หรือคุณหมายถึง costlineß?
Search result for

costliness

(8 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -costliness-, *costliness*, costlines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา costliness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *costliness*)
English-Thai: Nontri Dictionary
costliness(n) ราคาสูง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
costliness    (n) (k o1 s t l i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kostbarkeit {f}costliness [Add to Longdo]
Kostspieligkeit {f}costliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Costliness \Cost"li*ness\ (-l?-n?s), n.
   The quality of being costy; expensiveness; sumptuousness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 costliness
   n 1: the quality possessed by something with a great price or
      value [syn: {costliness}, {dearness}, {preciousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top