Search result for

couves

(54 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -couves-, *couves*, couve
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา couves มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *couves*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
alberta or Vancouver, whatever's leaving tonight;อัลเบอต้า หรือแวนคูเว่อร์ อะไรก็ได้ที่รถออกคืนนี้ Changeling (2008)
He was trying to cross the border into Vancouver. - Are you gonna charge him?น่าจะยาก เราคงต้องจับตัวเค้าไว้ จนกว่าเราจะได้ผลพิสูจน์ดีเอ็นเอ Cold Comfort (2009)
She's still in Vancouver.- เธอยังอยู่ที่ เมืองแวนคูเวอร์ Episode #1.18 (2009)
Uh,we were driving up to vancouver to visit my husband.He's up there for rk.เพื่อไปเยี่ยมสามีฉัน เขาไปทำงานที่นั่นน่ะ I Saw What I Saw (2009)
I'll pass Vancouver, Drop down in Seattleเราจะบินผ่านแวนคูเวอร์ ลงจอดที่ซีแอตเทิล Resident Evil: Afterlife (2010)
Timothy O'Dell and infant bought a one-way ticket to Vancouver.ธีโมที โอ เดลและทารก ซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวไปยังเมืองแวนคูเวอร์ Oiled (2010)
Timothy O'Dell and infant bought a one-way ticket to Vancouver.ธีโมที โอ เดลและทารก ซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวไปยังเมืองแวนคูเวอร์ Caregiver (2010)
Gotta still be in Vancouver.คงยังอยู่ในเมืองแวนคูเวอร์ Caregiver (2010)
Arbutus Lodge, Vancouver.ตามที่พักในอาร์บูทัส แวนคูเวอร์ Caregiver (2010)
Best intel puts Cameron and Abel in Vancouver.แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด ในการตามหาคาเมรอนและเอเบิลในแวนคูเวอร์ Caregiver (2010)
Got a solid lead. He's up in Vancouver.หาเบาะแสอยู่ต่อเนื่อง เขาเดินทางขึ้นไปที่แวนคูเวอร์ Caregiver (2010)
*** Lodge, Vancouver.ตามที่พักในอาร์บูทัส แวนคูเวอร์ Home (2010)
Which means your boy is still in Vancouver.ซึ่งหมายความว่าเด็ก ยังอยู่ที่แวนคูเวอร์ Home (2010)
I'll wire that to Serg's guy in Vancouver.ฉันจะส่งโทรเลขไปหาคนของเชซ ที่แวนคูเวอร์ Home (2010)
Vancouver.แวนคูเวอร์ Home (2010)
I want to go with you to Vancouver.ฉันอยาก ไปแวนคูเวอร์กับคุณ Home (2010)
He's somewhere up in Vancouver.เขาอยู่ที่ไหนสักแห่งในแวนคูเวอร์ Turning and Turning (2010)
He's not in Vancouver.เขาไม่ได้อยู่ที่แวนคูเวอร์ Turning and Turning (2010)
The ten grand we sent Serg's guy in Vancouver?หนึ่งหมื่นที่เราส่งให้กับคนของเชซ ที่แวนคูเวอร์งั้นเหรอ The Push (2010)
I thought Jax said he was in Vancouver.ฉันคิดว่าเเจ็ค บอกว่าเขาอยู่ที่เเวนคูเวอร์เสียอีก The Push (2010)
I was thinking Seattle or maybe Vancouver.ผมกำลังคิดถึงซีแอตเทิล \หรือไม่ก็แวนคูเวอร์ Of Mouse and Man (2012)
I was 19 years old, I was in Vancouver and I was at a bar,ผมอายุ 19 อยู่ที่แวนคูเวอร์ ผมอยู่ในบาร์ Episode #18.3 (2012)
This is Vancouver CPS, hold your position.นี่คือ เจ้าหน้าที่ CPS ของแวนคูเวอร์ อย่าขยับ Family Time (2012)
$2.6 million withdrawal from one of our Vancouver subsidiaries.เงิน 2.6 ล้านเหรียญ ถูกถอนออกไป จากบริษัทลูกของเราในแวนคูเวอร์ An Innocent Man (2012)
He's already in Vancouver.เขาอยู่ที่แวนคูเวอร์แล้ว Pawn Sacrifice (2014)
No, he moved to a place called Vancouver with his girlfriend.ไม่มีเขาย้ายไปสถานที่ที่เรียก แวนคูเวอร์ Creed (2015)
She was arrested for shoplifting in Vancouver in 2008.หล่อนถูกจับในแวนคูเวอร์ ปี 2008 Pilot (2015)
Arrested November 6th, 2008, in Vancouver for shoplifting.ถูกจับเมื่อวันที่ 6 พกศจิกายน ปี 2008 ในแวนคูเวอร์ คดีการขโมยของตามร้าน Pilot (2015)
The Jane Doe must've given that name to the police when she was arrested in Vancouver.The Jane Doe must've given that name to the police when she was arrested in Vancouver. Pilot (2015)
Vancouver.แวนคูเวอร์ We All Fall Down (2016)
Anyway, so tomorrow... I catch the first flight out to Vancouver to meet with the Lyndon guys.เอาละ งั้นพรุ่งนี้ ผมจะขึ้นเครื่องบินเที่ยวแรกไปแวนคูเวอร์ เพื่อติดต่อกับคนของลินดอน Junior (1994)
Again because we worked as a world wide coalition old women in Texas scientists in India activists sitting in Vancouver a little basmati action group.เราทำได้อีกครั้งเพราะเราร่วมมือกันเป็นพันธมิตรทั่วโลก กลุ่มหญิงชราในเท็กซัส นักวิทยาศาสตร์ในอินเดีย นักกิจกรรมนั่งประท้วงในแวนคูเวอร์ The Corporation (2003)
We'll get a ferry to Vancouver.เราจะไปไหน? ออกจากฟอร์กส์ Twilight (2008)
It'll take a month to get to Vancouver but if I sell them for five bucks apiece, I'll be rich.Ich brauch wohl einen Monat bis Vancouver, aber bei 5 Dollar pro Stück werde ich reich. The Fog (1980)
Thought you had to move on to Vancouver?Ich dachte, du willst nach Vancouver? The Fog (1980)
I think I'll go to Vancouver now.Ich fahr wohl besser nach Vancouver. The Fog (1980)
Well, my 7:40 flight to Vancouver was canceled.Mein Flug nach Vancouver ist storniert. Commando (1985)
Vancouver?Vancouver? Girls Just Wanna Have Fun: Part 1 (1987)
Let me ask you this. If I did know somebody in Vancouver, don't you think I'd be living with them and not here?Wenn ich jemand in Vancouver kennen würde... würde ich dann nicht da wohnen, statt hier? Girls Just Wanna Have Fun: Part 1 (1987)
So nobody called Vancouver?Keiner hat in Vancouver angerufen? Girls Just Wanna Have Fun: Part 1 (1987)
I ask you one more time, did you make that call to Vancouver?Hast du in Vancouver angerufen? Girls Just Wanna Have Fun: Part 1 (1987)
Tomorrow, I'm going to get that Vancouver phone call taken off my bill and I'm going to go down and have the city move that stupid light.Morgen lass ich den Vancouver-Anruf streichen... und die blöde Lampe versetzen. Girls Just Wanna Have Fun: Part 1 (1987)
Did I hear the trace of a Vancouvian accent, Steve?Hör ich da einen Vancouver-Akzent, Steve? Girls Just Wanna Have Fun: Part 1 (1987)
There was a call. Vancouver number. 926-0484.Ein Anruf wurde nach Vancouver gemacht. 926-0484. Shoot to Kill (1988)
You're Harry Redleaf. and you're Dicky Thorson.Sie sind Harry Redleaf und Sie Dicky Thorson aus Vancouver. My Blue Heaven (1990)
From Vancouver.- Aus Vancouver. My Blue Heaven (1990)
Did I tell you they were from Vancouver or not?- Sagte ich, sie sind aus Vancouver? - Oder sagte ich, aus Vancouver? My Blue Heaven (1990)
West, of course. Vancouver's as big as you get.Nach Westen, nach Vancouver. Narrow Margin (1990)
We're heading west towards Vancouver. We'll be there at 1 0:00 a.m.Wir kommen um 10 Uhr in Vancouver an. Narrow Margin (1990)
Neither of you can get off the train.Der Zug fährt nonstop bis Vancouver. Sie und die Frau kommen nicht raus. Narrow Margin (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
couvThis ship is bound for Vancouver.
couvI'd like to reserve a flight to Vancouver.
couvI'm going off to Vancouver next week to see my sister.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vancouver (Stadt in Kanada)Vancouver (city in Canada) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top