Search result for

contra

(150 entries)
(0.007 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contra-, *contra*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Contra-indicationสิ่งขัดแย้ง, ข้อบ่งห้าม(ใช้)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contra[PRF] ตรงข้าม
contra[PRF] ต้าน
contract[N] การว่าจ้างเพื่อฆาตกรรม
contract[N] การสัญญา, Syn. ageement, compact, covenant
contract[N] ข้อตกลง, See also: สัญญา
contract[VT] จัดงานแต่งงาน
contract[VT] ติดโรค, See also: ติดเชื้อ, ติด, Syn. get, take
contract[VI] ทำสัญญา, Syn. sign, sign up
contract[VT] ทำให้หดตัว, Syn. condense, compress, Ant. stretch, expand
contract[N] นิติกรรมสัญญา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contra(คอน'ทระ) prep. ต้าน,ต่อต้าน,คัดค้าน,ตรงกันข้าม -adv. ในทางตรงกันข้าม
contra-Pref. ต่อต้าน,ตรงกันข้าม
contraband(คอน'ทระแบนดฺ) n. ของต้องห้ามตามกฎหมาย,ของเถื่อน,การค้าเถื่อน,การลักลอบขนสินค้า adj. เป็นสินค้าเถื่อน,ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งออกหรือสั่งเข้าประเทศ, Syn. excluded
contraception(คอนทระเซพ'เชิน) n. การคุมกำเนิด,การป้องกันการตั้งครรภ์
contraceptive(คอนทระเซพ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการคุมกำเนิด n. ยาคุมกำเนิด,เครื่องคุมกำเนิด
contraclockwiseadj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา, Syn. counterclockwise
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา,ข้อตกลง,หนังสือสัญญา,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด (โรค,นิสัย) ,ทำ (หนี้สิน) ,ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement
contractile(คันแทรค'ไทลฺ) adj. ซึ่งหดตัวได้, See also: contractility n.
contraction(คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว,การหดเกร็ง,การหดสั้น,คำย่อ,ศัพท์ย่อ,การติดต่อ
contractive(-ทิฟว) adj. ซึ่งหดเกร็งได้., See also: contractiveness n

English-Thai: Nontri Dictionary
contra(adv) ในทางตรงกันข้าม
contraband(adj) ต้องห้าม,ทึ่ห้ามนำเข้ามา,เป็นของเถื่อน
contraband(n) ของต้องห้าม,สินค้าต้องห้าม,ของเถื่อน,สินค้าเถื่อน
contrabandist(n) ผู้ค้าของเถื่อน
contraception(n) การคุมกำเนิด
contraceptive(n) ยาคุมกำเนิด,เครื่องคุมกำเนิด
contract(n) สัญญา,ข้อตกลง,นิติกรรมสัญญา,หนังสือสัญญา,ไพ่
contract(vi,vt) หด,เกร็ง,ขมวด,จำกัดให้แคบ,ย่น,ทำสัญญา,ติดโรค
contractile(adj) หดตัวได้
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contra bonos mores (L.)ขัดต่อศีลธรรมอันดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contra flow; counter flowการไหลสวนทาง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
contra jus belli (L.)ขัดต่อกฎแห่งสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contra preferentem ruleกฎการตีความสัญญากำกวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrabandของต้องห้าม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraband of warของต้องห้ามยามสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraband, absoluteยุทธปัจจัยต้องห้ามเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraceptionการป้องกันการตั้งครรภ์ [มีความหมายเหมือนกับ control, birth] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraceptionการป้องกันการตั้งครรภ์, การคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contraceptionการคุมกำเนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contra accountsบัญชีตรงข้าม [การบัญชี]
Contraceptionคุมกำเนิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Contraceptionคุมกำเนิด [TU Subject Heading]
Contraceptionคุมกำเนิด,การกีดกั้นผสมเชื้อ,การป้องกันการปฏิสนธิ,การคุมกำเนิด [การแพทย์]
Contraception, Hormonalการคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมน [การแพทย์]
Contraception, Idealการปฏิสนธิแบบที่ถือเป็นอุดมคติ [การแพทย์]
Contraception, Injectableยาฉีดคุมกำเนิดชั่วคราว,ยาฉีดคุมกำเนิด [การแพทย์]
Contraception, Injectableการคุมกำเนิดโดยใช้ยาฉีด [การแพทย์]
Contraception, Injectedยาฉีดคุมกำเนิด [การแพทย์]
Contraception, Oralการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด,ยากินคุมกำเนิด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
CONTRACTEE (n ) เจ้าของโครงการ, ลูกค้า , บุคคลใดที่ทำสัญญากับผู้ผลิตหรือคนขายสินค้าและบริการ
contracting for the constructionรับเหมาก่อสร้าง
contraction (n) การหดรัดตัวของมดลูก
contractor (n) ผู้รับจ้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We should do another with contrast.เราจะตรวจอย่างอื่นอีกไหม? Adverse Events (2008)
Who needs an m.R.I. With contrast,ใครต้องการทำMRI/\ ใครค้าน Adverse Events (2008)
This is just the contrast material.นี่เป็นเพียง วัสดุที่คมชัด Adverse Events (2008)
Even with contrast, no masses, no lesions.แต่ว่ามันขัดกัน Adverse Events (2008)
He was nervous about an injection of contrast.เขาประสาทเกี่ยวกับ การสูปฉีดที่แตกต่างไป Adverse Events (2008)
But then you're not afraid of contrast material either.แต่คุณไม่ได้กลัว ผลแตกต่างไป Adverse Events (2008)
It's a genetic disease contracted by people of Mediterranean descent.มันเป็นโรคทางพันธุกรรม\ ติดต่อกันในครอบครัวของ\ ชนชาติที่อยู่รอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Joy (2008)
Whole point of those things is to make your muscles contract.ประเด็นทั้งหมดอยู่ที่ว่า บางสิ่งทำให้้กล้ามเนื้อคุณเกร็ง Last Resort (2008)
Contradictions piling up left and right.มีความขัดแย้งทั้งซ้ายและขวา Dying Changes Everything (2008)
Second contraction!สองเกร็ง! Gas Pills (2008)
- we sign a contract !\ N การ-เราลงนามสัญญา! Gas Pills (2008)
Someone stop this contraption, please!ใครก็ได้ช่วยหยุดเจ้ารถนี่ที ได้โปรด! Destroy Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contraA cat contrasts with a dog well.
contraAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
contraAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
contraA contract with that company is worth next to nothing.
contraAfter much effort, he ended up with a contract.
contraA great contrast between city life and country life.
contraAs far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.
contraAs of midnight tonight the contract becomes effective.
contraBecause of the contract, he is bound to deliver them.
contraBy signing the contract, I committed myself to working there for another five years.
contraContract the bad habit of smoking.
contraContrary to expectations they won with ease.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย้ง[V] contradict, See also: argue, Syn. โต้เถียง, ท้วง, ท้วงติง, ค้าน, เถียง, Ant. ยอมตาม, ยินยอม
สนธิสัญญา[N] contract, See also: compact, covenant, Syn. ข้อสัญญา, สัญญา, ข้อตกลง, อนุสัญญา, Count unit: ฉบับ
สัญญา[N] contract, See also: agreement, promise, Syn. ข้อตกลง, คำมั่น, คำสัญญา, Count unit: ข้อ, ฉบับ
ขัดต่อ[V] contrary to, See also: be contradictory with, be in conflict with, go against, Syn. ขัดกับ, ตรงข้าม
รับเหมา[V] contract for, See also: take over, Example: ผมรับเหมางานของเขามาหมด, Thai definition: ปฏิบัติกิจแทนผู้จ้างจนเสร็จกิจใดกิจหนึ่ง
หด[V] shrink, See also: contract, retract, draw back, withdraw, huddle, shorten, reduce, Syn. สั้นเข้า, ย่นเข้า, ลดลง, Ant. ยืด, Example: แมวหดเล็บของมัน
หดตัว[V] shrink, See also: contract, shorten, reduce, Syn. เล็กลง, สั้นเข้า, หด, Ant. ยืดตัว, Example: กระดานหดตัวเพราะอากาศเปลี่ยน
แขม่วท้อง[V] pull in the stomach, See also: contract the abdomen by expiration, Example: ผู้ออกกำลังกายควรแขม่วท้องในขณะที่กำลังออกกำลังกายท่าบริหารหน้าท้อง
เกร็ง[V] contract, See also: harden, tense, shorten, reduce, shrink, Ant. คลาย, Example: เราต่างนั่งซึม ศีรษะหลุบต่ำ เกร็งมือทั้งสองข้างจนเส้นเอ็นที่ลำแขนเต้นระริก, Thai definition: ทำกล้ามเนื้อให้แข็ง
ขัดกัน[V] conflict, See also: contradict, Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ปะทะ, ไม่ลงรอย, Ant. เข้ากันได้, Example: เธอกับเขาขัดกันเป็นประจำ, Thai definition: ไม่ลงรอยกันหรือมีความเห็นกันไปคนละทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sabāi-sabāi) EN: cosy atmosphere   FR: atmosphère décontractée [f]
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed   FR:contracté
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
บีบ[v.] (bīp) EN: compel ; force ; press   FR: forcer ; contraindre
บอกเลิกสัญญา[v. exp.] (bøkloēk sanyā) EN: cancel a contract   FR: annuler un contrat
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
ช่างก่อสร้าง[n.] (chang køsāng) EN: building contractor ; civil construction   
โดยไม่โต้แย้ง[adv.] (dōi mai tōyaēng) EN: without contradiction   
เอกเทศสัญญา[n. exp.] (ēkkathēt sanyā) EN: specific contract   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRA    K AA1 N T R AH0
CONTRAS    K AA1 N T R AH0 Z
CONTRAN    K AA1 N T R AE2 N
CONTRACT    K AH0 N T R AE1 K T
CONTRARY    K AA1 N T R EH0 R IY0
CONTRACT    K AA1 N T R AE2 K T
CONTRARY    K AH0 N T R EH1 R IY0
CONTRAST    K AA1 N T R AE0 S T
CONTRAS'    K AA1 N T R AH0 Z
CONTRAST    K AH0 N T R AE1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contra-    (j) - (k o2 n t r @ -)
contract    (n) (k o1 n t r a k t)
contract    (v) (k @1 n t r a1 k t)
contrary    (n) (k o1 n t r @ r ii)
contrary    (j) (k @1 n t r e@1 r ii)
contrast    (n) (k o1 n t r aa s t)
contrast    (v) (k @1 n t r aa1 s t)
contracts    (n) (k o1 n t r a k t s)
contracts    (v) (k @1 n t r a1 k t s)
contralto    (n) (k @1 n t r a1 l t ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
contra, gegenvs. : versus [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
contrat(n) |m| สัญญา, ข้อตกลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
あべこべ[, abekobe] (adj-na,n) (on-mim) contrary; opposite; inverse; (P) [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having [Add to Longdo]
じゃん[, jan] (aux-v) (sl) (contraction of じゃない) isn't it [Add to Longdo]
すべく[, subeku] (aux-v,conj) (contraction of するべく) doing in order to; doing for the purpose of [Add to Longdo]
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
それ処か;其れ処か;其れどころか;其れ所か[それどころか, soredokoroka] (exp) (uk) on the contrary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒是[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, ] contrary to what one might expect; actually; contrariwise [Add to Longdo]
借契[jiè qì, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, ] contract for a loan [Add to Longdo]
[mǎo, ㄇㄠˇ, ] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese) [Add to Longdo]
包伙[bāo huǒ, ㄅㄠ ㄏㄨㄛˇ, ] contracted communal meals [Add to Longdo]
包银[bāo yín, ㄅㄠ ˊ, / ] contracted payment (esp. actors' salary in former times) [Add to Longdo]
[fǎn, ㄈㄢˇ, ] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system [Add to Longdo]
合同法[hé tong fǎ, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙ ㄈㄚˇ, ] contract law [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] contract [Add to Longdo]
契约桥牌[qì yuē qiáo pái, ㄑㄧˋ ㄩㄝ ㄑㄧㄠˊ ㄆㄞˊ, / ] contract bridge (card game) [Add to Longdo]
宫缩[gōng suō, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄛ, / ] contraction of the uterus (during childbirth) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コントラスト[こんとらすと, kontorasuto] contrast [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
トラヒック契約[トラヒックけいやく, torahikku keiyaku] traffic contract [Add to Longdo]
帯域予約[たいいきよやく, taiikiyoyaku] bandwidth reservation, bandwidth contract [Add to Longdo]
保守契約[ほしゅけいやく, hoshukeiyaku] maintenance contract [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contra \Con"tra\
   A Latin adverb and preposition, signifying against, contrary,
   in opposition, etc., entering as a prefix into the
   composition of many English words. Cf. {Counter}, adv. &
   pref.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Contra
   n 1: a member of the guerrilla force that opposed a left-wing
      government in Nicaragua

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 contra
   across from; against; in exchange for; opposed to; opposite; upon
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 contra
   across from; against; in exchange for; opposed to; opposite; upon
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top