Search result for

cops

(45 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cops-, *cops*, cop
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copse[N] พื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น, Syn. brush, brushwood, coppice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copse(คอพซฺ) n. ละเมาะ, Syn. coppice

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
COPS:- เฮ้! Super 8 (2011)
Uh, we're not cops.เราไม่ใช่ตำรวจ Joy (2008)
Cops aren't allowed to say that, right?ตำรวจไม่พูดแบบนี้ ถูกไหม Joy (2008)
Instead you tell her to call the cops, give her stats on DNA markers.แทนที่คุณจะบอกเธอให้โทร\ เรียกตำรวจ ให้ข้อมูลของเธอที่เกี่ยวกับดีเอ็นเอ Emancipation (2008)
The local cops are on the payroll, so it's a no-hassle gig.ตำรวจท้องถิ่นรับสินบนเป็นรายเดือน ถ้างั้นก็คงจะไม่ยากมากเกินไป Pilot (2008)
And after Chelsea's death, I figured the cops would be all over them.หลังจากที่เชลซีตายผมก็รู้ว่าตำรวจต้องเข้าไปวุ่นวาย And How Does That Make You Kill? (2008)
We had a scare last night. The cops came round.เราตกใจนิดหน่อยเมื่อคืน มีตำรวจเข้ามา The Bank Job (2008)
He's going up to the front door with the cops.เขาเพิ่งเดินไปที่หน้าประตูกับพวกตำรวจ The Bank Job (2008)
These people are regular cozzers (bad cops), Martine.คนพวกนี้เป็นตำรวจเลว มาร์ทีน The Bank Job (2008)
They didn't have fleece (uniform) on. I don't know, they could have been cops.พวกมันไม่ได้ใส่เครื่องแบบ ฉันไม่รู้ พวกมันอาจจะเป็นตำรวจ The Bank Job (2008)
What Empire City needs is more cops.สิ่งที่เมืองเราต้องการ คือ ตำรวจ Superhero Movie (2008)
I don't like that you got your own special unit and it's full of cops I investigated at Internal Affairs.ผมไม่ชอบให้คุณตั้งหน่วยพิเศษส่วนตัวนะ แถมมีตำรวจที่ผมเคยสอบสวนเต็มไปหมด The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
copsThe cops are searching for the missing documents.
copsThe cops are searching for clues to the brutal murder.
copsDon't let the cops find a heater on you.
copsThe cops are searching for clues to the cruel murder.
copsThe cops are keeping tabs on him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กางเขน[N] Copsychus saularis, See also: species of magpie or robin family, Syn. นกกางเขน, Example: นกกางเขนเกาะอยู่บนต้นไม้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกฮูก[n. exp.] (nok hūk) EN: Collared Scops-Owl   FR: Petit-duc à collier [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกเก้ากู่[n. exp.] (nok kao kū) EN: Collared Scops-Owl ; Sunda Scops-Owl   FR: Petit-duc de Horsfield [m] ; Petit-duc oriental [m] ; Petit-duc de la Sonde [m] ; Petit-duc lempiji [m]
นกเค้าแดง[n. exp.] (nok khao daēng) EN: Reddish Scops-Owl   FR: Petit-Duc roussâtre [m] ; Hibou rouge [m]
นกเค้าหูยาวเล็ก[n. exp.] (nok khao hū yāo lek) EN: Oriental Scops-Owl ; Common Scops-Owl   FR: Petit-duc d'Orient [m] ; Petit-duc indien [m] ; Petit-duc oriental [m] ; Petit-duc de l’Inde [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกเค้ากู่[n. exp.] (nok khao kū) EN: Collared Scops-Owl ; Indian Scops-owl   FR: Petit-duc à collier [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกเค้าหน้าผากขาว[n. exp.] (nok khao nāphāk khāo) EN: White-fronted Scops-Owl   FR: Petit-duc à front blanc [m] ; Hibou à front blanc [m]
นกเค้าภูเขา [n. exp.] (nok khao phūkhao) EN: Mountain Scops-Owl   FR: Petit-duc tacheté [m] ; Petit-Duc de montagne [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COPS    K AA1 P S
COPSEY    K AA1 P S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cops    (v) (k o1 p s)
copse    (n) (k o1 p s)
copses    (n) (k o1 p s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イサザ[, isaza] (n) (1) isaza goby (Gymnogobius isaza); (2) ice goby (Leucopsarion petersii); (3) (See イサザアミ・2) Neomysis intermedia [Add to Longdo]
ケードロ;ケイドロ[, ke-doro ; keidoro] (n) cops and robbers (hide-and-seek game) [Add to Longdo]
一叢[ひとむら, hitomura] (n) copse; crowd; herd [Add to Longdo]
雑木林[ぞうきばやし(P);ぞうぼくりん, zoukibayashi (P); zoubokurin] (n) grove of mixed trees; copse; (P) [Add to Longdo]
声の仏法僧[こえのぶっぽうそう, koenobuppousou] (n) (obsc) (See 木の葉木菟) Eurasian scops owl (Otus scops) [Add to Longdo]
素魚;白魚[しろうお;シロウオ, shirouo ; shirouo] (n) (uk) ice goby (Leucopsarion petersii) [Add to Longdo]
大木葉木菟[おおこのはずく;オオコノハズク, ookonohazuku ; ookonohazuku] (n) (uk) collared scops owl (Otus bakkamoena) [Add to Longdo]
仏法僧[ぶっぽうそう, buppousou] (n) (1) {Buddh} Buddha, Dharma, Sangha (the Buddha, the teachings, and the spiritual community); (2) (uk) dollarbird (Eurystomus orientalis); (3) (uk) roller (any bird of family Coraciidae); (4) (See 声の仏法僧) Eurasian scops owl (Otus scops) [Add to Longdo]
木の葉木菟[このはずく;このはづく;コノハズク;コノハヅク, konohazuku ; konohaduku ; konohazuku ; konohaduku] (n) (uk) Eurasian scops owl (Otus scops) [Add to Longdo]
[はやし, hayashi] (n) woods; forest; copse; thicket; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cops \Cops\, n. [AS. cops, cosp, fetter.]
   The connecting crook of a harrow. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 COPS
     Common Open Policy Service protocol (RFC 2748)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 COPS
     Computer Oracle and Password System (Unix)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top