray (from fre [Add to Longdo]
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P) [Add to Longdo]
三柱門[みはしらもん, mihashiramon] (n) wicket (e.g. in cricket); castle; stumps [Add to Longdo]
松虫[まつむし, matsumushi] (n) pine cricket [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
板球[bǎn qiú, ㄅㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, ] cricket (ball game) [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] cricket [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] cricket [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, ] cricket [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] cricket [Add to Longdo]
蟋蟀[xī shuài, ㄒㄧ ㄕㄨㄞˋ, ] cricket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crick \Crick\ (kr[i^]k), n. [See {Creak}.]
   The creaking of a door, or a noise resembling it. [Obs.]
   --Johnson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crick \Crick\, n. [The same as creek a bending, twisting. See
   {Creek}, {Crook}.]
   1. A painful, spasmodic affection of the muscles of some part
    of the body, as of the neck or back, rendering it
    difficult to move the part.
    [1913 Webster]
 
       To those also that, with a crick or cramp, have thei
       necks drawn backward.         --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. F. cric.] A small jackscrew. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crick
   n 1: a painful muscle spasm especially in the neck or back
      (`rick' and `wrick' are British) [syn: {crick}, {kink},
      {rick}, {wrick}]
   2: English biochemist who (with Watson in 1953) helped discover
     the helical structure of DNA (1916-2004) [syn: {Crick},
     {Francis Crick}, {Francis Henry Compton Crick}]
   v 1: twist (a body part) into a strained position; "crick your
      neck"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top