Search result for

congenital

(40 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -congenital-, *congenital*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congenital[ADJ] ที่มีมาแต่กำเนิด, Syn. inborn, innate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congenital(คันเจน'นิเทิล) adj. แต่กำเนิด,มีมาแต่กำเนิด., See also: congenitalness n. ดูcongenital, Syn. connate,natal,innate ###A. acquired

English-Thai: Nontri Dictionary
congenital(adj) ตั้งแต่เกิด,แต่กำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
congenital goiter; goitre, congenitalโรคคอพอกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congenital goitre; goiter, congenitalโรคคอพอกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congenital hereditory diseaseโรคกรรมพันธุ์แต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congenital immunityภูมิคุ้มกันแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congenital malformationรูปวิปริตแต่กำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congenitalเป็นมาตั้งแต่กำเนิด,แต่กำเนิด,แบบที่เป็นมาแต่กำเนิด,เป็นมาแต่กำเนิด,เป็นแต่กำเนิด,ก่อนเกิด [การแพทย์]
Congenital Disordersโรคที่เป็นมาแต่กำเนิด,ความพิการตั้งแต่กำเนิด [การแพทย์]
Congenital Formชนิดที่เป็นโดยกำเนิด [การแพทย์]
Congenital hypothyroidismภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
congenital disease (n ) โรคแต่กำเนิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's got a congenital heart defect... and gastroschisis- a tear in his abdomen.หัวใจของเขาบกพร่องตั้งแต่กำเนิด... และผนังหน้าท้องพิการแต่กำเนิด ผนังท้องของเขาฉีกขาด Pilot (2008)
Is it congenital? Did your mother drop you on your head when you were a baby?นี่มันเป็นโรคทางทางพันธุกรรมครอบครัวนายสินะั กรรมพันธุ์โง่ๆของนาย 4 Days Out (2009)
- Any congenital problems?ไม่มีรายงาน Good Mourning (2009)
Or it could be one feature of a syndrome of congenital anomalies.หรือมันอาจะเป็นโรค ที่เกิดจากความผิดปกติ ของพันธุกรรม A Night at the Bones Museum (2009)
Antley-Bixler syndrome- a recessive congenital disorder characterized by malformations of the skeleton and the skull.อาการของโรค Antley-Bixler ลักษณะด้อยทางพันธุกรรม ที่ผิดปกติทำให้เกิดลักษณะพิเศษ ในการก่อตัวของโครงกระดูก และหัวกะโหลก A Night at the Bones Museum (2009)
"Convict displays signs of congenital analgesia,มีสัญญาณพิสูจน์ว่ามี ภาวะไร้ความเจ็บปวดมาแต่กำเนิด Game Ogre (2012)
Congenital analgesia.ความเจ็บปวดแต่กำเนิด Game Ogre (2012)
Unless it's congenital, something that caused the amputation in utero?เว้นแต่จะเป็นตั้งแต่เกิด บางอย่างที่ทำให้ขาด้วนตั้งแต่อยู่ในครรภ์ God Complex (2012)
A congenital aberration?เป็นมาแต่กำเนิดหรือเปล่า The Ghost in the Machine (2012)
It was totally twisted, but it turned out that he just used this woman with sacral agenesis, which is this congenital... okay, can you just stop talking, please?มันโคตรจะพิลึก เเต่กลายเป็นว่าเขาใช้เเต่ผู้หญิงคนเดิม ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความศักดิสิทธิ์หรือ เป็นตั้งเเต่กำเนิด มันเเบบ... เอ่อ... Now You See Me, Now You Don't (2013)
Go. Togavirus causes congenital rubella, whatever that is.โทเกฟไวรัส สาเหตุมาจากโรคหัดเยอรมันตั้งแต่กำเนิด อะไรก็ตาม นั้นแหละ For Whom the Bell Tolls (2013)
A congenital brain disorder.- เป็นมาตั้งแต่กำเนิด The Space Between Us (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคประจำตัว[N] congenital disease, Thai definition: โรคที่มีติดตัวอยู่เป็นประจำ รักษาไม่หายขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมพันธุ์[adj.] (kammaphan) EN: inherited ; congenital   
โรคกรรมพันธุ์[n.] (rōk kammaphan) EN: hereditary disease ; congenital disorder   FR: maladie héréditaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONGENITAL    K AH0 N JH EH1 N AH0 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
congenital    (j) (k @1 n jh e1 n i t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geburtsfehler {m}congenital defect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
生来[せいらい;しょうらい, seirai ; shourai] (n-adv,n-t) naturally; by nature (birth); congenitally [Add to Longdo]
先天性股関節脱臼[せんてんせいこかんせつだっきゅう, sentenseikokansetsudakkyuu] (n) congenital hip dislocation [Add to Longdo]
先天性胆管閉鎖症[せんてんせいたんがんへいさしょう, sentenseitanganheisashou] (n) congenital bile duct atresia [Add to Longdo]
先天的[せんてんてき, sententeki] (adj-na,n) a priori; inborn; innate; inherent; congenital; hereditary; (P) [Add to Longdo]
先天梅毒[せんてんばいどく, sentenbaidoku] (n) congenital syphilis [Add to Longdo]
胎毒[たいどく, taidoku] (n) congenital eczema [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Congenital \Con*gen"i*tal\ (k[o^]n*j[e^]n"[i^]*tal), a. [From
   {Congenite}.]
   Existing at, or dating from, birth; pertaining to one from
   birth; born with one; connate; constitutional; natural; as, a
   congenital deformity; a congenital liar. See {Connate} and
   {native}.
 
   Syn: connate; native; inborn; inherited; hereditary. [1913
     Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Native \Na"tive\ (n[=a]"t[i^]v), a. [F. natif, L. nativus, fr.
   nasci, p. p. natus. See {Nation}, and cf. {Na["i]ve}, {Neif}
   a serf.]
   1. Arising by birth; having an origin; born. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Anaximander's opinion is, that the gods are native,
       rising and vanishing again in long periods of times.
                          --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to one's birth; natal; belonging to the
    place or the circumstances in which one is born; --
    opposed to {foreign}; as, native land, language, color,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Born in the region in which one lives; as, a native
    inhabitant, race; grown or originating in the region where
    used or sold; not foreign or {imported}; as, native
    oysters, or strawberries. In the latter sense, synonymous
    with {domestic}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. Original; constituting the original substance of anything;
    as, native dust. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Conferred by birth; derived from origin; born with one;
    inherent; inborn; not acquired; as, native genius,
    cheerfulness, wit, simplicity, rights, intelligence, etc.
    Having the same meaning as {congenital}, but typically
    used for positive qualities, whereas {congenital} may be
    used for negative qualities. See also {congenital}
    [1913 Webster +PJC]
 
       Courage is native to you.       --Jowett
                          (Thucyd.).
    [1913 Webster]
 
   6. Naturally related; cognate; connected (with). [R.]
    [1913 Webster]
 
       the head is not more native to the heart, . . .
       Than is the throne of Denmark to thy father. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Min.)
    (a) Found in nature uncombined with other elements; as,
      native silver, copper, gold.
    (b) Found in nature; not artificial; as native sodium
      chloride.
      [1913 Webster]
 
   {Native American party}. See under {American}, a.
 
   {Native bear} (Zool.), the koala.
 
   {Native bread} (Bot.), a large underground fungus, of
    Australia ({Mylitta australis}), somewhat resembling a
    truffle, but much larger.
 
   {Native devil}. (Zool.) Same as {Tasmanian devil}, under
    {Devil}.
 
   {Native hen} (Zool.), an Australian rail ({Tribonyx
    Mortierii}).
 
   {Native pheasant}. (Zool.) See {Leipoa}.
 
   {Native rabbit} (Zool.), an Australian marsupial ({Perameles
    lagotis}) resembling a rabbit in size and form.
 
   {Native sloth} (Zool.), the koala.
 
   {Native thrush} (Zool.), an Australian singing bird
    ({Pachycephala olivacea}); -- called also {thickhead}.
 
   {Native turkey} (Zool.), the Australian bustard ({Choriotis
    australis}); -- called also {bebilya}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Natural; natal; original; congenital.
 
   Usage: {Native}, {Natural}, {Natal}. natural refers to the
      nature of a thing, or that which springs therefrom;
      native, to one's birth or origin; as, a native
      country, language, etc.; natal, to the circumstances
      of one's birth; as, a natal day, or star. Native
      talent is that which is inborn; natural talent is that
      which springs from the structure of the mind. Native
      eloquence is the result of strong innate emotion;
      natural eloquence is opposed to that which is studied
      or artificial.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 congenital
   adj 1: present at birth but not necessarily hereditary; acquired
       during fetal development [syn: {congenital}, {inborn},
       {innate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top