Search result for

cowls

(132 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cowls-, *cowls*, cowl
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cowls มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cowls*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cowl[N] เสื้อคลุมของพระ
scowl[VT] ทำหน้าบึ้งตึง, See also: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด, Syn. glower, disapprove
scowl[VI] ทำหน้าบึ้งตึง, See also: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด, Syn. glower
scowler[N] ผู้ทำหน้าบึ้งตึง
scowl at[PHRV] ถลึงตาใส่, See also: ทำหน้าบึ้งใส่, Syn. frown at, glower at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowl(คาวล์) {cowled,cowling,cowls} n. เสื้อพระที่มีส่วนคลุมศีรษะ,ส่วนคลุมศีรษะของเสื้อคลุมดังกล่าว,ฝาครอบ,ที่ครอบ,ยอดปล่องไฟ,ส่วนหน้าของรถยนต์ที่อยู่ใต้กระจกหน้าเป็นส่วนที่อยู่ของคันเหยียบคันเร่งและคลัตซ์. vt. ส่วนที่คลุมศีรษะ,ครอบ คำที่มีความหมายเหมือนกั
cowlick(คาว'ลิค) n. ปอยผมที่ยื่นออกทางทิศทางต่างจากผมส่วนอื่น
cowling(คาว'ลิง) n. โลหะครอบเครื่องยนต์ของเครื่องบิน
scowl(สเคาลฺ) vi.,vt.,n. (การ) ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ทำหน้าบึ้ง,ถลึงตา,ทำหน้าขรึม,ลายมือหวัด., See also: scowlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
cowl(n) หมวกของพระคริสต์,ยอดปล่องไฟ,ฝาครอบ,ที่ครอบ,กะบังรับลม
scowl(n) การทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ความบึ้งตึง
scowl(vi) ถลึงตา,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ทำหน้าบึ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cowlโครงกระจังหน้ารถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need to wait for Cowley's group to surround him.เราต้องรอให้กลุ่มของคาววี่มาล้อมจับมันไว้ก่อน Public Enemies (2009)
PURVIS: Cowley!คาร์วี่เห็นรถผ่านไหม Public Enemies (2009)
Spotted-Georgina Sparks, a stroller, and Dan's dad with a scowl.แอบเห็น จอร์จิน่า สปาร์ค กับ รถเข็นเด็ก และพ่อของแดน ทำหน้าบึ้งตึง Belles de Jour (2010)
When he does, it's with this disappointed scowl, like someone skimped on meat in his sandwich.ถึงฟังก็ทำหน้าแบบ เบื่อเซ็งอ่ะ ยังกะโดนฉก แซนวิชเนื้อ งั้นแหละ How to Train Your Dragon (2010)
A windbreaker for my cape, and a stern expression for my cowl.ใช้เสื้อกันลมแทนผ้าคลุม กับสีหน้าเคร่งเครียดไว้กันแดดกันลม The Toast Derivation (2011)
Bernadette's urge to shun, scowl or fling her waste at Priya is hard-wired into her DNA.ความปรารถนาของเบอร์เน็ตต์ ออกไปห่างๆ สีหน้าเกลียดชัง แล้วปาขี้ใส่ปรียา ถูกผูกติดอยู่กับพันธุกรรมเธอไปแล้ว The Zarnecki Incursion (2011)
(SCOWLS) Do not lie to me!- ฉันไม่รู้ Me and the Devil (2011)
I-I hated you hating me. Scowling gives you forehead lines, and I'm way too young for Botox.ฉันไม่ชอบที่เธอเกลียดฉัน Mash Off (2011)
'Cause being a superhero is not about a cape or a cowl.เพราะการเป็นฮีโร่ ไม่เกี่ยวกับผ้าคลุมเสื้อคลุมอะไรหรอก Wolf and Cub (2012)
I recognize that scowl, Aaron.ทำจำหน้าคิ้วขมวดแบบนั้นได้ แอรอน The Good Earth (2012)
And you can stop scowling at me, for a start. I need to talk to you.หยุดทำหน้าบึ้งใส่ผมได้แล้ว ผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณ Fire: Part 1 (2013)
You're scowling, Gus.แกทำขรึมนะ, กัส Natural Born Wesen (2013)
So you just gonna stand there scowling at me, or can I have a drink?คุณพูดถึง ผมไม่เคยพูดถึงมัน ผมขอโทษ ผมแค่คิดผิดไป Pilot (2013)
Nah, I'm just a grunt over at Ellicot Cowles.เปล่า ผมเป็นแค่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เล็กๆ Illumination (2013)
Scowley-Scowl.สโควลี สโคว The Great Escapist (2013)
Now, for a few well place withering scowls.เอาล่ะ ขอที่ว่างให้ใบหน้างอนงามๆหน่อย Inside Out (2015)
Your cowl.หน้ากาก The Lego Batman Movie (2017)
Under your cowl?ในชุด? The Lego Batman Movie (2017)
Don't scowl at history.อย่าบึ้งตึงต่อประวัติศาสตร์เลย The King (2017)
A pair of earrings from the unnamed property, of Mrs Freda Baal, who at the time of the robbery was Mrs Freda Cowls.Ein Paar Ohrringe aus einem Besitz ohne Namen von Mrs Freda Baal, die zur Zeit des Einbruchs Mrs Freda Cowls war. The Falls (1980)
Abraham Cowley.Abraham Cowley. Dead Poets Society (1989)
Cowles, party of ten.Cowles. Zehn Personen. L.A. Story (1991)
- I just got your number from Trudi Cowles.Ich habe Ihre Nummer von Trudi Cowles. L.A. Story (1991)
I... Let's see. I called my agent, Rick Cowley, to let him know I was comin' in.Ich... habe meinen Agenten Rick Cowley angerufen, dass ich komme. The Dark Half (1993)
Miriam Cowley.Miriam Cowley. The Dark Half (1993)
Rick Cowley. I'm sure he's gonna go after Rick.Sicher hat er es auf Rick Cowley abgesehen. The Dark Half (1993)
Hold it, Mr Cowley.Mr. Cowley. The Dark Half (1993)
Tracy wins by 280.Cowlitz County. Tracy gewinnt mit 280 Stimmen. Black Sheep (1996)
-Are you MaIcoIm CowIey?- Sind Sie Malcolm Cowley? Mr. Monk and the Paperboy (2004)
Zoey Cowley.Zoey Cowley. World Trade Center (2006)
And so I am honoured to accept this appointment to the Quorum in the hope that I can continue Delegate Cowlin's courageous work on behalf of the people of Caprica and the fleet.Und so ist es mir eine Ehre, diese Berufung in den Rat anzunehmen, in der Hoffnung, dass ich die hervorragende Arbeit der Abgeordneten Cowlin für die Menschen von Caprica fortsetzen kann. Danke. The Ties That Bind (2008)
Projects Delegate Cowan was pushing before she died.Projekte, die Cowlin vorantreiben wollte, bevor sie starb. The Ties That Bind (2008)
This is Cowler.Hier spricht Cowler. Prison Break: The Final Break (2009)
Cowler, Simms wants you to bring Tancredi to her office.Cowler, Simms will, dass Sie Tancredi in ihr Büro bringen. Prison Break: The Final Break (2009)
I had to play it off-the-books because of this numnuts Congressman named Bill Cowley.Ich musste es wegen dieses dämlichen Kongressmanns namens Bill Cowley inoffiziell durchziehen. Past & Future Tense (2010)
You mean the Chairman of the House Intelligence Oversight Committee Bill Cowley?Sie meinen den Vorsitzenden des Geheimdienstübersichtskomitees Bill Cowley? Past & Future Tense (2010)
Now, l-look, you said you had some dirt on Cowley.Also, Sie sagten, Sie hätten etwas über Cowley. Past & Future Tense (2010)
One of my guys at the bureau told me Cowley has a nice place out on Key Biscayne.Einer meiner Leute im Bureau sagte mir, Cowley hätte ein hübsches Häuschen in Key Biscayne. Past & Future Tense (2010)
Congressman Cowley.Sir. Abgeordneter Cowley! Past & Future Tense (2010)
You know Bill Cowley?Kennst du Bill Cowley? Past & Future Tense (2010)
You sure that's enough to put Cowley in a corner?Sind Sie sicher, das ist genug, um Cowley in die Defensive zu drängen? Past & Future Tense (2010)
Cowley covered it up.Cowley hat das vertuscht. Past & Future Tense (2010)
Sheriff Covley, I understand the Rancher pays you real good.Sheriff Cowley, wie ich höre, bezahlt der Rancher Sie sehr gut. Guns, Girls and Gambling (2012)
Our very own Colin Cowling is standing by live from JFK airport with the best seat in the house.U nser Korrespondent colin cowling meldet sich live vom J FK Airport, von seinem Logenplatz. Planes (2013)
I'm gonna follow the hotel manager, D-Dr. Scowley-Scowl.Ich werde dem Hotelmanager folgen, Dr. Scowley-ScowlThe Great Escapist (2013)
Al Cowlings.Al Cowlings. Contemplating the Body (2015)
Al Cowlings, the man from the infamous Bronco chase, walked by and embraced one of the women, and they walked towards the door.Al Cowlings, der Mann von der berüchtigten Bronco-Verfolgungsjagd, ging vorbei und umarmte eine der Frauen, und sie gingen in Richtung Tür. The Age of Spin: Dave Chappelle Live at the Hollywood Palladium (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cowlShe scowled at the rude salesman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าเง้าหน้างอ[V] frown, See also: scowl, Syn. หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้ามุ่ย, Ant. หน้าชื่น, แจ่มใส, ยิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าบาน, Example: ทำไมวันนี้เธอถึงทำหน้าเง้าหน้างอตลอดวัน, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ คิ้วขมวด
หน้ามุ่ย[ADJ] frowning, See also: scowl, Syn. บูดบึ้ง, หน้าบูดบึ้ง, หน้าหงิก, หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง, Ant. หน้าชื่น, หน้าบาน, ยิ้มแย้มแจ่มใส, Example: เด็กๆ มักจะทำหน้ามุ่ย เมื่อไม่ได้ดั่งใจ, Thai definition: ทำหน้าบูดบึ้ง
นิ่วหน้า[V] frown, See also: knit one's brows, lour, scowl, look daggers, Syn. ขมวดคิ้ว, Example: เขานิ่วหน้าเพราะความเจ็บปวด, Thai definition: ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความโกรธหรือเจ็บปวดเป็นต้น
ขึงตา[V] stare, See also: gaze, scowl, glare, Syn. จ้องเขม็ง, ตาเขียว, ถลึงตา, Example: เขาขึงตาใส่เธอ เพื่อให้เธอหยุดพูด, Thai definition: จ้องดูอย่างเขม็งด้วยอาการโกรธ หรือด้วยประสงค์จะห้าม
คว่ำ[V] scowl, See also: frown, Thai definition: เรียกหน้าที่แสดงอาการโกรธมากจนไม่อยากจะเงยขึ้นมองดูว่า หน้าคว่ำ
มุ่ย[ADJ] long-faced, See also: sullen-faced, frowning, scowling, pouting, Syn. บูดบึ้ง, บึ้งตึง, Example: เขามองเห็นหน้ามุ่ยของเธอตลอดวัน
หน้าคว่ำ[V] scowl, See also: frown, lower, glare, Syn. หน้างอ, หน้าบึ้ง, Ant. หน้าบาน, Example: การแสดงออกทางสีหน้ามีมากมายหลายแบบด้วยกัน อย่างเช่นทำหน้าคว่ำ หน้าหงิกหน้างอซึ่งเป็นลักษณะของการ ชักสีหน้า แสดงความไม่สบอารมณ์, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการโกรธมาก จนไม่อยากจะเงยขึ้นมองดูหน้า
หน้างอ[V] frown, See also: scowl, Syn. หน้าเง้าหน้างอ, หน้ามุ่ย, หน้าบูดบึ้ง, น้าบึ้ง, Ant. หน้าบาน, Example: ผู้ให้บริการทางภาครัฐส่วนใหญ่จะชอบทำหน้างอ ให้ผู้รับบริการรอนาน, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ คิ้วขมวด
หน้าเง้า[V] frown, See also: scowl, Syn. หน้างอ, หน้าเง้าหน้างอ, Ant. หน้าบาน, Example: เธอทำหน้าเง้าตลอดวัน วันนี้ทำไมเธอจึงเง้างอดนัก, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ คิ้วขมวด
หน้าบูด[V] frown, See also: scowl, Example: ทั้งๆ ที่เป็นวันเกิดดิฉัน ขอร้องให้เขามานั่งเป็นเพื่อนให้พร้อมหน้ากันหน่อยเขาก็หน้าบูด หลายๆ ครั้งเข้าดิฉันก็หมดความอดทน, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการเบื่อ
ถลึงตา[V] stare, See also: glare at, scowl, throw/pass a look of disapproval, glower (at), look daggers at, Syn. ขึงตา, Example: แม่ถลึงตาเข้าใส่ลูกชายที่กำลังซุกชน, Thai definition: มองอย่างแน่วแน่
นิ่ว[V] frown, See also: scowl, Syn. ย่น, Example: เขานิ่วหน้าเมื่อความเจ็บแผ่ซ่านเข้าร่างกาย, Thai definition: ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความโกรธหรือเจ็บปวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาชี[n.] (fāchī) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl   FR: couvre-plat [m]
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy   FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
ขึงขัง[v.] (kheungkhang) EN: be severe ; be rigorous ; be stern ; be serious ; be solemn ; take a grave attitude ; scowl   
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; gaze ; scowl ; glare   FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
คว่ำ[v.] (khwam) EN: scowl ; frown   
หน้าคว่ำ[v.] (nākhwam ) EN: scowl   
หน้าเง้า[v.] (nā-ngao) EN: frown ; scowl   
หน้าเง้าหน้างอ[v.] (nā-ngao nā-ngø) EN: frown ; scowl   FR: bouder ; faire la tête
หน้างอ[v.] (nā-ngø) EN: frown ; scowl   

CMU English Pronouncing Dictionary
COWL    K AW1 L
SCOWL    S K AW1 L
COWLES    K AW1 AH0 L Z
COWLEY    K AW1 L IY0
COWLING    K AW1 L IH0 NG
SCOWLED    S K AW1 L D
COWLINGS    K AW1 L IH0 NG Z
SCOWLING    S K AW1 L IH0 NG
COWLINGS'    K AW1 L IH0 NG Z
COWLING'S    K AW1 L IH0 NG Z
COWLINGS'S    K AW1 L IH0 NG Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cowl    (n) (k au1 l)
cowls    (n) (k au1 l z)
scowl    (v) (s k au1 l)
scowls    (v) (s k au1 l z)
cowling    (n) (k au1 l i ng)
scowled    (v) (s k au1 l d)
cowlings    (n) (k au1 l i ng z)
scowling    (v) (s k au1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kühlerverkleidung {f} [auto]radiator grill; radiator cowling [Add to Longdo]
Kutte {f} | Kutten {pl}cowl | cowls [Add to Longdo]
Mönchskutte {f}cowl [Add to Longdo]
finster blickento scowl [Add to Longdo]
finster blickendscowling [Add to Longdo]
finster blickend {adv}scowlingly [Add to Longdo]
gestarrtscowled [Add to Longdo]
Dominikanerkardinal {m} [ornith.]Red-cowled Cardinal [Add to Longdo]
Antillentrupial [ornith.]Black-cowled Oriole [Add to Longdo]
Gilbstärling {m} [ornith.]Saffron-cowled Blackbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフタートル[, ofuta-toru] (n) knit top with a loose turtleneck or cowl neck design (wasei [Add to Longdo]
カウリング[, kauringu] (n) cowling [Add to Longdo]
カウル[, kauru] (n) cowl [Add to Longdo]
カウルネックライン[, kaurunekkurain] (n) cowl neckline [Add to Longdo]
フレンチタートル[, furenchita-toru] (n) (See オフタートル) knit top with a loose turtleneck or cowl neck (wasei [Add to Longdo]
衣ばかりで和尚はできぬ;衣許りで和尚は出来ぬ[ころもばかりでおしょうはできぬ, koromobakarideoshouhadekinu] (exp) (id) The clothes do not make the man; The cowl does not make the monk [Add to Longdo]
苦る[にがる, nigaru] (v5r,vi) to feel bitter; to scowl [Add to Longdo]
眉を寄せる[まゆをよせる, mayuwoyoseru] (exp,v1) (See 眉を顰める) to frown; to scowl [Add to Longdo]
眉を顰める;眉をひそめる[まゆをひそめる, mayuwohisomeru] (exp,v1) to frown; to scowl [Add to Longdo]
睨みつける;睨み付ける;にらみ付ける[にらみつける, niramitsukeru] (v1,vt) (See 睨め付ける) to glare at; to scowl at [Add to Longdo]
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P) [Add to Longdo]
睨め付ける;睨めつける[ねめつける;にらめつける, nemetsukeru ; nirametsukeru] (v1,vt) (See 睨み付ける) to glare at; to scowl at [Add to Longdo]
顰める[しかめる;ひそめる, shikameru ; hisomeru] (v1,vt) (uk) to knit the brows; to raise eyebrows; to scowl; to grimace; to frown [Add to Longdo]
顰め面;顰めっ面;しかめ面;しかめっ面[しかめつら(顰め面;しかめ面);しかめっつら(顰めっ面;しかめっ面), shikametsura ( hisome men ; shikame men ); shikamettsura ( hisome tsu men ; shikame] (n) frown or scowl; grimace [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
做鬼脸[zuò guǐ liǎn, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˇ, / ] to pull a face; to grimace; to scowl [Add to Longdo]
哭丧着脸[kū sang zhe liǎn, ㄎㄨ ㄙㄤ˙ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, / ] sullen; to scowl miserably [Add to Longdo]
怒容满面[nù róng mǎn miàn, ㄋㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, / 滿] scowling in anger; rage written across one's face [Add to Longdo]
拉长脸[lā cháng liǎn, ㄌㄚ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄢˇ, / ] to pull a long face; to scowl [Add to Longdo]
皱眉头[zhòu méi tóu, ㄓㄡˋ ㄇㄟˊ ㄊㄡˊ, / ] scowl [Add to Longdo]
头罩[tóu zhào, ㄊㄡˊ ㄓㄠˋ, / ] hairnet; hood; cowl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top