Search result for

confiné

(62 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confiné-, *confiné*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confine[N] ขอบเขต, Syn. border, limit
confine[VT] จำกัด
confine to[PHRV] จำกัด, See also: ควบคุม
confinement[N] การจำกัด, Syn. restriction, limitation
confine within[PHRV] จำกัดให้อยู่ภายใน, See also: คุมให้อยู่ใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confine(คันไฟน์') {confined,confining,confines} vt. ขีดขั้น,จำกัด,ตีวง,เก็บตัว,กักตัว n. ขอบเขต,การจำกัด,การเก็บตัว,คุก,สถานกักกัน., See also: confinable adj. ดูconfine confineable adj. ดูconfine, Syn. intern,imprision
confined(คันไฟนดฺ') adj. จำกัด,ซึ่งถูกเก็บอยู่ใน,กำลังคลอด, See also: confinedness n. ดูconfined
confinement(คันไฟน์'เมินทฺ) n. การจำกัด,การเก็บกัก,ภาวะที่ถูกเก็บกัก,การคลอดบุตร,การจำคุก,การกักกัน, Syn. incarceration

English-Thai: Nontri Dictionary
confine(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจำกัด,คุก,สถานกักกัน
confine(vt) กักขัง,จำกัดที่,ตีวง
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confined aquifer; artesian aquiferชั้นน้ำมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
confined compressive strengthกำลังอัดภายใต้แรงดันปิดล้อม, กำลังอัดในความดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
confined ground water; artesian waterน้ำบาดาลมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
confinementช่วงการคลอดบุตร, การเก็บตัว (เพราะป่วยหรือคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confinementการกักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confinement in lienการกักขังแทนค่าปรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confinement orderอันดับการคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
confined aquiferconfined aquifer, ชั้นน้ำมีแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Confined, Moreจำกัดขอบเขตดีกว่า [การแพทย์]
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู containment ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Confinementกำหนดคลอด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
confined to (phrase ) ถูกบังคับให้..., ถูกจำกัดให้...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บตัว[V] introvert, See also: confine, be withdrawn, be shut in, isolate, Syn. เก็บเนื้อเก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: อาการโรคจิตเภทในช่วงกำเริบจะเป็นกลุ่มอาการด้านบวก เช่น ประสาทหลอน หลงผิด และในระยะหลังผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ พูดน้อย เก็บตัว, Thai definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
ขัง[V] imprison, See also: confine, shut in, Syn. กักขัง, จองจำ, หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, กักบริเวณ, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจขังผู้ต้องสงสัยในคุกไว้ชั่วคราว, Thai definition: กักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล
พันธนาการ[V] confine, See also: imprison, Syn. ผูก, ผูกมัด, จองจำ, ขัง, Example: เขารู้สึกตัวขึ้นมาในสภาพที่ถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือ, Thai definition: กักขังหรือจองจำไว้ให้หมดอิสรภาพ
พันธนาการ[N] bondage, See also: confinement, imprisonment, Syn. การจองจำ, การผูกมัด, Example: เขาเห็นว่าภาวนาวิธีช่วยให้มนุษย์ปลอดพ้นจากพันธนาการทางโลก
กักกัน[V] detain, See also: confine, Example: แม่กักกันลูกไม่ให้หนีออกไปทำความผิดนอกบ้านอีก
ขอบเขต[N] limit, See also: confine, scope, margin, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, เงื่อนไข, Example: การเล่นกีฬาต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้
กัก[V] confine, See also: restrict, restrain, Syn. กักกัน, Ant. ปล่อย, Example: ครูกักนักเรียนที่ทำผิดระเบียบให้อยู่ต่อหลังเลิกเรียน, Thai definition: ไม่ให้ล่วงพ้นเขตที่กำหนดไว้
กักบริเวณ[V] confine within an area, See also: imprison, Ant. ปล่อย, Example: ฉันถูกแม่กักบริเวณเพราะหนีเที่ยวกลางคืน, Thai definition: บังคับให้อยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain   
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain   FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd   FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
กัก[v.] (kak) EN: shut up ; confine ; hold back ; detain   FR: détenir ; enfermer ; renfermer ; retenir ; confiner
กักด่วน[v.] (kak dūan) EN: quarantine ; confine for inspection   FR: mettre en quarantaine
กักกัน[v.] (kakkan) EN: confine ; restrict ; detain   FR: interner ; détenir
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody   FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
การกัก[n.] (kān kak) EN: confinement   
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up   FR: enfermer ; incarcérer ; confiner

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFINE    K AH0 N F AY1 N
CONFINED    K AH0 N F AY1 N D
CONFINES    K AA1 N F AY2 N Z
CONFINES    K AH0 N F AY1 N Z
CONFINEMENT    K AH0 N F AY1 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confine    (v) (k @1 n f ai1 n)
confined    (v) (k @1 n f ai1 n d)
confines    (n) (k o1 n f ai n z)
confines    (v) (k @1 n f ai1 n z)
confinement    (n) (k @1 n f ai1 n m @ n t)
confinements    (n) (k @1 n f ai1 n m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
一軸圧縮強さ[いちじくあっしゅくつよさ, ichijikuasshukutsuyosa] (n) unconfined compression strength [Add to Longdo]
一軸圧縮試験[いちじくあっしゅくしけん, ichijikuasshukushiken] (n) unconfined compression test [Add to Longdo]
引き篭もる;引き籠もる;引き籠る;引籠る(io);引きこもる;引き篭る[ひきこもる, hikikomoru] (v5r,vi) to stay indoors; to be confined indoors [Add to Longdo]
臥床[がしょう, gashou] (n,vs) confined to bed [Add to Longdo]
監禁[かんきん, kankin] (n,vs,adj-no) confinement; (P) [Add to Longdo]
[みや, miya] (n) (1) palace; (2) (See 五音) tonic (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (3) (abbr) (See 宮刑) ancient Chinese punishment (castration for men, or confinement for women); (n,n-suf) (4) (See 十二宮) zodiacal sign [Add to Longdo]
宮刑[きゅうけい, kyuukei] (n) (arch) (See 五刑) ancient Chinese punishment (castration for men, confinement for women) [Add to Longdo]
強制収容[きょうせいしゅうよう, kyouseishuuyou] (n,vs) (enforced) confinement; internment; detention by legal force [Add to Longdo]
狭い[せまい, semai] (adj-i) narrow; confined; small; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top