Search result for

country

(145 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -country-, *country*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
country[ADJ] เกี่ยวกับชีวิตชนบท, See also: บ้านนอก, ลูกทุ่ง, Syn. rural, rustic
country[N] ประชาชนในประเทศ
country[N] ประเทศ, Syn. state, land
country[N] พื้นที่ทำการเกษตร, Syn. farmland, farming district
country[N] ภูมิลำเนา, See also: ถิ่นที่อยู่, Syn. homeland, native
countryman[N] คนต่างจังหวัด, Syn. rustic, farmer
countryman[N] เพื่อนร่วมชาติ, Syn. fellow citizen, national
countryfied[ADJ] ที่มีลักษณะเป็นชนบท, Syn. countrified, rustic
countryseat[N] คฤหาสน์ในต่างจังหวัด
countryside[N] ชนบท, See also: บ้านนอก, ต่างจังหวัด, Syn. rural area, rural district

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
countryfied(คัน'ทรีไฟดฺ) adj. เกี่ยวกับลักษณะของบ้านนอกหรือชนบท., Syn. countrified
countryfolk(คัน'ทรีโฟล์ค) n. ชาวชนบท,ชาวบ้านนอก,คนที่มาจากประเทศเดียวกัน,เพื่อนร่วมชาติ, Syn. countrypeople,rustics
countryman(คัน'ทรีเมิน) n. เพื่อนร่วมชาติ,เพื่อนร่วมประเทศ,ประชากรของประเทศ,คนที่อยู่ในชนบท, Syn. compatriot,rustic -pl. countrymen
countryside(คัน'ทรีไซดฺ) n. ส่วนที่เป็นชนบท,ชาวชนบท
backcountryn. เขตทุรกันดาร,เขตที่อยู่ห่างไกล
god's countryดินแดนที่พระเจ้าชอบ
mother countryมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
old countryบ้านเกิดเมืองนอนของคนอพยพ
upcountry(อัพ'คันทรี) adj. บนเนิน,บนแผ่นดิน,ภายในประเทศ,ชนบท,ต่างจังหวัด,ขึ้นไกลเข้าไปจากฝั่ง,หัวเมือง. n. หัวเมือง,ต่างจังหวัด,บริเวณภายในประเทศ. adv. ไปยังบริเวณภายในประเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
country(adj) เกี่ยวกับบ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับชนบท
country(n) ประเทศ,รัฐ,บ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่,ภูมิลำเนา,บ้านเกิดเมืองนอน
countryman(n) ประชากร,คนชนบท,คนบ้านนอก,เพื่อนร่วมชาติ
countryside(n) เมือง,ชนบท,ชาวชนบท,คนชนบท
backcountry(n) เขตทุรกันดาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
countryประเทศ, บ้านเมือง, ชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countryประเทศ, บ้านเมือง, ชนบท [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
country damageความเสียหายสืบจากท้องถิ่น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
country of arrivalประเทศที่มาถึง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
country of receptionประเทศผู้รับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
country rockหินท้องที่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
country studiesประเทศศึกษา, การศึกษารายประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
country, developedประเทศพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
country, developingประเทศกำลังพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
country, underdevelopedประเทศด้อยพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Country credit riskประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อ [เศรษฐศาสตร์]
Country fundกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนรวมที่เสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดแก่บุคคลซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย [ตลาดทุน]
Country homesบ้านชนบท [TU Subject Heading]
Country lifeชีวิตชนบท [TU Subject Heading]
Country musicเพลงลูกทุ่ง [TU Subject Heading]
Country riskความเสี่ยงของประเทศ [TU Subject Heading]
Country Rock หินท้องที่
หินที่ล้อมรอบแหล่งแร่หรือที่สายแร่ตัดผ่าน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can stay here, and you can use your ability to give back to your country and walk in 12 months, or you can go to court, get convicted, and rot in a federal prison for 20 years.คุณสามารถอยู่ที่นี่ และใช้ความสามารถของคุณ \ เพื่อกลับสู่บ้านคุณใน 12 เดือน หรือไม่ก็ไปศาล ยอมรับการตัดสินความผิด และเน่าตายในคุก 20 ปี Odyssey (2008)
Look, I'm all for helping my country, but what kind of secret government mission could an out-of-work newspaper hack pull off?ฟังนะ ฉันกำลังช่วยหลายเรื่องที่บ้านฉัน แต่ความลับของรัฐบาลแบบไหนที่นักรับจ้างเขียนข่าวว่างงานจะดึงเอามาจัดการล่ะ? Odyssey (2008)
Yes, because you represent one out of every eight people living in this country.ใช่เพราะนายทำตัวแปลกกว่าทุกคน อยู่ในย่านนี้ Lucky Thirteen (2008)
in my country...ในประเทศของฉัน ... Gas Pills (2008)
This country's in chaosอาจนำพาบ้านเมือง ให้ตกอยู่ในภาวะยุ่งเหยิง Portrait of a Beauty (2008)
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง Portrait of a Beauty (2008)
You have to live in the country! The air's terrible here. Cars race around everywhere!นั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเธอควรจะอยู่บ้านนอก อากาศที่นั่นบริสุทธิ์ และรถก็วิ่งฉิว Scandal Makers (2008)
She must be from the country looking so hick.ฉันว่าหล่อนต้องมาจากบ้านนอกแน่ๆ เซ้นส์ด้านแฟชั่นออกจะต่ำไปหน่อย Scandal Makers (2008)
True, country girls like sex more.ช่ายๆ คนที่มาจากบ้านนอกมักมีปัญหาเยอะ เห็นมะ Scandal Makers (2008)
There's a tip off that the fake Woo-wang-jeong-sin-hwan (wines) are being smuggling into our countryลักลอบนำเข้าจากประเทศอื่นนี่นา Iljimae (2008)
If Gwang Hae has continued to sit on his throne, this country would not have been like this.ถ้า กวางเฮ ยังคงนั่งอยู่บนบัลลังฆ์, ประเทศนี้ก็คงจะไม่เป็นแบบนี้ Iljimae (2008)
Can't we just go stay at the country house?ทำไมเราถึงกลับบ้านของเราไม่ได้? Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
countryA great contrast between city life and country life.
countryAgriculture is economy of the country.
countryAir pollution is a serious problem in the country.
countryAll of us devoted ourselves to the development of our country.
countryAlong with his children he fled the country.
countryAlong with thousands of others, he fled the country.
countryA lot of children live from hand to mouth in this country.
countryA lot of treasure was brought over to this country.
countryAmerica is a country of immigrants.
countryAmerica is a country on the move.
countryAmerica is a large country and its people are mobile.
countryAmerica is proud of being a free country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัฐ[N] state, See also: country, nation, territory, realm, kingdom, land, Syn. แว่นแคว้น, บ้านเมือง, ประเทศ, Example: รัฐควรจัดหาทุนรอนมาส่งเสริมงานวิจัยทางด้านนี้มากๆ, Count unit: รัฐ, Thai definition: องค์กรซึ่งประกอบด้วยประชาชนในแว่นแคว้นเดียวกัน และอยู่ในปกครองของรัฐบาลเดียวกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แคว้น[N] country, See also: nation, state, Syn. แว่นแคว้น, ดินแดน, ประเทศ, รัฐ, Example: ความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสุนทรียภาพและรสนิยมของผู้คนในสองแคว้นแตกต่างกัน, Count unit: แคว้น, Thai definition: ดินแดนอันเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์
ต่างจังหวัด[N] province, See also: country, Example: เธอเลือกทำงานที่ต่างจังหวัดเพราะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้มากกว่าทำงานที่บ้านเกิดตัวเอง, Thai definition: เขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
ต่างจังหวัด[N] province, See also: country, Example: เธอเลือกทำงานที่ต่างจังหวัดเพราะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้มากกว่าทำงานที่บ้านเกิดตัวเอง, Thai definition: เขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
บ้านนอก[N] country, See also: countryside, Syn. ชนบท, ต่างจังหวัด, บ้านป่า, ชานเมือง, นอกเมือง, Ant. เมืองกรุง, Example: เขาสมัครเป็นครูสอนในโรงเรียนที่บ้านนอกตามที่ตั้งใจไว้, Thai definition: เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป, เขตที่อยู่นอกตัวเมือง
บ้านเมือง[N] country, See also: state, nation, Syn. ชาติ, ชาติบ้านเมือง, ประเทศ, Example: ในช่วงที่บ้านเมืองสงบสุข ประชาชนก็พลอยมีความสุขอิ่มเอิบกันทั่วหน้า, Thai definition: ประเทศชาติที่อยู่อาศัย
ประเทศชาติ[N] nation, See also: country, Syn. ประเทศ, ชาติ, Example: ประชาชนทุกคนควรมาออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประเทศชาติพัฒนาขึ้น
ประเทศ[N] country, See also: nation, state, land, Syn. ชาติ, รัฐ, บ้านเมือง, แว่นแคว้น, ประเทศชาติ, Example: เธอยอมเดินทางกลับประเทศเพื่อสู้คดีต่างๆ, Count unit: ประเทศ, Thai definition: ชุมนุมแห่งมนุษย์ซึ่งตั้งมั่นอยู่ในดินแดนอันมีอาณาเขตแน่นอน มีอำนาจอธิปไตยที่จะใช้ได้อย่างอิสระ และมีการปกครองอย่างเป็นระเบียบเพื่อประโยชน์ของบรรดามนุษย์ที่อยู่ร่วมกันนั้น, Notes: (กฎหมาย)
ชาติ[N] country, See also: nation, Syn. ประเทศ, ประเทศชาติ, Example: ชาติไทยจะดำรงอยู่ได้ต่อไป ถ้าคนในชาติมีความรัก และสามัคคีปรองดองกัน, Count unit: ชาติ
คนชนบท[N] rural people, See also: country people, Syn. คนบ้านนอก, ชาวชนบท, Ant. คนเมือง, คนกรุง, Example: เราต้องตระหนักว่า ประเทศของเรามีคนจำนวนมากเป็นเกษตรกร เป็นคนชนบทที่ยากจน, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country   FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อารยประเทศ[n.] (ārayaprathēt) EN: civilized country   FR: pays civilisé [m]
แบบลูกทุ่ง[n. exp.] (baēp lūkthung) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk   
บ้านเมือง[n.] (bānmeūang) EN: country ; state ; nation   
บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ [xp] (bānmeūang ja luk pen fai) EN: the country will be in flames   FR: le pays va s'enflammer
บ้านนอก[n.] (bānnøk) EN: countryside ; country   FR: campagne [f]
ชาวชนบท[n. exp.] (chāo chonnabot) EN: country people   
ชาติ[n.] (chāt) EN: nation ; country ; people ; nationality   FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m] ; nationalité [f]
ชนบท[n.] (chonnabot) EN: contryside ; country ; rural areas ; up-country   FR: campagne [f] ; région rurale [f]
แดน[n.] (daēn) EN: country ; land ; territory   FR: pays [m] ; contrée [f] ; territoire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTRY    K AH1 N T R IY0
COUNTRY'S    K AH1 N T R IY0 Z
COUNTRYMAN    K AH1 N T R IY0 M AH0 N
COUNTRYMEN    K AH1 N T R IY0 M EH0 N
COUNTRYFOLK    K AH1 N T R IY0 F OW2 K
COUNTRYSIDE    K AH1 N T R IY0 S AY2 D
COUNTRYWIDE    K AH1 N T R IY0 W AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
country    (n) (k uh1 n t r ii)
countryman    (n) (k uh1 n t r i m @ n)
countrymen    (n) (k uh1 n t r i m @ n)
countryside    (n) (k uh1 n t r i s ai d)
country-seat    (n) - (k uh2 n t r i - s ii1 t)
countrywoman    (n) (k uh1 n t r i w u m @ n)
countrywomen    (n) (k uh1 n t r i w i m i n)
country-house    (n) - (k uh2 n t r i - h au1 s)
country-seats    (n) - (k uh2 n t r i - s ii1 t s)
country-houses    (n) - (k uh2 n t r i - h au1 z i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[くに, kuni] Thai: ประเทศ English: country

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernmöbel {n}country furniture [Add to Longdo]
Bauernregel {f}country saying [Add to Longdo]
Bauerntopf {m}country casserole [Add to Longdo]
Bauernweisheit {f}country lore [Add to Longdo]
Bestimmungsland {n} | Bestimmungsländer {pl}country of destination | countries of destination [Add to Longdo]
Gendarm {m}country constable [Add to Longdo]
Herkunftsland {n}; Ursprungsland {n}country of origin; state of origin [Add to Longdo]
Herstellungsland {n}country of manufacture [Add to Longdo]
Länderkennung {f}country abbreviation [Add to Longdo]
Land {n}; Gegend {f} | Länder {pl} | auf dem Landcountry | countries | in the country [Add to Longdo]
Landleben {n}country life [Add to Longdo]
Landstraße {f}country road; main road [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
かっぺ;カッペ[, kappe ; kappe] (n) (abbr) (vulg) (See 田舎っ兵衛) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
かの国;彼の国[かのくに, kanokuni] (n) (1) that country; (2) (arch) nirvana [Add to Longdo]
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
カントリー[, kantori-] (n) country [Add to Longdo]
カントリーアンドウェスタン[, kantori-andouesutan] (n) country and western [Add to Longdo]
カントリーアンドウエスタン[, kantori-andouesutan] (n) country and western [Add to Longdo]
カントリーウエア[, kantori-uea] (n) country wear [Add to Longdo]
カントリーウオーク[, kantori-uo-ku] (n) country walk [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction [Add to Longdo]
亡国灭种[wáng guó miè zhòng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] country destroyed, its people annihilated (成语 saw); total destruction [Add to Longdo]
侨胞[qiáo bāo, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄠ, / ] countryman living abroad [Add to Longdo]
原产国[yuán chǎn guó, ㄩㄢˊ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] country of origin [Add to Longdo]
[guó, ㄍㄨㄛˊ, / ] country; nation; state; national; surname Guo [Add to Longdo]
国土[guó tǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨˇ, / ] country's territory; national land [Add to Longdo]
国家[guó jiā, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] country; nation; state [Add to Longdo]
国家代码[guó jiā dài mǎ, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] country code [Add to Longdo]
国度[guó dù, ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˋ, / ] country [Add to Longdo]
土包子[tǔ bāo zi, ㄊㄨˇ ㄅㄠ ㄗ˙, ] country bumpkin; boor; unsophisticated country person (humble, applied to oneself); burial mound [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国コード[くにコード, kuni ko-do] country code [Add to Longdo]
国番号[くにばんごう, kunibangou] country code [Add to Longdo]
国別コード[こくべつコード, kokubetsu ko-do] country code [Add to Longdo]
国名[こくめい, kokumei] country name [Add to Longdo]
国名コード[こくめいコード, kokumei ko-do] country code [Add to Longdo]
物理的配達国名[ぶつりてきはいたつこくめい, butsuritekihaitatsukokumei] physical delivery country name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Country \Coun"try\ (k?n"tr?), n.; pl. {Countries} (-tr?z). [F.
   contr['e]e, LL. contrata, fr. L. contra over against, on the
   opposite side. Cf. {Counter}, adv., {Contra}.]
   1. A tract of land; a region; the territory of an independent
    nation; (as distinguished from any other region, and with
    a personal pronoun) the region of one's birth, permanent
    residence, or citizenship.
    [1913 Webster]
 
       Return unto thy country, and to thy kindred. --Gen.
                          xxxxii. 9.
    [1913 Webster]
 
       I might have learned this by my last exile,
       that change of countries cannot change my state.
                          --Stirling.
    [1913 Webster]
 
       Many a famous realm
       And country, whereof here needs no account --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Rural regions, as opposed to a city or town.
    [1913 Webster]
 
       As they walked, on their way into the country.
                          --Mark xvi. 12
                          (Rev. Ver. ).
    [1913 Webster]
 
       God made the covatry, and man made the town.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Only very great men were in the habit of dividing
       the year between town and country.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. The inhabitants or people of a state or a region; the
    populace; the public. Hence:
    (a) One's constituents.
    (b) The whole body of the electors of state; as, to
      dissolve Parliament and appeal to the country.
      [1913 Webster]
 
         All the country in a general voice
         Cried hate upon him.       --Shak.
      [1913 Webster]
 
   4. (Law)
    (a) A jury, as representing the citizens of a country.
    (b) The inhabitants of the district from which a jury is
      drawn.
      [1913 Webster]
 
   5. (Mining.) The rock through which a vein runs.
    [1913 Webster]
 
   {Conclusion to the country}. See under {Conclusion}.
 
   {To put one's self upon the country}, or {To throw one's self
   upon the country}, to appeal to one's constituents; to stand
    trial before a jury.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Country \Coun"try\, a.
   1. Pertaining to the regions remote from a city; rural;
    rustic; as, a country life; a country town; the country
    party, as opposed to city.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of refinement; rude; unpolished; rustic; not
    urbane; as, country manners.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining, or peculiar, to one's own country.
    [1913 Webster]
 
       She, bowing herself towards him, laughing the cruel
       tyrant to scorn, spake in her country language. --2
                          Macc. vii. 27.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 country
   n 1: a politically organized body of people under a single
      government; "the state has elected a new president";
      "African nations"; "students who had come to the nation's
      capitol"; "the country's largest manufacturer"; "an
      industrialized land" [syn: {state}, {nation}, {country},
      {land}, {commonwealth}, {res publica}, {body politic}]
   2: the territory occupied by a nation; "he returned to the land
     of his birth"; "he visited several European countries" [syn:
     {country}, {state}, {land}]
   3: the people who live in a nation or country; "a statement that
     sums up the nation's mood"; "the news was announced to the
     nation"; "the whole country worshipped him" [syn: {nation},
     {land}, {country}]
   4: an area outside of cities and towns; "his poetry celebrated
     the slower pace of life in the country" [syn: {country},
     {rural area}] [ant: {populated area}, {urban area}]
   5: a particular geographical region of indefinite boundary
     (usually serving some special purpose or distinguished by its
     people or culture or geography); "it was a mountainous area";
     "Bible country" [syn: {area}, {country}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top