Search result for

compliment

(76 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compliment-, *compliment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compliment[N] คำชมเชย, Syn. prise, tribute
complimentary[ADJ] ที่ชื่นชม, See also: ที่ยกย่อง, ที่ชมเชย, Syn. commendatory, praising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งชมเชย,ซึ่งยกยอ,อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising ###A. adverse

English-Thai: Nontri Dictionary
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
compliment(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,ยกยอ,เยินยอ
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complimentary voteการลงคะแนนเพื่อให้เกียรติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Complimentary rooms (n ) ห้องพักฟรี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that a compliment?นั้นเป็นคำชมหรือเปล่า? Dead Space: Downfall (2008)
That wasn't a compliment.นั้นไม่ใช่คำชมนะ Akai ito (2008)
Is that actually a compliment?นั่นมันเป็นคำชมจริงๆเหรอ? The Labyrinth of Gedref (2008)
It's a compliment.แต่เป็นคำชม To Kill the King (2008)
Because compliments in your family are usually for someone else.เพราะปกติคำชมในครอบครัวเจ้า มักใช้สำหรับคนอื่น The Other Boleyn Girl (2008)
It seems you're not moved by my compliment.ดูเหมือน คุณจะไม่คล้อยตามคำชมของฉัน Episode #1.7 (2008)
You just told the papers we couldn't tell one boy from another as a compliment for the months we spent working on your case;คุณแค่บอกนักข่าวว่าพวกเราเก่งแค่ไหนที่แยกเด็ก สองคนออกจากกันไม่ได้ เป็นเดือนๆ ที่เราคอยติดตามคดีของคุณ Changeling (2008)
Go compliment.Go complimentQuantum of Solace (2008)
It's a compliment coming from you.It's a compliment coming from you. Quantum of Solace (2008)
Not a compliment. Here's the question.นั่นไม่ใช่คำชม นี่คือคำถาม Pineapple Express (2008)
How it compliments the natural curves of your body.โค้งเว้าเป็นรูปแบบธรรมชาติตามสัดส่วนของคุณ Taken (2008)
Compliments of Zeke. Be careful, they're still hot.ของกำนัลจากซีค ระวังนะ มันยังร้อนอยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complimentAs I happened to be in the neighborhood, I went and paid him compliments.
complimentComplimenting is lying.
complimentEmployees were allowed to share in reading customer compliments.
complimentForeigners in general don't need as many compliments as Japanese are required to give each other, and it is good to keep this in mind.
complimentGive me compliments to the chef.
complimentHe did me the compliment of listening.
complimentHe paid me a compliment.
complimentHer cheeks began to glow at his compliments.
complimentHis banal compliments.
complimentIt was meant as a compliment, so I didn't want to tell him that he had missed the point.
complimentShe felt herself flattered by this compliment.
complimentShe is always fishing for compliments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนวยพร[V] bless, See also: compliment, Syn. อวยพร, Example: การสารภาพบาปที่ได้ทำไป พระจะยกโทษบาป พร้อมกับอบรมสั่งสอน และอำนวยพรให้
การอำนวยพร[N] blessing, See also: compliment, wish, Syn. การอวยพร, การให้พร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยพร[v. exp.] (amnūay phøn) EN: bless ; compliment   
อภินันทนาการ[n.] (aphinanthanākān) EN: compliments   FR: compliments [mpl][
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment   FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ให้เปล่า[adj.] (hai plāo) EN: free-of-charge ; free ; gratis ; complimentary   FR: gratuit
เอี่ยวลม[n. exp.] (īo lom) EN: free share ; complimentary share   
การแสดงความยินดี[n. exp.] (kān sadaēng khwām yindī) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim   FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
คำชม[n.] (khamchom) EN: compliment   FR: compliment [m]
คำลงท้าย[n. exp.] (kham longthāi) EN: postscript ; complimentary close   FR: conclusion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLIMENT    K AA1 M P L AH0 M EH0 N T
COMPLIMENTS    K AA1 M P L AH0 M EH0 N T S
COMPLIMENTED    K AA1 M P L AH0 M EH2 N T AH0 D
COMPLIMENTARY    K AA2 M P L AH0 M EH1 N T ER0 IY0
COMPLIMENTING    K AA1 M P L AH0 M EH2 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compliment    (n) (k o1 m p l i m @ n t)
compliment    (v) (k o1 m p l i m e n t)
compliments    (n) (k o1 m p l i m @ n t s)
compliments    (v) (k o1 m p l i m e n t s)
complimented    (v) (k o1 m p l i m e n t i d)
complimentary    (j) (k o2 m p l i m e1 n t r ii)
complimenting    (v) (k o1 m p l i m e n t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompliment {n} | Komplimente {pl} | jdn. ein Kompliment machen | jdm. Komplimente machencompliment | compliments | to pay someone a compliment | to compliment (on) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お世辞(P);御世辞[おせじ, oseji] (n) (See 世辞) flattery; compliment; (P) [Add to Longdo]
コンプリメント[, konpurimento] (n) (1) compliment; (2) complement [Add to Longdo]
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P) [Add to Longdo]
挨拶は抜きで[あいさつはぬきで, aisatsuhanukide] (exp) without compliments (greetings) [Add to Longdo]
悪言[あくげん, akugen] (n) uncomplimentary remarks; slander [Add to Longdo]
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year [Add to Longdo]
恐恐謹言;恐々謹言[きょうきょうきんげん, kyoukyoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶謹言[きょうこうきんげん, kyoukoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶敬白[きょうこうけいはく, kyoukoukeihaku] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, / ] complimentary (adjective); given free as courtesy [Add to Longdo]
道贺[dào hè, ㄉㄠˋ ㄏㄜˋ, / ] compliment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compliment \Com"pli*ment\, v. t.
   To praise, flatter, or gratify, by expressions of
   approbation, respect, or congratulation; to make or pay a
   compliment to.
   [1913 Webster]
 
      Monarchs should their inward soul disguise; . . .
      Should compliment their foes and shun their friends.
                          --Prior.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To praise; flatter; adulate; commend.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compliment \Com"pli*ment\, v. i.
   To pass compliments; to use conventional expressions of
   respect.
   [1913 Webster]
 
      I make the interlocutors, upon occasion, compliment
      with one another.            --Boyle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compliment \Com"pli*ment\, n. [F. compliment. It complimento,
   fr. comlire to compliment, finish, suit, fr. L. complere to
   fill up. See {Complete}, and cf. {Complement}.]
   An expression, by word or act, of approbation, regard,
   confidence, civility, or admiration; a flattering speech or
   attention; a ceremonious greeting; as, to send one's
   compliments to a friend.
   [1913 Webster]
 
      Tedious waste of time, to sit and hear
      So many hollow compliments and lies.   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Many a compliment politely penned.    --Cowper.
   [1913 Webster]
 
   {To make one a compliment}, to show one respect; to praise
    one in a flattering way. --Locke.
 
   {To make one's compliments to}, to offer formal courtesies
    to.
 
   {To stand on compliment}, to treat with ceremony.
 
   Syn: See {Adulation}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compliment
   n 1: a remark (or act) expressing praise and admiration
   v 1: say something to someone that expresses praise; "He
      complimented her on her last physics paper" [syn:
      {compliment}, {congratulate}]
   2: express respect or esteem for

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 compliment [kõplim]
   compliment
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 compliment [kɔmplimɛnt]
   compliment
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top