Search result for

coned

(901 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coned-, *coned*, con, cone
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา coned มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *coned*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
conerstone (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) หิน
sweetheart contract[สวีทฮ็าร์ต คอนแทร์คท์] (phrase ) หากแปลกันตรงๆ คือ "สัญญารัก" ในเนื้อหาชองสิทธิการจ้างงาน สามารถอธิบายว่าป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับเจ้าพนักงานสหภาพแรงงานที่ซึ่งอำนวยผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบนค่าใช้จ่ายของพนักงาน In the context of employment rights, a sweetheart contract can describe a deal between an employer and trade union officials which benefits them both at the expense of employees.

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
braxton hick contraction (n ) การเจ็บเตือนก่อนคลอด (เจ็บท้องก่อนปวดท้องคลอดจริงๆ)
Contra-indicationสิ่งขัดแย้ง, ข้อบ่งห้าม(ใช้)
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (n ) Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป
second opinion (n ) ปรึกษากับแพทย์อื่น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cocerned[To all concerned] (n modal verb ) To all concerned

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
contextuallythe parts of a discourse that surround a word or passage and can throw light on its meaning the interrelated conditions in which something exists or occurs : environment, setting

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
subcontinent (n ) อนุทวีป

English-Thai: Longdo Dictionary
convenient(adj) สะดวก
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
Table of Contents(n) สารบัญ
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
conveyor(n) เครื่องสำหรับนำวัตถุไปยังที่อื่น เช่น สายพาน
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
contentment(n) สันโดษ (ความหมายทางศาสนาพุทธ)
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
con artist(n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู
contribution(n) ผลงาน
configure(vt) ออกแบบ, ปรับแต่ง, สร้าง, S. design, arrange, set up
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง
conspiratorial(adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, R. conspiracy
keratoconus(n) โรคกระจกตาโป่ง
reconnaissance plane(n phrase ) เครื่องบินลาดตระเวน
conduciveness(n ) การช่วย, การเพิ่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
con[N] การโกหก, See also: การหลองลวง, กลลวง, Syn. cheat, swindle
con[VT] หลอกลวง, See also: หลอก, ตบตา, Syn. deceive, cheat, swindle
con[N] ข้อโต้แย้ง
con[N] นักโทษ (คำสแลง), Syn. prisoner
con[VT] ศึกษา, See also: เรียนรู้
con[VT] บังคับเรือ, See also: นำเรือ
cone[N] กรวย
conk[N] การตีหัว (คำสแลง)
conk[N] จมูก (คำสแลง)
conk[VT] ตีหัว (คำสแลง)
conk[SL] จมูก
cony[N] กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป), Syn. coney
cony[N] หนังกระต่าย
icon[N] ผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง, Syn. symbol
icon[N] รูปบูชา, See also: ภาพบูชา, Syn. image
icon[N] รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์, Syn. symbol
bacon[N] ส่วนเนื้อด้านหลังและข้างของหมูที่ใส่เกลือรมควัน, See also: เนื้อซี่โครงหมูเค็ม
condo[N] คอนโด, See also: คอนโดมิเนียม, Syn. condominium
coney[N] กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป), Syn. cony
conga[N] เต้นคองกา, See also: การเต้นประเภทหนึ่งของละตินอเมริกา
conic[ADJ] ที่เป็นรูปทรงกรวย
recon[N] การทำจารกรรม
scone[N] ขนมปังสโคน (รสหวานเล็กน้อย), See also: ขนมเค้กสโคน, Syn. biscuit, bread roll, roll
beacon[N] ไฟเตือนภัย, See also: ไฟสัญญาณ, Syn. flare
beacon[N] ไฟนำทางในการเดินเรือ
concur[VI] กระทำร่วมกัน, Syn. act together
concur[VI] เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, Syn. coincide, happen together
concur[VI] เห็นด้วย, Syn. accord, be in harmony
condom[N] ถุงยาง
confab[N] การคุย, Syn. chat, confabulation
confer[VI] พบปะพูดคุย, See also: สนทนาหารือกัน, Syn. cunsult, talk, discuss
conger[N] ปลาไหลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
conoid[ADJ] ที่เป็นรูปกรวย, Syn. conoidal
conoid[N] สิ่งที่มีรูปร่างเป็นรูปกรวย, Syn. conoidal
consul[N] กงสุล, See also: เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแลผลประโยชน์ทางการค้าและประชาชนของตนในต่างประเทศ
contra[PRF] ตรงข้าม
contra[PRF] ต้าน
convex[VT] ทำให้นูน
convex[ADJ] นูน, Syn. bulging, Ant. concave
convex[VI] นูนออกมา
convey[VT] ขนส่ง, See also: นำมา, บรรทุก, Syn. bring, take
convey[VT] ถ่ายทอด, See also: ถ่ายเท, Syn. conduct, transmit
convey[VT] สื่อไปถึง, See also: สื่อสาร, Syn. communicate
convey[VT] แสดงถึง, See also: หมายถึง, สื่อความหมายว่า, Syn. carry, express
convoy[VT] คุ้มกันการเดินทาง, Syn. escort
convoy[N] ยานพาหนะที่เดินทางไปด้วยกัน, Syn. accompany
convoy[N] ยานพาหนะหรือเรือคุ้มกันการเดินทาง, Syn. escort, guard
falcon[N] นกเหยี่ยว, Syn. eagle, hawk
sconce[N] เชิงเทียนที่วางอยู่บนกำแพงหรือกระจกอื่น ๆ, See also: เชิงเทียนติดผนัง, Syn. candle stick
sconce[N] ป้อมเล็กๆ, See also: ป้อมปราการเล็ก, ที่หลบภัย, Syn. bulwark

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี
aconcagua(อาคองคา' กัว) ชื่อภูเขาในอาเยนตินา
aconite(แอค' โคไนทฺ) n. พืชหัวนก . -aconitic adj. (aconitum)
aconuresisการปัสสาวะที่ไม่ได้ตั้งใจ
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
air conditinerเครื่องปรับอากาศ
air conditioningการปรับอากาศ,ระบบการปรับอากาศ. -air-conditioning adj.
air-condition(แอร์ คอนดิช' เชิน) vt. ปรับอากาศ,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
anaconda(แอนนะคอน' ดะ) n. งูขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในอเมริกาใต้, งูเหลือมหรืองูหลามขนาดใหญ่
ancon(แอง' คอน) n., (pl. -es) ข้อศอก, ข้อศอกค้ำมุมึก -anconal, anconeal, anconoid adj.
anno urbis conditae(อาน' โน อัวบิส คอน' ดิทิ) นับตั้งแต่วันสร้างเมือง (กรุงโรม A. U. C.)
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
archidiaconal(อาร์คิไดแอก'โคนัล) adj. เกี่ยวกับ archdeacon
ariticles of confederatioรัฐธรรมนูญของ 13 อาณานิคมของอเมริกาในปี 1781
au contraire(โอคอนแทร') fr. ตรงกันข้าม
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
bacon(เบ'เคิน) n. ชิ้นเนื้อด้านหลังและข้างของสุกรที่ทำให้เค็ม,หมูเค็ม,เนื้อหมูอบ
balcony(แบล'คะนี) n. ระเบียง,มุข, See also: balconied adj. มีระเบียง,มีมุข
beacon(บี'เคิน) n. กระโจมไฟ,สัญญาณไฟ,ดวงประทีป,เครื่องเตือน,กองไฟสัญญาณ vt. เตือน,เป็นสัญญาณให้,นำทาง,เป็นสัญญาณไฟให้, Syn. warning
billisecondใช้ตัวย่อว่า BS เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานหรือการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์
birth controln. การคุมกำเนิด, See also: birth-control adj.
birth-control pilln. ยาเม็ดคุมกำเนิด
bits per secondบิตต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า BPS เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มว่า มีความเร็วกี่บิตต่อวินาที
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี <คำแปล>หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
boa constrictorn. งูเหลือม
catholiconn. ยาแก้สารพัดโรค
characters per secondจำนวนอักขระต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า CPS แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น (เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะพิมพ์ที่ละหน้า) ดู printer ประกอบ
coconsciousnessn. จิตร่วมสำนึก
coconspiratorn. ผู้สมคิด,ผู้สมคบ
coconutn. ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว.
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
con dolore(คอน ดะโล'เร) n. ด้วยความเสียใจ
con gamen. การโกงโดยทำให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence game
con mann. คนโกงที่ให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence man
conation(โคเน' เชิน) n. ภาวะจิต, See also: conative adj.
conatus(โคเน'ทัส) n. ความพยายาม,ความเพียร -pl. conatus
conbrio(คอนบรี'โอ) ด้วยความแรง,ยิ้มแย้มสนุกสนาน
concatenate(คอนแคท 'ทะเนท) vt,เชื่อมเข้าด้วยกัน ต่อกันหมายถึง การเชื่อมโยงสายอักขระ (string) สองสายเข้าเป็นสายเดียวกัน เช่น เชื่อม "ABC" และ "DEF" เป็น "ABCDEF" เป็นต้น เราอาจนำมาใช้กับการนำแฟ้มข้อมูลมาต่อกันก็ได้
concave(คอนเคฟว') {concaved,concaving,concaves} adj. เว้า,เว้าเข้าข้างใน,โหว่. n. (คอน'เคฟว) ด้านเว้า. vt. ทำให้เว้า., See also: concaveness n. ดูconcave
concavity(คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน,ผิวหน้าเว้า,สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า,โพรง,ช่อง
concavo ###SW. concave (คอนเค'โว คอนเคฟว') adj. ซึ่งเว้าทั้งสองด้าน
conceal(คันซีล') {concealed,concealing,conceals} vt. ซ่อน,ปิดบัง,ปกปิด,บัง., See also: concealedly adv. ดูconceal concealedness n. ดูconceal concealer n. ดูconceal, Syn. hide,cover ###A. display
concealment(คันซีล'เมินทฺ) n. การซ่อน,การปิดบัง,ภาวะที่ถูกปิดบัง,วิธีการปิดบัง,สถานที่ซ่อน, Syn. hiding,hide-out
concede(คันซีด') {conceded,conceding,concedes} vt. ยอมรับ,ยินยอม,ยอมให้,ยอมตาย. vi. ยอมอ่อนข้อให้,ยอม, See also: conceder n. ดูconcede, Syn. yield,assent ###A. deny
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble
conceivable(คันซีฟ'วะเบิล) adj. พอที่จะคิดออก,พอจะนึกภาพออก,เป็นไปได้,นึกเห็นได้
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start,originate
concent(คันเซนทฺ') n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน, Syn. harmony

English-Thai: Nontri Dictionary
abscond(vi) หนี
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
bacon(n) เนื้อหมูอบ,เนื้อหมูเค็ม,หมูเบคอน
balcony(n) เฉลียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
beacon(vt) ให้สัญญาณ,เตือน,นำทาง,เป็นสัญญาณให้
BIRTH birth control(n) การคุมกำเนิด
coconut(n) ต้นมะพร้าว,ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว
con(adv) ตรงข้าม,แย้ง,ต่อต้าน,โต้แย้ง
con(n) ความตรงข้าม,การแย้ง,การโต้แย้ง,การต่อต้าน,ผู้คัดค้าน
concave(adj) เว้า,โหว่
concavity(n) ความเว้า,ส่วนโค้ง,ส่วนเว้า
conceal(vt) ซ่อน,ปิดบัง,บัง,ซ่อนเร้น,ปกปิด
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น
concede(vt) ยอมรับ,ยกให้,ยอมให้,ยอมตาม,ยินยอม
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี
conceivable(adj) พอจะคิดได้,เป็นไปได้
conceive(vi) คิด,เชื่อ,นึกฝัน,ตั้งครรภ์,มีท้อง
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
CONCENTRATION concentration camp(n) ค่ายกักกัน
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ,ความเอาใจใส่,ความจดจ่อ
concentric(adj) มีศูนย์กลางร่วมกัน
concept(n) มโนภาพ,ความคิด,มโนคติ
conception(n) ความคิดเห็น,การสร้างมโนภาพ,มโนคติ,การตั้งครรภ์
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น,เกี่ยวกับมโนภาพ,เกี่ยวกับความนึกคิด
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท
concern(vt) เกี่ยวข้อง,พัวพัน,ทำให้สนใจ,ทำให้เป็นห่วง,ทำให้เป็นกังวล
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ
concerning(pre) เกี่ยวกับ,ในเรื่อง,เกี่ยวข้อง
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
concert(vi,vt) เตรียมการ,ประสานงาน,ทำงานร่วมกัน
concerted(adj) รวมกัน,ร่วมกัน,พร้อมเพรียงกัน
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน
conch(n) หอยสังข์
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน,ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม
conciliator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ประนีประนอม
conciliatory(adj) ซึ่งประนีประนอมกัน,ซึ่งผูกไมตรี
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด
conclave(n) ที่ประชุมสงฆ์,หัองประชุม,การประชุมลับ
conclude(vi,vt) จบ,ลงมติ,ตัดสินใจ,ลงเอย,สิ้นสุด,ปลงใจ,ทำเสร็จ
conclusion(n) การจบ,การตัดสินใจ,ข้อยุติ
conclusive(adj) ขั้นสุดท้าย,เป็นข้อสรุป,ตอนจบ
concomitant(adj) คู่กัน,มาพร้อมกัน,ไปด้วยกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน
concomitant(n) สิ่งที่เกิดพร้อมกัน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
concord(n) การลงรอยกัน,ความปรองดองกัน,ข้อตกลง,สัญญา
concordance(n) ความสอดคล้อง,ความกลมกลืน,การตกลงกัน
concourse(n) การชุมนุม,การรวมกลุ่ม,ชุมนุมชน,ที่รวม
concrete(adj) เป็นรูปธรรม,มีรูป,มีตัวตน,เห็นประจักษ์
concrete(n) คอนกรีต,ปูนซีเมนต์แข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent tooth; secondary toothฟันแท้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximal concavityแอ่งเว้าด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximal contactสัมผัสประชิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
production controlการควบคุมการผลิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
product of conceptionผลจากการปฏิสนธิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
phialoconidiumโคนิเดียมเกิดจากไฟอะลายด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
possession, constructiveสิทธิครอบครองที่ครอบคลุมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
point of tangency; point of contactจุดสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proconceptive๑. -ช่วยให้มีลูก๒. ยาช่วยให้มีลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
professional misconductการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumonokoniosis; pneumoconiosis; pneumokoniosis; pneumonoconiosis๑. ภาวะฝุ่นจับปอด๒. โรคฝุ่นจับปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericarditis, constrictiveเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบรัดตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public service, concession ofสัมปทานบริการสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, contractedเชิงกรานแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
print contrast signal value; PCS valueค่าสัญญาณเปรียบต่างความเข้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parallel fold; concentric foldชั้นหินคดโค้งขนาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pterygoid fovea; fove of condyloid processแอ่งเทอริกอยด์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
phrenicectomy; phrenectomy; phreniconeurectomy; phrenicotomyการตัดประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phreniconeurectomy; phrenectomy; phrenicectomy; phrenicotomyการตัดประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximate consequenceผลสืบเนื่องใกล้ชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pupillary reflex; reflex, iris contractionรีเฟล็กซ์ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
price controlการควบคุมราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parliamentary controlการควบคุมโดยรัฐสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peace conferenceการประชุมสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parabolic coneกรวยเชิงพาราโบลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
place of confinementสถานที่กักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of contractสถานที่ทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pine forest; coniferous forestป่าสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
points; breaker points; contact pointsหน้าทองขาว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
postconditionเงื่อนไขหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
postconvulsive-หลังการชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PCS value; print contrast signal valueค่าสัญญาณเปรียบต่างความเข้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pathologic fracture; fracture, secondaryกระดูกหักเหตุโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenicotomy; phrenectomy; phrenicectomy; phreniconeurectomyการตัดประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
programmable interrupt controller (PIC)ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ (พีไอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plenary confession๑. การรับสารภาพตลอดข้อหา (ป. วิ. อาญา)๒. การยอมรับเต็มตามคำฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pinna; concha, earใบหู [มีความหมายเหมือนกับ auricle ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proper law of a contractกฎหมายที่พึงใช้บังคับแก่สัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phlyctenular conjunctivitisต้อข้าวสาร, เยื่อตาอักเสบมีตุ่มใสเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political economyเศรษฐศาสตร์การเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
population controlการควบคุมประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
projecting coneกรวยฉาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
precedent conditionเงื่อนไขบังคับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power consumptionกำลังที่ใช้ไป [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
picosecondพิโกวินาที [10-12 วินาที] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
picosecondพิโกวินาที [10-12 วินาที] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-contractสัญญาห้ามทำสัญญาซ้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
period of conceptionระยะเวลาตั้งครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PIC (programmable interrupt controller)พีไอซี (ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
premature confinement; premature deliveryการคลอดก่อนกำหนด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contentเนื้อหา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Congnitive Domainด้านพุทธิปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Iconสัญรูป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Serials control systemระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of contentสารบัญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Conservationการอนุรักษ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Data contentเนื้อหาข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Controlled languageภาษาควบคุม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Authority controlการควบคุมรายการหลักฐาน

เป็นการจัดการรายการหลักฐานประเภทต่างๆ ให้มีความสม่ำเสมอในการใช้คำ รายการหลักฐาน (authority file) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบรรณารักษ์ผู้ทำรายการ เพื่อให้เกิดความเป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลการใช้คำอย่างถูกต้อง รวมถึงรายการโยง (cross reference) ที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์หรือตามหลักฐานที่มีอยู่ในเวลานั้น รายการหลักฐานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการหรือการเปลี่ยนกฎการลงรายการ รายการหลักฐานที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์สารสนเทศ ได้แก่ รายการหลักฐานสำหรับชื่อ รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง และรายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด

รายการหลักฐานสำหรับชื่อ (Name authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อต่างๆ ทั้งชื่อบุคคลและชื่อนิติบุคคลที่กำหนดขึ้นจากการตรวจสอบรายการหลักและรายการเพิ่มในแหล่งข้อมูลรายการหลักฐานชื่อบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อ้างอิงได้ เช่น หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โอซีแอลซี กลุ่มความร่วมมือของบรรณารักษ์ทำรายการ เป็นต้น

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Name authority

รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง (Subject authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับหัวเรื่อง

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่องจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Subject authority

รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด (series authority file) ได้แก่ รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อชุด

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุดจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Series authority [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Data contentเนื้อหาข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Economics libraryห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Table of contentสารบัญ, สารบาญ
หน้าสารบัญ (table of contents)

การนำหัวข้อต่างๆ ในเนื้อเรื่อง มาจัดเรียงลำดับตั้งแต่หัวข้อแรก จนถึงหัวข้อสุดท้ายและกำกับด้วยเลขหน้าที่หัวข้อนั้นๆ ปรากฏอยู่ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาเนื้อเรื่อง ที่ต้องการอ่านในตัวเล่มได้รวดเร็วขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bibliographic controlการควบคุมทางบรรณานุกรม

การควบคุมทางบรรณานุกรม หมายถึง การเข้าถึงบันทึกความรู้ต่างๆ โดยการใช้บรรณานุกรม การควบคุมทางบรรณานุกรมช่วยให้ทราบว่ามีสิ่งพิมพ์หรือบันทึกความรู้ใดบ้างที่มีผู้บันทึกหรือจัดทำไว้ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า นำออกมาใช้ได้ การควบคุมทางบรรณานุกรมสามารถทำได้โดย การจัดทำบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป นามานุกรม เป็นต้น

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้มีรายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการควบคุมทางบรรณานุกรมที่ปารีส ค.ศ. 1950 ถึงความจำเป็นในการควบคุมทางบรรณานุกรม ว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติเพื่อบันทึกหลักฐานของสิ่งพิมพ์และวัสดุความรู้อื่นๆ ที่ผลิตภายในประเทศ หน้าที่หนึ่งในจำนวนหน้าที่หลายประการขององค์การศึกษาฯ ก็คือ การปรับปรุงงานด้านการศึกษา ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงงานห้องสมุด งานด้านบรรณานุกรมและการผลิตสิ่งพิมพ์

บทบาทขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการควบคุมบรรณานุกรมแห่งชาติ คือ

1. ร่วมกับหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ในการสำรวจงานด้านบรรณานุกรมและจัดพิมพ์ผลการสำรวจชื่อ Bibliographical Services : Their Present State and Posibilities of Improvement (ปี ค.ศ. 1953)

2. ชักชวนให้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การศึกษาฯ จัดทำบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ และร่วมมือในการให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมแก่กัน จึงได้เริ่มรณรงค์เพื่อความร่วมกันดังกล่าว ตั้งแต่ ค.ศ. 1946

3. จัดพิมพ์คู่มือการทำงานด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม เขียนโดย Knud Larsen ชื่อ National Bibliographical Services : Their Creation and Operation และตีพิมพ์บทความ เขียนโดย Knud Larsen ในวารสาร Unesco Bulletin for Libraries ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ค.ศ. 1961 กล่าวถึง หน้าที่ของศูนย์บรรณานุกรมแห่งชาติ ซึ่งมีความสำคัญในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางบรรณานุกรม

4. สำรวจและจัดพิมพ์ Guide to National Bibliographical Centeres (ปี ค.ศ. 1970)

5. การส่งเสริมการก่อตั้งระบบสารนิเทศแห่งชาติ (National Information System หรือ NATIS) วัตถุประสงค์ของระบบสารนิเทศแห่งชาติ คือ การสร้างโครงงานสำหรับกิจกรรมเพื่อที่จะประสานงานกันในงานสารนิเทศของประเทศต่างๆ ช่วยให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ มองเห็นแนวทางที่จะดำเนินงานนี้ร่วมกัน และมุ่งจะช่วยให้ประเทศที่มีพัฒนาการต่างกันได้ประโยชน์จากระบบสารนิเทศของโลกทั่วกัน และมีส่วนร่วมในการกระจายสารนิเทศสองทาง คือ เป็นผู้ให้สารนิเทศและเป็นผู้ที่รับสารนิเทศด้วย องค์การศึกษาฯ ได้กำหนดให้ประเทศต่างๆ จัดกิจกรรมต่างๆ โดยให้ความสนับสนุนเพื่อให้ความพยายามที่จะควบคุมบรรณานุกรมสากล (Universal Bibliographical Control หรือ UBC) โดยให้เข้าถึงข้อมูลทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ทุกชิ้นโดยที่มีการบันทึกหลักฐานทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ไว้ในแบบแผนที่เป็นสากล

บรรณานุกรม

สุนทรี หังสะสูต. การควบคุมทางบรรณานุกรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Concise dictionaryพจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Conference paperเอกสารการประชุมทางวิชาการ

เอกสารการประชุมทางวิชาการ คือ เอกสารหรือบทความที่นำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม โดยต้องส่งเอกสารหรือบทความ หรือสาระสังเขป (บทคัดย่อ) ของเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมล่วงหน้า ในช่วงที่ประกาศรับการเสนอบทความ (Call for papers) และงานต้องมีคุณภาพมากเพียงพอที่กรรมการพิจารณาบทความจะยอมรับให้ได้ตีพิมพ์และนำเสนอบทความในการประชุมครั้งนั้น

ตัวอย่างการประชุมทางวิชาการ เช่น IFLA Conference (International Federation of Library Associations and Institutions : สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด) ในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Congress of Southeast Asian Librarians การประชุมบรรณารักษ์เอเชียอาคเนย์
HTML Online Editor Sample

CONSAL : Congress of Southeast Asian Librarians

การประชุมสภาบรรณารักษ์เอชียอาคเนย์ หรือ การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อความร่วมมือในระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ในการพัฒนาห้องสมุดของแต่ละประเทศ

สมาชิก CONSAL คือ หอสมุดแห่งชาติ ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

การประชุมสภาบรรณรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดจัดทุก 3 ปี โดยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ โดยที่ผ่านมาครั้งล่าสุด เป็นการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย ในหัวข้อเรื่อง Preserving and Disseminating National Heritage และการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 16 ปี 2558 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอีกครั้ง ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม CONSAL แล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2521 และ 2536

ประวัติของการรวมกลุ่มสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการประชุมครั้งแรกในปี 2513 ที่ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดหัวข้อการประชุม วันเวลา และประเทศเจ้าภาพการประชุม CONSAL ทั้งหมดที่ผ่านมา รวม 15 ครั้ง ดังนี้

 1. New prospects for Southeast Asians Cooperation วันที่ 14-16 สิงหาคม 2513 ประเทศสิงคโปร์
 2. Education and Training for Librarianship วันที่ 10-14 ธันวาคม 2516 ประเทศฟิลิปปินส์
 3. Integrated Library and Documentation Services within the Framework or NATIS วันที่ 1-5 ธันวาคม 2518 ประเทศอินโดนีเซีย
 4. Regional Cooperation for the Development of National Information Services วันที่ 5-9 มิถุนายน 2521 ประเทศไทย
 5. Access to Information วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2524 ประเทศมาเลเซีย
 6. The Library in the Information Revolution วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2526 ประเทศสิงคโปร์
 7. Libraries for Countryside Development in Southeast Asia วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2530 ประเทศฟิลิปปินส์
 8. New Challenges in Library Services in the Developing World วันที่ 11-14 มิถุนายน 2533 ประเทศอินโดนีเซีย
 9. Future Dimensions and Library Development วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2536 ประเทศไทย
 10. Libraries in National Development วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2539 ประเทศมาเลเซีย
 11. Stepping into the New Millennium: Challenges for Library and Information Professionals วันที่ 26-28 เมษายน 2543 ประเทศสิงคโปร์
 12. Information Empowerment: Enhancing Knowledge Heritage วันที่ 20-23 ตุลาคม 2546 ประเทศบรูไน
 13. CONSAL at the Crossroads: Challenges for greater regional cooperation วันที่ 25-30 มีนาคม 2549 ประเทศฟิลิปปินส์
 14. Towards Dynamic Libraries and Information Services in Southeast Asian Countries วันที่ 20-23 เวียดนาม 2552 ประเทศเวียดนาม
 15. Preserving and Disseminating National Heritage วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ประเทศอินโดนีเชีย

สนใจกิจกรรมการประชุม CONSAL เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.consal.org

<b>con</b>sal

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Conservationการอนุรักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Content designationการระบุเนื้อหา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Content footnoteเชิงอรรถเสริมความ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Controlled languageภาษาควบคุม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Controlled vocabularyศัพท์ควบคุม, ศัพท์บังคับ
ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม (Controlled vocabulary) หมายถึง การกำหนดให้คำศัพท์คำหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมคำศัพท์หลายคำที่มีความหมายอย่างเดียวกัน เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐาน ลดความกำกวม เป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาหรือช่วยในการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ คำศัพท์บังคับคำเดียวสามารถเข้าถึงเอกสารได้จำนวนมาก แม้ว่าจะเอกสารนั้นจะเขียนด้วยศัพท์ภาษาที่แตกต่างกัน การใช้ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุมนี้ เป็นการใช้ภาษาดรรชนี (Indexing language) ซึ่งแตกต่างจากภาษาหรือคำที่ผู้เขียนกำหนดขึ้นเอง ซึ่งเรียกว่า ภาษาธรรมชาติ (Natural language) ซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นว่า มีคำเกิดขึ้นที่หลากหลาย ไม่เป็นแบบแผนเดียวกัน คำศัพท์บังคับ/ศัพท์ควบคุม ถูกใช้ในการกำหนดเป็นหัวเรื่อง ศัพท์สัมพันธ์ (อรรถาภิธาน) แทกโซโนมี ฯลฯ

ข้อดีของศัพท์บังคับ/ศัพท์ควบคุม

การกำหนดให้ใช้ศัพท์บังคับ/ศัพท์ควบคุม ในการเป็นตัวแทนเนื้อหาของสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานในการกำหนดคำที่เป็นตัวแทนของเนื้อหา เพื่อมิให้เนื้อหาเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์กระจัดกระจายไปตามคำศัพท์ที่มิได้เกิดจากการควบคุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หัวเรื่องภาษาอังกฤษของ Library of Congress Subject Headings จะมีการกำหนดคำที่ใช้แตกต่างกันระหว่างอเมริกาและอังกฤษ เช่น คำว่า color จะมีการกำหนดว่าให้ใช้คำว่า color ไม่ใช้ colour ซึ่งเมื่อสืบค้น ด้วยคำว่า color จะได้เนื้อหาที่มีการเขียนทั้งคำว่า color และ colour ได้อย่างครบถ้วน หรือคำว่า apartments จะถูกกำหนดให้ใช้ในการเป็นตัวแทนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่จะไม่ใช้คำว่า flats

ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุมช่วยแก้ปัญหาคำพ้องรูป ซึ่งเป็นศัพท์ที่เขียนเหมือนกันแต่มีการใช้ต่างกัน (Homographs) เช่น คำว่า pool ความหมายหนึ่ง หมายถึง บ่อน้ำ สระน้ำ อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง เกมชนิดหนึ่ง ดังนั้น ในการกำหนดศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม จะมีคำขยายเพื่อให้ชัดเจนว่าหมายถึงเรื่องนั้น เช่น Pool (Game) หรือคำว่า เงาะ ซึ่งหมายถึง ผลไม้ชนิดหนึ่ง หรือชนกลุ่มน้อยก็ได้ คำว่า เงาะ ในการเป็นคำศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม จึงหมายถึง ชื่อผลไม้ แต่ถ้าจะหมายถึง ชนกลุ่มน้อย จะมีการกำหนดให้ใช้เป็น เงาะ (กลุ่มชาติพันธุ์)

ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม ถูกนำมาใช้ในลักษณะที่เป็นหัวเรื่อง (Subject headings) หรือศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus) หัวเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ Library of Congress Subject Headings, Sear Subject Headings, Medical Subject Headings, Art & Architecture Thesaurus และ ERIC Thesaurus เป็นต้น

ตัวอย่าง Library of Congress Subject Headings ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำลักษณะของศัพท์สัมพันธ์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการกำหนดหัวเรื่องด้วย ทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ของคำศัพท์ได้ดีขึ้น แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชานั้นๆ

<b>Con</b>trolled Vocabulary

ในประเทศไทยมีการกำหนดศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุมใช้เป็นคู่มือหัวเรื่องสำหรับการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย เช่นเดียวกัน เช่น หัวเรื่องและวิธีการกำหนดหัวเรื่องสำหรับวัสดุสารนิเทศภาษาไทยของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และหัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย ซึ่งจัดทำโดย คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในภายหลังได้มีการปรับปรุงการกำหนดคำศัพท์บังคับนี้เป็นแบบศัพท์สัมพันธ์เช่นเดียวกับของ Library of Congress Subject Headings

การกำหนดศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม จะดำเนินการโดยนักวิชาชีพ เช่น บรรณารักษ์ และนักเอกสารสนเทศ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

บรรณานุกรม:

Library of Congress Classification Web. [Online] Available: http://classificationweb.net. Accessed: 2012-05-27.

ประดิษฐา ศิริพันธ์. “การใช้ศัพท์บังคับในการสืบค้นข้อสนเทศ”. หน้า 65-73 ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง Thesaurus Construction. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Content analysisการวิเคราะห์เนื้อหา , การวิเคราะห์เนื้อหา
Content analysis หมายถึง การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นวิธีการในทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาเนื้อหาของการสื่อสาร โดยการแยกแยะแจกแจงเนื้อหาหรือแนวคิดที่ปรากฏในตำรา หนังสือ เอกสาร ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ บทสนทนา หรือรูปภาพ วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ เนื้อหาเพื่อผลิตสื่อการสอน โดยผู้สอนมักมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเนื้อหาทำให้ทราบโครงสร้าง ลำดับของเนื้อหา และขอบเขตเนื้อหาอย่างละเอียด รวมทั้งทำให้ผู้สอนเห็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในแต่ละช่วงเวลาที่ทำการวิเคราะห์ด้วย และผลจากการแยกแยะแจกแจงเนื้อหาช่วยให้สามารถแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นหัวเรื่อง หัวเรื่องย่อยและหัวข้อย่อย สำหรับหน่วยในการวิเคราะห์ เพื่อใช้แสดงปริมาณของการวิเคราะห์ จึงมักวิเคราะห์ออกมาเป็น หัวเรื่อง หัวเรื่องย่อยหัวข้อย่อย รวมทั้งปริมาณ เช่น จำนวนแนวคิด จำนวนหน้า เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library of Congress Classification Systemระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal Bibliographical Controlการควบคุมทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Access controlการควบคุมการเข้าถึง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Classification, Library of Congressระบบการจัดหมู่รัฐสภาอเมริกัน, การวิเคราะห์หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ระบบการจัดหมู่รัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classficiation - LC) หรือเรียกสั้นๆ ว่า LC หรือระบบ LCC เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

ในระยะแรกก่อตั้งหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เมื่อปี ค.ศ. 1800 ระบบจัดหมู่หนังสือที่ใช้อยู่นั้น คิดขึ้นโดยจอห์น เบคเลย์ (John Beckley) โดยจัดหนังสือตามขนาดหน้ายก หนังสือขนาดเดียวกันจัดเรียงตามลำดับเลขทะเบียนของหนังสือ

ต่อมาในปี ค.ศ. 1812 เมื่อหนังสือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนเป็นวิธีการจัดหมู่หนังสือตามเนื้อเรื่อง โดยนำระบบจัดหมู่หนังสือของ The Library Company of Philadelphia มาใช้ แบ่งเนื้อเรื่องเป็น 18 หมวด เมื่อห้องสมุดไฟไหม้ จึงได้จัดซื้อหนังสือจำนวน 6,487 เล่มจากห้องสมุดส่วนตัวของประธานาธิบดีโธมัส เจฟเฟอร์สัน โดยคิดระบบตามที่ประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน โดยแบ่งออกเป็น 44 หมวด

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1890 เมื่อมีหนังสือเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ บรรณารักษ์ของหอสมุดในขณะนั้น คือ จอห์น รัสเซล ยัง (John Russell Young)คิดว่าระบบเดิมไม่เหมาะสม ควรคิดหาระบบใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น จึงมอบหมายให้ เจมส์ แฮนสัน (James Hanson) และ ชาร์ลส์ มาร์แตล (Charles Martel) ศึกษาหาแนวทางที่จะสร้างระบบจัดหมู่หนังสือใหม่เพื่อใช้ในหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

การศึกษาอย่างจริงจังได้เริ่มเมื่อ เฮอร์เบิร์ต พุตนัม (Herbert Putnum) เข้ามาดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ในปี ค.ศ. 1899 และยังคงมอบหมายให้ แฮนสันและมาร์แตลรับศึกษาต่อไป โดยนำระบบ 3 ระบบ คือ ระบบทศนิยมดิวอี้ ระบบเอ็กแพนซีฟ และระบบจัดหมู่หนังสือของเยอรมัน ชื่อ Halle Schema ของออตโต ฮาร์ตวิก (Otto Hartwig) พบว่า ระบบเอ็กแพนซีฟมีความเหมาะสมมาก เนื่องจากการจัดหมวดหมู่กว้างขวางและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายทุกๆ หมวดตามต้องการ สัญลักษณ์ที่ใช้สามารถขยายได้ทั้งชนิดที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข เพราะเป็นสัญลักษณ์ผสม เหมาะกับหอสมุดรัฐสภาอเมริกันซึ่งมีหนังสือจำนวนมาก จึงได้จัดทำระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันขึ้นโดยยึดหลักการของระบบเอ็กแพนซีฟ

มีการจัดทำหมวด Z เป็นหมวดแรก เมื่อปี ค.ศ. 1902

ลักษณะทั่วไปของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

1. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเป็นระบบที่คิดขึ้นโดยจัดแบ่งหมวดหมู่ตามสาขาวิชาความรู้ที่มีอยู่จริงของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

2. สัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ผสมระหว่างตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่และเลขอารบิค โดยอักษรโรมันตัวใหญ่หนึ่งตัวแทนหมวดใหญ่และเพิ่มอักษรโรมันตัวใหญ่อีกหนึ่งหรือสองตัวแทนหมวดย่อย (ยกเว้นหมวด E-F และ Z) และแบ่งหมู่ย่อยต่อไปอีก โดยใช้เลขอารบิคจาก 1-9999 รวมทั้งขยายโดยใช้จุดทศนิยม

3. แผนการจัดหมวดหมู่จัดแบ่งวิชาความรู้ในสาขาต่างๆ โดยเริ่มจากเรื่องทั่วไปสู่เรื่องที่เฉพาะยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

3.1 การแบ่งครั้งที่ 1 เป็นการแบ่งเนื้อหาวิชาเป็น 20 หมวดใหญ่ (Main class) โดยใช้อักษรตัวเดียวโดดๆ A-Z ยกเว้น I,O,W,X,Y

A ความรู้ทั่วไป (General Works)

B ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (Philosophy, Psychology, Religion)

C ศาสตร์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ (Auxiliary sciences of history)

D ประวัติศาสตร์ : เรื่องทั่วไปและประวัติศาสตร์โลกเก่า (History : general and old world)

E-F ประวัติศาสตร์ : อเมริกา (History : America)

G ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ (Geography, Maps, Anthropology, Recreation)

H สังคมศาสตร์ (Social science)

J รัฐศาสตร์ (Political science)

K กฎหมาย (Law)

L การศึกษา (Education)

M ดนตรี (Music)

N ศิลปกรรม (Fine Arts)

P ภาษาและวรรณคดี (Languages and Literature)

Q วิทยาศาสตร์ (Sciences)

R แพทยศาสตร์ (Medicines)

S เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

T เทคโนโลยี (Technology)

U ยุทธศาสตร์ (Military science)

V นาวิกศาสตร์ (Naval science)

Z บรรณานุกรม บรรณารักษศาสตร์ (Bibliography, Library science)

3.2 การแบ่งครั้งที่ 2 เป็นการแบ่งหมวดย่อย (subclass) ตามสาขาวิชา โดยใช้ตัวอักษรโรมันตั้งแต่ 2 ตัว ถึง 3 ตัว เป็นสัญลักษณ์ และใช้หลักการเรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z ยกเว้นหมวด Z จะไม่มีการแบ่งครั้งที่ 2 เช่น หมวด Q แบ่งออกเป็นหมวดย่อย 12 หมวดดังนี้คือ

Q วิทยาศาสตร์ (Science)

QA คณิตศาสตร์ (Mathematics)

QB ดาราศาสตร์ (Astronomy)

QC ฟิสิกส์ (Physics)

QD เคมี (Chemistry)

QE ธรณีวิทยา (Geology)

QH ธรรมชาติวิทยา (Natural History)

QK พฤกษศาสตร์ (Botany)

QL สัตววิทยา (Zoology)

QM กายวิภาคศาสตร์ (Human Anatomy)

QP สรีรวิทยา (Physiology)

QR จุลชีววิทยา (Microbiology)

ซึ่งยังคงแบ่งต่อไปได้อีก เมื่อต้องการขยายเลขหมู่เพิ่มในภายหลัง

3.3 การแบ่งครั้งที่ 3 คือ การแบ่งออกเป็น หมู่ (division) โดยใช้ตัวเลขอารบิกตั้งแต่ 1-9999 ประกอบตัวอักษรโรมัน ในแต่ละหมู่จะมีจำนวนการแบ่งเป็นหมู่ย่อยไม่เท่ากัน เช่น หมวด LA จะแบ่งเป็น LA1-LA 2397 หรือ หมวด HV จะแบ่งเป็น HV 1-HV 9920 เป็นต้น สามารถที่จะขยายเลขหมู่สำหรับวิชาการที่จะเพิ่มใหม่ การแบ่งครั้งที่ 3 มี 2 ลักษณะ คือ

3.3.1 การแบ่งโดยใช้เลขทศนิยม คือ การนำเอาเลขทศนิยมมาขยายเลขย่อยในกลุ่มนั้น ให้ได้เลขหมู่เพิ่มขึ้นสำหรับเนื้อหาวิชาที่ควรจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

3.3.2 การแบ่งโดยใช้เลขคัตเตอร์ คือ การใช้ตัวอักษรและตัวเลขสำหรับการแบ่งย่อยเนื้อหาที่ละเอียดลงไปอีก เช่น การแบ่งย่อยตามชื่อทางภูมิศาสตร์ (geographical name) และการแบ่งย่อยตามรายชื่อเนื้อหาวิชาเฉพาะ (special topics) และการแบ่งตามเลขคัตเตอร์สำรองที่ได้กำหนดไว้แล้ว

ตัวอย่าง HF 5438.5 HF เป็นหมวดย่อยของ H คือ สังคมศาสตร์ ซึ่ง HF เป็นหมู่ย่อย หมายถึง การค้า (Commerce) และแบ่งออกเป็นหมู่ คือ 5438 หมายถึง การขาย (Selling) จากนั้นแบ่งโดยใช้เลขทศนิยม คือ .5 หมายถึง การส่งเสริมการขาย (Sales promotion)

ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี

DS เป็นเลขหมู่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย

575 แบ่งย่อยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางการเมืองและการทูต

.5 แบ่งย่อยเป็นความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ A-Z

.J3 ประเทศญี่ปุ่น (Japan = .J3)

จะได้เลขหมู่เป็น DS 575.5.J3 ปัจจุบัน หนังสือคู่มือหมวดหมู่รัฐสภาอเมริกันมีทั้งแบบสิ่งพิมพ์และแบบออนไลน์

บรรณานุกรม

Library of Congress. Library of Congress Classification Outline. 2011. [Online] Retrieve from: http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/. Accessed 20110516.

กุลธิดา ท้วมสุข. 2533. การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ. ขอนแก่น : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กมลา รุ่งอุทัย. 2533. การวิเคราะห์สารนิเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารนิเทศ หน้า 219-281. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อัมพร ทีขะระ. 2532. คู่มือการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาััลัย. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Serials control systemระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Food contaminationการปนเปื้อนในอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hazard analysis and critical control pointระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Error control codingรหัสแก้ไขความผิดพลาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Industrial control and automationการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stress concentrationการกระจายความเค้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enhanced machine control โปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติตามรหัสคำสั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software configuration managementการจัดการโครงการแบบซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software configuration managementการจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Semiconductorสารกึ่งตัวนำ
สารกึ่งตัวนำเป็นสารที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน เช่น ซิลิคอน เจอเมเนียม เทลลูเนียมเป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Conjoint analysis (Marketing)การวิเคราะห์คอนจอยท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ready-mixed concreteคอมกรีตผสมเสร็จ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concrete beamคานคอนกรีต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prestressed concrete beamคานคอนกรีตอัดแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nonlinear control theoryทฤษฎีการควบคุมไม่เชิงเส้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food containerบรรจุภัณฑ์อาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heliconiaเฮลิโคเนีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concurrent engineeringวิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Continued fractionเศษส่วนต่อเนื่อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Organic semiconductorสารกึ่งตัวนำอินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Semiconductor storage devicesหน่วยความจำสารกึ่งตัวนำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Library and continuing educationห้องสมุดกับการศึกษาต่อเนื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Annual Contract Quantityปริมาณก๊าซรวมที่ส่งและรับมอบในหนึ่งปี
เป็นผลบวกของ Daily Contract Quantity (DCQ) คือ ปริมาณก๊าซที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวัน แต่ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับ 365 x DCQ [ปิโตรเลี่ยม]
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
constantly (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:
Acting Second Lieutenant (n US ) ว่าที่้ร้อยตรี
AEC (ASEAN Economic Community)[ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน] (n abbrev org ) Association of Southeast Asian Nations Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
all mod cons (adj ) (บ้านหรือห้องพัก) ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นเครื่องซักผ้า ตู้เย็น ครบถ้วน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก
animal control (n ) กรมควบคุมสัตว์
anticonvulsantยาคลายกล้ามเนื้อ
art vietcong (n ) ศิลปะเวียดกง
ASEAN meeting to focus on economy Delegates attending the Association of Southeast (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
at the earliest convenience (n phrase ) โดยเร็วที่สุด, ในทันทีที่สะดวก
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้
cfs : container freight station[ซีเอ็ฟเอ็ส : คอนเท็นเน่อร์เฟรจสเตชั่น] (n ) บริการนำสินค้าใส่ตู้และนำออกจากตู้ที่สถานีขนถ่ายสินค้าในตู้คอนเท็นเน่อร์ ผู้ส่งออกต้องนำตัวสินค้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ต้นทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ให้ CFS Charge จะเรียกเก็บจากผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าแล้วแต่กรณีของ INCOTERMS® หากขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C เช่น CPT หรือ CIP จะเก็บจากผู้ส่งออก หากขึ้นต้นด้วยอักษร F เช่น FCA จะเก็บจากผู้นำเข้า และค่าบริการนี้จะรวมถึงเมื่อตู้สินค้าถึงปลายทางตัวแทนผู้ประกอบการที่ปลายทางจะทำการเปิดตู้นำสินค้าออกให้ที่ CFS เช่นเดียวกัน : awp
Clerk of Conscription Unit (n) เสมียนหน่วยสัสดี
coconut dust (n ) ขุยมะพร้าว
coconut juice (n ) น้ำมะพร้าว
con men (n) คนโกง
concatenation (n ) การเชื่อมเข้าด้วยกัน, การเชื่อมต่อกัน, การต่อกัน
See also: S. concatenate,
conceit (n) จองหอง
conceptมโนนัย
conceptual metaphor (n phrase) อุปลักษณ์มโนทัศน์
See also: R. cognition
concerns (n vt) vt.เกี่ยวกับ,เกี่ยวข้องกับ n.ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน
See also: S. affect,involve,
conciously (adv) อย่างมีสติ, อย่างมีความรู้สึก
Conclusions (n )
Conductor Rail System (jargon ) ระบบรางนำไฟฟ้า ใช้จ่ายไฟฟ้าให้แก่ขบวนรถไฟ
conferral (n vt) การโต้แย้ง
Confidenceความมั่นใจ
confidentiality (n) การรักษาความลับ
confined to (phrase ) ถูกบังคับให้..., ถูกจำกัดให้...
conflate (vt ) รวม 2 สิ่งเป็น 1 สิ่งใหม่, รวมกัน, ผสมกัน, ปนรวมกัน, He conflate stories of 2 people in his book.
See also: S. blend, combine, merge,
conflict of opinion (phrase ) ความขัดแย้งทางความคิด
cong (n slang) เวียดกง
See also: S. viet cong,
congenital disease (n ) โรคแต่กำเนิด
congestiveภาวะหัวใจล้มเหลว
congratulationยินดี
congressman[คอง'กริสเมิน] (n) สมาชิก(ขาย)รัฐสภาอเมริกา(โดยเฉพาะของสภาผู้แทน)
connect
Connecting Rod (n ) ก้านสูบ
connotation (n) ความหมายพิเศษของคำซึ่งมีอยู่กับผู้ใช้ภาษาแต่ละคน เช่น "แมว" บางคนอาจนึกถึงความสะอาดน่ารัก ขณะที่บางคนอาจนึกถึงการกินหนูซึ่งสกปรกน่ารังเกียจ
conscience (n ) สัมปชัญญะ ความพร้อมที่จะทำดี
consciously (adv) อย่างตั้งใจ
consent letter (n law ) หนังสือแสดงความยินยอม
consideration (n) ค่าตอบแทนที่มีคุณค่า (ราคา)
considerationค่าตอบแทน
consigliere (n ) ที่ปรึกษา ผู้ให้คำแนะนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เจ้าพ่อหรือผู้นำกลุ่มอาชญากร
See also: S. advice, counselor,
consigneeผู้รับฝากขาย
See also: A. Consigner,
consignee[คันไซ้นี่ ] (n ) ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า หากระบุในใบตราส่งจะอยู่ในช่องที่ 2 อ้านซ้ายริมบน ซึ่งมีเรียงกัน 3 ช่องเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด คือ ช่อง 1 Shipper คือ ผู้ส่งสินค้าซึ่งจะเป็นใครก็ได้ ช่อง 2 Consignee คือ ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า จะระบุต้นทาง หรือปลายทางก็ได้ตามบริบทแวดล้อม ช่อง 3 คือ Notify Party คือ ผู้รับแจ้งเมื่อมีการส่งสินค้าออกไปจากต้นทางแล้ว
consigner (n) ผู้ฝากขาย
See also: A. Consignee,
consolidation (n ) งบการเงินรวม
constant (adj) มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์
See also: S. constantly,
Constant occupation prevents temptation. (phrase ) ถ้าเรายุ่งกับการทำงาน เราจะปลอดภัยจากสิ่งล่อใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you consider that... finding pleasure once every fifty to a hundred years is not a big deal.ถ้าลูกลองไตร่ตรองดู.. การขึ้นมาหาความสุข ทุกห้าร้อยปีนั้น มิใช่เรื่องใหญ่เลย Vampire Hunter D (1985)
We'd like to congratulate our Lord, Count Magnus Lee, and his new wife.เราขอแสดงความยินดี ท่านเคานท์ แม็กนัส ลี กับภรรยาใหม่ของท่าน Vampire Hunter D (1985)
But who can concentrate with all that noise?แต่ใครจะไปมีสมาธิเล่น ถ้าได้ยินเสียงพวกนั้น An American Tail (1986)
I'll convince them to stop.แล้วฉันจะ สั่งพวกมันให้หยุด An American Tail (1986)
Why are you so concerned about me?ทำไมคุณถึงเป็นห่วงฉันขนาดนี้ Labyrinth (1986)
If I thought for one second that you were betraying me...ถ้าเราคิดแม้แต่วินาทีเดียว ว่าแกจะทรยศต่อเรา... Labyrinth (1986)
Please leave a contribution in the little box.ช่วยกรุณาบริจาคใส่กล่องนี่เลย Labyrinth (1986)
Just a second.รอซักครู่ Labyrinth (1986)
Now, wait. Just a second.เดี๋ยวนะ รอเดี๋ยว Labyrinth (1986)
- I'm not talking with my mouth full! - Wait a second.ไม่ได้เต็มปากไปพูดไปซะหน่อย \ รอเดี๋ยวนะ Labyrinth (1986)
Mumble, mumble. You're a wonderful conversational companion.ฮืม ฮืมม เธอเป็นคนดี เป็นเพื่อนคุยที่ดี Labyrinth (1986)
Why the concern?เจ้าเป็นห่วงงั้นเหรอ ? Labyrinth (1986)
I can conquer this mountain.ต้องเอาชนะเจ้ายักษ์นี่ก่อนสินะ Labyrinth (1986)
Ambrosious, if you don't turn around this second...แอมโบซิอุส ถ้านายไม่ หันกลับไปในอีกวินาทีนี้ Labyrinth (1986)
I remember the year he was All-Conference.ฉันจำปีที่เขาเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าได้ Stand by Me (1986)
Now, see, that's what I'm talking about. Football takes concentration.นี่ ฟังนะ ฉันกำลังพูดเรื่องฟุตบอล สนใจฟังกันหน่อย Stand by Me (1986)
So, what's with you and this Connie Palermo chick?แล้วเรื่องนายกับแม่คอร์นี่ พาเลอร์โม เป็นไงมั่งอ่ะ? Stand by Me (1986)
It's about this pie-eating contest.มันเป็นเรื่อง การแข่งขัน กินพาย Stand by Me (1986)
Now, the next contestant in the Great Tri-County Pie Eatตอนนี้ ผู้แข่งขันคนต่อไป ในการแข่งกินพายไตร-คันทรี่ ที่ยิ่งใหญ่ Stand by Me (1986)
And our celebrity contestant, from KLAM in Portland,และผู้เข้าแข่งขันที่มีชื่อเสียงของเรา จากเค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์ Stand by Me (1986)
And our celebrity contestant from KLAM in Portland,และ ผู้เข้าประกวดที่มีชื่อเสียงของเรา จากเค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์ Stand by Me (1986)
Did Lardass have to pay to get into the contest?ไอ้ตูดหมูมันต้องจ่ายเงิน เพื่อเข้าไปแข่งขันมั้ย? Stand by Me (1986)
You guys are acting like my grandmother having a conniption fit.พวกนายทำท่าอย่างกะยายฉัน ตอนแกหงุดหงิดเลยว่ะ Stand by Me (1986)
Joseph, we don't have time to be dropping eggs, we gotta concentrate on this jingleนายชอบพูดแบบนั้น เฉพาะเวลาอย่างนี้แหละ (ฮันคยอง ชาวต่างชาติผู้ถูกทอดทิ้ง) (Spicy Noodles: Full House (1987)
Oh, that's nice honey, wipe your feet. We're ready to do it now, we dont want to mess up her concentrationชีีวอนทักทายทุกคนจนถึงมาตอนนี้ ขอบคุณครับ Full House (1987)
I don't smell no bacon on.ไม่เห็นได้กลิ่นเบค่อนเลย *batteries not included (1987)
You could do analytic deconstruction, Neo-Geo, hard-edge.คุณอาจทำด้านวิเคราะห์โครงสร้าง ภูมิศาสตร์แบบใหม่ แบบล้ำยุค *batteries not included (1987)
Unbelievable! I love the whole thing, especially the sconces and corbellings, the moldings, the relief!โดยเฉพาะที่วางเทียนและคาน ปูนหล่อ ดูแล้วสบายตา *batteries not included (1987)
No funny business, no conversations, and keep you hands off!ไม่ต้องไปสาระแน ไม่ต้องไปปากมาก ไม่ต้องไปตีสนิทกับแขก! Dirty Dancing (1987)
It's the same at all these places. Some ass in the woods, but no conversation.มันก็เหมือนกันทุกที่แหละ คนเจอกันในป่า แต่ห้ามคุยกัน Dirty Dancing (1987)
No. Economics of underdeveloped countries.ไม่ใช่ ฉันเลือกเศรฐศาสตร์ พัฒนา Dirty Dancing (1987)
Again. Concentrate. And...อีกครั้ง ตั้งใจหน่อย... Dirty Dancing (1987)
You gotta concentrate!คุณมีสมาธิหน่อยสิ! Dirty Dancing (1987)
You know, by the second turn you really had it.รู้ไหม ท่อนที่สอง คุณทำได้ดีมาก Dirty Dancing (1987)
But you meant by becoming a lawyer or an economist... and marrying someone from Harvard.แต่พ่อหมายถึงหนูต้องเป็นทนายความ หรือนักเศรฐศาสตร์... แล้วก็แต่งงานกับคนที่จบจาก ฮาร์วาร์ด Dirty Dancing (1987)
Just one second. Here you go. Bye-bye.รอเดี๋ยวนะ นี่จ้ะของหนู บ๊าย บาย. Mannequin (1987)
But I think if we sleep together tonight, we'd only confuse things.แต่ผมคิดว่า ถ้าเรานอนด้วยกันคืนนี้ มันน่าจะทำให้อะไร ๆ ดีขึ้นนะ. Mannequin (1987)
When you're finished your conversation bring her to window number 3.พอตัวเองหว่านคำหวานกับแม่สาวนี้เสร็จแล้ว... ...ช่วยพาเธอไปที่หน้าต่างเบอร์ 3 ด้วยนะยะ Mannequin (1987)
Rumor Control has it that the board wants to fire your little behind.มีข่าวลือว่า... คณะกรรมการจะเล่นตัวเองเรื่องหน้าต่างนั่น... Mannequin (1987)
I second the motion.ผมเห็นด้วยอีกคนครับ Mannequin (1987)
He didn't have any confidence, either.เขาไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลย,ไม่มี Mannequin (1987)
Boy, they did a good job rebuilding the balcony.ผมก็ชอบมาก โดยเฉพาะตรงระเบียงหน้ามุข มันสวยมาก ๆ Mannequin (1987)
-Congratulations. -Hear, hear!-ยินดีด้วยจ้ะ! Mannequin (1987)
Roxie, you're not developing a conscience on me, are you?ร็อกซี่, คุณคงไม่ได้กำลังสงสัย ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของผม ใช่ไหม? Mannequin (1987)
-Congratulations.-ยินดีด้วยนะคะ Mannequin (1987)
Drive fast before I have second thoughts!รีบ ๆ ขับไปเร็ว ๆ ก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ! Mannequin (1987)
-She's in conference-- -Thank you.-เธอกำลังประชุมอยู่-- Mannequin (1987)
I'll get you later for conspiracy.ฉันจะจัดการกับคุณทีหลังในข้อหาสมรู้ร่วมคิด Mannequin (1987)
Your vote of confidence is overwhelming.เสียงของหลานชนะท่วมท้นเลย The Princess Bride (1987)
GRANDFATHER: "Buttercup's emptiness consumed her.ความว่างเปล่ากัดกินบัตเตอร์คัพ The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
con2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
con3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
conA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
conA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
conA bad cold confined her to her bed.
conAbandon a city to a conqueror.
conA basketball team consists of five players.
conAbility is the only factor considered in promoting employees.
conA bloody contest for power.
conAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
conAbout three fourths of the earth's surface consists of water.
conA building under construction.
conA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
conA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
conA captain controls his ship and its crew.
conA car is convenient, to be sure, but, after all, it will prove expensive.
conA cat contrasts with a dog well.
conAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
conAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
conAccording to the papers, the man has finally confessed.
conAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
conAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
conAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
conAccording to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.
conAcid acts on things which contain metal.
conA cold confined him to his house.
conA committee should apply the focus to the more concrete problem.
conA committee was constituted to investigate prices.
conA concrete plan evolved after much discussion.
conA conductor directs an orchestra.
conA confidence man can talk his way into a girl's trust with ease.
conA confidence man polishes his "hood winking" or "eye-washing" techniques before bilking a new victim.
conA conflict between my father and me.
conA conflict of opinions arose over the matter.
conA conservative is not always a reactionary.
conA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
conA considerable amount of money was appropriated for the national defense.
conA considerable amount of time and effort have been spent already.
conA considerable number of students want to go to college.
conA constructive suggestion.
conA contagious disease descended on the town.
conA contented mind is a perpetual feast.
conA contract with that company is worth next to nothing.
conA convalescent.
conA convict has escaped from prison.
conAdvance in science is continuous.
conA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
conA football team consists of eleven players.
conA formula is very convenient, because you need not think about it.
conAfrica is a continent, but Greenland is not.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำรับสารภาพ[N] confession, Example: เขาถูกจับตัวมาทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ จนกว่าคำรับสารภาพจะหลุดออกมาจากปาก, Thai definition: คำพูดที่ยอมบอกว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา
ร่างสัญญา[N] draft contract, Example: นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ร่างสัญญาของโครงการนี้จะใช้เวลาภายในหนึ่งเดือนจะเสร็จเรียบร้อย, Count unit: ฉบับ
เศรษฐศาสตร์การเมือง[N] political economy, Example: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมือง และรัฐบาลของอังกฤษ
ครองสติ[V] remain conscious, See also: keep quiet, Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ, Example: เขาครองสติของเขาไว้ได้ระหว่างฉุกเฉิน
คำสบประมาท[N] contempt, See also: disdain, scorn, Syn. คำปรามาส, คำดูถูก, Example: การสะสางคดีนี้ของตำรวจทำให้สามารถลบคำสบประมาทว่าไร้น้ำยาได้
จ้างงาน[V] employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
ชักจูงใจ[V] persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
ด้วยเหตุฉะนี้[CONJ] consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
ดุ๊กดิ๊ก[ADV] ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
ตกกระไดพลอยโจน[V] confess, See also: follow through after a false step, Example: เขาปฏิเสธไม่ได้จนต้องตกกระไดพลอยโจนรับผิดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำ, Thai definition: จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
ติดต่อสอบถาม[V] ask for information, See also: contact for information, Syn. สอบถาม, Example: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์
ทรงสภาพ[V] be in a state of, See also: be in a good condition of, Syn. คงสภาพ
นมข้นหวาน[N] sweetened condensed milk, Syn. นมข้น, Thai definition: นมข้นและหวานจัด ทำจากการทำให้น้ำบางส่วนในน้ำนมวัวระเหยไป แล้วใส่น้ำตาล
ประพฤติชอบ[V] behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ผู้ปรับปรุง[N] reformer, See also: consolidator, Syn. คนปรับปรุง, Example: คุณยายท่านเป็นผู้ปรับปรุงสูตรขนมไทยหลายชนิด จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
ผู้พิจารณา[N] one who consider carefully, See also: one who deliberates, Syn. คนพิจารณา, Example: การรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คิดในแง่มุมต่างๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อตัดสินใจ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[N] controlee, See also: one who is controlled/supervised, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Ant. ผู้บังคับบัญชา, Example: ในการทำงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่หวังความก้าวหน้า จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าและมีผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน
พิศวงงงงวย[V] be puzzled, See also: be confused, be surprised, Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงน, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, แปลกใจ, Ant. เข้าใจ, Example: ทุกคนต่างพิศวงงงงวยกันมากว่าทำไมท่านจึงไม่ได้รับเลือกตั้ง, Thai definition: ไม่เข้าใจ
มลพิษ[N] pollution, See also: contamination, Syn. มลภาวะ, Example: สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสภาวะแวดล้อมนั้น มีที่มาจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, Thai definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มลภาวะ[N] contamination, See also: pollution, Syn. มลพิษ, Example: การคมนาคมขนส่งทำให้เกิดมลภาวะขึ้น แม้จะมีการใช้อุปกรณ์ในการกรองฝุ่นและไอเสียก็ตาม, Thai definition: ภาวะอันเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัธยมต้น[N] lower secondary school, See also: junior high school, middle school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น, Ant. มัธยมปลาย, Example: โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มัธยมปลาย[N] upper secondary school, See also: high school, senior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ม. ปลาย, Ant. มัธยมต้น, Example: นักเรียนที่จบมัธยมปลายต่างมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
มั่นคงถาวร[ADV] permanently, See also: constantly, enduringly, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Example: พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร, Thai definition: อย่างอยู่ได้นาน
มั่นคงถาวร[V] last, See also: be permanent, be constant, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Thai definition: อยู่ได้นาน
มั่นอกมั่นใจ[ADV] confidently, See also: positively, Syn. มั่นใจ, แน่ใจ, Example: เขาตอบอย่างมั่นอกมั่นใจว่าจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
มั่นอกมั่นใจ[V] be confident, See also: be sure, Syn. มั่นใจ, แน่ใจ, Example: ท่านมั่นอกมั่นใจยิ่งนัก ว่าจะจับกุมคนร้ายได้ภายใน 5 วัน
มาดมั่น[ADJ] confident, See also: sure, Syn. มั่นใจ, Example: แกพูดด้วยน้ำเสียงมาดมั่น พร้อมกับก้าวเท้าออกไปนอกบ้าน
มาดมั่น[V] intend, See also: be confident, Syn. ตั้งใจ, Example: ผมมาดมั่นไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่า จะต้องเป็นตำรวจให้ได้
รู้แน่แก่ใจ[V] exactly know, See also: realize, be aware of, be sure, be certain, be confident, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่แก่ใจ, Example: ตั้งแต่นี้ผมคงไม่เตือนเขาอีกแล้ว เพราะรู้แน่แก่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของผม
รับผิด[V] admit one's mistake, See also: confess, own up, plead guilty, Syn. ยอมรับผิด, ยอมสารภาพ, รับสารภาพ, Ant. รับชอบ, Example: ผู้มีใจเป็นนักกีฬาคือผู้ที่ทำอะไรผิดไป ก็กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนได้พลาดไป, Thai definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
วัสดุก่อสร้าง[N] construction materials, Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง, Example: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต, Thai definition: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
สบอารมณ์[V] be pleased with, See also: feel satisfied, feel contented, Syn. ถูกใจ, พอใจ, Ant. ขัดหูขัดตา, Example: ผมรู้สึกสบอารมณ์ตั้งแต่แรกเห็นเธอในงานเต้นรำแล้ว, Thai definition: ถูกอารมณ์หรือต้องอารมณ์
สมบูรณ์พูนสุข[ADJ] comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
วงการเศรษฐกิจ[N] economic sector, Syn. แวดวงเศรษฐกิจ, Example: เขาเป็นผู้นำในวงการเศรษฐกิจที่ริเริ่มระบบเศรษฐกิจแนวใหม่, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ห่วงหาอาทร[V] be concerned with, See also: be concerned about, be anxious about, worry about, Syn. ห่วงใย, Example: พ่อแม่ห่วงหาอาทรลูกอยู่เสมอ
หารู้ไม่[CONJ] unawarely, See also: heedlessly, unconsciously, Example: พฤติกรรมที่รีดผ้าวันละชุดและปิดทีวีไม่ถอดปลั๊กออกหารู้ไม่ว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้สูญเสียพลังงานเป็นอย่างมาก
อำนวยความสะดวก[V] facilitate, See also: make something convenient, make something easy, Example: ปัจจุบันห้องสมุดได้จัดทำระบบบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ยืมหนังสือและบรรณารักษ์ห้องสมุดมาก, Thai definition: ให้ความสะดวก
อุปโภค[V] consume, See also: use, utilize, Example: เกือบทุกบ้านในหมู่บ้านจะขุดบ่อน้ำไว้ในบริเวณบ้านเพื่อใช้บริโภคและอุปโภค, Thai definition: เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ข้าวต้มกุ๊ย[N] rice gruel, See also: boiled rice, rice congee, Example: อาหารเช้าบนรถไฟเป็นข้าวต้มกุ๊ยร้อนๆ กินกับหมูหยอง, Thai definition: ข้าวต้มขาวที่กินกับกับข้าว
ข้าวต้มเครื่อง[N] rice congee mixed with meat, Example: ผมกินข้าวไม่ลง แม้ว่าจะเป็นข้าวต้มเครื่องที่ภรรยาผมเตรียมไว้ให้ก็ตาม, Thai definition: ข้าวต้มที่ปรุงสำเร็จในตัว ใส่เนื้อสัตว์ หมู ปลา เป็นต้น
คอนดอม[N] condom, See also: prophylactic, Syn. ถุงยางอนามัย, Example: ปัจจุบันเชื่อว่าคอนดอมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะใช้ป้องกันโรคเอดส์อย่างได้ผล, Count unit: อัน, Thai definition: ถุงหุ้มลึงค์ในการสังวาสเพื่อคุมกำเนิด, Notes: (อังกฤษ)
คอนแทคเลนส์[N] contact lens, Syn. เลนส์สัมผัส, Example: ่คอนแทคเลนส์เป็นเลนส์ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการหล่อเลี้ยงน้ำตาตลอดเวลา, Count unit: คู่, Thai definition: แผ่นพลาสติกหรือแก้วบางใสรูปโค้งตามรูปตา ใส่ปิดบนตาดำเพื่อแก้ไขความบกพร่องของการเห็น แทนการสวมแว่นสายตา, Notes: (อังกฤษ)
งงเต้ก[V] be puzzled, See also: be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped, Syn. งง, งงก๊ง, Example: เมื่อเจอคำถามข้อนี้ ผมงงเต้กเลย, Thai definition: ไม่อาจจะคิดได้อย่างกระจ่าง, Notes: (สแลง)
งงเป็นไก่ตาแตก[V] get confused, See also: get into a muddle, be at a loss what to do, be at sea, Example: พอมาถึงกรุงเทพฯ หล่อนงงเป็นไก่ตาแตก ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน, Thai definition: งงมาก, งงจนทำอะไรไม่ได้, Notes: (สำนวน)
จ๊าบ[ADJ] prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
ต่อไม่ติด[V] can not continue, See also: can not go on, Example: พวกเขาจากกันไปนานจนความเป็นเพื่อนมันต่อไม่ติด, Thai definition: ขาดการกระทำสืบต่อจนทำต่อไปไม่ได้, ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้
ตั้งข้อแม้[V] impose condition, Syn. ตั้งเงื่อนไข, สร้างเงื่อนไข, กำหนดข้อต่อรอง, Example: แม่ตั้งข้อแม้ว่าถ้าลูกสอบได้ที่หนึ่งจะให้รางวัล, Thai definition: ยกประเด็นขึ้นมาเป็นข้อต่อรอง
ตั้งสมาธิ[V] concentrate, See also: meditate, contemplate, Syn. ทำใจจดจ่อ, จดจ่อ, ทำสมาธิ, Example: หล่อนพยายามอย่างยิ่งที่จะตั้งสมาธิให้จิตสงบเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจรอพบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น, Thai definition: รวบรวมใจให้มั่นเพื่อจะทำงาน
ถือเนื้อถือตัว[V] be arrogant, See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish, put on airs, Syn. ถือตัว, Example: เวลาผ่านไปนานเขาเรียนรู้การปรับตัวอยู่ในสังคม ไม่ถือเนื้อถือตัวอย่างเดิม
ทวนกระแส[V] go against, See also: be adverse, be contrary, Example: ญี่ปุ่นกำลังทวนกระแสโลกที่จะจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, Thai definition: ไม่ทำตามแนวนิยมของคนส่วนใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารกึ่งสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān keung-samretrūp) EN: convenience food   
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารสะดวกซื้อ[n. exp.] (āhān sadūak seū) EN: convenience food   
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อาการชัก[n.] (ākān chak) EN: convulsion   FR: convulsion [f]
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngkhīeng) EN: side effect   FR: effet secondaire [m]
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: condominium ; condo   FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāthīep khreūangbin) EN: concourse   FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำนาจครอบงำ[X] (amnāt khrøp-ngam) EN: control   
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อนาคตกาล[n.] (anākhothakān) EN: future (grammar)   FR: futur [m] (conjug.)
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege   FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom khønwoējēn) EN: convergent series   
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุโมทนา[n.] (anumōthanā) EN: congratulations   

CMU English Pronouncing Dictionary
CON    K AA1 N
CONE    K OW1 N
CONA    K OW1 N AH0
CONG    K AO1 NG
OCON    AH0 K AA1 N
CONS    K AA1 N Z
ECON    IY1 K AA2 N
CONN    K AA1 N
ICON    AY1 K AA0 N
CONK    K AA1 NG K
CONDO    K AA1 N D OW0
CONLY    K AA1 N L IY0
CONRY    K AA1 N R IY0
CONN.    K AH0 N EH1 T AH0 K AH0 T
CONN.    K AA1 N
CONGA    K AO1 NG G AH0
RECON    R IY1 K AO0 N
CONEY    K OW1 N IY0
LICON    L IH1 K AH0 N
CONAN    K OW1 N AH0 N
CONAL    K OW1 N AH0 L
ICONS    AY1 K AA2 N Z
CONIC    K AA1 N IH0 K
CONNY    K AA1 N IY0
SCONC    S K AA1 N S
CONDE    K AA1 N D
VICON    V IH1 K AH0 N
BACON    B EY1 K AH0 N
CONTE    K AO1 N T
CONGO    K AA1 NG G OW0
CONTE    K AO1 N T EY0
PICON    P IH1 K AH0 N
CONCA    K AA1 NG K AH0
CONCH    K AA1 N CH
SCONE    S K OW1 N
CONTI    K AA1 N T IY0
CONUS    K OW1 N AH0 S
ALCON    AH0 L K AA1 N
MACON    M EY1 K AH0 N
CONCH    K AA1 NG K
CONES    K OW1 N Z
CONKEL    K AA1 NG K AH0 L
BEACON    B IY1 K AH0 N
CONATY    K AA1 N AH0 T IY0
CONFER    K AH0 N F ER1
CONJUL    K AA1 N JH AH0 L
CIRCON    S ER1 K AA0 N
CHACON    CH AE1 K AH0 N
CONKEY    K AA1 N K IY0
CONGER    K AO1 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
con    (v) (k o1 n)
Conn    (n) (k o1 n)
Cong    (n) (k o1 ng)
Cons    (n) (k o1 n s)
cone    (v) (k ou1 n)
conk    (v) (k o1 ng k)
cons    (v) (k o1 n z)
cont    (n) (k o1 n t)
cony    (n) (k ou1 n ii)
icon    (n) (ai1 k o n)
Conan    (n) (k o1 n @ n)
Congo    (n) (k o1 ng g ou)
Conwy    (n) (k o1 n w ei)
bacon    (n) (b ei1 k @ n)
conch    (n) (k o1 n ch)
coned    (v) (k ou1 n d)
cones    (v) (k ou1 n z)
coney    (n) (k ou1 n ii)
conic    (j) (k o1 n i k)
conks    (v) (k o1 ng k s)
icons    (n) (ai1 k o n z)
scone    (n) (s k o1 n)
Conner    (n) (k o1 n @@)
Contel    (n) (k o1 n t e l)
Conant    (n) (k o1 n @ n t)
Ancona    (n) (a1 n k ou1 n @)
Connie    (n) (k o1 n ii)
beacon    (n) (b ii1 k @ n)
concur    (v) (k @1 n k @@1 r)
condor    (n) (k o1 n d oo r)
coneys    (n) (k ou1 n i z)
confab    (v) (k o1 n f a b)
confer    (v) (k @1 n f @@1 r)
cong_e    (n) (k o1 n zh ei)
conger    (n) (k o1 ng g @ r)
conies    (n) (k ou1 n i z)
coning    (v) (k ou1 n i ng)
conked    (v) (k o1 ng k t)
conker    (n) (k o1 ng k @ r)
conned    (v) (k o1 n d)
consul    (n) (k o1 n s l)
convex    (j) (k o1 n v e k s)
convey    (v) (k @1 n v ei1)
convoy    (v) (k o1 n v oi)
deacon    (n) (d ii1 k @ n)
falcon    (n) (f oo1 l k @ n)
sconce    (n) (s k o1 n s)
scones    (n) (s k o1 n z)
second    (v) (s e1 k @ n d)
second    (v) (s i1 k o1 n d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself
覆う[おうう, ouu] Thai: ซ่อน English: to conceal
外れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
工作[こうさく, kousaku] Thai: การสร้าง English: construction
管理[かんり, kanri] Thai: ควบคุม English: control
[びょう, byou] Thai: วินาที English: second (.016 min)
合意[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: เอาอย่าง English: to conform
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: สรุปได้ English: to conclude
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ประกอบด้วย English: to consist of
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ English: control
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ถึงที่สุด English: conclusive
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อ English: connection
家電[かでん, kaden] Thai: เครื่องใช้ไฟฟ้า English: consumer electronics
二日[ふつか, futsuka] Thai: วันที่สอง English: second day of the month
勝利[しょうり, shouri] Thai: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม English: conquest
伝える[つたえる, tsutaeru] Thai: สื่อสาร English: to convey
取り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบขึ้นมา English: to confiscate
考える[かんがえる, kangaeru] Thai: คิด, ใช้สมองในการแก้ไขปัญหา English: to consider
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
構う[かまう, kamau] Thai: เกรงใจ English: to be concerned about
家政[かせい, kasei] Thai: การเรือน English: household economy
領事館[りょうじかん, ryoujikan] Thai: สถานกงศุลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของประเทศตนในต่างแดน English: consulate
整合[せいごう, seigou] Thai: การสอดคล้องต้องกัน English: conformity
接続[せつぞく, setsuzoku] Thai: การเชื่อมต่อ(เข้าเครือข่าย) English: connection (vs)
密輸[みつゆ, mitsuyu] Thai: ค้าของเถื่อนหนีภาษี English: contraband trade
通す[とおす, toosu] Thai: ทำอย่างต่อเนื่อง English: to continue
祝う[いわう, iwau] Thai: แสดงความยินดี English: to congratulate
関する[かんする, kansuru] Thai: เกี่ยวกับ English: to concern
繋がる[つながる, tsunagaru] Thai: เชื่อมต่อกันกับ English: connected to
相談[そうだん, soudan] Thai: การปรึกษา English: consultation (vs)
隠す[かくす, kakusu] Thai: ปิดบัง English: to conceal
消費[しょうひ, shouhi] Thai: การบริโภค English: consumption (vs)
交える[まじえる, majieru] Thai: ปะทะกัน English: to converse with
修まる[おさまる, osamaru] Thai: ดูแลตนเองเป็นอย่างดี English: to conduct oneself well
良心[りょうしん, ryoushin] Thai: สำนึกที่ดี English: conscience
目次[もくじ, mokuji] Thai: สารบัญ English: table of contents
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: การทำต่อเนื่องจากที่ได้ทำมาแล้วก่อนหน้านี้ English: continuing for a long time
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company
贈る[おくる, okuru] Thai: มอบ(เหรียญตรา หรือ ยศ) English: to confer on
続ける[つづける, tsudukeru] Thai: ทำต่อเนื่อง English: to continue (vt)
関係[かんけい, kankei] Thai: ความเกี่ยวเนื่อง English: connection
闘う[たたかう, tatakau] Thai: แข่งขันชิงตำแหน่ง English: to engage in contest
責める[せめる, semeru] Thai: ตำหนิว่าฝ่ายตรงข้ามทำไม่ถูกต้อง English: to condemn
抑える[おさえる, osaeru] Thai: ควบคุมดูแล English: to control
引き続く[ひきつづく, hikitsuduku] Thai: ทำอย่างต่อเนื่อง English: to continue
続く[つづく, tsuduku] Thai: ดำเนินต่อไป, ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ English: to be continued (vi)
字源[じげん, jigen] Thai: ที่มาของตัวอักษร English: construction of character
結び付く[むすびつく, musubitsuku] Thai: การกระทำที่นำสองสิ่งมาสัมพันธ์กัน English: to be connected or related
経済[けいざい, keizai] Thai: เศรษฐกิจ English: economics

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeichen {n}icon [Add to Longdo]
Abbrand {m} [electr.]loss of contact material [Add to Longdo]
Abbruchhaus {n} | Abbruchhäuser {pl}condemned house | condemned houses [Add to Longdo]
Abfallbehälter {m}refuse container; waste bin [Add to Longdo]
Abfallcontainer {f}; Müllcontainer {f}trash dumpster [Am.] [Add to Longdo]
Abfallzeit {f}connection timeout [Add to Longdo]
Abfluss {m} von Kapital [econ.]outflow [Add to Longdo]
Abgabenquote {f}tax and contribution ratio [Add to Longdo]
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Abgangskontrolle {f}physical exit control [Add to Longdo]
Abgangskontrolle {f}removal control [Add to Longdo]
Abgaskatalysator {m}exhaust gas catalytic converter [Add to Longdo]
Abgrenzungskonzept {n}segregation concept [Add to Longdo]
Abhörlautsprecher {m}control loudspeaker [Add to Longdo]
Abklingkonstante {f}decay constant [Add to Longdo]
Abklingzeitkonstante {f}damping time constant [Add to Longdo]
Abkommen {n}; Vertragswerk {n}contract; treaty [Add to Longdo]
Ablaufregelventil {n}discharge control valve [Add to Longdo]
Ablaufsteuerung {f}sequential control; sequence control system [Add to Longdo]
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge [Add to Longdo]
Abmagerungspille {f}; Appetitzügler {m} (Kombination aus Fenfluramin und Phentermin)fen-phen (diet pill containing fenfluramine and phentermine) [Add to Longdo]
Abnahmekonfiguration {f}acceptance configuration [Add to Longdo]
Abrüstungskonferenz {f}disarmament conference [Add to Longdo]
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes [Add to Longdo]
Abschaltzeit {f}disconnecting time; turn-off time [Add to Longdo]
Abschirmleiter {m}shielding conductor [Add to Longdo]
Abschluss {m}conclusion [Add to Longdo]
Abschluss {m} (eines Vetrages) | Datum des Vertragsabschlussescompletion (of a contract) | completion date [Add to Longdo]
jährliche Abschlussprüfung {f} [econ.]audit of annual accounts [Add to Longdo]
Abschreibungsüberwachung {f}amortization control [Add to Longdo]
Absender {m} einer Warensendungconsignor; shipper [Add to Longdo]
Absolutsteuerblock {m}absolute control block [Add to Longdo]
Absprache {f} | nach Abspracheconsultation | upon consultation [Add to Longdo]
Abstellung {f} [mil.]secondment [Add to Longdo]
Abtastregelung {f}sampling control [Add to Longdo]
Abwägung {f} | gerechte Abwägung der Interessen von | Mängel {pl} der Abwägungweighting; consideration | weighting to the respective interests of | procedural flaws in the course of consideration [Add to Longdo]
Abwägungsergebnis {n}outcome of consideration [Add to Longdo]
Abwärtstransformator {m} [electr.]step-down converter; step-down transformer [Add to Longdo]
Abwärtswandler {m}step-down-converter [Add to Longdo]
Abwärtswandler {m}Buck converter [Add to Longdo]
Abzweigdose {f}distribution box; junction box; conduit box [Add to Longdo]
Abzweigregler {m}tapped controller [Add to Longdo]
Adressenumwandlung {f}address conversion [Add to Longdo]
Adresskonstante {f}address constant [Add to Longdo]
Adventsingen {n}Advent choral concert [Add to Longdo]
Agrarwissenschaft {f}agricultural economics [Add to Longdo]
keine Ahnung von ...no concept of ... [Add to Longdo]
Aktivitätensteuerung {f}activity control [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.] | Aktiengesellschaften {pl}stock corporation; Corp. (stock) [Am.] | stock corporations [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.]public limited company (PLC) [Br.] [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส
conduire(vt) |je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous conduisez, ils conduisent| ขับรถ, นำ
quelconque(adj) ชิ้นใดก็ตาม, ชิ้นใดก็ได้ J'ai besoin d'un livre quelconque. , See also: S. n'importe quel,
leçon(n) la, บทเรียน เช่น étudier une leçon = เรียนหนังสือหนึ่งบท
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก
contrat(n) |m| สัญญา, ข้อตกลง
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม
consacrer(vt) |je consacre, tu consacres, il consacre, nous consacrons, vous consacrez, ils consacrent| อุทิศตัว, ทุ่มเทอย่างจริงจัง, See also: S. dédicacer
circonstance(n) |f| เหตุการณ์, โอกาส
façon(n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.
concombre(n ) |m| แตงกวา เช่น Le concombre est le plus léger des légumes mais le plus riche en minéraux.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convaincre (vi vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน )
See also: S. persuader,
convenir (vt) ใช้กับ avoir แปลว่า เหมาะสม หรือ พอดี เช่น cela me convient parfaitement ใช้กับ être แปลว่า ตกลง, ยอมรับ เช่น une date a été convenue
See also: S. s'accorder,
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60,000 MNCs worldwide with 500,000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
S造[エスぞう, esu zou] (n) (See 鉄骨造) steel construction [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
VS[ブイエス, buiesu] (conj) (See 対・たい) versus (vs, v.) [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御;曖昧制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] (n) {comp} fuzzy control [Add to Longdo]
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
あばよ[, abayo] (conj,int) good-bye; farewell [Add to Longdo]
あべこべ[, abekobe] (adj-na,n) (on-mim) contrary; opposite; inverse; (P) [Add to Longdo]
ありがと(ik)[, arigato (ik)] (conj,exp) (misspelling of ありがとう) Thank you [Add to Longdo]
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
いくない[, ikunai] (exp,adj-i) (incorrect conjugation of 良い) (See 良い・1) not good [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly [Add to Longdo]
一个劲儿[yī gè jìn r, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing [Add to Longdo]
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, ] all along; the whole time; constantly; earlier; lately [Add to Longdo]
一哄而散[yī hòng ér sàn, ㄧ ㄏㄨㄥˋ ㄦˊ ㄙㄢˋ, ] to disperse in confusion (成语 saw) [Add to Longdo]
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess [Add to Longdo]
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always [Add to Longdo]
一席话[yī xí huà, ㄧ ㄒㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] what is said during a conversation; an utterance [Add to Longdo]
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, ] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always [Add to Longdo]
一瞬间[yī shùn jiān, ㄧ ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, / ] split second [Add to Longdo]
一致字[yī zhì zì, ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, ] consistent phonogram(s) [Add to Longdo]
一致性[yī zhì xìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ, ] consistency [Add to Longdo]
一致性效应[yī zhì xìng xiào yìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] consistency effect [Add to Longdo]
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, / ] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent [Add to Longdo]
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, ] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines [Add to Longdo]
七言律诗[qī yán lǜ shī, ㄑㄧ ㄧㄢˊ ㄌㄩˋ ㄕ, / ] verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines; abbr. to 七律 [Add to Longdo]
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls [Add to Longdo]
三人行,则必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ze2 bi4 you3 wo3 shi1, / ] If three walk together, one of them can teach me sth (Confucius) [Add to Longdo]
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, / ] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher. [Add to Longdo]
三十六字母[sān shí liù zì mǔ, ㄙㄢ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] thirty six initial consants of Song phonetic theory [Add to Longdo]
三合土[sān hé tǔ, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄊㄨˇ, ] concrete; cement; mortar [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, / ] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters [Add to Longdo]
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, / ] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功 [Add to Longdo]
三思而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance [Add to Longdo]
三教[sān jiào, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) [Add to Longdo]
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.) [Add to Longdo]
三浦・梅园[Sān pǔ, ㄙㄢ ㄆㄨˇ· Mei2 yuan2, / ] MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原 [Add to Longdo]
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, ] instrument console (diving) [Add to Longdo]
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, / ] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信) [Add to Longdo]
三角座[sān jiǎo zuò, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Triangulum (constellation) [Add to Longdo]
三魂[sān hún, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] three immortal souls in Daoism, representing spirit and intellect; contrasted with 三魂 七魄 seven mortal forms [Add to Longdo]
三魂七魄[sān hún qī pò, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] three immortal souls and seven mortal forms in Daoism, contrasting the spiritual and carnal side of man [Add to Longdo]
上下文[shàng xià wén, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄣˊ, ] (textual) context [Add to Longdo]
上交[shàng jiāo, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄠ, ] to hand over to; to give to higher authority; to seek connections in high places [Add to Longdo]
上位概念[shàng wèi gài niàn, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] superordinate concept [Add to Longdo]
上海第二医科大学[Shàng hǎi Dì èr Yī kē Dà xué, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄧ ㄎㄜ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Shanghai Second Medical University [Add to Longdo]
上海音乐学院[Shàng hǎi Yīn yuè Xué yuàn, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄩㄝˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Shanghai Conservatory of Music [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down [Add to Longdo]
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, / ] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders) [Add to Longdo]
下去[xià qu, ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩ˙, ] to go down; to descend; to go on; to continue [Add to Longdo]
下场[xià chang, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤ˙, / ] the end; to conclude [Add to Longdo]
下工夫[xià gōng fu, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] to put in time and energy; to concentrate one's efforts [Add to Longdo]
下架[xià jià, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄚˋ, ] to take down from the shelves (e.g. a contaminated product) [Add to Longdo]
下风[xià fēng, ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, / ] leeward; lit. to change course to leeward; fig. to concede or give way in an argument [Add to Longdo]
下鼻甲[xià bí jiǎ, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧˊ ㄐㄧㄚˇ, ] inferior nasal conchae [Add to Longdo]
不一致字[bù yī zhì zì, ㄅㄨˋ ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, ] inconsistent phonogram(s) [Add to Longdo]
不主故常[bù zhǔ gù cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ ㄔㄤˊ, ] not to stick to the old conventions [Add to Longdo]
不住[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, ] repeatedly; continuously; constantly [Add to Longdo]
不便[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] inconvenient; inappropriate; unsuitable; short of cash [Add to Longdo]
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
アイコン[あいこん, aikon] icon [Add to Longdo]
アイコン化[アイコンか, aikon ka] iconization (vs), minimization [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
エラー制御[エラーせいぎょ, era-seigyo] error control [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
カーソルコントロールキー[かーそるこんとろーるきー, ka-sorukontoro-ruki-] cursor control key [Add to Longdo]
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] cursor control key [Add to Longdo]
カスタムコントロール[かすたむこんとろーる, kasutamukontoro-ru] custom control [Add to Longdo]
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
クロスコネクト[くろすこねくと, kurosukonekuto] cross connect [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
コードコンバータ[こーどこんばーた, ko-dokonba-ta] code converter [Add to Longdo]
コード変換[コードへんかん, ko-do henkan] code conversion, code translation [Add to Longdo]
コード変換器[コードへんかんき, ko-do henkanki] code converter [Add to Longdo]
コネクショニスト[こねくしょにすと, konekushonisuto] connectionist [Add to Longdo]
コネクショニズム[こねくしょにずむ, konekushonizumu] connectionism [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コネクションレス[こねくしょんれす, konekushonresu] connectionless [Add to Longdo]
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] connection-type, connection-oriented [Add to Longdo]
コネクション指向[コネクションしこう, konekushon shikou] connection oriented [Add to Longdo]
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier [Add to Longdo]
コネクション制御[コネクションせいぎょ, konekushon seigyo] connection control [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top