Search result for

cooked

(65 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cooked-, *cooked*, cook, cooke
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cooked Volumeปริมาตรสุก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I cooked a lot. But don't eat too much.มีให้กินตั้งเยอะ กินเยอะๆล่ะ Scandal Makers (2008)
You and your sweetie haven't cooked up something between you, I hope.ผมหวังว่า คุณกับหวานใจของคุณ คงไม่ได้กุเรื่องขึ้นมานะ The Bank Job (2008)
That day when he cooked for you that was the first time after the accident.วันนี้ที่เขาทำอาหารให้คุณ เป็นครั้งแรกหลังจากอุบัติเหตุ Heartbreak Library (2008)
And that's why you cooked up this scheme, to throw him to the state and get the state to raise him for you;คุณถึงได้มากุเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะจะได้ยกเขาให้กับรัฐ แล้วรัฐจะได้เลี้ยงดูเขา Changeling (2008)
Just cooked, it is good.เราใช้ตะเกียบ Gomorrah (2008)
They cooked a delicious bass!นอนด้วย Gomorrah (2008)
Cooked up a little commencement mix that I think all of you will enjoy.มันอาจจะมีเรื่องเรียนจบนิดหน่อย ผมว่าพวกคุณน่าจะชอบนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
I am totally cooked.คุณต้มผมจนสุก Duplicity (2009)
I cooked artichokes with hollandaise sauce which is melted butter that's been whipped into a frenzy with egg yolks until it's died and gone to heaven.ฉันทำอาร์ทิโชคใส่ซอสฮอลันดา ซึ่งทำจากเนยละลายตีเข้ากับไข่แดง จนกว่ามันจะละลายเข้ากัน Julie & Julia (2009)
But then I came home and cooked chicken with cream, mushrooms and port, and it was total bliss.แต่หลังจากนั้นฉันกลับบ้านมาปรุงไก่ กับครีม เห็ดและไวน์แดง และมันก็สุขสุดยอด Julie & Julia (2009)
Cooked it in class. It's a veal chop with mushrooms in a bag.เคยทำในคลาสมันคือเนื้อลูกวัวสับ กับเห็ดอยู่ในถุง Julie & Julia (2009)
But here's clue number two, i will be making boeuf bourguignon, which was the first dish our distinguished guest cooked upon reading Mastering the Art of French Cooking for the first time.เอาล่ะ คำใบ้ที่2 ฉันจะทำ เบิฟ บองกวินยอง ซึ่งเป็นอาหารจานแรก ที่แขกพิเศษของเราได้ทำ Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cookedAt the sight of cooked snails, Jane turned pale.
cookedHe cooked meals for himself when his wife was sick.
cookedHe cooked up a good excuse for not going to the party.
cookedHis wife being out, he cooked dinner for himself.
cookedHow would you like your steak cooked?
cookedI can't eat a raw egg; it must be cooked.
cookedI cooked dinner.
cookedI cooked the supper last night.
cookedI like my steak cooked medium rare.
cookedI like my steak cooked medium well.
cookedI'm cooked meals by my mother.
cookedI tasted the cake she cooked.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุก[ADJ] cooked, See also: done, Ant. ดิบ, Example: เราไปซื้อเป็ดย่างสักครึ่งตัวเพื่อรับประทานกับข้าวสุก, Thai definition: อาหารที่ผ่านการแปรสภาพด้วยความร้อน
ข้าวเก่า[N] cooked rice left over from the previous meal, Syn. ข้าวเย็น, Ant. ข้าวร้อน, ข้าวใหม่, Example: ฉันไม่เอาข้าวเก่านะ มันแข็งแล้วก็ไม่ร้อนด้วย, Thai definition: ข้าวที่หุงสุกไว้ข้ามคืน
ข้าวเย็น[N] cooked rice left over from the previous meal, Syn. ข้าวเก่า, Ant. ข้าวใหม่, ข้าวร้อน, Example: แม่สั่งให้เอาข้าวเย็นมากินก่อน จะได้ไม่ต้องทิ้งไปเปล่าๆ, Thai definition: ข้าวสุกที่กินเหลือจากมื้อก่อน
ข้าวสุก[N] cooked rice, Syn. ข้าวสวย, Ant. ข้าวดิบ, Example: ไปดูในครัวหน่อยว่ามีข้าวสุกเหลืออยู่บ้างหรือปล่า, Thai definition: ข้าวที่หุงสุกแล้ว ด้วยวิธีให้งวดเหลือแต่เมล็ดข้าว
ข้าวสวย[N] cooked rice, Syn. ข้าวสุก, Example: ฉันชอบกินข้าวสวยมากกว่าข้าวต้ม เพราะมันหนักท้องกว่า, Thai definition: ข้าวที่หุงสุกแล้ว ด้วยวิธีให้งวดเหลือแต่เมล็ดข้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
บัญชีผี[n. exp.] (banchī phī) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account   
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce   FR: poisson frit pimenté [m]
ดิบ[adj.] (dip) EN: uncooked ; raw ; half-cooked   FR: cru
ข้าวมัน[n.] (khāoman) EN: rice cooked in coconut milk ; oily rice   FR: riz onctueux [m]
ข้าวมันไก่[xp] (khāoman kai) EN: chicken with rice cooked in chicken broth ; rice steamed with chicken soup   FR: poule au riz [f]
ข้าวมันส้มตำ[xp] (khāoman somtam) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad   
ข้าวหมกไก่[xp] (khāomok kai) EN: rice cooked with chicken ; spiced rice steamed with chicken   
ข้าวสวย[n. exp.] (khāosūay) EN: cooked rice   FR: riz nature [m] ; riz cuit [m]
ข้าวสุก[n. exp.] (khāo suk) EN: cooked rice   FR: riz cuit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COOKED    K UH1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cooked    (v) (k u1 k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frisierte die Büchercooked the account [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
こんがり[, kongari] (adv,adv-to) (on-mim) well-cooked; well-done; browned [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P) [Add to Longdo]
しゃこめし;シャコめし[, shakomeshi ; shako meshi] (n) (See 蝦蛄) shako meshi; rice cooked with shrimp [Add to Longdo]
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate [Add to Longdo]
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice [Add to Longdo]
インスタントラーメン[, insutantora-men] (n) instant ramen; precooked Chinese noodles [Add to Longdo]
カレー饂飩[カレーうどん, kare-udon] (n) Udon cooked with curry topping [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三分熟[sān fēn shú, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked three minutes; rare (of steak) [Add to Longdo]
干饭[gān fàn, ㄍㄢ ㄈㄢˋ, / ] cooked rice [Add to Longdo]
五分熟[wǔ fēn shú, ˇ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked five minutes; medium (of steak) [Add to Longdo]
料豆儿[liào dòu r, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˋ ㄖ˙, / ] cooked black soya bean as animal fodder [Add to Longdo]
[shú, ㄕㄨˊ, ] cooked (of food); ripe (of fruit); mature (of seeds); familiar; skilled; done; colloquial pr. shou2 [Add to Longdo]
熟菜[shú cài, ㄕㄨˊ ㄘㄞˋ, ] cooked food (ready to eat) [Add to Longdo]
熟食[shú shí, ㄕㄨˊ ㄕˊ, ] cooked food [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] cooked in soy and vinegar [Add to Longdo]
粿[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, 粿] cooked rice for making cake [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] cooked meat used in sacrifice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cook \Cook\, v. t. [imp. & p. p. {Cooked} (k[oo^]kt); p. pr &
   vb. n. {Cooking}.]
   1. To prepare, as food, by boiling, roasting, baking,
    broiling, etc.; to make suitable for eating, by the agency
    of fire or heat.
    [1913 Webster]
 
   2. To concoct or prepare; hence, to tamper with or alter; to
    garble; -- often with up; as, to cook up a story; to cook
    an account. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       They all of them receive the same advices from
       abroad, and very often in the same words; but their
       way of cooking it is so different.  --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cooked
   adj 1: having been prepared for eating by the application of
       heat [ant: {raw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top