Search result for

contraries

(47 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contraries-, *contraries*, contrarie , contrary
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา contraries มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *contraries*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contrarily[ADV] อย่างตรงกันข้าม, See also: ในทางตรงกันข้าม, Syn. contrariwise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contrariant(คันแทร'เรียนท) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,ซึ่งตรงกันข้ามกัน, See also: contrariety n.

English-Thai: Nontri Dictionary
contrariety(n) สิ่งที่ขัดกัน,ความตรงกันข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contrarietyความขัดกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Contrariwise, I'm Tweedledum, he's Tweedledee.ยินดีต้อนรับผู้มาใหม่ ฉันทวิดเดิลดัม ส่วนเขาก็ทวิดเดิลดี Alice in Wonderland (2010)
Contrariwise, you said she might be.ตรงกันข้ามเลย นายพูดว่าเธออาจใช่ Alice in Wonderland (2010)
Contrariwise, I believe it's so.ฉันแน่ใจนะ ฉันว่าใช่ล่ะ Alice in Wonderland (2010)
Contrariwise, I'm Tweedledum, he's Tweedledee.ยินดีต้อนรับผู้มาใหม่ ฉันทวิดเดิลดัมส่วนเขาก็ทวิดเดิลดี Alice in Wonderland (2010)
All you are, my dear, is a contrarian.ทั้งหมดที่เธอเป็นนะ ที่รัก คือพวกขวางโลก Excellence in Broadcasting (2010)
What are you after with that contrarian little act of yours?ภายใต้หน้ากากของเธอต้องการอะไร Scream a Little Dream (2011)
- Not to be the contrarian, Madam President but i'm pretty sure it was your idea- ไม่มีผลต่อคะแนนนิยมคะท่าน แต่ดิฉันแน่ใจนะคะ ว่าเป็นความคิดของท่านเอง Iron Sky (2012)
I don't mean to be a contrarian,ฉันไม่ตั้งใจจะขวางโลกนะ Pilot (2015)
Contrariwise, have at you.ใครว่าล่ะ ตรงกันข้าม! Alice Through the Looking Glass (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ้องตัวเอง[V] act contrarily, Example: คนผิดฟ้องตัวเองว่าทำผิดจริงโดยไม่ต้องหาหลักฐานใดๆ อีก, Thai definition: แสดงความผิดของตนออกมาให้ผู้อื่นรู้โดยไม่ได้ตั้งใจ, แสดงความเท็จออกมาให้ปรากฏ, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent   FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
ขัดคอ[v.] (khatkhø) EN: interrupt ; break   FR: contrarier ; contredire
ความลำบาก[n.] (khwām lambāk) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude   FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)
ความน่ารำคาญ[n.] (khwām nāramkhān) EN: annoyance   FR: contrariété [f] ; tracas [m]
กวนใจ[X] (kūanjai) EN: vexatious ; irritating   FR: vexant ; contrariant ; fâcheux ; agaçant
ล้อ [v.] (lø) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of   FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
ล้อเล่น[v.] (lølen) EN: tease ; kid ; ridicule ; banter   FR: taquiner ; tourmenter ; ridiculiser ; asticoter (fam.) ; contrarier
รำคาญ[v. exp.] (ramkhān) EN: feel annoyed ; get annoyed ; be bothered ; be fed up (with) ; feel bored   FR: être ennuyé ; être tracassé ; être contrarié
ต่อต้าน[v.] (tøtān) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; stop ; antagonize ; ban   FR: résister ; se défendre ; contrarier
ว้าวุ่น[adj.] (wāwun) EN: vexed ; perturbed ; upset   FR: contrarié ; perturbé

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRARIAN    K AA2 N T R EH1 R IY0 AH0 N
CONTRARIANS    K AH0 N T R EH1 R IY0 AH0 N Z
CONTRARINESS    K AA1 N T R EH0 R IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contraries    (n) (k o1 n t r @ r i z)
contrarily    (a) (k o1 n t r @ r @ l ii)
contrariety    (n) (k o2 n t r @ r ai1 @ t ii)
contrariness    (n) (k @1 n t r e@1 r i n @ s)
contrariwise    (a) (k o2 n t r e@1 r i w ai z)
contrarieties    (n) (k o2 n t r @ r ai1 @ t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
das Gegenteil | Gegenteile {pl} | im Gegenteil; vielmehr | ganz im Gegenteil | das genaue Gegenteil tunthe contrary | contraries | on the contrary | quite the contrary | to do completely the contrary [Add to Longdo]
Nonkonformist {m}; Nonkonformistin {f}contrarian [Add to Longdo]
Querdenker {m}; Querdenkerin {f}contrarian [Add to Longdo]
Trotz {m}; trotziges Verhaltencontrariness [Add to Longdo]
Widerspruch {m}; Widrigkeit {f}contrariety [Add to Longdo]
Widersprüchlichkeit {f}contrariness [Add to Longdo]
entgegengesetzt {adv}contrarily [Add to Longdo]
nonkonformistisch {adj}contrarian [Add to Longdo]
umgekehrtcontrariwise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na,n,adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒是[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, ] contrary to what one might expect; actually; contrariwise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contraries \Con"tra*ries\ (? or ?; 48), n. pl. [Pl. of
   {Contrary}, n.] (Logic)
   Propositions which directly and destructively contradict each
   other, but of which the falsehood of one does not establish
   the truth of the other.
   [1913 Webster]
 
      If two universals differ in quality, they are
      contraries; as, every vine is a tree; no vine is a
      tree. These can never be both true together; but they
      may be both false.            --I. Watts.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrary \Con"tra*ry\, n.; pl. {Contraries}.
   1. A thing that is of contrary or opposite qualities.
    [1913 Webster]
 
       No contraries hold more antipathy
       Than I and such a knave.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An opponent; an enemy. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. the opposite; a proposition, fact, or condition
    incompatible with another; as, slender proofs which rather
    show the contrary. See {Converse}, n., 1. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) See {Contraries}.
    [1913 Webster]
 
   {On the contrary}, in opposition; on the other hand. --Swift.
 
   {To the contrary}, to an opposite purpose or intent; on the
    other side. "They did it, not for want of instruction to
    the contrary." --Bp. Stillingfleet.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top