Search result for

conquering

(25 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conquering-, *conquering*, conquer
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good conquering Evil. The righteous prospering, the wicked suffering.ความดีเอาชนะความเลว ความชอบธรรมเอาชนะ Law Abiding Citizen (2009)
Gen-san, lets forget about Rindaman and concentrate on conquering Suzuran instead.เก็นจิ ลืมเรื่องรินดาแมนแล้วมาคิดว่า จะรวมซูซูรันอย่างไรดี Crows Zero II (2009)
Hail the conquering hero.ว่าไง วีรบุรุษ Timebomb (2009)
Conquering heroes have returned with their spoils!ฮีโร่ผู้พิชิตกลับมาแล้ว พร้อมกับของที่ยึดคืนมา Repo Men (2010)
All hail the conquering hero!ขอต้อนรับฮีโร่ผู้พิชิต Repo Men (2010)
Our conquering hero.ฮีโร่ผู้ชนะของเรา June Wedding (2010)
So, the conquering hero returns triumphant.แล้ววีรบุรุษของเรา ก็นำชัยชนะกลับมา Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Your Decepticons finally conquering this planet, and yet, their leader won't be you!สุดท้ายพวกดิเซปติคอนของแกก็ครองโลกได้ แต่ผู้นำจะไม่ใช่แก Transformers: Dark of the Moon (2011)
It's about conquering your destiny, and finding something in yourself that you want to change and change it.มันเป็นเรื่องการพิชิตโชคชะตาฟ้าลิขิต ค้นพบบางอย่างในตัวเรา ที่น่าจะเปลี่ยนแปลง แล้วก็เปลี่ยนมัน Born This Way (2011)
Shao Kahn tended his attention toward conquering a new realm unaware that his own hand has bonded incertainty on his most trusted guardian.ภัยคุกคามเรื่องการกลับมาของ กษัตริย์จารอด ถูกขจัดไปแล้ว เชาคานน์ ให้ความสนใจของเขาไป ที่การรุกรานขยายอาณาจักรใหม่ Kitana & Mileena: Part 2 (2011)
Hail the conquering heroes.สดุดีแด่ วีรบุรุษของเรา Hopeless (2012)
The 300 Nursery Rhymes wakes up our inner goodness, conquering the evilness in our hearts.เพลงกล่อมเด็กสามร้อยบท ช่วยปลุกความดีงามในจิตใจ ให้เอาชนะความชั่วร้ายในจิตใจ Journey to the West (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conqueringThere's no sense acting all triumphant like a conquering hero over such a minor thing.
conqueringThus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.

CMU English Pronouncing Dictionary
CONQUERING    K AA1 NG K ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conquering    (v) (k o1 ng k @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
降魔[ごうま, gouma] (n) conquering the devil [Add to Longdo]
征韓論[せいかんろん, seikanron] (n) policy of conquering Korea by military force [Add to Longdo]
席巻(P);席捲[せっけん, sekken] (n,vs) sweeping conquest; sweeping over; conquering; invading; (P) [Add to Longdo]
超克[ちょうこく, choukoku] (n,vs) overcoming; conquering; surmounting; getting over [Add to Longdo]
入城[にゅうじょう, nyuujou] (n,vs) entry into a castle (by a conquering force) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conquer \Con"quer\ (k[o^][ng]"k[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Conquered}; p. pr. & vb. n. {Conquering}.] [OF. conquerre,
   F. conqu['e]rir, fr. L. conquirere, -quisitum, to seek or
   search for, to bring together, LL., to conquer; con- +
   quaerere to seek. See {Quest}.]
   1. To gain or acquire by force; to take possession of by
    violent means; to gain dominion over; to subdue by
    physical means; to reduce; to overcome by force of arms;
    to cause to yield; to vanquish. "If thou conquer Rome."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If we be conquer'd, let men conquer us. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We conquered France, but felt our captive's charms.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To subdue or overcome by mental or moral power; to
    surmount; as, to conquer difficulties, temptation, etc.
    [1913 Webster]
 
       By winning words to conquer hearts,
       And make persuasion do the work of fear. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain or obtain, overcoming obstacles in the way; to
    win; as, to conquer freedom; to conquer a peace.
 
   Syn: To subdue; vanquish; overcome; overpower; overthrow;
     defeat; rout; discomfit; subjugate; reduce; humble;
     crush; surmount; subject; master.
 
   Usage: {To Conquer}, {Vanquish}, {Subdue}, {Subjugate},
      {Overcome}. These words agree in the general idea
      expressed by overcome, -- that of bringing under one's
      power by the exertion of force. Conquer is wider and
      more general than vanquish, denoting usually a
      succession of conflicts. Vanquish is more individual,
      and refers usually to a single conflict. Thus,
      Alexander conquered Asia in a succession of battles,
      and vanquished Darius in one decisive engagement.
      Subdue implies a more gradual and continual pressure,
      but a surer and more final subjection. We speak of a
      nation as subdued when its spirit is at last broken,
      so that no further resistance is offered. Subjugate is
      to bring completely under the yoke of bondage. The
      ancient Gauls were never finally subdued by the Romans
      until they were completely subjugated. These words,
      when used figuratively, have correspondent meanings.
      We conquer our prejudices or aversions by a succesion
      of conflicts; but we sometimes vanquish our reluctance
      to duty by one decided effort: we endeavor to subdue
      our evil propensities by watchful and persevering
      exertions. Subjugate is more commonly taken in its
      primary meaning, and when used figuratively has
      generally a bad sense; as, his reason was completely
      subjugated to the sway of his passions.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 conquering \conquering\ adj. prenom.
   pr. p. of {conquer}. [Narrower terms: {undefeated (vs.
   defeated)}] WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 conquering \conquering\ n.
   the act of conquering.
 
   Syn: conquest, enslavement, subjection, subjugation.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conquering
   n 1: the act of conquering [syn: {conquest}, {conquering},
      {subjection}, {subjugation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top