Search result for

copies

(38 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copies-, *copies*, copie , copy
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have copies made of this painting and distribute to all court officialsช่วยคัดลอกภาพวาดนี้ เพื่อให้ทุกกรมกองได้ชื่นชมด้วย Portrait of a Beauty (2008)
If he does have copies of the photos and negatives there, they will be hidden.ถ้าเขาไม่ได้ก็อปปี้รูปไว้ และไม่ได้ปฏิเสธว่าอยู่ที่นั่น พวกเขาคงจะซ่อนไว้ The Bank Job (2008)
Let's get some copies of the... walkie-talkie tapes out to the news boys.ไปก็อปปี้เสียงจาก... เทปวิทยุสื่อสารออกมาให้เด็กทำข่าว The Bank Job (2008)
Copies of copies.ก็อปปี้มาจากตัวก็อปปี้ Babylon A.D. (2008)
They're copies of his most famous works.มันเป็นงานเลียนแบบ งานชื่อดังของเขาส่วนใหญ่ The Lazarus Project (2008)
I did hold on to a few copies but I loaned them to a book exhibition in Genoa a few years ago and they were stolen.ผมเคยมีอยู่สองสามเล่มนะ แต่เอาไปร่วมนิทรรศการ ที่เจนัวเมื่อสองสามปีก่อน แล้วมันก็ถูกขโมยไป Inkheart (2008)
Did you make any hard copies?คุณทำข้อมูลสำรองไว้หรือเปล่า ? 24: Redemption (2008)
Your own copies should be coming any time now;คุณมีสำเนาที่กำลังจะได้รับอยู่แล้ว Changeling (2008)
If you'll look in the inactive file under SP 1109, you'll find copies of all the stuff we sent to the agency, that way we can trace the thing back to its original sources.ถ้าคุณจะดูในไฟล์ไม่ได้ใช้งานภายใต้ SP 1109, คุณจะพบสำเนาของทุกสิ่งที่เราส่งไปยังหน่วยงานที่ วิธีที่เราสามารถติดตามสิ่งที่กลับไปยังแหล่งที่มาของเดิมที่ Revolutionary Road (2008)
This is the SS report. You all have copies.นี่คือรายงานของกลุ่ม SS พวกคุณทุกคนมีสำเนาแล้ว The Reader (2008)
This cell can replicate, replacing the cells around it with perfect copies.เซลล์นี้ สามารถลอกเลียนแบบ และเข้าแทนที่เซลล์โดยรอบได้ Nราวกับเป็นพิมพ์เดียวกัน Gamer (2009)
You realize if my brother's harmed in any way, copies of those files are gonna make their way to every news organization in this country.คุณตระหนักไหมว่าน้องชายผม จะสร้างความเสียหายได้หลายทาง สำเนาของไฟล์นั่น จะเข้าทางพวกนั้น ทุกสถานีข่าวในประเทศนี้ Chapter Five 'Exposed' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
copiesHer duties include making copies of letters.
copiesI am hoping to get two copies of this book.
copiesI appreciate your request to reproduce 70 copies of my report.
copiesI asked her to make four copies of the letter.
copiesI'd like two copies of each of these documents.
copiesI had imagined that the newbies fresh from university would probably be stuck with all the backstage work - collecting reference material, getting copies and such but I couldn't have been proved more wrong.
copiesI had my secretary run off ten copies.
copiesI had two copies of the book.
copiesI have five copies, but I need twice as many.
copiesI liked the book so much I ordered ten copies for friends.
copiesI'm going to make enlarged copies.
copiesI'm going to make reduced copies.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่น[n.] (phaen) EN: [classifier : flat objects (sheets of paper, boards; photocopies; records ...)]   FR: [classificateur : objets plats (feuilles de papier ou de carton; photocopies; disques ...)]

CMU English Pronouncing Dictionary
COPIES    K AA1 P IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
copies    (v) (k o1 p i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
交付[こうふ, koufu] (n,vs) delivering; handing over; furnishing (e.g. with copies); issuance; issuing; (P) [Add to Longdo]
三部(P);3部[さんぶ, sanbu] (n) three parts; three copies; (P) [Add to Longdo]
正写[せいしゃ, seisha] (n,vs) certification that document copies are correct [Add to Longdo]
二通;2通[につう, nitsuu] (n) two copies [Add to Longdo]
二部[にぶ, nibu] (n) two parts; two copies; the second part; (P) [Add to Longdo]
発行部数[はっこうぶすう, hakkoubusuu] (n) number of copies printed [Add to Longdo]
[べ, be] (n,n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) [Add to Longdo]
部数[ぶすう, busuu] (n) no. of copies; circulation; (P) [Add to Longdo]
複製権[ふくせいけん, fukuseiken] (n) reproduction right; right of reproduction; right to make copies [Add to Longdo]
六十六部[ろくじゅうろくぶ, rokujuurokubu] (n) Buddhist pilgrim (carrying 66 copies of the Lotus Sutra to be left at sites across Japan) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Copy \Cop"y\ (k[o^]p"[y^]), n.; pl. {Copies} (-[i^]z). [F.
   copie, fr. L. copia abundance, number, LL. also, a
   transcript; co- + the root of opes riches. See {Opulent}, and
   cf. {Copious}.]
   1. An abundance or plenty of anything. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She was blessed with no more copy of wit, but to
       serve his humor thus.         --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. An imitation, transcript, or reproduction of an original
    work; as, a copy of a letter, an engraving, a painting, or
    a statue.
    [1913 Webster]
 
       I have not the vanity to think my copy equal to the
       original.               --Denham.
    [1913 Webster]
 
   3. An individual book, or a single set of books containing
    the works of an author; as, a copy of the Bible; a copy of
    the works of Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is to be imitated, transcribed, or reproduced;
    a pattern, model, or example; as, his virtues are an
    excellent copy for imitation.
    [1913 Webster]
 
       Let him first learn to write, after a copy, all the
       letters.               --Holder.
    [1913 Webster]
 
   5. (print.) Manuscript or printed matter to be set up in
    type; as, the printers are calling for more copy.
    [1913 Webster]
 
   6. A writing paper of a particular size. Same as {Bastard}.
    See under {Paper}.
    [1913 Webster]
 
   7. Copyhold; tenure; lease. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Copy book}, a book in which copies are written or printed
    for learners to imitate.
 
   {Examined copies} (Law), those which have been compared with
    the originals.
 
   {Exemplified copies}, those which are attested under seal of
    a court.
 
   {Certified copies} or {Office copies}, those which are made
    or attested by officers having charge of the originals,
    and authorized to give copies officially. --Abbot.
 
   Syn: Imitation; transcript; duplicate; counterfeit.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top