Search result for

concis

(66 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concis-, *concis*, conci
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concise[ADJ] สั้นกระชับ, See also: สั้นได้ใจความ, Syn. terse, succinct, Ant. recundant
concision[N] ความสั้นกระชับ, Syn. conciseness, brevity, shortness
conciseness[N] ความสั้นกระชับ, Syn. shortness, brevity, concision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concise(คันไซสฺ') adj. สั้นกะทัดรัด,รัดกุม,รวบรัด, Syn. short,compact,crisp
conciseness(คันไซสฺ'เนส) n. ความสั้นกะทัดรัด,ความรัดกุม, Syn. terseness
concision(คันซิส'เชิน) n. ความสั้นกะทัดรัด

English-Thai: Nontri Dictionary
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concise dictionaryพจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Concise, yet vague.สั้น,กระชับ แต่ดูคลุมเคลือ Passengers (2008)
A remarkably concise series of events are starting to come together from that day.ความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในด้านต่างๆ กำลังเริ่มต้น เกิดมาจากเหตุการณ์วันนั้น No More Good Days (2009)
Concisely, got it?แบบรวบรัด สั้นๆ เข้าใจมั๊ย? The Case of Itaewon Homicide (2009)
Instead of me stammering in fits and starts, a letter is more concise.แทนที่จะเริ่มบอกเขาอย่างตะกุกตะกัก จดหมายจะดูรวบรัดกว่า White Tulip (2010)
Would you be willing to read a book that concisely explains how all psychics are frauds?เธอจะอ่านหนังสือเล่มนี้ไหม? มันพิสูจน์ว่า พวกหมอดูเป็นพวกหลอกลวง The Psychic Vortex (2010)
As threats go, it was concise and to the point.มันเริ่มคุกคามชีวิตชั้น สิ่งที่เขียนมานั้นสั้นกระชับ ตรงประเด็น Remember Paul? (2010)
Kept it simple and concise, and basically explained toer that by not believing in you, she betrayed your trust and yo family.ก็แค่พูดสั้นง่ายๆ แล้วอธิบายกับเธอว่า การที่ไม่เชื่อในตัวนาย คือเธอทรยศความไว้ใจของนาย และครอบครัวนาย Chuck Versus the First Fight (2010)
The director is expecting a full but concise progress report.ผู้กำกับกำลังรอ รายงานความคืบหน้าอย่างละเอียดแต่สรุปย่อ -แจ็คเก็ตตัวนั้นกลิ่นเป็นยังไง Red Sky at Night (2010)
Concisely stated.พูดได้ตรงมาก Taking Account (2011)
This Evan's a concise thinker.เอเว่นคนนี้เป็นนักคิดที่ความคิดกระชับได้ใจความ Upper West Side Story (2012)
You know, determinedly rationalistic, clear and concise.มีเหตุผล แน่วแน่ ชัดเจนและสั้นได้ใจความ แต่... The Future in the Past (2012)
The American Revolution. A Concise History.การปฏิวัติของอเมริกา ประวัติแบบย่อ Mors Praematura (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concisHis Address is a concise speech.
concisHis comment was concise and to the point.
concisHis essay was concise and to the point.
concisI need a concise explanation.
concisThe author's mode of expression is very concise.
concis"The Gettysburg Address" is a concise speech.
concisWhat the critic says is always concise and to the point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัดกุม[ADV] concisely, See also: briefly, succinctly, carefully, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม
สั้น[ADJ] short, See also: concise, brief, squat, Ant. ยาว, Example: ประชาชนต่างรอราคารถใหม่ที่จะถูกลงในระยะสั้น, Thai definition: ลักษณะส่วนหนึ่งของสิ่งใดๆ มีกำหนดระยะยืดหรือยืนเป็นเส้นตรงจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งน้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน, มีระยะเวลานานน้อยกว่าอีกช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน
รวบรัด[ADV] concisely, See also: as soon as possible, briefly, Example: การแก้ปัญหาต่างๆ สามารถทำได้อย่างรวบรัด, Thai definition: อย่างสั้นเข้าเร็วเข้า
สรุป[ADV] concisely, See also: briefly, in brief, Example: นักจิตวิทยากล่าวถึงทัศนคติไว้โดยสรุปว่า เป็นเงื่อนไขภายในตัวบุคคล ที่มีส่วนในการกำหนดการแสดงออก และทิศทางของพฤติกรรม, Thai definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
การย่อ[N] summary, See also: conciseness, brief, shortness, abridgement, abstract, abbreviation, Syn. การทอน, การตัดทอน, การสรุป, Example: วิชาภาษาอังกฤษวันนี้ อาจารย์สอนการย่อเรื่องโดยการจับใจความสำคัญ, Thai definition: การลดให้สั้นหรือเล็กลง
ความกระชับ[N] conciseness, See also: terseness, succinctness, shortness, Syn. ความกะทัดรัด, Ant. ความเยิ่นเย้อ, Example: นวนิยายเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเล่าธรรมดาๆ เรื่องหนึ่งที่มีความกระชับและพยายามมุ่งสู่ปัญหาอย่างตรงประเด็น
กะทัดรัด[ADV] concisely, See also: tersely, Syn. กระชับ, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: ข้อความนี้ใช้ถ้อยคำได้กะทัดรัดดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief   FR: en résumé ; en bref ; brièvement
ห้วน[adj.] (hūan = huan) EN: short ; abrupt ; brusque ; curt   FR: laconique ; concis
การย่อ[n.] (kān yø) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract   FR: sommaire [m] ; abrégé [m] ; abstract [m]
กะทัดรัด[adj.] (kathatrat) EN: compact ; wellproportioned ; concise ; terse ; fitting ; suitable   FR: proportionné ; équilibré ; concis
ง่ายและชัด[xp] (ngāi lae chat) EN: simple and clear ; concise and explicit   FR: simple et clair
พจนานุกรมฉบับย่อ[n. exp.] (photjanānukrom chabap yø) EN: concise dictionary   
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient   
รัดกุม[adv.] (ratkum) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully   FR: succinctement ; brièvement
สั้น [X] (san) EN: short ; concise ; brief ; squat   FR: court ; bref ; concis
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials   FR: dans les grandes lignes

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCISE    K AH0 N S AY1 S
CONCISELY    K AH0 N S AY1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concise    (j) (k @1 n s ai1 s)
concisely    (a) (k @1 n s ai1 s l ii)
conciseness    (n) (k @1 n s ai1 s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンサイス[, konsaisu] (n) concise [Add to Longdo]
簡潔[かんけつ, kanketsu] (adj-na,n) brevity; conciseness; simplicity; (P) [Add to Longdo]
簡潔明瞭[かんけつめいりょう, kanketsumeiryou] (n,adj-na) clear and concise [Add to Longdo]
簡明[かんめい, kanmei] (adj-na,n) terse; concise; simple and clear [Add to Longdo]
簡明率直[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n,adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected [Add to Longdo]
簡約[かんやく, kanyaku] (adj-na,n,adj-no) conciseness; brevity; simplification [Add to Longdo]
小史[しょうし, shoushi] (n) short or concise history [Add to Longdo]
端的[たんてき, tanteki] (adj-na) frank; direct; plain; straightforward; point-blank; concise; (P) [Add to Longdo]
約やか[つづまやか, tsudumayaka] (adj-na) (1) concise; brief; (2) humble; frugal; (3) modest; discrete [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国小说史略[Zhōng guó xiǎo shuō shǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ ㄕˇlu:e4, / ] Concise history of the Chinese novel by Lu Xun 鲁迅|鲁迅 [Add to Longdo]
凝练[níng liàn, ㄋㄧㄥˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] concise; compact; condensed [Add to Longdo]
简洁[jiǎn jié, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] concise; succinct; pithy [Add to Longdo]
简要[jiǎn yào, ㄐㄧㄢˇ ㄧㄠˋ, / ] concise; brief [Add to Longdo]
精练[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, / ] concise; succinct; terse; well-trained [Add to Longdo]
词约指明[cí yuē zhǐ míng, ㄘˊ ㄩㄝ ㄓˇ ㄇㄧㄥˊ, / ] concise but unambiguous (成语 saw) [Add to Longdo]
详略[xiáng, ㄒㄧㄤˊlu:e4, / ] concise; the details in brief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  concis [kõsi]
     concise
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top