Search result for

costs

(67 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -costs-, *costs*, cost
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
costsค่าฤชาธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs of actionค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs of executionค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs of redemptionค่าฤชาธรรมเนียมในการไถ่ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs to abide the eventค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่ฝ่ายแพ้ต้องจ่ายแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Costsค่าใช้จ่าย [TU Subject Heading]
Costsต้นทุน,ราคาการลงทุน,งบประมาณ [การแพทย์]
Costs (Law)ค่าใช้จ่าย (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Costs and Cost Analysisการลงทุน [การแพทย์]
Costs of Productionค่าของการผลิต [การแพทย์]
Costs, Averageต้นทุนเฉลี่ย [การแพทย์]
Costs, Directต้นทุนโดยตรง [การแพทย์]
Costs, Direct, Non-Medicalต้นทุนที่ต้องใช้เพราะป่วยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการ [การแพทย์]
Costs, Fixedต้นทุนที่คงที่,ค่าใช้จ่ายคงที่ [การแพทย์]
Costs, Holdingค่าใช้จ่ายเมื่อมีของคงคลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Find the third, at all costs.ค้นหาเลขชุดที่สามทุกวิถีทาง Odyssey (2008)
And costs more.- และมีค่ามากกว่าด้วย Not Cancer (2008)
No, saving lives costs money,ไม่ใช่... .. ช่วยชีวิตต้องใช้เงิน Adverse Events (2008)
We must maintain order at all costs.เราต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม The Labyrinth of Gedref (2008)
But, sir, our mission is to defend this facility at all costs.แต่ว่าท่านครับ หน้าที่ของเราต้องปกป้องฐาน อย่างสุดความสามารถนะครับ Rookies (2008)
You must protect me at all costs.เจ้าต้องคุ้มกันข้าไม่ว่ายังไงก็ตาม Lair of Grievous (2008)
If I told you how much this costs, you would say give me the money so I can open a hospital.คุณจะต้องบอกผมว่าให้เงินคุณ ผมเปิดโรงพยาบาลได้เลย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
At all costs, no one must possess the antidote.ลองถึงขนาดว่าเป็นตายยังไง ก็ไม่ยอมให้ใครได้ยาต้านไวรัสไป Death Note: L Change the World (2008)
We can halve your costs, 25 cents a kilo.ก็ดี แต่ต้องสะอาดนะ แบบเดียวกับในสหรัฐ Gomorrah (2008)
Everything costs double in Euro.ยูโร... Gomorrah (2008)
Saves on transportation costs.โดยลักพาตัวนักท่องเที่ยวเด็กสาว\ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง Taken (2008)
Do you have any idea what it costs just to change the angle... of the lens on a satellite orbiting 200 miles above the Earth?นายรู้บ้างไหมว่ามันจะประมาณราคาเท่าหร แค่เปลี่ยนมุม... ของเลนส์ดาวเทียม หรือบิท200ไมล์จากพึ้นโลก Taken (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
costsAt all costs, I want to live in America.
costsA wise businessman knows how to clamp down on costs.
costsBecause just one minute costs nearly four pounds.
costsBenefits of course should exceed the costs.
costsCosts of financial services are rising in every country.
costsDoctors and nurses must preserve life at all costs.
costsDuring my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.
costsEven if it costs 10,000 yen, I must buy the dictionary.
costsEven the periodical pay raise could not keep abreast of higher living costs.
costsGood fruit is scarce in winter, and costs a lot.
costsHigh costs made it hard to carry on his business.
costsI am determined to make a living as a playwright at all costs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกรับค่าใช้จ่าย[v. exp.] (baēkrap khāchaijāi) EN: assume the costs ; assume the expenses   
การเก็บค่าฤชาธรรมเนียม[n. exp.] (kān kep khāreuchāthamnīem) EN: taxation of costs   
ค่าบำรุงรักษา[n. exp.] (khā bamrungraksā) EN: maintenance costs   FR: frais de maintenance [mpl] ; frais d'entretien [mpl]
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn kitjakān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn-ngān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา[n. exp.] (khāchaijāi nai kān dūlaēraksā) EN: running costs   
ค่าใช้จ่ายในการผลิต[n. exp.] (khāchaijāi nai kān phalit) EN: overhead costs   
ค่าใช้จ่ายประจำ[n. exp.] (khāchaijāi prajam) EN: running expenses ; running costs ; regular expenses   FR: dépenses courantes [fpl]
ค่าไฟค่าน้ำ[n. exp.] (khā nām khā fai) EN: additional costs   
ค่าพักแรม[n. exp.] (khā phakraēm) EN: accomodation costs ; hotel expense   FR: frais d'hôtel [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
COSTS    K AA1 S T S
COSTS    K AA1 S S
COSTS    K AA1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
costs    (v) (k o1 s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufschiebungskosten {pl}costs of postponement [Add to Longdo]
Kurssicherungskosten {pl}costs of exchange cover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひた隠し;直隠し[ひたかくし, hitakakushi] (n) cover-up; hiding at all costs [Add to Longdo]
維持費[いじひ, ijihi] (n) maintenance costs [Add to Longdo]
運転費[うんてんひ, untenhi] (n) running expenses; operational costs [Add to Longdo]
何が何でも[なにがなんでも, naniganandemo] (exp,adv) by all means; by all costs [Add to Longdo]
何としても[なんとしても, nantoshitemo] (exp) no matter what it takes; by any means necessary; at all costs; by hook or by crook [Add to Longdo]
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk [Add to Longdo]
管理費[かんりひ, kanrihi] (n) administration costs; administrative expenses; management costs [Add to Longdo]
経営費[けいえいひ, keieihi] (n) operating costs [Add to Longdo]
経常費[けいじょうひ, keijouhi] (n) current expenses; operating costs [Add to Longdo]
軽カー[けいカー;ケイカー, kei ka-; keika-] (n) lightweight car with low registration costs [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
全体的な通信コスト[せんたいてきなつうしコスト, sentaitekinatsuushi kosuto] overall communication costs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  costs
      n 1: pecuniary reimbursement to the winning party for the
           expenses of litigation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top