Search result for

crû

(116 entries)
(0.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crû-, *crû*
English-Thai: Longdo Dictionary
crucify(vt) ฆ่าโดยตรึงแขนและขาบนไม้กางเขนแบบพระเยซู
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crud[N] คนหรือสิ่งที่ไร้ค่า (คำสแลง)
crud[SL] สิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้
Crux[N] ชื่อกลุ่มดาวที่มีการเรียงตัวเหมือนไม้กางเขน, See also: กลุ่มดาวที่มีสี่ดาวเรียงตัวคล้ายรูปไม้กางเขน มีตำแหน่งอยู่ทางตอนใต้ของท้องฟ้า, Syn. Southern Cross
crux[N] ประเด็นสำคัญ
crux[N] ปัญหายุ่งยาก, Syn. difficult problem, puzzling thing
crude[ADJ] คร่าวๆ, See also: ประมาณ, หยาบ
crude[ADJ] ดิบ, See also: ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด, Syn. raw, rare
crude[ADJ] ที่ไม่มีการพัฒนา
crude[N] น้ำมันดิบ, Syn. crude oil
crude[ADJ] หยาบคาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cruci-Pref. "รูปกากบาท"
crucial(ครู'เชิล) adj. เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด,รุนแรง,ถึงพริกถึงขิง,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน, Syn. critical
cruciate(ครุ'ชีเอท) adj. เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน,ไขว้กัน,ขวางกัน,ทแยงกัน
crucible(ครู'ซิเบิล) n. เบ้าหลอม,การทดสอบที่รุนแรง,การทดสอบน้ำใจ
crucifer(ครู'ซะเฟอะ) n. ผู้แบกหรือถือกางเขนในแถวขบวนทางศาสนาคริสต์,
crucifix(ครู'ซิฟิคซฺ) n. กางเขนที่มีรูปหุ่นพระเยซูถูกตรึงอยู่,กางเขน, Syn. cross
crucifixion(ครูซะฟิค'เชิน) n. การตรึงกางเขน,การตายของพระเยซูคริสต์โดยถูกตรึงบนกางเขนจนตาย,การลงโทษอย่างรุนแรง
cruciform(ครู'ซะฟอร์ม) adj. เป็นรูปกางเขน n. กางเขน, Syn. cross-shaped
crucify(ครู'ซิไฟ) {crucified,crucifying,crucifies} vt. ตรึงให้ตายบนไม้กางเขน,ประหัตประหาร,ทำให้ดับสิ้นด้วยความไม่เป็นธรรม, See also: crucifier n., Syn. torment,torture
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น

English-Thai: Nontri Dictionary
crucial(adj) สำคัญมาก,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,ถึงพริกถึงขิง,รุนแรง,ร้ายแรง
crucible(n) ภาชนะหุงต้ม,เครื่องลองใจ,เบ้าหลอมโลหะ
crucifix(n) ไม้กางเขน
crucifixion(n) การตรึงไม้กางเขน,การขึงพืด
crucify(vt) ตรึงไม้กางเขน,ขึงพืด
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
cruel(adj) โหดร้าย,ทารุณ,อำมหิต,เหี้ยมโหด
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด
cruet(n) ขวดเครื่องปรุง
cruise(n) การแล่นเรือ,การแล่นไปมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cruciate paralysis; hemiplegia, alternate; paralysis, crossedอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cruciate; cruciform-รูปกางเขน, -ไขว้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cruciate; cruciform-รูปกากบาท [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cruciformรูปทรงไม้กางเขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cruciform jointรอยต่อรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform testการทดสอบรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform test pieceชิ้นงานทดสอบรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform test specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform; cruciate-รูปกางเขน, -ไขว้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cruciform; cruciate-รูปกากบาท [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crucibleเบ้าทนไฟ,เผาตะกอน,เบ้าหลอม [การแพทย์]
Cruciferaeพืชตระกูลครูซิเฟอร์ [TU Subject Heading]
Crude Basket Methodราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก, ราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันหลายๆชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Crude Oilน้ำมันดิบ
น้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่ง หลังจากที่แยกเอาก๊าซที่ปนอยู่ออกแล้ว และส่งเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Crude Oil น้ำมันดิบ
ปิโตรเลียมในสภาพเหลวตามธรรมชาติ ซึ่งได้จากบ่อน้ำมัน หรือได้ ผ่านเครื่องแยกก๊าซออกไปแล้ว แต่ยังมิได้ทำให้บริสุทธิ์หรือยังมิได้ นำไปกลั่นแยกออกตามลำดับขั้น [สิ่งแวดล้อม]
Crude Oilน้ำมันดิบ,น้ำมันขี้โล้ [การแพทย์]
crude oilน้ำมันดิบ, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันเป็นของเหลวค่อนข้างเหนียวมีสีน้ำตาลไหม้หรือดำ  เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ ทับถมกันอยู่เป็นเวลานานนับล้านปี เมื่อนำมากลั่นลำดับส่วนจะได้แก๊สน้ำมันชนิดต่าง ๆ และแอสฟัลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crude Techniqueวิธีหยาบ [การแพทย์]
Crufomateครูฟอเมต [การแพทย์]
Cruise shipsเรือท่องเที่ยว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cruel (n vi vt) ใจร้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาโหด[ADV] cruelly, Syn. หฤโหด, Example: จารชนเหล่านั้นปฏิบัติการอย่างมหาโหด, Thai definition: อย่างชั่วร้ายมาก, โหดร้ายมาก
ขบเคี้ยว[V] crunch, See also: chew, masticate, Syn. เคี้ยว, ขบ, Example: ลิ้นเป็นตัวที่ช่วยดุนอาหารให้ฟันได้ขบเคี้ยวอาหารได้สะดวก, Thai definition: ขบและเคี้ยว
โหด[ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ชั่วร้าย, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี
โหดร้าย[ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
วิกฤติ[ADJ] critical, See also: crucial, serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: โรคที่กำลังระบาดจนถึงขั้นวิกฤติอยู่ในขณะนี้ คือ วัณโรค ซึ่งต้องการการปราบอย่างเร่งด่วน, Thai definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
แหลก[ADV] ruinously, See also: crushingly, heavily, Syn. ป่นปี้, เละ, Example: ผลงานของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลกจากนักวิจารณ์รุ่นใหม่, Thai definition: อย่างเสียหาย, อย่างไม่มีชิ้นดี
ความดุร้าย[N] cruelty, See also: wildness, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความโหดร้าย, ความป่าเถื่อน, Ant. ความอ่อนโยน, Example: เสือเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายพอๆ กับสิงโต
ยี[V] crush, See also: mix, blend, mash, Syn. ขยี้, ขยำ, คลุกเคล้า, Example: คุณยายกำลังยีลูกตาลเพื่อทำขนมตาล, Thai definition: ขยำให้แหลก, ขยำให้เหลว
ยุบยับ[ADV] disastrously, See also: crushingly, heavily, Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย, Example: เราขาดทุนยุบยับ
สลาย[V] disintegrate, See also: crumble, break up, break apart, shatter, Syn. แตกพัง, ทลาย, ละลาย, ฉลาย, Example: ความเชื่อนี้ได้สลายไปเนื่องจากผลการทดลองไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร, Thai definition: สิ้นสภาพไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
เบ้า[n.] (bao) EN: cast ; crucible   FR: creuset [m]
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old   
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze   
บล็อก[X] (blǿk) EN: block ; crucible   
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
เช็ด[v.] (chet) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub   FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face   FR: essuyer le visage
เช็ดถู[v.] (chetthū) EN: rub ; scrub ; wipe ; clean   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUZ    K R UW1 Z
CRUX    K R AH1 K S
CRUM    K R AH1 M
CRUD    K R AH1 D
CRULL    K R AH1 L
CRUEY    K R AH1 IY0
CRUEL    K R UW1 AH0 L
CRUMB    K R AH1 M
CRUEL    K R UW1 L
CRUEA    K R UW1 IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cruz    (n) (k r uu1 z)
crux    (n) (k r uh1 k s)
crude    (j) (k r uu1 d)
cruel    (j) (k r u@1 l)
cruet    (n) (k r uu1 i t)
crumb    (n) (k r uh1 m)
cruse    (n) (k r uu1 z)
crush    (v) (k r uh1 sh)
crust    (v) (k r uh1 s t)
cruder    (j) (k r uu1 d @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
うろつき回る;彷徨き回る[うろつきまわる, urotsukimawaru] (v5r) to rove; to prowl; to go cruising [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out [Add to Longdo]
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶戾[xiōng lì, ㄒㄩㄥ ㄌㄧˋ, / ] cruel; tyrannical [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, / ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful [Add to Longdo]
[là, ㄌㄚˋ, ] cruel; obstinate [Add to Longdo]
十字形[shí zì xíng, ㄕˊ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, ] cruciform; cross shape [Add to Longdo]
十字花科[shí zì huā kē, ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄚ ㄎㄜ, ] Cruciferae (taxonomic family including Brassica etc whose flowers have a cross of 4 petals) [Add to Longdo]
十字军[shí zì jūn, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄩㄣ, / ] crusaders; army of crusaders; the Crusades [Add to Longdo]
南十字座[nán shí zì zuò, ㄋㄢˊ ㄕˊ ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Crux (constellation); Southern Cross [Add to Longdo]
原油[yuán yóu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ, ] crude oil [Add to Longdo]
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, / ] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クルーソー[くるーそー, kuru-so-] Crusoe [Add to Longdo]
クルーソ[くるーそ, kuru-so] crusoe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top