Search result for

connector

(58 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -connector-, *connector*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี <คำแปล>หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
female connectorปลั๊กตัวเมียหมายถึง ปลั๊กไฟฟ้าแบบหนึ่งที่เป็นตัวรองรับ (มีแต่รูที่จะรับ การเสียบจากปลั๊กตัวผู้อีกทีหนึ่ง)
male connectorตัวเสียบตัวผู้หมายถึง สายไฟด้านหัวที่มีลักษณะเป็นตัวผู้ ใช้เสียบลงในช่องเสียบหรือปลั๊กไฟตัวเมีย เมื่อการเสียบเรียบร้อย ไฟก็จะเดินผ่านได้
rca connectorสายต่ออาร์ซีเอหมายถึง สายไฟที่ต่อเชื่อมหูฟังหรือลำโพงกับเครื่องเสียง ใช้กับคอมพิวเตอร์เฉพาะในส่วนที่จะเกี่ยวกับระบบเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
connector(n) ตัวเชื่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
connector๑. สัญลักษณ์เชื่อมต่อ [ใช้ในการเขียนผังงาน]๒. ตัวเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connectorส่วนโยง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Connectors, Majorส่วนโยงหลัก [การแพทย์]
Connectors, Minorส่วนโยงรวม [การแพทย์]
Connectors, Powerตัวต่อไฟ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Connector attachment confirmed.ยืนยันการเชื่อมต่อตัวเชื่อม Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
My cheek patches are finally in. All I need now is my connector area.ตรงแก้มผมเริ่มขึ้นแล้ว ที่ผมอยากได้คือรอบๆเลย Errand Boy (2010)
I.D.E connector.หัวต่อ IDE No Quarter (2012)
- How'd you do? - Bags, tubes, clamps, connectors.เข็มต่อ Indifference (2013)
Your job is connector, which means that you'll be dialing the phone over 500 times a day trying to connect me with wealthy business owners.งานของคุณคือการเชื่อมต่อ ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับการ โทรโทรศัพท์กว่า 500 ครั้งต่อวัน พยายามเชื่อมต่อฉันกับเจ้าของ ธุรกิจที่ร่ำรวย The Wolf of Wall Street (2013)
Main spherical connector is offline.ตัวเชื่อมต่อหลักออฟไลน์ Project Reborn (2016)
These connectors were cut away from brackets on the wall to remove the smoke detectors.เครื่องพวกนี้ถูกแงะออกจากผนังเพื่อเอาตัวดักจับควันออก Page Turner (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องขัดขวาง[n. exp.] (khreūang khatkhwāng) EN: obstacle ; resistance ; disconnector   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONNECTOR    K AH0 N EH1 K T ER0
CONNECTORS    K AH0 N EH1 K T ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussfeld {n}connector panel [Add to Longdo]
Anschlussleiste {f}connector block [Add to Longdo]
Anschlussstecker {m}connector socket; coupler connector [Add to Longdo]
Gerätestecker {m}connector plug [Add to Longdo]
Huckepacksteckverbinder {m}connector piggyback [Add to Longdo]
Masseverbinder {m}connector ground [Add to Longdo]
Stecker {m} | ausgegossener Stecker | Bestandteil des Steckersconnector | potted connector | connector integrate part [Add to Longdo]
Steckeraufnahme {f}connector holder [Add to Longdo]
Steckerhalterung {f}connector fastener [Add to Longdo]
Steckverbinder-Abschirmung {f}connector shield [Add to Longdo]
Steckverbinderaufnahme {f}connector jig [Add to Longdo]
Steckverbinder-Ausführung {f}connector variant [Add to Longdo]
Steckverbinder-Bauart {f}connector type [Add to Longdo]
Steckverbinder-Bauform {f}connector style [Add to Longdo]
Steckverbinder-Einsatz {m}connector insert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オスコネクタ[, osukonekuta] (n) {comp} male connector [Add to Longdo]
カードエッジコネクタ[, ka-doejjikonekuta] (n) {comp} edge connector [Add to Longdo]
グリルコネクタ[, gurirukonekuta] (n) {comp} grill-mounted connector; grill-mounting connector [Add to Longdo]
ケーブルコネクタ[, ke-burukonekuta] (n) {comp} cable connector [Add to Longdo]
コネクター;コネクタ[, konekuta-; konekuta] (n) {comp} connector [Add to Longdo]
コネクタポイント[, konekutapointo] (n) {comp} connector point [Add to Longdo]
シリアルコネクタ[, shiriarukonekuta] (n) {comp} serial connector [Add to Longdo]
パラレルコネクタ[, pararerukonekuta] (n) {comp} parallel connector [Add to Longdo]
ビーエヌシーコネクタ[, bi-enushi-konekuta] (n) {comp} BNC connector [Add to Longdo]
ピンコネクタ[, pinkonekuta] (n) {comp} pin connector [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连接器[lián jiē qì, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ, / ] connector [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクタ[こねくた, konekuta] connector [Add to Longdo]
パラレルコネクタ[ぱられるこねくた, pararerukonekuta] parallel connector [Add to Longdo]
ファイル結合子[ファイルけつごうし, fairu ketsugoushi] file connector [Add to Longdo]
ファセット連結記号[ファセットれんけつきごう, fasetto renketsukigou] intra-facet connector [Add to Longdo]
フィーチャコネクタ[ふぃーちゃこねくた, fi-chakonekuta] feature connector [Add to Longdo]
プラグ[ぷらぐ, puragu] connector plug [Add to Longdo]
プリンタコネクタ[ぷりんたこねくた, purintakonekuta] printer connector [Add to Longdo]
メスコネクタ[めすこねくた, mesukonekuta] female connector [Add to Longdo]
リングターミナル[りんぐたーみなる, ringuta-minaru] ring terminal (connector) [Add to Longdo]
レセプタクル[れせぷたくる, reseputakuru] connector receptacle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Connector \Con*nect"or\, n.
   One who, or that which, connects; as:
   (a) A flexible tube for connecting the ends of glass tubes in
     pneumatic experiments.
   (b) A device for holding two parts of an electrical conductor
     in contact.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 connector
   n 1: an instrumentality that connects; "he soldered the
      connection"; "he didn't have the right connector between
      the amplifier and the speakers" [syn: {connection},
      {connexion}, {connector}, {connecter}, {connective}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top