หรือคุณหมายถึง conductreß?
Search result for

conductress

(8 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conductress-, *conductress*, conductres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conductress[N] ผู้นำวงดนตรีที่เป็นผู้หญิง, Syn. female conductor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conductress(คันดัค'ทริส) n. ผู้นำวงดนตรีหญิง,คอนดัคเตอร์หญิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเป๋ารถ[n. exp.] (krapao rot) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress   FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
กระเป๋ารถเมล์[n. exp.] (krapao rotmē) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress   FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conductress    (n) (k @1 n d uh1 k t r i s)
conductresses    (n) (k @1 n d uh1 k t r i s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Conductress \Con*duct"ress\, n.
     A woman who leads or directs; a directress.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  conductress
      n 1: a woman conductor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top