Search result for

courte

(96 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courte-, *courte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courtesy[N] ความมีมารยาท, See also: ความนอบน้อม, ความสุภาพ, Syn. politeness, civility
courtesy[ADJ] ซึ่งมีมารยาท
courtesy[ADJ] โดยไม่คิดเงิน, See also: โดยไม่คิดค่าบริการ
courteous[ADJ] สุภาพนอบน้อม, See also: มีมารยาท, นอบน้อม, Syn. polite, gracious
courtesan[N] โสเภณี (ระดับสูง), See also: หญิงบริการ
courteously[ADV] อย่างสุภาพ, See also: อย่างอ่อนน้อม, Syn. politely, graciously
courteousness[N] ความมีมารยาท, See also: ความนอบน้อม, Syn. politeness, civility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courteous(เคอ'เทียส) adj. มีมารยาท,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีความเอื้อเฟื้อ, See also: courteousness n., Syn. polite,civil ###A. impolite
courtesan(คอร์'ทิเซิน) n. โสเภณีชั้นสูง, Syn. mistress,prostitute
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness,graciousness
courtezan(คอร์'ทิเซิน) n. โสเภณีชั้นสูง, Syn. mistress,prostitute
discourteous(ดิสเคอร์'เทียส) adj. ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย., See also: discourteously adv. discourteousness n., Syn. impolite ###A. polite,civil
discourtesy(ดิสเคอร์'ทิซี) n. ความไม่สุภาพ,การไร้มารยาท,ความหยาบคาย, Syn. incivility
uncourteous(อันเคอ'เทียส) adj. ไร้มารยาท,ไม่สุภาพ,หยาบคาย, Syn. impolite

English-Thai: Nontri Dictionary
courteous(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,มีมารยาท,มีอัธยาศัยดี
courtesan(n) โสเภณี,หญิงงามเมือง,นางคณิกา
courtesy(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,มารยาท,อัธยาศัย
courtezan(n) โสเภณี,หญิงงามเมือง,นางคณิกา
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
courtesyอัธยาศัยไมตรี, มารยาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
courtesy bookหนังสือสอนมารยาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
courtesy lightไฟเก๋ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
courtesy, senatorialมารยาทของวุฒิสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtesyความสุภาพ [TU Subject Heading]
courtesy callการเยี่ยมคารวะ เป็นการเข้าพบเพื่อทำความรู้จักกันของบุคคลสำคัญหรือนักการทูต เช่น การเข้าพบระหว่างนักการทูตด้วยกัน หรือนักการทูตเข้าพบรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีของประเทศอื่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี ฯลฯ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was polite the first couple of times, but courtesy made no impression on this ass.ตอนแรกๆผมใช้วิธีสุภาพแต่พอเค้าไม่ให้ความสนใจ Birthmarks (2008)
The paintings are satirical of corrupt noblemen and courtesansภาพวาดนี้ล้อเลียนสังคมคนชั้นสูง ที่มีต่อพวกโสเภณี Portrait of a Beauty (2008)
You don't want it because it belongs to a courtesan?เจ้าคงไม่ต้องการสินะ เพราะมัน เคยเป็นของหญิงงามเมืองมาก่อน Portrait of a Beauty (2008)
That's a courtesy. So what's this all about?- นี่มันเรื่องอะไรกันน่ะ\ Jumper (2008)
Just make it a courtesy call.แค่ทำ ด้วยความสุภาพ. นั่น.. Episode #1.7 (2008)
It's always a courtesy to finish a game before we talk.มันมีมารยาทอยู่ว่า เล่นจนจบเกมส์ ก่อนที่เราจะคุยกัน Episode #1.9 (2008)
AII courtesy of Mr; Hahn and his new client, Christine collins;ด้วยความเอื้อเฟื้อของคุณฮาห์น ที่รับเป็นทนายให้กับคุณนายคอลลินส์ Changeling (2008)
Delivery courtesy of Nate 'n Al's finest deli selection.ส่งของไปโดยไม่คิดเงิน แน็ทกับอัล แผนกฟิตเนส Frost/Nixon (2008)
Courtesy of the French government for past services rendered.ความเอื้อเฟื้อของรัฐบาลฝรั่งเศส สำหรับบริการส่งคืน Taken (2008)
Welcome your new fellow-students. Treat them with courtesy.ต้อนรับเพื่อนใหม่พวกเธอด้วย รักษามารยาทด้วยล่ะ The Reader (2008)
I'm gonna give you the courtesy you never gave him.ฉันจะให้มารยาท ที่แกไม่เคยให้กับพ่อฉัน Hell or High Water (2008)
Just common courtesy,claire.แค่สามัญสำนึกในความเป็นพ่อ , แคลร์ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
courteBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
courteCan you tell me where the nearest courtesy phone is?
courteCourtesy marked his manner.
courteHe courted disaster by reckless driving.
courteHe is wanting in courtesy.
courteIn Japan bowing is common courtesy.
courteIt is very courteous of you to call on me.
courteIt was courteous of him to write a letter of thanks.
courteShe bowed to me with courtesy when she saw me.
courteShe did me the courtesy of answering my letter.
courteShe didn't even have the courtesy to say that she was sorry.
courteSo characteristic of what a pious Christian would say, this courteous phrase.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพ[ADV] politely, See also: courteously, respectfully, civilly, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย, Thai definition: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
สุภาพ[ADJ] polite, See also: courteous, well-behaved, well-mannered, mannerly, respectful, civil, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: หนุ่มชาวเกาะยืนคิดอยู่ครู่ใหญ่ๆ จึงตอบคำถามท่านด้วยเสียงที่สุภาพ, Thai definition: ลักษณะที่ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
ความอ่อนโยน[N] gentleness, See also: courteousness, affability, mildness, Example: สายตาของแม่ที่มองลูกน้อยเต็มไปด้วยความอ่อนโยน, Thai definition: การมีกริยาวาจานิ่มนวล, การไม่แข็งกระด้าง
อัชฌาสัย[N] politeness, See also: courteousness, Syn. กิริยาดี
อัชฌา[N] courteousness, See also: politeness, Thai definition: กริยาดี
สุภาพอ่อนโยน[ADJ] polite, See also: courteous, genteel, mannerly, well-mannered, Syn. สุภาพ, เรียบร้อย, อ่อนโยน, สุภาพเรียบร้อย, Example: เขาเป็นผู้ชายสุภาพอ่อนโยน ใครที่ได้รู้จักกับเขาก็จะรักเขาทุกคน, Thai definition: ประพฤติตัวเรียบร้อยมีสัมมาคารวะเป็นผู้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยมารยาท[adv.] (dōi mārayāt) EN: as a matter of courtesy   
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; compliment ; reverence ; veneration   FR: respect [m] ; déférence [f]
คลื่นสั้น [n. exp.] (khleūn san) EN: short wave [f]   FR: onde courte [f]
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
มรรยาท[n.] (manyāt) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility   FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]
มารยาท[n.] (mārayāt) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics   FR: savoir-vivre [m] ; éducation [f] ; politesse [f] ; courtoisie [f] ; conduite [m] ; manières [fpl]
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mī mārayāt) EN: have good manners ; be courteous ; be polite   FR: avoir de l'éducation ; être poli ; être courtois
ในระยะสั้น [n. exp.] (nai raya san) FR: sur une courte distance
นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา[n. exp.] (nok aen fā taphōk (sī) thao) EN: Grey-rumped Treeswift   FR: Hémiprocné longipenne [m] ; Hémiprocné à queue courte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COURTED    K AO1 R T AH0 D
COURTER    K AO1 R T ER0
COURTEAU    K ER1 T OW0
COURTESY    K ER1 T AH0 S IY0
COURTENAY    K ER1 T AH0 N EY0
COURTEOUS    K ER1 T IY0 AH0 S
COURTER'S    K AO1 R T ER0 Z
COURTENAY    K AO1 R T N EY0
COURTESIES    K ER1 T AH0 S IY0 Z
COURTEMANCHE    K AO2 R T M AA1 N SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Courter    (n) (k oo1 t @@)
courted    (v) (k oo1 t i d)
courtesy    (n) (k @@1 t @ s ii)
courteous    (j) (k @@1 t i@ s)
courtesan    (n) (k oo2 t i z a1 n)
courtesans    (n) (k oo2 t i z a1 n z)
courtesies    (n) (k @@1 t @ s i z)
courteously    (a) (k @@1 t i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy [Add to Longdo]
カーテシ[, ka-teshi] (n) courtesy [Add to Longdo]
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P) [Add to Longdo]
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
挨拶まわり;あいさつ回り;挨拶回り[あいさつまわり, aisatsumawari] (n) New Year courtesy calls [Add to Longdo]
允恭[いんきょう, inkyou] (n) courtesy; sincerity [Add to Longdo]
横兵庫[よこひょうご, yokohyougo] (n) (See 花魁) extravagant female hairstyle worn by oiran courtesans [Add to Longdo]
下にも置かない;下にもおかない[したにもおかない, shitanimookanai] (exp) giving a royal welcome; extending every courtesy [Add to Longdo]
花魁;華魁[おいらん, oiran] (n) (arch) (sl) courtesan; prostitute; oiran [Add to Longdo]
花魁道中[おいらんどうちゅう, oirandouchuu] (n) procession of courtesans [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有礼貌[yǒu lǐ mào, ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, / ] courteous; polite; politeness [Add to Longdo]
礼貌[lǐ mào, ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, / ] courtesy; manners [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top